РІЗНОМАНІТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ ЖИТТЯ. ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРИСТОСУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДО ЖИТТЯ У НЬОМУ
 


Урок № 57
РІЗНОМАНІТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ ЖИТТЯ. 
ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРИСТОСУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДО ЖИТТЯ У НЬОМУ
Мета уроку: ознайомити учнів із різноманітністю середовищ життя; схарактеризувати ґрунтове середовище, способи пристосування організмів до життя в ньому; роз-вивати увагу, пам’ять і мислення учнів, відпрацьовувати вміння аналізувати та уза-гальнювати інформацію, удосконалювати навички самостійної та пошукової діяль-ності на уроці; формувати науковий світогляд, виховувати сумлінність та наполег-ливість під час виконання завдань, любов до природи, живих організмів.
Очікувані результати: учні описують пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до ґрунтового середовища життя; використо-вують додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.
Базові поняття та терміни: організми, середовище життя, пристосування, ґрунтове се-редовище, рослини, тварини.
Обладнання: 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 I. Організаційний момент
 II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Повідомлення теми уроку.
Учитель розміщує на дошці малюнки й пропонує учням здогадатись про тему уроку. Після того як учні здогадались, про що буде йти мова, учитель оголошує тему уроку, пропонує записати її до зошитів.
3. Оголошення мети та завдань уроку.
Учитель повідомляє учням мету та завдання уроку. (Завдання записуються на зворо-тному боці дошки.)
4. Завдання на встановлення відповідності.
Учитель описує організми, які живуть у водному або наземно-повітряному середо-вищі, а учні мають здогадатись, про яке середовище йде мова.
5. Вправа «Згадаємо основне».
Учням пропонується назвати те, що найбільше запам’яталось під час уроку.
6. Фронтальна бесіда.
Учитель пропонує учням згадати, що таке ґрунт, як він утворюється.
7. Обговорення висловів.
Знання має служити творчим цілям людини. Мало накопичувати знання, слід розпо-всюджувати їх якомога ширше та застосовувати в житті. (М. Рубакін)
8. Дидактична вправа «Очікування».
— Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
9. Слово вчителя.
Майже 500 років тому в імператорському саду в центрі Пекіна було зведено чудовий пам’ятник. На камені було написано: «Ця споруда побудована у 1421 році в епоху дина-стії Мін». Пам’ятник являв собою квадратний майданчик 6  6 м, який складався із на-сипаних ґрунтів різного кольору та походження. У центрі — жовте коло з ґрунту, характерного для території Китаю. На сході — блакитний ґрунт (символізує заболочені ґрунти рисових полів), на заході — білі (світлі пустельні ґрунти північно-західного Китаю) і на півночі — чорний ґрунт (чорнозем). Усі ці землі різних кольорів належать імператору.
— Чи здогадались ви, що означає цей пам’ятник? (Велич імператорської влади, природ-не багатство Китаю.)
III. Засвоєння нових знань
1. Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.
1) Ґрунтове середовище життя.
(а) Слово вчителя; б) демонстрація фотографій.)
— Згадаймо, що являє собою ґрунт. (Це верхній родючий шар літосфери (твер-дої оболонки Землі), який утворився внаслідок життєдіяльності різних організмів.)
— Що входить до складу ґрунту? (Мінеральні речовини, гумус, вода, повітря.)
Завдяки наявності вологи у ґрунті різноманітні організми можуть легше пере-живати посушливий період.
   
Також характерною рисою ґрунту як середовища життя є порівняно невелике коливання добових і річних температур (на глибині понад 2 м сезонні коливання температури взагалі майже не відчуваються). Це дає можливість наземним ор-ганізмам мігрувати в товщу ґрунту і перебувати там в активному стані чи в стані заціпеніння (сплячки) у період низьких або підвищених температур. У ґрунті є значні запаси органічних речовин, які створюють кормову базу для різноманітних організмів.
Ґрунт густо заселений різними тваринами і мікроорганізмами, хоча він зали-шається при цьому основним життєвим субстратом для рослин. Приблизно 90 % видів комах на тих чи інших стадіях свого розвитку пов’язані з ґрунтом. Особливо багато у ґрунті найпростіших та червів, хоча ґрунт став місцем існування не лише для безхребетних. У земляних сховищах багато хребетних виводить нове потом-ство (земноводні, птахи, ссавці).
 
Кроти, утворюючи в ґрунті численні ходи, розпушують ґрунт, поліпшують його фізичні й водні властивості. У земляних нірках гніздяться берегові ластівки, риба-лочки, бджолоїдки. Ґрунтові тварини, які харчуються мертвими органічними речо-винами, що розкладаються, збагачують ґрунт органічними сполуками, таким чином прискорюючи розклад і загальний кругообіг речовин, поліпшують його фізичні властивості: структуру, водопроникність, аерацію — умови мінерального і водного живлення, росту і кореневого дихання рослин.
 
2) Пристосування організмів до життя у водному середовищі.
(а) Частково-пошуковий метод (робота з підручником); б) повідомлення учнів; в) опрацювання таблиці.)
Учні (опрацювавши текст підручника або з повідомлень учнів), заповнюють таблицю.
Приклади організмів Пристосування до життя у ґрунті
 
 
9. Організми, які є мешканцями ґрунту, виходячи зі ступеня їхньої рухливості та розмірів можна поділити на три групи.
10. 1. Мікроскопічні організми (бактерії, зелені водорості, гриби, найпрос-тіші одноклітинні). Ці організми не можна побачити неозброєним оком, вони існу-ють у порах ґрунту. Деякі з них дихають киснем, інші — безкиснево. Їхньою особ-ливістю є те, що вони можуть висихати, а з відновленням достатньої вологості зно-ву оживають. Мікроорганізми є поживою для тварин.
 
11. 2. Дрібні організми, які легко витягуються з ґрунту і самостійно руха-ються (нематоди, кліщі, дрібні личинки комах, ногохвостки тощо). Вони дуже чис-ленні, харчуються мікроорганізмами. Користуються природними порожнинами в ґрунті, самі не риють собі ходів. При зниженні вологості йдуть углиб. Мають прис-тосування від висихання: захисні лусочки, суцільний товстий панцир. При навод-ненні ґрунту ці організми перечікують у бульбашках ґрунтового повітря. У таких організмів немає спеціальних пристосувань до риття ґрунту. Вони повзають по сті-нках ґрунтових порожнин за допомогою кінцівок або звиваючись. Насичене водя-ними парами ґрунтове повітря дозволяє їм дихати через покриви. Такі тварини дуже чутливі до висихання.
 
12. 3. Макроорганізми — великі комахи, дощові черви, рухливі членистоно-гі, що живуть між шаром опалого листя і ґрунтом, інші тварини, риючі ссавці (кро-ти, землерийки). Серед них переважають дощові хробаки.
13. За ступенем зв’язку із середовищем проживання виділяються три групи:
14. — постійні мешканці ґрунту (дощові хробаки, багато комах, із ссавців — кроти, сліпаки);
   
15. — тварини, у яких частина циклу розвитку проходить в іншому середовищі, а частина — у ґрунті. До них належать більшість літаючих комах (саранові, жуки, комарі, капустянки, багато метеликів). Одні в ґрунті проходять фазу личинки, інші — фазу лялечки;
16. — тварини, що іноді використовують ґрунт як укриття чи притулок (усі сса-вці, що живуть у норах, багато комах, клопи, деякі види жуків).
17. Зазвичай тварини ґрунтів мають обтічну компактну форму тіла, у них відсу-тні або майже відсутні органи зору, немає пишного хутра, добре розвинені органи чуття, у риючих тварин — лапи-лижі з наростами, з волосяним покривом. Багатьом ґрунтовим організмам притаманне шкірне дихання.
18. Деякі рослини пристосовані до росту в сипучих пісках пустель (саксаул, пі-щана акація, вівсяниця піщана тощо). Вони мають придаткові корені, сплячі брунь-ки на коренях, дуже видовжений головний корінь, або утворюють кореневище. Пе-рші починають рости при засипанні піском, другі — за здування піску. Від зане-сення піском рятуються швидким зростанням, редукцією листя.
2. Фізкультхвилинка.
 IV. Закріплення нового матеріалу
1. Опрацювання таблиці «Середовища життя організмів». Робота в парах. (Роздавальний матеріал.)
2. Дидактична гра «Інтерв’ю» (робота в парах).
Учитель пропонує учням взяти один в одного інтерв’ю. Ключове запитання: «Що вам відомо про пристосування організмів до ґрунту?»
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
Опрацювати у підручнику § _______
2. Індивідуальне завдання.
Підготувати повідомлення про організми-паразити.
 VI. Підбиття підсумків уроку
1. Слово вчителя.
Ґрунт є об’єднуючою частиною живої та неживої природи, природним багатством планети, домівкою для багатьох організмів, тому слід дбайливо ставитись до ґрунтів.
2. Вправа «Згадаємо основне».
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "РІЗНОМАНІТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩ ЖИТТЯ. ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРИСТОСУВАННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ДО ЖИТТЯ У НЬОМУ", із категорії "Природознавство/Я і Україна", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід