Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу
 
Урок № 28 
Тема. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу 
Мета: поглибити знання про спадковість організмів, ознайомити з будовою й функціями 
хромосом. 
Обладнання й матеріали: малюнки, таблиці, схеми, що ілюструють каріотип, хромосоми. 
Базові поняття й терміни: хромосоми, центромери, каріотип, хромосомні хвороби, аутосоми, 
статеві хромосоми. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 22 хв 
1.   Будова  й  функції   хромосом 
2.   Каріотип 
3.   Значення   вивчення  каріотипу  людини 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 8 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
«Що закладено в геном, того не витягнеш волом!» 
«Яка хромосома, такі й діти!» 
(Народна  біологічна   мудрість) 
Учитель пропонує сформулювати запитання до теми уроку, ви-значивши в такий спосіб його завдання. 
Приклади   запитань: 
— Яке визначення можна дати поняттю «хромосоми»? 
— Яку будову мають хромосоми? 
— Що таке каріотип? 
— Яке значення мають знання про хромосоми й каріотип у житті людини? 

На всі ці запитання вчитель пропонує відповісти протягом уроку. 
Біологічний диктант ; 
Учитель вибирає серед біологічних диктантів, які склали учні на 
попередньому уроці, найкращий і пропонує його виконати. 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Будова й функції хромосом 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Учні за пропозицією вчителя самостійно формулюють визначення 
хромосом. 
Хромосоми — це органели клітинного ядра еукаріотів, що є но-сіями спадкової інформації. 
Термін «хромосома» в 1888 р. запропонував В. Вальдеєр. 
Основа хромосоми — це одна безперервна молекула ДНК, що 
зв’язана з білками й утворює нуклеопротеїди. 
Запитання   до  учнів: 
— Що є елементарною структурою спадковості? 
— Що кодує ген? 
— Де містяться гени? 
Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організму нази-вають ген омом. 
«Геном — генів дім» (Народна  біологічна   мудрість). 
Гени визначають спадкові властивості клітин організму, здатні до 
самовідтворення, мають структурну й функціональну індивідуальність 
і зберігають її в ряді поколінь. 
Запитання   до  учнів: 
— Яким чином кодується інформація про будову однієї молекули 
білка в гені? 
Хромосоми періодично змінюються: відбувається деспіралізація– 
спіралізація залежно від того, у періоді спокою чи поділу перебуває клі-тина. При поділі клітини хромосоми стають добре помітними у світловому 
мікроскопі. Кожна хромосома складається з двох хроматид, скріплених 
центромерою. 
2. Каріотип 
Розповідь учителя ; 
Каріотип — це сукупність якісних (форма) і кількісних (розмір 
і кількість) ознак хромосомного набору. 
Кожний вид організмів має постійний набір хромосом у клітині, 
закріплений еволюцією даного виду. 
У клітинах тіла двостатевих тварин і рослин кожна хромосома 
має пару, одна хромосома якої походить від материнського організму, 
а друга — від батьківського. Такі хромосоми називають гомологічними. 
Статеві клітини мають тільки одну з гомологічних хромосом, 
гаплоїдний набір. У диплоїдному наборі хромосом тільки одна пара 
відповідає за стать, інші — аутосоми. У різних організмів число хромо -сом дуже різне. Немає відповідності між рівнем організації організму 
й числом хромосом. Наприклад, шимпанзе має диплоїдний набір хромо -сом — 48, людина — 46, а деякі найпростіші — кілька сотень хромосом. 
3. Значення вивчення каріотипу людини 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Запитання   до  учнів: 
— Як ви вважаєте, для чого вчені досліджують кількість і якість 
хромосом людини? 
— Які хвороби називають спадковими? 
— Які спадкові хвороби вам відомі? 
Спадкові  хвороби   — це вроджені вади розвитку, зумовлені по-рушенням кількості або структури соматичних чи статевих хромосом. 
Порушення, пов’язані з кількістю хромосом, можуть проявля-тися в розвитку й функціонуванні організму. Наприклад, трисомія за 
1–8-ю парами хромосом несумісна із життям плода, трисомія за 13-ю 
парою хромосом — синдром Патау, трисомія за 21-ю парою хромо -сом — синдром Дауна, одна X-хромосома з пари статевих хромосом 
— синдром Шерешевського – Тернера. Для виявлення спадкових хво -роб та запобігання їхньому прояву існують медико-біологічні центри 
й консультації. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Фронтальне опитування ; 
1. З якою метою проводять дослідження каріотипу людини? 
2. Який набір хромосом має ядро клітини після мітотичного по-ділу? 
3. Коли дослідження каріотипу є обов’язковим, а коли — бажаним? 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Лабораторна робота № 5 (9 ; 
). Тема. Будова хромосом 
Мета: навчити учнів розрізняти структурні компоненти хромосом, 
аутосоми й статеві хромосоми, дати уявлення про каріотип людини 
й каріотипування. 
Обладнання й матеріали: електронна мікрофотографія хромосо -ми, ілюстрації із зображенням фотокаріограм здорової та хворої людини, 
мікрофотографія політенних хромосом, постійні мікропрепарати «Політенні хромосоми», мікроскоп. 
Хід роботи 
1. Розгляньте під мікроскопом постійний мікропрепарат «По -літенні хромосоми». У клітинах слинної залози мотиля відбу-вається багаторазова реплікація хромосом. При цьому хромо -соми, які щойно утворилися, не розходяться, а залишаються 
одна побіля одної — так утворюється гігантська політенна 
хромосома, що складається із сотень однакових хромосом. На 
препараті вісім хромосом об’єднані в пари, тому видно чотири 
пари хромосом. Замалюйте побачене. 
2. Розгляньте електронну мікрофотографію хромосоми. Зама-люйте побачене, позначте частини хромосоми. 
3. Роздивіться фото каріограми здорової та хворої людини. Зна -йдіть і пронумеруйте пари гомологічних хромосом. (Можна 
вирізати з паперу зображення гомологічних пар і розмістити 
в порядку зменшення їхніх розмірів.) Статеві хромосоми роз-ташовують останніми (див. фотокаріограму здорової людини). 
Визначте, за якою парою спостерігається порушення числа 
хромосом на фотокаріограмах хворої людини. Який синдром 
супроводжує таке порушення? 
Генетична  довідка 
Метод каріотипування застосовують у медичній практиці для 
визначення змін у структурі хромосом або їхній кількості. 
Цей метод дозволяє передбачати порушення в розвитку плода на 
ранніх стадіях вагітності. 
4. Визначте стать людини, хромосоми якої ви аналізували. 
5. Зробіть висновки. 
VI. Підбиття підсумків уроку 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, відповідаючи 
на запитання, сформульовані до теми на початку уроку. 
VII. Домашнє завдання 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа. Виконати завдання з РЗДО: № 1–6, 
с. 50, 51.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід