Будова й функції тваринних тканин, їхня здатність до регенерації.
 
Урок № 44 
Тема. Будова й функції тваринних тканин, їхня здатність до регенерації. 

Мета: ознайомити учнів із процесами утворення тканин тварин, поглибити знання про 
тканини тварин. 
Обладнання й матеріали: малюнки, схеми, таблиці, що ілюструють будову й функції тканин 
тварин. 
Базові поняття й терміни: регенерація, тканини. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
1.   Види,   будова  й  функції   тваринних  тканин 
2.   Здатність  до  регенерації 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ....................................... 10 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Бесіда ; 
1. Як клітини взаємодіють між собою? 
2. Як відбувається диференціація клітин у процесі індивідуаль -ного розвитку? 
3. Для чого потрібна диференціація клітин в організмі? 
4. Що таке тканина? Чи є тканина системою? 
Обговорюємо разом ; 
Жила в болоті Лерна на Пелопоннесі Гідра. Виповзаючи з лігви-ща, вона спустошувала все довкола. Геракл, отримавши наказ убити 
потвору, підстеріг її, коли вона виповзла з болота, виблискуючи лускою, 
наступив їй на тулуб і почав відтинати голови одну за одною. Та де 
там… На місці однієї голови виростали дві нові… 
Казка — неправда, та в ній натяк… Про який натяк для біолога 
йдеться в казці? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. в иди, будова й функції тваринних тканин 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Тканина — це сукупність взаємопов’язаних клітин, схожих за 
будовою, функціями, походженням, продуктами життєдіяльності. 
Запитання   до  учнів: 
— Які типи тканин тваринних організмів вам відомі? (Тканини  
тваринного  організму   поділяють  на  чотири   типи:  епітеліальна,   спо -лучна,  м’язова  та  нервова .) 
Різні тканини тварин утворилися з виникненням багатоклітиннос -ті. У рослин тканини з’являються у зв’язку з виходом на сушу і є необ-хідністю пристосування до наземно-повітряних умов середовища. 
Запитання   до  учнів: 
— Яку особливість будови має епітеліальна тканина? 
— Де в організмі наявна епітеліальна тканина? Які функції вона 
виконує? 
Епітеліальна тканина — це тканина, що вкриває тіло й вистилає 
порожнини, основний функціональний компонент більшості залоз. 
В онтогенезі із трьох зародкових листків епітелій з’являється раніше 
за інші тканини. Для нього характерна висока здатність до регенерації. 
Епітелій не має кровоносних судин. Особливість будови епітелію — не-велика кількість міжклітинної речовини, клітини щільно прилягають 
одна до одної. 
Види епітелію: одношаровий, багатошаровий, залозистий, вій-частий. 
Функції епітеліальної тканини безпосередньо пов’язані з будо-вою: захисна,  обмежувальна,  обміну  речовин (поглинання,  виділення ), 
секреторна . 
Сполучна тканина — це тканина тваринного організму, що роз-вивається з мезенхіми. Особливість будови — велика кількість міжклі-тинної речовини, колагенові, еластичні й ретикулярні волокна; клітини 
майже не прилягають одна до одної. 
Сполучну тканину поділяють на оформлену (сухожилля, зв’язки, 
склера) та неоформлену. 
Демонстрація слайда із зображенням схеми ; 
Сполучна тканина 
Оформлена 
(сухожилля, зв’язки, склера) 
Неоформлена 
Щільна 
(шкіра) 
Пухка 
(підшкірна клітковина, жирова, 
пігментна) 
Сполучна тканина, переважно опорного типу (кісткова, хрящо-ва), складається з клітин — фібробластів, хондробластів, остеобластів 
і великої кількості міжклітинної речовини. 
Для сполучних тканин з вираженими трофічними й захисними 
функціями (тканини внутрішнього середовища) характерна велика 
кількість і різноманітність вільних клітин. 
Види сполучної тканини: хрящова, кісткова, ретикулярна, жиро-ва, рідинна (кров, лімфа). 
Функції: опорна,   трофічна,   захисна . 
М’язова тканина становить основну масу м’язів і здійснює їхню 
скоротливість. М’язова тканина здатна сприймати нервові імпульси. 
Види м’язової тканини: 
1) поперечносмугаста   скелетна   — складається з багатоядер-них клітин міофібрил, які є багатоядерними, циліндричними; 
2) поперечносмугаста  серцева — має особливу міцність завдяки 
перехрещуванню й росту волокон, складається з багатоядерних 
клітин; 
3) гладенька  м’язова тканина — утворює стінки органів, судин, 
залоз. Складається з одноядерних веретеноподібних клітин. 
На відміну від поперечносмугастої тканини, для гладенької 
мускулатури характерна повільна скоротливість, здатність 
довго зберігати стан скоротливості без утоми. 
Нервова тканина утворює комплекс нервових та гліальних 
клітин, які є специфічними для тваринних організмів. Нервова тка -нина — це основний структурно-функціональний елемент нервової 
системи. Нейрони, що є похідними ектодерми, не діляться, мають 
особливу, порівняно з м’язовими клітинами, збудливість і здатність 
проводити нервовий імпульс. Гліальні клітини, у сукупності нейро -глія,— це трофічний, опорний, захисний апарат нервової тканини. 
Нервова тканина здійснює взаємозв’язок тканин та органів в орга-нізмі. 
2. Здатність до регенерації 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Запитання   до  учнів: 
— Який механізм відновлення тканини мають живі організми? 
— Дайте визначення поняттю «регенерація», наведіть приклади. 
Регенерація — це відновлення організмом втрачених, ушкоджених 
органів і тканин, а також відновлення цілого організму з частини. Термін 
«регенерація» запропонував у 1712 р. Р. Реомюр, який вивчав регенера-цію ніг річкового рака. Регенерація спостерігається в природних умовах 
і може бути досліджена експериментально. В основі регенерації лежать 
закономірності, подібні до процесів індивідуального розвитку. Отже, 
регенерація — це універсальна властивість усього живого. У різних груп 
тварин рівень розвитку регенерації різний. У багатьох нижчих безхре-бетних можлива регенерація цілого організму з частини тіла. У нижчих 
хребетних можуть відновлюватися кінцівки, хвіст, внутрішні органи, 
кришталик ока тощо. У ссавців і людини можлива регенерація окремих 
тканин. Механізми регенерації досліджують у зв’язку з міжклітинними 
й міжтканинними взаємодіями, впливом гормонів та інших біологічно ак-тивних речовин, імунної й нервової систем, а також генетичних факторів. 
гістогенез — це сукупність процесів, що забезпечують в онтоге-незі багатоклітинних організмів утворення, існування й відновлення 
тканин. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Фронтальне опитування ; 
1. Чому в будь-яких органах тварин завжди є сполучна тканина? 
2. Чому тканини внутрішнього середовища містять велику кіль-кість міжклітинної речовини? 
3. Чому в епітеліальних тканинах майже немає міжклітинної 
речовини? 
4. Поясніть, як відбувається живлення нейронів. 
5. Порівняйте будову й функції серцевої, скелетної та гладенької 
непосмугованої м’язової тканин. 
6. Порівняйте зумовлені відмінності й подібність у будові різних 
типів тваринних тканин. 
7. Чи однакові механізми регенерації рослинних і тваринних 
тканин? 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Робота із зошитом ; 
Установіть відповідність між назвою тканини та місцем її розташування. 

(Учитель заздалегідь готує запис на дошці.) 
Тканина 
1 Покривний епітелій 
2 Залозистий епітелій 
3 Кров 
4 Лімфа 
5 Жирова 
6 Пухка сполучна 
7 Щільна сполучна 
8 Кісткова 
9 Хрящова 
10 Поперечносмугаста скелетна 
11 Поперечносмугаста м’язова 
12 Нервова 
Місце розташування 
А Головний мозок 
Б Кровоносна система 
В М’язи шлунка 
г Лімфатична система 
Ґ М’язи язика 
Д Підшкірна клітковина 
Е Надниркові залози 
Є Рогівка ока 
Ж Кровоносні судини 
З Стінки кишечника 
И Вушна раковина 
і Кістки скелета 
Лабораторна робота № 7 (11 ; 
). Тема. Будова тканин тваринного організму 
Мета: узагальнити, систематизувати, поглибити знання учнів про 
тканини тварин, навчитися порівнювати різні типи тканин. 
Обладнання й матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепара-ти тваринних тканин, мікрофотографії із зображенням препаратів 
тканин. 
Хід роботи 
1. Розгляньте при малому збільшенні мікроскопа постійний 
мікропрепарат циліндричного епітелію нирки. Стінку одного 
канальця розгляньте при великому збільшенні мікроскопа 
й замалюйте побачене. Порівняйте побачене з мікрофотогра-фіями препарату. Позначте на малюнку відповідними циф -рами порожнину ниркового канальця, епітеліальну клітину 
циліндричної форми, ядро епітеліальної клітини. 
2. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте один з постій-них мікропрепаратів сполучної тканини: «Гіаліновий хрящ», 
«Кісткова тканина», «Пухка сполучна тканина» або інший 
препарат сполучної тканини. Переведіть мікроскоп на велике 
збільшення й замалюйте побачене. Порівняйте зображення 
з мікрофотографією препарату. На малюнку позначте відпо -відними цифрами: клітини сполучної тканини, міжклітинну 
речовину, волокна в міжклітинній речовині. 
3. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте постійний мі-кропрепарат нервових клітин спинного мозку. Знайдіть сіру 
речовину спинного мозку, що міститься в його центральній 
частині. У сірій речовині знайдіть нейрони — великі клі-тини з відростками. При великому збільшенні мікроскопа 
розгляньте нейрони й замалюйте їх. На мікрофотографії 
препарату знайдіть: нейрони, ядро нейроцита, відростки 
нейрона. 
4. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепарат 
поперечносмугастої м’язової тканини. На препараті видно 
м’язові волокна. При великому збільшенні мікроскопа роз-гляньте м’язове волокно й замалюйте його. Ядра в ньому роз-міщені під плазмалемою. Вони овальної форми, забарвлені 
в синій колір. На мікрофотографії поперечносмугастого м’яза 
знайдіть: поперечносмугасте м’язове волокно, ядра м’язового 
волокна. 
5. Охарактеризуйте типи тваринних тканин, заповнивши таб-лицю. 
Тип тканини 
особливості 
будови 
місце 
розташування 
Здатність 
до регенерації 
6. Зробіть висновки. 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа. 
Підготуватися до письмового тестового контролю знань.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Будова й функції тваринних тканин, їхня здатність до регенерації.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід