Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін
 
Урок № 31 
Тема.Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін 
Мета: поглибити знання учнів про метаболізм, єдність двох протилежних процесів: плас -тичного та енергетичного; узагальнити й систематизувати знання про метаболізм. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють обмін речовин у клітині. 
Базові поняття й терміни: анаболізм (асиміляція), катаболізм (дисиміляція). 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
1.   Визначення   метаболізму 
2.   Біологічне  значення   метаболізму 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ....................................... 10 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. Організаційний етап 
II. Актуалізація опорних знань 
Запитання   до  учнів: 
— Про що йдеться в синквейні? (Про   метаболізм ) 
Пластичний, енергетичний 
Постачає, перетворює, виводить 
Він — це інструмент життя! 
Властивість 
Бесіда ; 
1. Які властивості життя характерні для живих організмів? 
2. Що є головною властивістю життя? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. в изначення метаболізму 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Учитель пропонує учням під час розповіді скласти схему «Обмін 
речовин і енергії». 
Запитання   до  учнів : 
— Дайте визначення поняттю «обмін речовин». 
— Які два протилежні процеси разом становлять метаболізм? 
Демонстрація слайда із зображенням схеми ; 
обмін речовин 
енергетичний 
(катаболізм, дисиміляція) 
(дихання, розщеплення +Q) 
Пластичний 
(анаболізм, асиміляція) 
(фотосинтез, біосинтез білків –Q) 
Метаболізм (від грец. metabole — зміна, перетворення) — це 
сукупність реакцій, головним чином ферментативних, які протікають 
у клітинах і забезпечують як розщеплення складних сполук, так і їхній 
синтез та взаємоперетворення. 
Певну послідовність ферментативних перетворень речовин клі-тини називають метаболічним  шляхом, а проміжні продукти — мета-болітами . 
Запитання   до  учнів: 
— До якої сторони обміну речовин належить біосинтез? 
— До якої сторони обміну речовин належить реакція розкладу? 
— Що відбувається з енергією при пластичному обміні (анабо-лізмі, асиміляції)? 
— Що відбувається з енергією при енергетичному обміні речовин 
(катаболізмі, дисиміляції)? 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Метаболізм вивчають не тільки на клітинному, але й на тканин-ному, органовому, організменому рівнях життя. 
Протилежні процеси метаболізму пов’язані між собою: енергія, 
необхідна для пластичного обміну, виділяється при енергетичному 
обміні. 
Запитання   до  учнів: 
— Яка органічна молекула є універсальним акумулятором енер-гії? (АТФ.  Енергія,   яка   вивільняється  при   енергетичному  обміні,  за-пасається  у  вигляді   АТФ,  транспортується  в  різні  частини  клітини  
й  використовується  в  процесах,   що  протікають  у  клітинах .) 
Бесіда ; 
1. Яка органічна речовина є головним постачальником енергії 
в клітині? 
2. Як називається безкисневий етап розщеплення глюкози? 
203 
3. Скільки АТФ утворюється при безкисневому розщепленні 
глюкози? 
4. У яких органелах здійснюється процес дихання? 
5. Скільки молекул АТФ утворюється при окисненні глюкози 
в мітохондріях? 
6. Що відбувається з енергією при біосинтезі? 
7. Які процеси біосинтезу складних органічних речовин вам 
відомі? 
8. Які живі організми можуть утворювати «сонячні консерви», 
тобто використовувати сонячну енергію для утворення орга-нічних речовин? 
9. До якої зі сторін метаболізму належить біосинтез? 
2. Біологічне значення метаболізму 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Запитання   до  учнів: 
— Які властивості характерні для живих організмів? 
Обмін речовин — основна ознака живого. Його функція — по-стачання клітини «будівельним матеріалом» та енергією. 
У результаті дослідження окремих ланок метаболізму в різних 
класів рослин, тварин, мікроорганізмів було виявило принципову подіб-ність основних шляхів біохімічних перетворень у живій природі, що 
свідчить про єдність походження живої природи. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Робота із зошитом. Робота з підручником ; 
Заповнити таблицю «Обмін речовин і перетворення енергії». 
Процес 
метаболізму 
визначення 
Типи 
протікання ре -акцій (синтез, 
розщеплення) 
енергетичні 
особливості 
Біологічне 
значення 
Пластичний 
Енергетичний 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Робота із зошитом ; 
Порівняйте кількість енергії, що вивільняється, і кінцеві про -дукти при спиртовому бродінні й при диханні. Зробіть висновки. 
204 
Бродіння дихання 
Глюкоза Глюкоза 
↓ ↓ 
Піровиноградна кислота Піровиноградна кислота 
↓ 
Вуглекислий газ Кисень 
+ ↓ 
Спирт Вуглекислий газ 
+ + 
2 АТФ Вода 
38АТФ 
Робота із зошитом. Робота з підручником ; 
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика процесів ди-хання й фотосинтезу». 
Процес 
Умови 
перебігу 
Похідні 
речовини 
д жерело 
енергії 
Кінцеві 
продукти 
Коли від -бувається 
(удень, 
уночі) 
Біологічне 
значення 
Дихання 
Фотосинтез 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, відповідаючи 
на запитання, які сформулювали на його початку. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід