Функції пластид
 
Урок № 24 
Тема. Функції пластид 
Мета: розширити знання учнів про пластиди, ознайомити їх із процесом фотосинтезу 
на біохімічному рівні. 
Обладнання й матеріали: схеми, таблиці, малюнки, що ілюструють будову, функції пластид 
і показують хід фотосинтезу. 
Базові поняття й терміни: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти, фотосинтез, фотоліз. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
1.   Планетарна  роль  фотосинтезу 
2.   Будова  пластид 
3.   Механізм  фотосинтезу 
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 5 хв 
VI. Самостійна робота учнів .............................. 5 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв 
VIII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ 
Фронтальне опитування ; 
1. Яку будову мають мітохондрії? 
2. Яку роль виконують мітохондрії в клітинах еукаріотів? 
3. Чому мітохондрії називають «енергетичними станціями» клі-тини? 
4. Завдяки якому процесу в мітохондріях синтезується АТФ? 
5. До якої сторони обміну речовин належать процеси дихання? 
III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Обговорюємо разом ; 
Прислухайтеся, усе живе дихає, їсть. Але їжа на Землі не закінчу -ється. У холодильнику — закінчується, а на Землі — ні, чому? 
Мотивация ; 
Запитання   до  учнів : 
— Про які органели йдеться в синквейні? (Про   пластиди ) 
Двомембранні, рослинні 
Запасають, забарвлюють, годують 
Без фотосинтезу життя неможливе! 
Фотосинтез 
— Згадайте казку про скатертину-самобранку. Чи існує 
скатертина-самобранка насправді? Давайте спробуємо відповісти на 
це запитання в кінці уроку. 
IV. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Планетарная роль фотосинтезу 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Рослини — щасливі власники хлорофілу. 
Запитання   до  учнів: 
— Згадайте, що ви знаєте про хлорофіл. 
— Де він утворюється? 
— Для чого рослинам потрібний хлорофіл? 
— Які речовини використовуються рослинами при фотосинтезі? 
Рослини живляться, використовуючи сонячне світло, за допо-могою хлорофілу. 
Із шести молекул вуглекислого газу й шести молекул води росли -на створює одну молекулу глюкози. Глюкоза з’єднується з глюкозою — 
так ланцюг із шести тисяч молекул глюкози створює одну гігантську 
полімерну макромолекулу крохмалю. Зерна крохмалю, відкладені про 
запас у рослинних тканинах — бульбах, насінні,— це необхідні для 
всього живого на Землі «сонячні консерви». У них у вигляді хімічних 
зв’язків молекул глюкози акумульована енергія Сонця. Щороку зелені 
покриви наших материків уловлюють і «консервують» стільки енергії 
Сонця, скільки можуть дати 200 тисяч електростанцій, наприклад 
таких, як Дніпровська, а це 1,5 млрд тонн органічної речовини за рік! 
А чого варта побічна речовина фотосинтезу — кисень! Ця енергія дає 
життя всім живим клітинам, усім живим організмам — від вірусів до 
людини (крім деяких хемотрофних бактерій, що живуть завдяки хі -мічній енергії неорганічних речовин). Цієї енергії цілком вистачає не 
тільки рослинам, але й усім тваринам, що не мають хлорофілу й змушені 
отримувати її від рослин. Рослини беруть цю енергію в Сонця. Виходить, 
усі ми, живі істоти, існуємо завдяки енергії Сонця. 
Що таке світло? Фізики жартома кажуть, що світло — найтемніше 
місце у фізиці. Але вони непогано в ньому розібралися. Світло — це потік 
найменших мікрочастинок — фотонів, або квантів світла. Частинка без 
заряду, без маси спокою — згусток енергії в мінімальній упаковці. 
2. Будова пластид 
Розповідь учителя ; 
Виокремлюють такі види пластид: лейкопласти (безбарвні), хро -мопласти (жовті, жовтогарячі), хлоропласти (зелені). Пластиди можуть 
перетворюватися одна на одну. 
Хлоропласт — це органоїд, у якому відбувається процес фото-синтезу. За будовою хлоропласти подібні до мітохондрій. 
Пластиди мають дві мембрани. Зовнішня вкриває пластиди, а вну -трішня утворює багато складчастих структур — грани : учені порівнюють 
цю складчастість із виглядом стопи монет. Ці структури отримали на-зву тилакоїди. У мембранах гранів перебувають молекули хлорофілу, 
саме тут і відбувається фотосинтез. Між внутрішніми мембранами 
хлоропласта є кільцева ДНК, РНК і рибосоми. Пластиди мають свій 
власний генетичний апарат, можуть розмножуватися. Як і мітохондрії, 
пластиди досить автономні структури — клітини в клітинах. 
3. м еханізм фотосинтезу 
Розповідь учителя ; 
У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу («фото» озна-чає світло, «синтез» — утворення). Сумарне рівняння фотосинтезу має 
такий вигляд: 
66 6 
226126 2 
CO HO CH OO += + . 
У процесі фотосинтезу розрізняють світлову й темнову фази. 
При світловій фазі відбувається фотоліз води, у результаті чого 
утворюється АТФ. 
Фотоліз — це розщеплення молекули води до протонів і молекул 
кисню. Як побічний продукт виділяється кисень: 
2422 HO HO →+↑ 
Темнова фаза може протікати як на світлі, так і в темряві. Під 
час темнової фази фотосинтезу енергія, накопичена у світловій фазі, 
витрачається на синтез глюкози. Про механізм фотосинтезу ми пого-воримо більш докладно на наступному уроці. 
V. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Фронтальне опитування ; 
1. До якої сторони обміну речовин можна віднести процес фото-синтезу (пластичний або енергетичний обмін)? 
2. Розробіть схему досліду, за допомогою якого можна підтвер-дити зміну кількості хлоропластів при зміні освітлення. 
3. Поясніть функціональний зв’язок мітохондрій і хлоропластів 
у рослинних клітинах. 
173 
4. Чи існує у світі скатертина-самобранка? Відповідь обґрунтуйте. 
Робота біля дошки й у зошитах ; 
Розв’яжіть задачу. 
1. Скільки літрів кисню виділяє зелена рослина за кілька годин 
інтенсивного фотосинтезу, якщо при цьому синтезується 180 г 
глюкози? 
2. За одну годину невелика рослина поглинає 48 мг CO 
. Скільки 
при цьому виділяється O 
в атмосферу? 
3. У процесі фотосинтезу рослина за певний час поглинає 1 м 
CO 
. Скільки при цьому синтезується глюкози? 
Робота із зошитом ; 
Укажіть правильні твердження. 
1. Глюкоза утворюється у світловій фазі фотосинтезу. 
2. Фотоліз води відбувається у світловій фазі фотосинтезу. 
3. Глюкоза може утворюватися як на світлі, так і в темряві. 
4. Хлоропласт — це органоїд, у якому відбувається процес фото-синтезу. 
5. Пластиди мають дві мембрани. Зовнішня вкриває пластиди, 
а внутрішня утворює безліч складчастих структур — гранів. 
6. У мембранах крист перебувають молекули хлорофілу. 
Завдання   з  РЗДО:  №  1–4,  с.   46. 
VI. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Робота із зошитом. Робота з підручником ; 
Скласти порівняльну характеристику мітохондрій і хлоропластів, 
заповнивши таблицю. 
ознака 
для порівняння 
мітохондрії Хлоропласти 
Подібність 
Відмінності 
VII. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки. 
VIII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф, відповісти на запитан -ня в кінці підручника, параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Функції пластид", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід