Мітоз
 
Урок № 29 
Тема. Мітоз 
Мета: ознайомити учнів із клітинним циклом поділу клітин. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють клітинний цикл; довідники, 
фломастери, папір для створення ілюстрацій. 
Базові поняття й терміни: фази мітозу, інтерфаза, диплоїдний набір хромосом. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 22 хв 
1.   Клітинний  цикл 
2.   Підготовка  презентацій  за  темою  «Клітинний  цикл» 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 8 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. Організаційний етап 
II. Актуалізація опорних знань 
Обговорюємо разом ; 
Відомі деякі спадкові хвороби, пов’язані з порушенням кількості 
хромосом генотипу. Наприклад, причина синдрому Дауна — зайва, 
третя, хромосома у 21-й парі. Неправильний розподіл хромосом під час 
поділу клітини нерідко призводить до загибелі ембріонів (третя, зайва, 
хромосома потрапляє в 1–8-у пари хромосом). 
— Який механізм поділу клітини забезпечує правильний розпо -діл хромосом? 
— Які причини й наслідки порушення розподілу хромосом? 
На ці запитання вчитель пропонує відповісти в кінці уроку. 
Учитель пропонує учням скласти запитання за темою уроку 
й у такий спосіб визначити його завдання. 
Приклади   запитань: 
— З яких етапів складається клітинний цикл? 
— Що таке мітоз? 
— Яке значення мітозу? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Клітинний цикл 
Розповідь учителя ; 
Учитель коротко розповідає про мітоз, пропонує докладніше ви-вчити матеріал за допомогою довідників і підготувати презентацію 
теми. 
Мітоз — це непрямий поділ, основний спосіб поділу еукаріо -тичних клітин. У 1874 р. І. Д. Чистяков описав фази мітозу в спорах 
плаунів. Докладніше мітоз досліджували Е. Страсбургер на рослинах 
(1876–1879) і В. Флеммінг на тваринах (1882). 
Тривалість мітозу становить 1–2 години. 
У процесі мітозу умовно виокремлюють кілька стадій, які по-вільно переходять одна в одну. Тривалість стадій залежить від типу 
тканини, фізіологічного стану організму, зовнішніх факторів. 
Стадії мітозу 
1. Профаза. Конденсація хромосом, розпад ядерець і початок 
формування веретена поділу, зниження транскрипції; припинення 
синтезу РНК. Веретено поділу утворюється за участю клітинного цен -тру (у клітинах тварин і деяких нижчих рослин) або без центріолей 
(у клітинах вищих рослин і деяких найпростіших). 
2. Метафаза. Завершується формування веретена поділу, ядерна 
оболонка розкрита, хромосоми вишиковуються вздовж екватора кліти -ни, утворюють метафазну пластинку, ніби готуються до «танцю». На 
цій стадії мітозу клітини найбільш чутливі до холоду, впливу хімічних, 
радіаційних факторів, які можуть порушити веретено поділу й при -звести до припинення поділу клітини. При низьких дозах факторів, що 
ушкоджують веретено поділу, мітоз може відновитися за кілька годин. 
Високі дози призводять до загибелі клітини або до її поліплоїдизації. 
3. Анафаза. Найкоротша фаза поділу. Завдяки скороченню мі-кротрубочок веретена поділу, прикріплених до центромер, хромосоми 
направляються до полюсів клітини. В анафазі хромосоми розходяться 
від екватора клітини до полюсів. Хромосоми повернені до полюсів, кінці 
спрямовані до центру. Швидкість їхнього руху — 0,2–0,5 мкм/хв. 
4. Телофаза. Деспіралізація й активація хромосом, утворення 
ядерної оболонки, формування ядерець, порушення веретена поділу. 
Клітина ділиться на дві клітини, що мають набір хромосом, ідентичний 
материнській клітині. 
5. Інтерфаза. Накопичення речовин у результаті синтезу, ріст, 
розвиток клітини, синтез ДНК, РНК, синтез білка. 
2. Підготовка презентацій за темою «Клітинний цикл» 
Робота в групах ; 
Учитель об’єднує клас у групи й дає їм завдання вивчити матеріал 
у підручнику та підготувати презентацію. Кожна група готує малюнки, 
що ілюструють фази поділу, доповіді про відповідні фази поділу. Час 
на підготовку групи — 10 хв. Час презентації — 3 хв. 
Теми  презентацій 
I група — «Інтерфаза». 
II група — «Профаза». 
III група — «Метафаза». 
IV група — «Анафаза», «Телофаза». 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Фронтальне опитування ; 
1. Чи завжди клітинний цикл завершується поділом? 
2. Чим відрізняється метафазна хромосома від інтерфазної? 
3. Яке значення має подвоєння хромосом під час мітозу? 
4. Охарактеризуйте біологічне значення мітозу. 
Робота із зошитом ; 
Укажіть правильні твердження. 
1. В інтерфазі акумулюється енергія, необхідна для наступного 
поділу. 
2. У телофазі мітозу хромосоми подвоєні. 
3. У метафазі хромосоми вишиковуються вздовж екватора клі-тини, подвоєні хромосоми утворюють метафазну пластинку. 
4. В анафазі хроматиди немов за командою розходяться до по-люсів клітини. 
5. Під час мітозу кількість хромосом зменшується вдвічі. 
6. У профазі мітозу утворюються оболонки клітин, ядер, центріолі. 
7. Завдяки мітозу підтримується постійний видовий склад хро -мосом індивідуума. 
8. Завдяки мітозу після запліднення зигота має диплоїдний набір 
хромосом. 
9. Подвоєння ДНК, хромосом, набуття розмірів материнської 
клітини відбувається в профазі мітозу. 
10. Формування веретена поділу клітини й конденсація хромосом 
відбуваються в профазі мітозу. 
11. Деконденсація хромосом відбувається в телофазі мітозу. 
V. Самостійна робота учнів 
Лабораторна робота № 6 (10*). Тема. Мітотичний поділ клітин ; 
Мета: навчитися розрізняти фази мітозу в рослинних і тваринних 
клітинах. 
Обладнання й матеріали:   мікроскоп, мікропрепарати корінця 
цибулі, електронні мікрофотографії мітозу в корінцях цибулі та кра -йової зони печінки. 
Хід роботи 
1. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть у корінці ци-булі зону поділу клітин. При великому збільшенні знайдіть 
клітини, що не діляться, і клітини, що перебувають на стадії 
інтерфази. Ядра цих клітин округлі, добре помітні, у них 
видно ядерця й скупчення хроматину. Порівняйте побачене 
з мікрофотографією. Замалюйте одну клітину, що перебуває 
в стадії інтерфази, позначте ядро, ядерце, цитоплазму. 
2. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть клітини, що 
перебувають у профазі. У цій фазі товсті, короткі хромосоми 
розташовані в центральній частині цитоплазми. Порівняйте 
побачене з мікрофотографією. Замалюйте клітину в стадії 
профази, позначте хромосоми. 
3. Знайдіть клітини на стадії метафази. Хромосоми, розташовані 
по екватору клітини, утворюють метафазну пластинку. По-рівняйте побачене з мікрофотографією. Замалюйте клітину 
в стадії метафази, позначте метафазну пластинку. 
4. Знайдіть клітину на стадії анафази. Порівняйте побачене 
з електронною мікрофотографією. Замалюйте клітину на стадії 
анафази, позначте на малюнку розходження хромосом. 
5. Знайдіть клітини на стадії анафази. Починає утворюватися 
перегородка, з’являється ядерна оболонка. 
6. Знайдіть на мікрофотографії епітелію крайової зони печінки 
клітини, які перебувають на різних стадіях мітозу, переко-найтеся, що в клітинах тварин хід поділу протікає аналогічно. 
7. Заповніть таблицю «Клітинний цикл». 
Фаза клітинного циклу Процеси, що відбуваються 
Інтерфаза 
Мітоз: 
профаза 
метафаза 
анафаза 
телофаза 
8. Зробіть висновки про значення мітозу в клітинах живих ор-ганізмів. 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, відповідаючи 
на запитання, сформульовані на його початку. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Мітоз", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід