Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.
 

Урок 48

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні. Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України

Мета: сформувати в учнів знання про зміст, організацію та мету проведення моніторингу навколишнього природного середовища, про основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні; сприяти подальшому розвитку екологічного мислення та екологічної культури восьмикласників; продовжити розвиток умінь роботи з контурними картами та географічними атласами.

Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, контурні карти, карта загального забруднення навколишнього середовища в Україні, заготовки таблиці «Забруднення навколишнього середовища».

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: моніторинг, охорона природи, геоекологічна ситуація.

Очікувані результати: учні навчаться: називати способи та причини необхідності моніторингу навколишнього природного середовища в Україні; перелічувати основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні; добирати необхідні карти та використовувати їх із метою аналізу геоекологічної ситуації в Україні; показувати на карті основні природоохоронні об’єкти України.

I.   Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Вступне слово вчителя

Ознаки екологічної кризи:

високий рівень забрудненості повітря через промислові викиди, викиди транспортних засобів (у тому числі автомобілів, літаків);
забруднення вод річок промисловими та побутовими викидами; водами, які змиваються з надмірно хімізованих полів;
зміни у верхніх шарах літосфери (проведення гірничих робіт, надмірна забудова призвели до посилення несприятливих фізико-географічних процесів — зсувів, карсту, просідання, підтоплення тощо);
забруднення та виснаження ґрунтів;
негативні наслідки аварії на ЧАЕС;
забруднення продуктів харчування через вирощування та виробництво в забрудненому середовищі;
погіршення стану здоров’я громадян України тощо.

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Моніторинг навколишнього середовища в Україні.

2.   Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.

3.   Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.

1.   Моніторинг навколишнього середовища в Україні.

Варіант 1

Розповідь учителя

(Розповідь учителя супроводжується уточнюючими запитаннями до учнів та використанням карт атласу, складанням короткого плану-конспекту.)

Моніторинг — це система спостереження та контролю за станом довкілля для прогнозування його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання. Водночас моніторинг — це система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, для раціонального використання природних умов і природних ресурсів та їх охорони. Моніторинг може відбуватися на різних за площею місцевостях і за різними компонентами довкілля.

Запитання: де, крім поняття «моніторинг навколишнього середовища», ви зустрічали термін «моніторинг»?

Державна система моніторингу довкілля — це система спостережень, збирання, обробки, передачі, зберігання й аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання негативним змінам довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Вона створюється з дотриманням міжнародних вимог і є сумісною з аналогічними міжнародними системами.

Державна система моніторингу довкілля передбачає три основні види моніторингу навколишнього природного середовища в Україні:

загальний (стандартний) — оптимальні за кількістю параметрів спостереження в пунктах, об’єднаних у єдину інформаційно-технологічну мережу, що дають змогу розробляти управлінські рішення на всіх рівнях;
оперативний (кризовий) — спостереження за спеціальними показниками на цільовій мережі пунктів у реальному масштабі часу за окремими об’єктами та джерелами підвищеного екологічного ризику в окремих регіонах, які визначено як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах аварій зі шкідливими екологічними наслідками з метою забезпечення оперативного реагування на кризові ситуації та прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення безпечних умов життєдіяльності;
фоновий (науковий) — спеціальні високоточні спостереження за всіма компонентами природного довкілля, а також за характером, складом, кругообігом та міграцією забруднюючих речовин, за реакціями організмів на забруднення на рівні окремих популяцій, геосистем і біосфери в цілому. Такий моніторинг здійснюється на території природних та біосферних заповідників і на інших територіях, що охороняються.

Система державного моніторингу довкілля контролює об’єкти трьох масштабних рівнів: локального (територія окремих об’єктів — підприємств, міст, ландшафтів та їх складових); регіонального (територія економічних і природних регіонів та адміністративно-територіальних одиниць); національного (територія країни загалом).

Завдання: спробуйте самостійно навести приклади зазначених рівнів об’єктів та покажіть їх розташування в межах території України.

Залежно від розмірів територій, на яких здійснюється моніторинг, його поділяють на глобальний, регіональний і місцевий (локальний).

Повідомлення учнів

Моніторинг навколишнього природного середовища в Україні

Глобальний моніторинг здійснюється в біосферних заповідниках. Регіональний — на різноманітних станціях, у стаціонарах. Із них в Україні функціонують такі:

1)  Станції й пости спостережень за змінами метеорологічних умов (гідрометеорологічні, аерологічні та морські).

2)  Станції й пости, на яких проводять комплексні спостереження за станом гідрогеологічних умов, водних ресурсів (гідрологічні, гідрогеологічні, стокові та водно-балансові).

3)  Станції, на яких спостерігають за змінами стану окремих природних комплексів та їх компонентів, процесів, що в них відбуваються (озерні, болотні, на водосховищах, лісові, степові та ін.).

4)  Комплексні географічні стаціонари, на яких проводиться вивчення природних комплексів, природно-географічних процесів (заповідники, природні національні парки, спеціально створені географічні стаціонари — Димерський у зоні мішаних лісів, Карпатський на схилах гори Говерли, Великоанадольський у степовій зоні тощо).

5)  Станції та полігони, на яких спостерігають за протіканням несприятливих для людей природних процесів (сейсмологічні, для постійного спостереження за розвитком зсувів, проходженням селевих потоків, сходженнями снігових лавин тощо).

6)  Станції, на яких досліджуються можливості протидії несприятливим фізико-географічним процесам (протиерозійні, агромеліоративні, лісомеліоративні, протиселеві та протисніголавинні).

7)  Науково-дослідні станції, де розробляють і впроваджують заходи раціонального господарювання (сільськогосподарські, лісові, агрометеорологічні, науково-дослідні садівництва, виноградарства, луківництва тощо).

8)  Своєрідними станціями біологічного моніторингу є ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки.

(За матеріалами http://eduknigi.com/geo_view.php?id=177)

Варіант 2

Прийом «Наукова лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи, кожна з яких отримує завдання, яке має підготувати за певний час. Потім представники груп коротко оголошують результати роботи, підбивають підсумки.

І група

Дайте визначення поняття «моніторинг» та поясніть, як ви розумієте поняття «моніторинг навколишнього середовища». Із яких причин треба проводити такі заходи?

ІІ група

Поясніть зміст поняття «державна система моніторингу довкілля». Чи існує Державна система моніторингу довкілля в Україні?

ІІІ група

Які три основні види моніторингу навколишнього природного середовища передбачено в Україні? Дайте їх коротку характеристику.

2.   Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.

Повідомлення учнів

Основні заходи щодо раціонального використання
навколишнього природного середовища в Україні

1)  Промислово-технологічні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні включають попередження забруднень шляхом зменшення викидів в атмосферу, очищення їх від газу та пилу; попередження забруднення водойм шляхом очищення стічних вод, створення замкнутих циклів використання води на промислових підприємствах. Шкідливі забруднення, пов’язані з негативним промисловим впливом чи недосконалою технологією, можна знешкоджувати за допомогою хімічних заходів (дезактивація), захоронення відходів, постійного санітарного, радіоекологічного, хімічного контролю стану навколишнього природного середовища. У промислових, гірничодобувних районах проводиться рекультивація (відновлення) порушених земель.

Завдання для решти учнів: пригадайте, що таке рекультивація. Наведіть приклади проведення рекультивації в окремих регіонах України.

2)  Важливе природоохоронне значення мають агромеліоративні та агротехнічні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні. Вони пов’язані з використанням ландшафтів у сільському господарстві, збереженням їх стійкості та високої продуктивності. Вони передбачають регулювання водного режиму на меліорованих землях, боротьбу з водною й вітровою ерозією, запобігання вторинного засолення земель, їх підтоплення й заболочування, біологічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин.

Завдання для решти учнів: пригадайте, що таке меліорація. Наведіть приклади проведення меліорації в окремих регіонах України.

3)  Водогосподарські заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні спрямовані на захист річкових і морських берегів від руйнування, від затоплення заплавних земель, запобігання цвітінню води в природних і штучних водоймах, регулювання стоку, заліснення водозборів, створення водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водойм, біля морських берегів тощо.

Завдання для решти учнів: назвіть території України, де є актуальними зазначені заходи зі збереження та раціонального використання навколишнього середовища в Україні. Покажіть їх на карті.

4)  Природоохоронними лісогосподарськими заходами передбачається боротьба з природною й антропогенною ерозією, селями, розвіюванням пісків, потоками, буреломами. Урбаністичні природоохоронні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні включають вибір району та місце забудови, її регламентацію за площею, оцінкою впливу на навколишні ландшафти. Сучасні урбанізовані ландшафти мають бути зручними для проживання людей, екологічно чистими і естетично привабливими.

Завдання для решти учнів: назвіть території України, де є актуальними зазначені заходи зі збереження та раціонального використання навколишнього середовища в Україні. Покажіть їх на карті.

5)  Рекреаційні природоохоронні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні передбачають раціональне використання лікувальних ресурсів клімату, водних, грязьових, мінерально-водних, ландшафтно-естетичних ресурсів, збереження, догляд і збагачення ландшафтних ресурсів та ін. Окрему групу становлять природоохоронні засоби запобігання негативному впливу та ліквідації забруднень повітря, вод, ґрунтів автомобільним та іншими видами транспорту. Дієвим засобом охорони природи є екологічна обов’язкова експертиза проектів використання території та господарювання. Її метою є попередження негативного впливу під час забудови, прокладання шляхів, розселення, оцінка екологічної ситуації в регіонах із різними природно-господарськими умовами.

Метод «Мозковий штурм»

1)  Запропонуйте заходи щодо проведення заліснення ярів. Укажіть території України, де ці заходи є актуальними.

2)  Запропонуйте заходи щодо проведення заліснення пісків. Укажіть території України, де ці заходи є актуальними.

3.   Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об’єктів України.

Прийом «Картографічна лабораторія»

1)  Знайдіть на карті «Загальне забруднення навколишнього середовища» атласу зони з різним ступенем забруднення.

2)  Заповніть таблицю «Забруднення навколишнього середовища».

Зразок таблиці

Зони екологічної катастрофи

Надзвичайно та дуже забруднені

Умовно чисті

 

 

 

3)  Визначте, якими чинниками зумовлене поширення зон екологічної катастрофи, надзвичайно та дуже забруднених територій.

4)  Нанесіть на контурну карту об’єкти природно-заповідного фонду.

Природні заповідники: Горгани (Івано-Франківська область); Розточчя (Львівська область); Рівненський; Черемський (Волинська область); Медобори (Тернопільська область); Поліський (північний захід Житомирської області); Канівський (Черкаська область); Дніпровсько-Орільський (Дніпропетровська область); Єланецький степ (на півночі Миколаївської області); Український степовий. Філії: Михайлівська цілина (Сумська область); Хомутівський степ (Донецька область, на межі з Росією); Кам’яні могили (межа Запоріжжя та Донеччини); Крейдяна флора (Донецька область); Луганський степовий (у різних частинах Луганської області). Філії: Стрільцівський степ, Провальський степ, Станично-Луганська; Ялтинський гірсько-лісовий; Кримський; Мис Мартьян (Велика Ялта); Карадазький; Казантипський; Опуцький (Керченський півострів).

Біосферні заповідники: Карпатський (Закарпатська область); Асканія-Нова (Херсонська область); Дунайський (Одеська область); Чорноморський (Миколаївська й Херсонська область).

Природні національні парки: Карпатський (Івано-Франківська область); Гуцульщина (Івано-Франківська область); Галицький (Івано-Франківська область); Синевір (Закарпатська область); Ужанський (Закарпатська область); Вижницький (Чернівецька область); Сколівські Бескиди (Львівська область); Яворівський (Львівська область); Шацький (Волинська область); Подільські Товтри (Хмельницька область); Мезинський (Чернігівська область); Ічнянський (Чернігівська область); Деснянсько-Старогутський (Сумська область); Гомільшанські ліси (Харківська область); Святі гори (Донецька область); Великий Луг (Запорізька область); Азово-Сиваський (Херсонська область).

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Прийом «Мікрофон»

Методика проведення: див. урок 5.

1.   Розкрийте зміст поняття «моніторинг навколишнього середовища». Назвіть, із якою метою він проводиться в Україні.

2.   Назвіть основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Аукціон»

Методика проведення: див. урок 1.

VI.   Домашнє завдання

Підготуйтеся до підсумкового уроку за темами «Геоекологічна ситуація в Україні», «Використання й охорона природних умов і природних ресурсів».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід