Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.
 


Урок  №  45
Тема.  Гістотехнології.  Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.  
  Мета:  ознайомити  учнів  з  перспективами  використання  штучного  вирощування  тканин 
для  розв’язання  проблем  біотехнологій.
Обладнання  й  матеріали:  малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  гістотехнології  й  можливості 
їхнього  використання.
Базові  поняття  й  терміни:   гістологія,  гістогенез,  біотехнологія,  тканинна  інженерія.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв
1.   Гістологія  —  наука   про   тканини
2.   Тканинна   інженерія.  Гістотехнології
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
VI. Самостійна робота учнів .............................. 5 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
V III. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Письмовий  контроль  знань   ;
I  рівень
Дати відповіді на запитання.
1. Назвіть типи тваринних тканин.
2. Клітини якої тканини здатні передавати нервові імпульси?
3. Клітини якої тканини здатні сприймати нервовий імпульс
і скорочуватися?
ІІ   рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Гістологія — це наука, що вивчає:
А будову й функції тканин багатоклітинних тварин;
Б   тварин і рослини попередніх геологічних епох за викопними
рештками;
В  усі прояви життя;
г  закономірності розвитку зародка.
2. Тканина, з якої утворений верхній шар шкіри людини:
А  епітеліальна;
Б  сполучна;
В  м’язова;
г  нервова.
3. Тканина, з якої переважно складається міокард серця лю-дини:
А  м’язова;
Б  нервова;
В  епітеліальна;
г  сполучна.
ІІІ  рівень
1. Установіть відповідність між видами тканин та їхніми харак -теристиками.
Вид тканини
1  Епітеліальна
2  М’язова
3  Нервова
4  Сполучна
Характеристика
А   Містить велику кількість міжклітин-ної речовини
Б  Здатна сприймати нервові імпульси
й скорочуватися
В  Тканина, з якої переважно склада-ються ендокринні залози
г  У структурах клітин містяться аксо-ни й дендрити
Д   Проводить розчин мінеральних солей
від кореня
2. Назвіть функції та різновиди м’язової тканини, яка є склад -ником більшості внутрішніх органів.
3. Які клітини у тварин називають стовбуровими? Поясніть їхню
роль у життєдіяльності організму.
IV  рівень
Охарактеризуйте здатність тваринних тканин до регенерації.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує учням сформулювати запитання до
теми уроку.
 
  IV.  Вивчення нового матеріалу
1.   Гістологія  —  наука  про  тканини
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
— Яка наука вивчає тканини тварин?
гістологія (від грец. histos — тканина) — це розділ морфології, що
вивчає тканини багатоклітинних тварин. Розвиток цієї науки пов’язаний
з розвитком мікроскопії. Методологічною основою гістології стала клі-тинна теорія. Накопичення знань про мікроскопічну будову тканин та
органів дозволило в середині XIX ст. створити класифікацію тканин.
Сучасна гістологія займається дослідженням:
— походження різноманітних типів тканин та їхнього індивіду-ального розвитку;
— будови та функцій спеціалізованих тканин;
— взаємодії клітин у межах однієї тканини й між клітинами
різних тканин;
— регенерації тканинних структур і регуляторних механізмів,
які забезпечують цілісність та спільну діяльність тканин.
Сучасна гістологія приділяє багато уваги експериментальному
дослідженню механізмів розвитку тканин.
2.   Тканинна  інженерія.  Гістотехнології
Розповідь  учителя   ;
Тканинна інженерія — це один з напрямків біотехнології, що за -ймається створенням біологічних замінників тканин, органів. Тканинна
інженерія ґрунтується на використанні гістотехнологій для створення
штучних органів. Один з методів тканинної інженерії — це метод  куль-тури тканин . Культура тканин є одним з найважливіших методів експе -риментальної біології. Завдяки успіхам гістотехнологій стало можливим
отримання печінкової тканини, реконструювання кісткової тканини,
штучне створення таких органів, як сечовід, сечовий міхур, кишкова труб-ка тощо. Конструювання штучної шкіри, органів дихання, відновлення
клітин підшлункової залози допоможуть розв’язати проблеми лікування
різних захворювань. Але на сьогодні в гістотехнології, на жаль, існує ряд
проблем, що потребують розв’язання: клітини штучних тканин можуть
змінювати свої властивості й перетворюватися на пухлинні, метод куль-тивування тканин дуже чутливий до умов стерильності середовища тощо.
За допомогою культури тканин вивчають гістогенез, міжклітинні,
міжтканинні взаємозв’язки, диференціацію, ріст і поділ клітин, осо-бливості обміну речовин у живих клітинах, їхню потребу в живленні,
сприйнятливість до різних речовин, зокрема ліків. На клітинах культур
проводять різні операції: видаляють частини клітини, уводять мікро -би, віруси тощо. На культурі тканин готують вакцини, наприклад
проти кору, поліомієліту, віспи. Органові культури використовують
при вивченні закономірностей розвитку зародків органів і тканин, які
готують до трансплантації.
Культура тканин рослин — зручна модель для вивчення їхнього
онтогенезу, генетики, рослинної вірусології, обміну речовин тощо.
На основі культури тканин розроблені засоби кріоконсервації —
тривалого зберігання в умовах глибокого холоду, що дозволяє створити
банки для зберігання генофонду рослин.
Клітинна інженерія — це метод конструювання клітин нового типу
на основі їхнього культивування, гібридизації й реконструкції. При гібри -дизації штучно поєднують цілі клітини з утворенням гібридного генома.
Клітинна реконструкція пов’язана зі створенням життєздатної клітини
з окремих фрагментів різних клітин (ядра, цитоплазми, хромосом тощо).
За допомогою клітинної інженерії вдається поєднати геноми далеких за
походженням видів, існує навіть принципова можливість об’єднання со-матичних клітин тварин і клітин рослин. Дослідження гібридних клітин
дозволяє розв’язувати багато теоретичних проблем біології та медицини:
наприклад, взаємодію ядра й цитоплазми, механізми цитодиференціації,
переродження нормальної клітини на ракову тощо. Використання клітин-ної інженерії в біотехнології дає можливість створення нових форм рослин,
що мають корисні властивості й стійкі до умов середовища та хвороб.
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Работа  с  конспектом   ;
Учитель пропонує учням скласти запитання до змісту уроку, ви-користовуючи конспект уроку.
Завдання   з  РЗДО:  №  3,   4,   с.   84.
Гра  «Ланцюжок»   ;
Учні по черзі ставлять запитання, складені на початку уроку.
  VІ.  Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
1. Скласти схему «Значення тканинної інженерії».
2. Скласти кросворд з 11 питань за темою «Гістологія — наука
про тканини».
  VIІ.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
  VIIІ.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід