Охорона природи
 

Урок № 67
Охорона природи

Мета уроку: ознайомити учнів з основними проблемами охорони природи, із заходами щодо охорони живих організмів та угруповань загалом; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; розвивати екологічно грамотні погляди; формувати почуття відповідальності за стан довкілля; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Очікувані результати: учні мають називати рідкісні рослини свого регіону; учні мають пояснювати природоохоронну діяльність людини, що має на меті збереження природного біорізноманіття; учні мають застосовувати знання про життєдіяльність рослин, вплив чинників середовища на організм для обґрунтування заходів з охорони видів рослин і рослинних угруповань; учні мають робити висновок про необхідність охорони рослин та рослинних угруповань.

Обладнання: _______________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення висловів

«Червона книга — це книга скарг природи» (Л. Сухоруков).

«Тварини й рослини — своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попередження: з екосистемою щось негаразд. Тому охорона тварин і рослин за своєю суттю — охорона нас самих… Треба захищати їх, бо якщо підуть вони, підемо й ми» (Дж. Даррелл).

«В озонову дірку подивився янгол:

— Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись!»

                              (Л. Костенко)

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

n 3. Актуалізація опорних знань учнів

«Асоціативний кущ»

Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «охорона природи». Усі відповіді записуються до асоціативного куща, який зображено на дошці.

Можливі варіанти відповідей учнів: захист рослин, захист тварин, збереження, заповідники, Червона книга, заказники тощо.

Узагальнення результатів.

 

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Необхідність здійснення охорони природи, дбайливого її збагачення та бережливого ставлення до неї

Розповідь учителя з елементами бесіди

Охорона природи — наука і дії, спрямовані на захист природного навколишнього середовища від забруднення, посиленої експлуатації й іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини.

Запитання для обговорення:

— Коли виникла необхідність охороняти природу?

Очікувана відповідь учнів:

Необхiднiсть в охоронi природи виникла з появою людини. Первiсна людина перебувала в найбiльшiй залежностi від природи, яка давала їй все потрібне для життя. Вплив людини на навколишню природу значно посилився, коли вона навчилася добувати i використовувати вогонь. Так, під час полювання на диких тварин спалювалися великi лiсовi масиви. Вогонь завжди ніс величезну загрозу iснуванню рослин i тварин. З часом людство зрозумiло це, але вiдмовилося від такого способу добування їжi лише з розвитком скотарства.

 

Розповідь учителя

Проблема охорони навколишнього середовища в кінці XX — на початку ХХІ ст. стала однією з найгостріших у всіх державах і досягла максимального піку в найбільш розвинених країнах, де пряма і непряма дія на природу набула досить широких масштабів. Наслідки втручання людини в усі сфери природи не можна ігнорувати.

«Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник…» — ці слова героя роману І. Тургенєва «Батьки і діти» добре нам знайомі. Так, природа — це майстерня, де створюються всі блага, необхідні для існування людини. Вона вимагає дбайливого ставлення до своїх багатств, які, як відомо, далеко не безмежні.

Не хочу

Метелика ловити я не хочу:
Він — квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями барвистими тріпоче,
Щоб радісно було мені й тобі!
І квітку лісову не стану рвати,
Її додому я не понесу,
Бо вдома їй джмеля не погойдати
І не попити ранками росу!
І ні стеблинку, гілку чи травинку
Я не ображу: це — страшенний гріх!
Бо в кожній з них живе тремка живинка,
Що світиться довірою до всіх.

                                            А. Костецький

 

2.         Червона та Зелена книги України

Бесіда

Запитання до учнів:

— Пригадайте, що являє собою Червона книга. За якими категоріями кожен вид включено до Червоної книги?

Учитель вислуховує відповіді учнів, а потім вони разом формулюють визначення, яке учні записують у зошит.

Червона книга — офiцiйний документ про сучасний стан видiв тварин i рослин, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження i науково обґрунтованого вiдтворення.

Кожен вид, який включено до Червоної книги, належить до однієї із чотирьох категорій:

— напевно зниклi види;

— які перебувають під загрозою зникнення;

— рiдкiснi види;

— невизначені, маловiдомi види.

— Яка мета створення Червоної книги?

Мета заснування Червоної книги — поліпшення охорони рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу; є основою для розробки подальших дій, спрямованих на охорону занесених до неї видів тварин і рослин.

Повідомлення учня

Створення Червоної книги

Перелік рослин і тварин, що потребують охорони, наводять у так званих Червоних книгах. Червона книга — це офіційний документ, що містить регулярно поновлювані дані про стан та розповсюдження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.

У 1948 р. при ООН було створено спеціальну Комісію з охорони видів рослин і тварин, що зникають, а з часом — Міжнародну Червону книгу, куди заносяться дані про всі види рослин і тварин, які опинилися на межі вимирання. Ідея створення Червоної книги належить англійському зоологові П. Скотту.

Міжнародна Червона книга складається з кількох солідних томів. До неї внесено близько 300 видів і підвидів ссавців, близько 300 видів птахів, понад 100 видів плазунів, близько 40 видів земноводних, понад 250 видів вищих рослин. У Червоній книзі є також і «чорний список», куди заносять тварин і рослини, які зникли на планеті після 1600 р. Види, внесені до Червоної книги, підлягають обов’язковій міжнародній і державній охороні, вони є об’єктами численних міждержавних угод, договорів, наукових проектів. Від 1970
до 1999 р. кількість видів, яким загрожує повне вимирання, зросла від 92 до 550.

Сьогодні, крім Міжнародної Червоної книги, всі розвинені країни створюють національні Червоні книги. В Україні першу Червону книгу було випущено в 1980 р., а через два роки ухвалено Закон про Червону книгу України, який закріпив її в статусі державного документа. У 1994 й 1996 рр. Червону книгу України було перевидано вже у двох томах. Кількість видів, які в нашій країні опинилися перед загрозою зникнення, стрімко зростає. Наприклад, якщо в перше видання Червоної книги України було внесено 151 вид вищих рослин і 29 видів ссавців, то в друге — вже 467 і 41 відповідно.

Подібно до Червоної книги, сьогодні складаються списки рідкісних екосистем і тих, що зникають, а отже, потребують особливої охорони. Такі списки називають Зеленою книгою. Не викликає сумніву, що Зелена книга найближчим часом набуде статусу державного документа, як і Червона книга.

Розповідь учителя

Зелена книга України — список, до якого заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, що потребують особливого режиму їхнього використання.

Зелену книгу вперше у світі розробили фахівці України. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

3.         Природоохоронні території України

Запитання до учнів:

— Пригадайте з курсу «Природознавство», що входить до складу природно-заповідного фонду України.

Очікувані відповіді учнів:

Природоохоронний фонд України включає бiосфернi та природні заповідники, нацiональнi парки, регiональнi ланшафтнi парки, заказники, пам’ятники природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, зоологiчнi парки, парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва.

 

Самостійна робота учнів зі «шпаргалкою»

Завдання для учнів:

— Опрацюйте теоретичний матеріал та підготуйте відповіді на запитання.

— Які категорії заповідних об’єктів може відвідати людина без перешкод?

— Яких правил необхідно дотримуватися на цих територіях?

 

Шпаргалка для учнів

Основні категорії заповідних об’єктів

Природний національний парк створюється з метою збереження природних комплексів як особливої екологічної історичної й естетичної цінності і використання їх у рекреаційних, просвітницьких, наукових і культурних цілях (Шацький, Карпатський, Синевир, Гомільшанські ліси).

Державний заповідник формується з метою збереження в природному стані типових або унікальних для певної ландшафтної зони природних комплексів, вивчення природного ходу процесів і явищ, розробки наукових основ охорони природи. Господарська діяльність у його межах заборонена (Розточчя, Медобори, Асканія Нова, Український степовий, Ялтинський, Дунайський та ін.).

Державний заказник — територія, яка виділяється з метою збереження та відновлення окремих або декількох найбільш цінних чи унікальних комплексів. Формується в межах території з червонокнижними видами. Залежно від характеру державні заказники поділяються на: ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, гідрологічні, палеонтологічні, геологічні (Касперівський — ландшафтний, Голицький — ентомолого-ботанічний, Чистилівський — зоологічний та ін.).

Державна пам’ятка природи — територія або окремий природний об’єкт, які мають особливу цінність або є унікальними і беруться під охорону для збереження в природному стані з науковою, культурно-просвітницькою й естетичною метою.

Державний ботанічний сад створюється з метою збереження, вивчення і збагачення в спеціальний умовах різноманітних рослин для їх більш ефективного наукового, культурного й господарського використання (Київський ботанічний сад Академії наук).

Державний дендрологічний парк створюється з метою збереження, вивчення і збагачення в спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для їх ефективного наукового, культурного і господарського використання (Хоростківський, Гермаківський, Краснокутський).

Державні парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва — найбільш визначні зразки паркобудівництва. Беруть під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних і оздоровчих цілях («Софіївка» в Умані на Тернопільщині, Раївський парк в Бережанах, Вишневецький, Коропецький, Скала-Подільський).

Державний зоологічний парк формується з метою збереження і вивчення в спеціально створених умовах об’єктів дикої фауни для науково-просвітницьких, пізнавальних і науково-дослідних цілей (Київський, Харківський та ін.).

Державне заповідне урочище — лісові, степові, болотні та інші природні комплекси, які мають велике наукове, природоохоронне й естетичне значення.

 

На території України функціонує 19 природних і 4 біосферні заповідники, 47 національних природних парків, 2853 заказники, 3203 пам’ятки природи, 27 ботанічних садів, 12 зоопарків, 54 дендропарки, 542 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва,
55 регіональних ландшафтних парків, 800 заповідних урочищ.

«Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Які природоохоронні території характерні для вашого району (області)?

(Учні відповідають по черзі, передаючи одне одному уявний мікрофон, а вчитель записує відповіді на дошці.)

Повідомлення учня «Заповідні об’єкти нашого району (області)» (випереджувальне завдання)

(Якщо заповідних об’єктів значна кількість, то з короткими повідомленнями виступають декілька учнів.)

 

Додатковий матеріал для вчителя

Природні заповідники України

№ з/п

Назва

Рік створення

Площа, га

Область

1

Природний заповідник «Горгани»

1996

5344,2

Івано-Франківська

2

Дніпровсько-Орільський природний заповідник

1990

3766,2

Дніпропетровська

3

Древлянський природний заповідник

2009

30 872,84

Житомирська

4

Природний заповідник «Єланецький степ»

1996

1675,7

Миколаївська

5

Казантипський природний заповідник

1998

450,1

Автономна Республіка Крим

6

Канівський природний заповідник

1923

2027

Черкаська

7

Карадазький природний заповідник

1979

2872

Автономна Республіка Крим

8

Кримський природний заповідник

1923

44 175

Автономна Республіка Крим

9

Луганський природний заповідник

1968

2122

Луганська

10

Природний заповідник «Медобори»

1990

10 521

Тернопільська

11

Природний заповідник «Мис Мартьян»

1973

240

Автономна Республіка Крим

12

Природний заповідник «Михайлівська цілина»

2009

882,9

Сумська

13

Опукський природний заповідник

1998

1592,3

Автономна Республіка Крим

14

Природний заповідник «Розточчя»

1984

2084,5

Львівська

15

Поліський природний заповідник

1968

20 104

Житомирська

16

Рівненський природний заповідник

1999

42 288,7

Рівненська

17

Черемський природний заповідник

2001

2975,7

Волинська

18

Український степовий природний заповідник

1961

3335,6

Донецька, Запорізька, Сумська

19

Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник

1973

14 523

Автономна Республіка Крим

 

Біосферні заповідники України — природно-заповідні території міжнародного значення, у яких охороняються всі шари біосфери і доступ до яких вкрай обмежений.

 

Біосферні заповідники України

№ з/п

Назва

Рік створення

Площа, га

Область

1

«Асканія-Нова»

1921

11 100

Херсонська

2

Дунайський біосферний заповідник

1981

50 252,9

Одеська

3

Карпатський біосферний заповідник

1968

57 880

Закарпатська

4

Чорноморський біосферний заповідник

1927

89 129

Херсонська, Миколаївська

 

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  Тест на встановлення відповідності.

А  Природоохоронні території, на яких дозволено проводити екскурсії для організованих туристів

Б  Природоохоронні установи місцевого значення

В  Окремі об’єкти, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення

Г  Заклади, створені для збереження, акліматизації та господарського використання рідкісних та інших видів як місцевої, так і світової фауни

Д  Природні ділянки суходолу, цілісність яких охороняється законами держави

1   Заповідники

2   Зоологічні парки

3   Національні природні парки

4   Пам’ятки природи

5   Регіональні ландшафтні парки

6   Природно-заповідний фонд держави

 

Відповіді: А — 3, Б — 5, В — 4, Г — 2, Д — 6.

5.2.  «Цікаве запитання».

У зоопарку Бронкса у клітці за міцними ґратами висить дзеркало з багатозначним надписом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра на Землі. З усіх звірів, що будь-коли жили на планеті, тільки цей здатний винищити (і вже винищив) цілі види…».

Віддаючи належне дотепності авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи може бути іншою. Якщо людина по-іншому буде ставитися до навколишнього середовища.

— Що означають слова останнього речення?

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я зрозумів…

— Сьогодні на уроці я навчився…

— На цьому уроці найцікавішим було…

— Від наступного уроку я чекаю…

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Закінчити роботу над проектом та підготуватися до його захисту.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Охорона природи", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід