Мейоз
 
Урок № 30 
Тема. Мейоз 
Мета: ознайомити учнів з редукційним поділом клітин, його значенням, розширити 
уявлення про гаметогенез. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють мейоз. 
Базові поняття й терміни: фази мейозу, кросинговер. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв 
III. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 18 хв 
1.   Визначення   мейозу 
2.   Фази  мейозу 
3.   Значення   мейозу 
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 7 хв 
VI. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VII. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VIII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ 
Письмовий контроль знань ; 
I варіант 
I  рівень 
Укажіть правильний варіант відповіді. 
1. Спосіб поділу, що відбувається в соматичній клітині: 
А мітоз; Б мейоз; В апоптоз. 
2. Клітини прокаріотів діляться за допомогою: 
А мейозу; 
Б мітозу; 
В бінарного поділу (поділу навпіл). 
3. Кількість клітин, що утворюються в результаті одного міто-тичного поділу: 
А 2; Б 3; В 4. 
ІІ   рівень 
Укажіть правильний варіант відповіді. 
1. Якщо материнські клітини мали 8 хромосом, то дочірні клі-тини після мітозу отримують набір хромосом: 
А 2; Б 4; В 8. 
2. Період клітинного циклу, у якому відбувається подвоєння 
хромосом: 
А інтерфаза; Б профаза; В анафаза. 
3. У результаті мітозу в еукаріотів зазвичай утворюються клітини: 
А гаплоїдні; 
Б диплоїдні; 
В тетраплоїдні. 
ІІІ  рівень 
Укажіть правильний варіант відповіді. 
1. У хромосомах містяться речовини: 
А білки; 
Б ДНК; 
В полісахариди. 
2. Дослідження каріотипу проводять із метою: 
А діагностики спадкових хвороб; 
Б вивчення форми хромосом; 
В дослідження функцій хромосом. 
3. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що: 
А є основним механізмом утворення гамет; 
Б забезпечує редукцію хромосомного набору; 
В забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин. 
ІV  рівень 
Дайте відповіді на запитання. 
1. При вивченні препарату корінця цибулі була виявлена клі-тина, у якій хромосоми розташовані на її полюсах. На якій 
стадії клітинного циклу перебуває клітина? 
2. У якій фазі мітозу відбувається цитокінез (поділ цитоплазми)? 
3. Що таке «метафазна пластинка»? 
іі варіант 
І  рівень 
Укажіть правильний варіант відповіді. 
1. Період між поділами клітини називається: 
А профаза; Б інтерфаза; В метафаза. 
2. Більшість клітин розмножуються шляхом: 
А мітозу; Б мейозу; В амітозу. 
3. Особливий спосіб поділу клітини, результатом якого є утворен -ня клітин зі зменшеною удвічі кількістю хромосом,— це: 
А мітоз; Б мейоз; В амітоз. 
ІІ   рівень 
Укажіть правильний варіант відповіді. 
1. Першою фазою мітозу є: 
А анафаза; 
Б профаза; 
В метафаза. 
2. Деспіралізація хромосом відбувається: 
А у профазі; 
Б анафазі; 
В телофазі. 
3. Під час анафази мітозу до полюсів відходять: 
А хроматиди; 
Б хромосоми; 
В хромонеми. 
ІІІ  рівень 
1. У чому полягає біологічне значення мітозу? 
2. Укажіть зайвий термін: метафазна пластинка, подвоєні 
хромосоми, веретено поділу, центромери, ядерна оболон-ка. Свій вибір аргументуйте. Дайте визначення кожному 
терміну. 
IV  рівень 
Виконайте одне із завдань на вибір. 
1. Складіть діаграму клітинного циклу. 
2. Зробіть схематичні малюнки етапів мітозу (у схематичній 
клітині одна пара хромосом). 
III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Учитель пропонує самостійно скласти запитання за темою 
уроку й визначити в такий спосіб його завдання. 
Приклади   запитань: 
— Що таке мейоз? 
— Які клітини утворюються в результаті мейозу? 
— Який набір хромосом мають клітини, що утворюються в ре-зультаті мейозу? 
— Яку роль відіграє мейоз у житті живих організмів? 
Бесіда ; 
1. Поясніть, що таке диплоїдний стан клітин. 
2. Чим характеризується гаплоїдний стан клітин? 
3. Як називається процес дозрівання чоловічих статевих клітин? 
4. Як називається процес дозрівання жіночих статевих клітин? 
5. Яке значення має утворення гаплоїдних клітин для статевого 
процесу? 
IV. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. в изначення мейозу 
Розповідь учителя ; 
Мейоз (від грец. meiosis — зменшення, поділ, дозрівання) — це 
особливий спосіб поділу клітин, у результаті якого відбувається редук -ція (зменшення) числа хромосом і перехід клітин з диплоїдного стану 
в гаплоїдний. 
У 1882 р. В. Флеммінг відкрив мейоз у тварин. У 1888 р. Е. Страс -бургер установив явище редукції числа хромосом у рослин. 
Мейоз відбувається після реплікації ДНК і складається із двох послі-довних стадій, у процесі яких подвоєння хромосом відбувається один раз. 
2. Фази мейозу 
Розповідь учителя ; 
Перший   поділ  мейозу 
Профаза I. Особливістю цієї фази є кросинговер, при якому хро -мосоми обмінюються ділянками, що служить причиною незалежної 
рекомбінації генів. 
Метафаза і. На цій стадії гомологічні пари вишиковуються вздовж 
екватора веретена поділу, утворюючи екваторіальну пластинку. 
Анафаза і. Починається «танець» хромосом. Гомологічні пари 
розходяться до полюсів. 
Телофаза і. Відбувається в більшості клітин, але не є обов’яз-ковою. 
Перед другим поділом мейозу подвоєння хромосом не відбувається. 
Утворюються дві клітини, що мають диплоїдний набір хромосом, ідентич -ний материнській клітині. Потім протікають фази: профаза ІІ, метафаза 
ІІ (розходження хроматид), анафаза ІІ, телофаза ІІ. Формуються чотири 
гаплоїдні клітини. При овогенезі утворюється одна яйцеклітина й три до-поміжних тільця. При сперматогенезі утворюються чотири сперматозоїди. 
3. Значення мейозу 
Розповідь учителя ; 
У результаті мейозу відбувається редукція числа хромосом. При 
заплідненні дві гаплоїдні інформації гамет об’єднуються в диплоїдну — 
у зиготи відновлюється видовий набір хромосом. 
Бесіда ; 
1. Яка функція гамет? 
2. Який набір хромосом мають гамети? 
3. Що відбувається при заплідненні? 
4. Який набір хромосом має зигота? 
5. Яке значення для організму й виду має мейоз? 
V. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Робота з підручником. Робота із зошитом ; 
Заповнити таблицю «Мейоз» (цю роботу учні можуть виконувати 
на етапі вивчення нового матеріалу). 
Фаза мейозу Процеси, що відбуваються 
Інтерфаза I 
Мейоз І: 
профаза I 
метафаза I 
анафаза I 
телофаза I 
Інтерфаза ІІ (короткочасна, без подвоєння хромосом) 
Мейоз ІІ: 
профаза ІІ 
метафаза ІІ 
анафаза ІІ 
телофаза ІІ 
VI. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Практична робота № 6 ; 
. Тема. Порівняння мітозу та мейозу 
Мета: узагальнити й закріпити знання учнів про поділ еукаріо -тичних клітин шляхом порівняння мітозу та мейозу. 
Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати 
«Мітоз у корінцях цибулі», постійні мікропрепарати мейозу, електро -нні мікрофотографії мітозу та мейозу. 
Хід роботи 
1. Розгляньте мікропрепарати, ультрамікрофотографії мітозу та 
мейозу. 
2. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика мітозу та 
мейозу». 
о знаки для порівняння мітоз мейоз 
Клітини, які утворюються 
Зміни, що відбуваються в ядрі до початку поділу в інтерфазі 
Фази поділу 

о знаки для порівняння мітоз мейоз 
Кросинговер 
Число клітин, що утворилися 
Кількість хромосом, яку отримує кожна дочірня клітина 
Значення для існування виду 
3. Зробіть висновки. 
VII. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, відповідаючи 
на запитання, сформульовані на початку уроку. 
VIII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа. 
Закінчення  таблиці
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Мейоз", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід