Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин
 
Урок  №  27
Тема:  Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин
  Мета:  ознайомити  учнів  із  клітинним  циклом  еукаріотів,  механізмами  відтворення  та 
загибелі  клітин.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  що  ілюструють  тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   поділ,  апоптоз,  автофагія,  клітинне  старіння.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
  I.  Організаційний   етап .................................. 2  хв
 II.  Актуалізація   опорних  знань   і  мотивація    
навчальної  діяльності................................. 2  хв
 III.  Вивчення   нового  матеріалу  ........................... 20  хв
1.   Утворення  клітин
2.   Механізми  загибелі   клітин
3.   Поділ  еукаріотичної  клітини
 IV. Узагальнення,  систематизація   й  контроль  знань    
і  вмінь   учнів  ....................................... 10  хв
  V. Самостійна   робота  учнів ............................... 8  хв
 VI. Підбиття   підсумків   уроку ..............................2  хв
 VII.  Домашнє   завдання ................................... 1  хв
Хід  уроку
  I.  Організаційний етап
  II.  Актуалізація опорних знань  
«Любиш  ділитися  —  люби  й  ДНК  синтезувати!»
(Біологічна  народна   мудрість)
Усі  клітини   походять  від  клітин.   Кожний  багатоклітинний  ор-ганізм  починає   свій  розвиток  з   однієї   клітини.  Клітина   є   одиницею  
розвитку  будови  живих  організмів.  Клітини  розмножуються   шляхом  
поділу.  Соматичні  клітини   дублюють   генетичну   інформацію   й  переда-ють   її   новим  клітинам.   Процес  поділу  соматичних   клітин  називають 
мітозом,  а  процес  поділу  статевих  клітин  —  мейозом.
Біологічний  диктант   ;
Учитель  вибирає   серед   біологічних   диктантів,  які  учні  складали  
на  попередньому   уроці,   найкращий   і  пропонує  його  виконати.
183
  III.  Вивчення нового матеріалу
1.   Утворення  клітин
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—  Як  називається   процес  утворення   яйцеклітин?
—  Як  називається   процес  утворення   сперматозоїдів?
—  Який  набір  хромосом   мають  статеві  клітини?
Клітини  деяких  тканин   діляться  з   дуже  великою  швидкістю, 
наприклад клітини  епітеліальної тканини шкіри, кишечника.  Завдяки 
тому,   що  внутрішні   клітини   інтенсивно  діляться,  відбувається  швидке 
відновлення   епітелію  ушкоджених  ділянок.
Клітини  нервової  та  м’язової  тканин  після   завершення   ембріо-нального  періоду  розвитку  організму   перестають  ділитися  і  функціо-нують   протягом  усього  життя.
Існують   і  такі   клітини,  які  не  розмножуються,  але   періодично 
під  впливом  зовнішніх   факторів,  наприклад  якісного  складу  їжі,   по-чинають відновлюватися.  Такими   клітинами  є   гепатоцити,   клітини  
ендокринних  залоз   та  інших  органів.
Клітини  верхівкової   й  бічної   меристем  рослин  здатні  до  необме-женого  поділу.
2.   м еханізми  загибелі  клітин
Розповідь  учителя   ;
Учитель  пропонує  під  час  розповіді  заповнити  таблицю  «Меха-нізми   загибелі клітин».
механізм загибелі клітин Причина Наслідок
Апоптоз
Автофагія
Мітотична катастрофа
Клітинне старіння
Фагоцитоз
Апоптоз  —  це  форма  загибелі  клітини,  що  здійснюється  згідно  
з генетичною  програмою.  Вона супроводжується зменшенням розмірів, 
ущільненням мембранно-поверхневого комплексу,  змінами  хроматину, 
смертю   клітини.
У   2002  р.   молекулярним  біологам  С.  Бреннеру,  Р.  Горвіцу  
й  Дж.   Салстону  була  присуджена   Нобелівська   премія  в  галузі   фізіо-логії  й медицини   за   досягнення  в  ділянці   «генетичного  регулювання 
розвитку  організму   й  запрограмованої  смерті  клітин».
184
Автофагія  —  це  перетравлювання  власних   ушкоджених  органел  
у  клітинах,   ослаблених   унаслідок   нестачі  поживних   речовин.
Фагоцитоз  —  це  перетравлювання  клітин,   які  самі  подають  сиг -нал   про   їх  знищення   (наприклад,   в  еритроцитів).
Клітинне старіння  —  це  зниження   працездатності  не  здатних  
до  поділу  клітин;   може  також  відбуватися   під  впливом  генетичних  
мутацій.
Мітотична катастрофа — це загибель клітини  в разі  порушень  мітозу.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Робота  з  підручником.  Робота  із  зошитом   ;
Учитель  пропонує  учням  скласти   10  запитань  для   біологічного 
диктанту  згідно   з  вивченим   матеріалом,   дотримуючись  послідовності 
уроку.  Одна  з  вимог:  відповіді  повинні   складатися   з  одного-двох   слів. 
Найкращий   диктант   буде  проведений   на  наступному   уроці.
Бесіда   ;
—  Охарактеризуйте  поділ   прокаріотичної  клітини.
—  Поясніть,  чому  прокаріотична  клітина   так   швидко  розмно-жується.
  V.   Самостійна робота учнів
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть  правильні   твердження.
1.  Апоптоз — це форма загибелі клітини, що відбувається згідно  
з генетичною  програмою.  Вона супроводжується зменшенням 
розмірів,  ущільненням  мембранно-поверхневого  комплексу, 
змінами  хроматину,  загибеллю  клітини.
2.  Ядро   зберігає   спадкову  інформацію   й  передає   її   дочірнім  клі-тинам   при  поділі.
3.  Мітотична   катастрофа  —  це  перетравлювання  власних   ушко -джених   органел, ослаблених   унаслідок   нестачі  поживних   ре-човин   у  клітинах.
4.  Гамети   утворюються  в  результаті  мейозу.
5.  Фагоцитоз   —  це  перетравлювання  клітин,   які  самі  подають 
сигнал  про   їх   знищення.
6.  Мітоз забезпечує утворення  генетично  рівноцінних  соматичних  
клітин.
7.  Фагоцитоз  — це зниження  працездатності клітин, які втратили 
можливість ділитися або  не мали її, а також вплив  генетичних  
мутацій.
8.  Мейоз  забезпечує  редукцію  (зменшення)  кількості  хромосом, 
перехід   клітин  з  диплоїдного   до  гаплоїдного   стану.
9.  Автофагія  —  це  загибель  клітини   в  разі   порушень   мітозу.
10.  У   прокаріотів   поділ   відбувається  шляхом   утворення   попере-чної  перегородки після   подвоєння  ДНК  нуклеоїду.
11.  Хромосоми   —  це  органели  цитоплазми   клітини.
  VI.  Підбиття підсумків уроку
Учні  самостійно  підбивають  підсумки  уроку,  формулюю-чи  висновки.
  VII. Домашнє завдання
Прочитати  відповідний   параграф  підручника,   відповісти 
на  запитання  в  кінці  параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід