Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин.
 
Урок № 43 
Тема. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин. 

Мета: ознайомити учнів із процесами утворення тканин тварин, поглибити знання про 
тканини тварин. 
Обладнання й матеріали: малюнки, схеми, таблиці, що ілюструють будову й функції тканин тварин. 
Базові поняття й терміни: регенерація, тканини. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності ................................ 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
1.   Диференціація  клітин 
2.   Регенерація   тканин 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ....................................... 10 хв 
V. Самостійна робота учнів .............................. 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Учитель пропонує скласти запитання до теми уроку, виз -начивши в такий спосіб його завдання. 
Бесіда ; 
1. Як клітини взаємодіють між собою? 
2. Як відбувається диференціація клітин у процесі індивідуаль -ного розвитку? 
3. Для чого потрібна диференціація клітин в організмі? 
4. Що таке тканина? Чи є тканина системою? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. д иференціація клітин 
Розповідь учителя ; 
Диференціація клітин відбувається під час процесів, що забез-печують в онтогенезі багатоклітинних організмів утворення, існування 
й відновлення тканин — гістогенезу . Тканини розвиваються в організмі 
з певних ембріональних зародків (похідних зародкових листків). 
Гістогенез здійснюється шляхом диференціації клітин та утво-рення міжклітинної речовини. Напрямок гістогенезу визначається 
міжклітинною взаємодією та гормональним впливом. Клітини, що здій -снюють гістогенез, поділяють на такі групи: родоначальні (стовбурові) 
клітини, здатні до диференціаціїї та відновлення кількості поділом; 
клітини-попередники (напівстовбурові) — диференційовані й здатні 
до поділу та зрілі  диференційовані. 
У процесі ембріонального розвитку тварин з однієї недиференці-йованої клітини, зиготи, утворюється багатоклітинний зародок з ди-ференційованими за будовою й функціями клітинами. Процес дифе-ренціації клітин починається на стадії гаструляції, коли з подібних 
між собою клітин кулястої бластули шляхом вгинання (інвагінації) 
або імміграції (переміщення всередину кулі, у порожнину окремих 
клітин бластодерми) утворюється шар зовнішніх клітин — ектодер -мальний шар і шар внутрішніх клітин — ентодермальний шар (два 
зародкові листки). Клітини, що утворюють ці шари, уже відрізняються 
за будовою й функціями. У зародків багатоклітинних організмів піс-ля гаструляції починає формуватися середній зародковий листок — 
мезодерма. Наступний етап розвитку зародка — нейруляція. Із цієї 
стадії й починається гістогенез — сукупність процесів формування 
й диференціації органів. У хордових на стадії нейрули з ектодерми 
формується нервова пластинка, що перетворюється спочатку на нерво -ву трубку, а потім на спинномозковий канал. Ектодерма дає початок 
утворенню шкіри та її похідних. З ентодерми розвиваються хорда, 
кишечник, сечовий міхур, легені. Мезодерма хордових дає початок 
посмугованій м’язовій тканині та діафрагмі, а також — хрящовій 
і кістковій тканинам. До кінця нейруляції зародок набуває плану 
будови дорослого організму. 
2. р егенерація тканин 
Розповідь учителя ; 
Гістогенез у постнатальному періоді лежить в основі відновлення 
ушкоджених або втрачених тканин — регенерації. Якісні зміни гісто-генезу можуть призвести до виникнення й росту пухлин. 
Регенерація властива як тваринам, так і рослинам. На місці ушко -дженої частини рослинного організму утворюються нарости — калюси. 
У результаті обрізання верхівкового пагона розвиваються бічні пагони; 
весняне відновлення листя, вегетативне розмноження відбуваються 
також завдяки процесам регенерації. Регенерація має велике значен-ня для сільського господарства (рослинництва, лісового господарства 
тощо). Дослідження процесу регенерації дає матеріал для розв’язання 
теоретичних проблем, наприклад проблеми розвитку організмів. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Фронтальне опитування ; 
1. Чому в будь-яких органах тварин завжди є сполучна тканина? 
2. Чому тканини внутрішнього середовища містять велику кіль-кість міжклітинної речовини? 
3. Чому в епітеліальних тканинах майже немає міжклітинної 
речовини? 
4. Поясніть, як відбувається живлення нейронів. 
5. Порівняйте будову й функції серцевої, скелетної та гладенької 
непосмугованої м’язової тканин. 
6. Порівняйте відмінності й подібність у будові різних типів 
тваринних тканин. 
7. Чи однакові механізми регенерації рослинних і тваринних 
тканин? 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Завдання   з  РЗДО:  №  2–4,  с.   80. 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід