ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМИ ЧИННИКІВ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ
 


Урок № 58
ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМИ ЧИННИКІВ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ. 
СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ
Мета уроку: ознайомити школярів із впливом на організм чинників живої природи, з по-няттям симбіоз, розкрити взаємозв’язки між організмами, схарактеризувати види співіснування організмів, навчити висловлювати свою думку, виділяти основне з дру-горядного; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення учнів, відпрацьовувати нави-чки пошукової діяльності на уроці; виховувати дбайливе ставлення до всього живого на Землі.
Очікувані результати: учні наводять приклади співіснування організмів; пояснюють зв’язок грибів, бактерій, рослин і тварин у природі, характеризують вплив на орга-нізми чинників живої природи.
Базові поняття та терміни: організм, царства живої природи, тварини, рослини, гриби, бактерії, симбіоз, паразитизм, хижацтво, конкуренція.
Обладнання: 
Тип уроку: засвоєння нових знань.
 I. Організаційний момент
 II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Завдання для всього класу.
2) Індивідуальне завдання.
2. Повідомлення теми уроку.
Учитель оголошує тему уроку та пропонує записати її до зошитів.
3. Оголошення мети та завдань уроку.
Учитель повідомляє учням мету уроку, пропонує їм визначити завдання, які вони мають розв’язати на уроці. (Завдання записуються на зворотному боці дошки.)
4. Обговорення вислову.
Наука — найбільш важливе, найпрекрасніше і найнеобхідніше в житті людини, вона завжди була і буде вищим виявом любові, тільки нею однією людина переможе природу і себе. (А. Чехов)
Учитель підводить учнів до розуміння того, що сьогодні вони зможуть ще більше ві-дкрити для себе природничі науки.
5. Інтерактивна гра «Упіймай слово». Фронтальна робота.
Учитель називає учням слова (назви живих організмів). Якщо організм мешкає в на-земно-повітряному середовищі, учні мають плеснути в долоні один раз, якщо у водному — два рази, якщо в ґрунті — не плескати зовсім.
6. Створення «асоціативного куща».
Учитель записує на дошці «Вплив живої природи на організм» і пропонує учням на-звати ті асоціації, які виникають у них щодо цього словосполучення. Усі відповіді фік-суються вчителем на дошці навколо самого поняття, обговорюються з учнями.
III. Засвоєння нових знань
1. Ознайомлення з планом пояснення нового матеріалу.
1) Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.
(а) Слово вчителя; б) демонстрація фотографій; в) складання схеми.)
Під час розповіді вчителя учні складають схему в зошитах, записують термін «симбіоз».
 
На будь-який живий організм впливають не лише чинники неживої природи, а й біотичні чинники (дія інших живих організмів). Складно уявити собі організм, який би жодним чином не був пов’язаний з іншими організмами. Кожний організм, наприклад рослина, існує не ізольовано, а у взаємодії з іншими рослинами, мікро-організмами, грибами, тваринами. Організми розподіляються не хаотично, а обов’язково утворюють певні угруповання між собою. Взаємозв’язки між ор-ганізмами різних видів, які співіснують на одній території, дуже різноманітні: вони можуть бути корисні всім організмам або тільки одному з них, бути шкідливими тощо. Зазвичай це взаємний вплив живих організмів різних видів (інколи і царств живої природи) один на одного.
 
Розглянемо взаємозв’язки між організмами на прикладі тих, що живуть у лісі. Трав’янисті рослини споживають мінеральні речовини, в утворенні яких беруть участь бактерії, гриби, найпростіші. Їх, у свою чергу поїдають рослиноїдні тварини (наприклад комахи, гризуни, зайці тощо). Отже, ці тварини залежать від рослин. Такі тварини також можуть буди з’їдені хижаками, наприклад хижими птахами, зміями, вовками, лисицями тощо. Серед хижаків (як і серед рослин) можуть скла-датись конкурентні відносини за джерело їжі.
 
Конкуренція — це тип взаємодії, за якого організми одного або різних видів можуть конкурувати між собою за ресурси навколишнього простору — воду, осві-тлення, поживні речовини, місце розташування тощо. У цьому випадку споживання певних ресурсів одними організмами знижує їх доступність для інших. Прикладом внутрішньовидової конкуренції є штучний одновіковий сосновий ліс, де дерева змагаються між собою за світло. Ті дерева, які не встигають за зростаючими швидше, у тіні значно гірше розвиваються, та багато з них гине. Тварини можуть конкурувати за джерело їжі, самицю або територію. Тобто конкуренція виникає, коли організми борються за одні й ті самі умови.
Серед тварин зустрічаються такі взаємозв’язки, як хижацтво. Хижацтво — це тип відносин між організмами, за яких хижак харчується іншими організмами, жертвою.
Інколи у тварин виникають такі взаємовідносини, як канібалізм — поїдання особин свого виду. Найчастіше канібалізм зустрічається у павуків (самиці часто поїдають самців) та риб (поїдають мальків).
Та і серед рослин інколи зустрічаються хижаки (росичка, непентес, мухоловка тощо).
 
Багато тварин, що харчуються рослинами, рослиноїдні, а їх зв’язок із рослинами — виїдання. Так, на пасовищах тварини поїдають тільки певні види рослин, не до-торкаючись до інших, отруйних або тих, що мають неприємний смак. Із часом це призводить до корінних змін видового складу рослинності на даній ділянці. Деякі рослини мають захисні пристосування від виїдання тваринами, наприклад виділен-ня отруйних речовин, видозмінені листки-колючки, шипи на стеблах тощо.
 
Також слід зазначити, що непрямі взаємини між організмами не менш важливі, ніж прямі для життєдіяльності та виживання рослин різних видів. Так, комахи та деякі дрібні птахи запилюють квіткові рослини. А розмноження насінням багатьох видів покритонасінних без участі тварин було б неможливим.
Іще одним важливим видом взаємозв’язків є симбіоз — співіснування організ-мів, що належать до різних видів.
 
 
 
2) Співіснування організмів. (а) Словникова робота; б) частково-пошуковий метод (робота з підручником); в) складання схеми.)
Учні самостійно характеризують види симбіотичних відносин організмів, запи-сують нові терміни до зошитів, складають схему.
Симбіоз (від грец. Symbiosis — співжиття) являє собою всі форми співжиття організмів різних видів, враховуючи паразитизм. Хоча деякі джерела називають симбіозом лише взаємовигідні співвідносини.
 
Взаємовигідне співіснування організмів, що належать до різних видів, назива-ється мутуалізмом. Як приклад можна навести взаємовідносини між бобовими рос-линами та азотофіксуючими бульбочковими бактеріями, які мешкають на їх коре-невій системі. Аналогічно взаємодіє коріння вищих рослин із грибницею шапинко-вих грибів. І ті, й інші організми отримують один від одного необхідні для життє-діяльності речовини. Або симбіоз між раком-відлюдником та актинією.
 
Коменсалізм — це спільне проживання різних організмів, коли один із них, що поселяється всередині тіла іншого та харчується за його рахунок, не завдає шкоди носію (бактерії в кишечнику людини). Організм-хазяїн при цьому зостається не-займаним цією взаємодією; на відміну від нього інший організм, навпаки, може демонструвати значні пристосування в будові тіла і поведінці, які полегшують йо-му участь у таких. Наприклад, риби-прилипали пересуваються, причепившись до акули чи іншої великої риби, і живляться недоїдками, що їх залишає після їди хазя-їн. У разі коменсалізму один з організмів може бути середовищем життя для іншо-го організму.
 
Паразитизм — це тип взаємозв’язків між організмами різних видів, за якого один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково або повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин із довкіллям. Паразитизм трапляється серед різних груп організмів: тварин (найпростіші, плоскі, круглі, кільчасті черви, молю-ски, членистоногі), бактерій, грибів (борошнисто-росяні, трутовики, ріжки, сажки) і навіть у рослин (повитиця, омела). При паразитизмі один організм завжди завдає шкоди іншому. І завжди один організм є середовищем життя для іншого. Паразити бувають зовнішні (наприклад, блохи, воші, п’явки, кліщі, комарі) та внутрішні (ві-руси, бактерії, гриби, найпростіші, черви тощо).
 
Організм як середовище існування за своїми властивостями істотно відрізняєть-ся від інших. Так, якщо на організми, які живуть на поверхні інших істот, впливають різні чинники довкілля, то на організми, що мешкають усередині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. У ролі господарів можуть виступати будь-які організми — від бактерій до високорозвинених організмів рослин і тварин. Прикладами паразитів є бактерії (існують численні хвороботворні бактерії). Серед тварин-паразитів можна назвати різні види плоских і круглих червів, які живуть у внутрішніх органах людини і тварин. Так, печінковий ціп’як живиться в печінці та жовчних протоках корів, свиней, кролів, іноді трапляється й у внутрішніх органах людини. Широкий стьожак і свинячий ціп’як паразитують у кишечнику людини, спричиняючи погане самопочуття та схуднення.
2. Фізкультхвилинка.
 IV. Закріплення нового матеріалу
1. Робота з дефектним реченням (самостійна робота).
Учитель роздає учням картки з реченнями, які їм слід закінчити. (Роздавальний мате-ріал.)
2. Дидактична гра «Збери слово». Робота в парах.
Учні мають правильно зібрати слова, які розбиті на половинки й перемішані між со-бою, склеїти їх і прикріпити до дошки на відповідну частину. (Дошка поділяється на чо-тири частини: «Наземно-повітряне середовище», «Водне середовище», «Ґрунтове сере-довище», «Інші організми».) (Роздавальний матеріал.)
3. Інтерактивна гра «Швидка допомога».
Учням пропонується швидко поставити вчителю запитання з тих частин теми, які бу-ли незрозумілими або не зовсім зрозумілими.
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
Опрацювати у підручнику § _______
2. Індивідуальне завдання.
Підготувати фотографії лісу, степу, саду, поля, пустелі, річки, моря, болота тощо.
 VI. Підбиття підсумків уроку
1. Фронтальне опитування.
— Як живі організми можуть впливати один на одного?
— Що таке симбіоз?
— Чи завжди співіснування організмів є корисним?
— Наведіть приклади співіснуючих організмів.
2. Робота з текстом.
Учитель пропонує учням порівняти два тексти та знайти відмінності між ними.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМИ ЧИННИКІВ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ. СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ", із категорії "Природознавство/Я і Україна", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід