Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах
 
Урок  №  25
Тема. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах

  Мета:  ознайомити  учнів  з  механізмом  процесу  фотосинтезу.
Обладнання  й  матеріали:   схеми,  таблиці,  що  ілюструють  механізм  процесу  фотосинтезу.
Базові  поняття  й  терміни:   світлова,  темнова  фази,  тилакоїди,  фотоліз.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
  I.  Організаційний   етап .................................. 2  хв
 II.  Актуалізація   опорних  знань   і  мотивація    
навчальної  діяльності................................. 5  хв
 III.  Вивчення   нового  матеріалу  ........................... 20  хв
1.     Світлова  й  темнова  фази  фотосинтезу.  
Синтез   білків   у  хлоропластах
*
2.   Значення   фотосинтезу
 IV.  Узагальнення,   систематизація   й  контроль  знань    
і  вмінь   учнів  ........................................ 7  хв
  V.  Самостійна   робота  учнів ............................... 8  хв
 VI.  Підбиття   підсумків   уроку ..............................2  хв
 VII. Домашнє   завдання ................................... 1  хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Фронтальне  опитування   ;
1.  Наявність  яких  органел   відрізняє  тваринну   клітину   від  рос-линної?
2.  Яку  будову  мають  пластиди?
3.  Яку  функцію  виконують  хлоропласти?
4.  Чи   обов’язково   темнова   фаза  фотосинтезу  має   здійснюватися 
в  темряві?
5.  У  якій  фазі  фотосинтезу  утворюється  АТФ?
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.    Світлова  й  темнова  фази  фотосинтезу.
Синтез  білків  у  хлоропластах
*
Учитель  пропонує  під  час  розповіді  заповнити  таблицю  «Фази 
фотосинтезу».
Фаза фотосинтезу Що відбувається де відбувається
Світлова
Темнова
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—  Для   чого  рослинній   клітині   потрібний   хлорофіл?
Фотони світла  потрапляють крізь прозору  оболонку хлоропласта 
на  хлорофілові   зерна,  молекули  хлорофілу  їх   поглинають.  Електрони 
цих  молекул отримують від фотонів  додаткову  енергію  й переходять на 
більш  високий енергетичний  рівень. Але  електрони прагнуть поверну -тися в більш стійкий  енергетичний   стан. Проходячи ланцюг  ферментів, 
«гарячі» електрони  потрапляють на зовнішній  бік мембрани  тилакоїдів, 
і  на  цій  поверхні  з’являється   негативний  заряд.  Молекула  хлорофілу, 
що  перебуває   в   центрі  мембрани,  окиснює  ферменти,  відбувається 
фотоліз  води,   у  результаті  чого  утворюються  протони   й  виділяється  
кисень.   Ці  протони   переносяться  на  внутрішню  поверхню   мембрани  
тилакоїдів,   у  результаті  чого  з’являється   позитивний   заряд.  Різниця  
потенціалів  на мембрані зростає,  досягає  критичної  величини.  Протони 
починають  проходити  крізь  канал   ферменту  АТФ-синтетази,   убудова -ного в мембрану, при  цьому  синтезується АТФ. Електрони, втрачаючи 
енергію, отриману  від фотонів, повертаються  знову  на вихідну  позицію  
в  молекулу  хлорофілу,  і  вона  знову   готова  поглинати  фотони.
Результат  світлової фази фотосинтезу: у результаті фотолізу води 
утворюються  протони,  АТФ,  побічний  продукт   —  кисень.
Під час темнової фази АТФ витрачається на синтез глюкози. Для  
цього   потрібний   вуглекислий  газ.
Хлоропласти  досить  автономні   частини   системи.  Ці  органоїди  
здатні  синтезувати   власні  білки,  завдяки   наявності   ДНК,  рибосом   усе-редині.
2.   Значення  фотосинтезу
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів :
— Яке  значення  в житті планети  Земля має  процес фотосинтезу?
Фотосинтез  —  це  єдиний   процес  акумулювання  енергії  Сонця, 
перетворення її  на енергію  хімічних зв’язків  вуглеводів. Вуглеводи — це 
речовини,   з  яких  живі  організми   отримують  усі  інші  органічні   речо-вини,   необхідні для   свого   існування.  Фотосинтез  —  це  джерело  атмос -ферного   кисню,  без  якого  життя  на  Землі   неможливе.
  IV.  УЗа Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ й   К о НТроЛЬ     
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Заповнити  таблицю  «Порівняльна   характеристика  
процесів  фотосинтезу,  гліколізу   й  дихання».
Процес Що відбувається де відбувається
Фотосинтез
Гліколіз
Дихання
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Учні, які демонструють  високий  і достатній  рівень знань, працюють  
з  індивідуальними  завданнями   на  картках.  Інші  працюють   з  тестами.
Індивідуальні  завдання  на  картках   ;
1.  Розробіть  схему   досліду,  за  допомогою  якого   можна  під-твердити  зміну  кількості  хлоропластів  при   зміні   освітлення.
2.  У  процесі  фотосинтезу   кімнатна  рослина   монстера  делікатесна 
поглинула  1 м
3
 CO
2
. Яку  кількість глюкози  синтезувала  рослина?
3.  Чому мітохондрії й хлоропласти називають напівавтономними 
структурами  в  клітині?
4.  Подумайте,  де  більше  мітохондрій:  у  м’язах  чи  епітеліальній  
тканині?  Чому?
5.  Охарактеризуйте   загальні  риси  будови  органел,  що  беруть 
участь  в  енергетичному  обміні.
6.  Укажіть   зайвий  термін:   фотон,  хлорофіл,   фотоліз,  глюкоза, 
кисень,   АТФ,  ДНК.  Свій  вибір   аргументуйте.   Дайте   визна -чення   кожному  терміну. 
Тестовий  контроль  знань   ;
I варіант
I  рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  Хлоропласти   перебувають  у  клітинах:
А  рослин;  Б  тварин;     В  грибів.
2.  Пластиди,  що  мають  зелений   колір,  називаються:
А  хлоропласти;  Б  хромопласти;  В  лейкопласти.
3.  Процес  утворення   органічних  сполук  з  неорганічних:  
А  фотосинтез;   Б  синтез  білків;  В    гліколіз.
ІІ   рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  Власну   ДНК  мають: 
А  мітохондрії;   Б  лізосоми;   В  рибосоми.
2.  Фотосинтез  відбувається:
А  у   мітохондріях;  
Б  хлоропластах;  
В  клітинному   центрі.
3.  Під  час  фотосинтезу  утворюються:
А  білки; 
Б  вуглеводи; 
В  нуклеїнові  кислоти.
ІІІ  рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  У  темновій  фазі  фотосинтезу  відбуваються  процеси:
А  утворення   атомів  Гідрогену;
Б  синтез  глюкози;
В  утворення   молекулярного  кисню.
2.  Структури,  утворені  внутрішньою  мембраною  хлоропласта:
А  строма;   Б  кристи;  В  тилакоїди.
3.  Темнова  фаза  фотосинтезу  має   відбуватися:
А  обов’язково   в  темряві; 
Б  обов’язково   на  світлі; 
В  у  темряві   й  на  світлі.
ІV  рівень
Скільки   літрів   О
2
  виділяє   зелена  рослина   за   кілька  годин   інтен -сивного   фотосинтезу,  якщо   при  цьому   синтезується  180   г   глюкози?
іі  варіант
I  рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  Мітохондрії  містяться   в  клітинах:
А  бактерій; Б  рослин;   В  вірусів.
2.  Пігмент  хлорофіл  міститься:
А  у   мітохондріях;  
Б  хлоропластах;  
В  лейкопластах.
3.  Хлоропласти   належать   до  органоїдів:
А  одномембранних; 
Б  двомембранних;  
В  немембранних.
ІІ   рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  Процес,  завдяки   якому  у   хлоропластах   синтезується  АТФ:
А  дихання; Б  фотосинтез;   В  синтез  білка.
2.  Рослини   поглинають   кисень  (дихають):
А  на   світлі; 
Б  у   темряві; 
В  на   світлі   й  у  темряві.
3.  Прокаріоти,  здатні  до  фотосинтезу:
А  ціанобактерії;  
Б  молочнокислі   бактерії; 
В  бактерії   гниття.
ІIІ  рівень
Укажіть  правильний   варіант   відповіді.
1.  Стадія,  під  час  якої  відбувається  фотоліз  води:
А  світлова;  Б  темнова; В  світлова  й  темнова.
2.  Джерело  вільного кисню, що виділяється  в процесі фотосинтезу:
А  вуглекислий   газ;   Б  АТФ;  В    вода.
3.  У  темновій  фазі  фотосинтезу:
А  фотон   переводить  молекулу  хлорофілу  в  збуджений  стан;
Б   з атомів Гідрогену  й карбон(IV) оксиду утворюються вугле -води;
В  розщеплюється  молекула  води.
IV  рівень
Протягом року людина  масою 60 кг споживає  156,95 л О
2
. Скільки  
дерев   необхідно   для   забезпечення  киснем  однієї   людини   на  рік,   якщо  
відомо,   що  25-річна  тополя  за   один  період  вегетації  поглинає  42  кг  СО
2
?
Завдання   з  РЗДО:  №  5,   6,   с.   47.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні  самостійно  підбивають  підсумки  уроку,  формулюю-чи  висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Повторити  відповідні   параграфи  підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід