Колоніальні одноклітинні організми
 
Урок № 41 
Тема: Колоніальні одноклітинні організми 
Мета: ознайомити учнів з колоніальними формами одноклітинних організмів, сфор -мувати уявлення про колоніальні організми як еволюційні попередники багато -клітинних організмів. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку. 
Базові поняття й терміни: диференціація клітин, багатоклітинність. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 2 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу .......................... 20 хв 
1.   Вольвокс  —  колоніальний   організм 
2.   Колоніальні   радіолярії 
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 5 хв 
VI. Самостійна робота учнів ..............................5 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв 
V III. Домашнє завдання .................................. 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ 
Фронтальне опитування ; 
Учні відповідають на запитання до параграфа, який читали вдома. 
III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Учитель пропонує сформулювати запитання до теми уро -ку, визначивши в такий спосіб його завдання. 
Вольвокс «цікавить нас тому, що він винайшов смерть. Амеби 
ніколи не вмирають… Але вольвокс, ця рухлива куля водоростей, що 
котиться… Щось середнє між рослиною й твариною — під мікроскопом 
він кружляє, мов танцюрист на різдвяному балу,— уперше здійснивши 
ідею співробітництва, увів життя в царство неминучої — на відміну від 
випадкової — смерті». (Джон   Апдайк) 

IV. Вивчення нового матеріалу 
1. в ольвокс — колоніальний організм 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Вольвокс — це рухлива, діаметром приблизно 3 мм, куля, на 
поверхні якої міститься близько 20 000 джгутиконосців. Усередині 
колонії — гель, що об’єднує всі клітини колонії в єдине ціле. Кожна 
клітинка має зелений хроматофор, колонія має примітивні вічка — 
стигми, краще розвинені на одному з полюсів кулі. Колонія рухається 
в той бік, де розташовані краще розвинені вічка. 
Кожна клітина колонії може виконувати всі функції живого 
організму й, відокремившись від колонії, здатна вести самостійний 
спосіб життя, утворити нову колонію одноклітинних організмів. Разом 
з тим колоніальний спосіб життя сприяє виживанню одноклітинних. 
Колоніальні форми зустрічаються серед діатомових і золотистих во-доростей, джгутикових та інфузорій. Представниками колоніальної 
форми роду Вольвокс є зелені водорості. Слизова куля містить близько 
50 тис. клітин (разом з тими клітинами, які утворюють нові колонії). 
Кожна клітина має джгутики, з’єднана із сусідніми клітинами за до-помогою цитоплазматичного містка. Внутрішня частина кулі являє 
собою слиз, усередині якого утворюються нові кулясті колонії. Колонія 
має примітивну спеціалізацію клітин: вегетативні клітини чергуються 
з репродуктивними. Репродуктивні клітини дають початок новим коло-ніям, які спочатку перебувають усередині кулі материнської колонії. 
«Вольвокс» дослівно означає «той, що котиться». Рух джгутиків забез-печує пересування вольвоксу у воді. 
Спільний колоніальний спосіб життя клітин збільшує їх шанс 
вижити. Обмін поживними речовинами через цитоплазматичні містки, 
захист, примітивний розподіл функцій клітин дає переваги у виживанні. 
Давні колоніальні форми одноклітинних вчені розглядають як щабель 
на шляху до багатоклітинності, проміжну ланку між одноклітинними 
й багатоклітинними організмами. 
«Так смерть стала обов’язковим і законним згідно з кодексом при -роди фіналом життя. До цього була лише випадковістю». (І.   Акімушкін) 
2. Колоніальні радіолярії 
Розповідь учителя ; 
Деякі види безскелетних радіолярій так само об’єднуються в коло-нії. Їхня колонія являє собою безліч оточених центральною капсулою 
клітин. Додаткове живлення радіолярія отримує від мікроскопічних 
бурувато-жовтих водоростей, що поселяються в ній,— зооксантел, му-туалістів радіолярій. Ці одноклітинні водорості постачають радіолярії 
киснем, органічними речовинами, служать їжею. З іншого боку, вони 
253 
знаходять притулок під захистом її кремнеземного скелета. Розміри 
колоній становлять від 40 мікронів до міліметра, деякі колонії мають 
діаметр кілька сантиметрів. 
Відомі також колоніальні інфузорії. 
V. Узагальнення знань 
Фронтальне опитування ; 
1. У чому виявляються прогресивні риси будови та особливостей 
життєдіяльності колоніальних організмів? 
2. Чому вчені вважають колоніальних одноклітинних «щаблем 
на шляху до багатоклітинності»? 
VI. Самостійна робота 
VII. Підсумки уроку 
Метод «Дельта-плюс» ; 
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, 
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислуховують -ся пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу є 
розвиток уміння оцінювати себе й давати оцінку діям однокласників. 
VIII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Колоніальні одноклітинні організми", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід