Північно-Західний економічний район.
 
УРОК  №  45
  Тема. Північно-Західний економічний район.
  Очікувані   учень застосовує типовий план характеристики еконо -мічного району при складанні характеристики району;
порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналі-зує проблеми і перспективи розвитку свого економіч-ного району.
  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
  Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, статистичні дані щодо
економічного району.
 Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, населення, госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Північно-Західний район найменший за територією та кількістю насе-лення. Він розташований на північному заході України. Межує з трьома 
економічними районами та виходить до державних кордонів із Польщею 
та  Білоруссю.  Більша  частина  району  розташована  на  Поліській  низо-вині.  Демографічна  ситуація  не  така  напружена,  як  у  більшості  інших 
районів України. Рівень розвитку промисловості є найнижчим серед еко -номічних районів. Ця галузь спеціалізується на виробництві продукції 
харчової, деревообробної та легкої індустрії, набули розвитку машинобу -дування, хімічна, порцеляно-фаянсова та промисловість будівельних ма -теріалів. Питома вага території — 6,6 %, населення — 5,1 %, продукції 
сільського господарства — 4,8 %, експорту — 1,7 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які природні умови характерні для Західного Полісся? 
2)   Що ви знаєте про історію Волині? 
3)   У яких умовах формуються поклади торфу? 
4)   Які позитивні й негативні наслідки осушення боліт ви знаєте?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. На-селення та трудові ресурси.
Учитель  об’єднує  учнів  у  групи  й  пропонує  самостійно  схарактери -зувати  економіко-географічне  положення  району,  його  природні  умови 
і ресурси, відмінності в населенні та трудових ресурсах.
результати:
Запитання
На  яких  галузях  господарства  найдоцільніше  спеціалізуватись  еко-номіці  району,  виходячи  з  особливостей  його  економіко-географічного 
положення, природних умов, природних і трудових ресурсів. 
Північно-Західний економічний район 
Площа — 40,3 тис. км
2
, населення — 2186 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.)
Області
Волинська область
(утворена в 1939 р.)
Рівненська область
(утворена в 1939 р.)
Площа — 20,2 тис. км
2
, населен -ня — 1035 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Площа — 20,1 тис. км
2
, населен -ня — 1151 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Кількість міст — 11, найбільші: 
Луцьк (206,5 тис. осіб), Ковель 
(66,8  тис. осіб), Нововолинськ 
(52,6  тис. осіб), Володимир-Волин -ський (37,9 тис. осіб)
Кількість міст — 11, найбільші: 
Рівне (248,2 тис. осіб), Кузнє-цовськ (39,9 тис. осіб), Дубне 
(38,1  тис.  осіб)
2. Особливості господарського комплексу.
Робота в групах
Схарактеризуйте  за  підручником  промисловість  Північно -Західного 
району.
Теоретичні відомості
Рівень  розвитку  промисловості  найнижчий  серед  економічних  районів. 
Ця галузь спеціалізується на виробництві продукції харчової, деревообробної 
та  легкої  індустрії,  набули  розвитку  машинобудування,  хімічна,  порцеля-но-фаянсова та промисловість будівельних матеріалів. У галузевій структурі 
значно переважає обробна промисловість.
Серед сільськогосподарських угідь району переважає рілля, але його питома 
вага є нижчою, ніж у середньому по Україні. Проте вищою є частка сіножатей 
і пасовищ. Основні зернові культури — озима пшениця та жито. Жито пере -важно сіють на півночі, а озиму пшеницю — у південній, лісостеповій частині 
району. З інших зернових важливе значення мають ярий ячмінь і просо.
Із технічних культур на півночі значні площі зайняті льоном-довгунцем, 
на півдні вирощують цукрові буряки. У районі збирається більше ніж десята 
частина загального врожаю картоплі (основна частина — на Поліссі). На пів-дні розвинене садівництво, ягідництво та овочівництво.
Основна  галузь  тваринництва  —  скотарство.  У  лісовій  зоні  воно  має 
молочно-м’ясний  напрямок,  у  лісостепових  районах  —  м’ясо-молочний. 
Основні  породи  великої  рогатої  худоби:  українська  чорно-ряба  та  червона 
польська. Розвинене свинарство, де переважає розведення великої білої по-роди, а також птахівництво, вівчарство. 
Для  району  характерний  недостатній  рівень  розвитку  транспортної  сис-теми  Північно-Західного  економічного  району,  особливо  його  північної 
частини. Так, довжина залізничних шляхів становить лише 1109 км. Тери-торією проходять залізничні магістралі, які зв’язують основні центри району 
з Києвом, Львовом, а також із Польщею та Білоруссю. Основні автомобільні 
шляхи:  Київ—Львів,  Рівне—Луцьк,  Луцьк—Дубне—Львів,  Луцьк—Тер-нопіль—Чернівці.  Найважливіші  транспортні  вузли:  Ковель,  Здолбунів, 
Луцьк,  Рівне,  Сарни.  На  річках  Прип’ять,  Горинь,  Стир  існує  мале  судно-плавство. Обласні центри мають аеропорти.
Запитання та завдання
1)   Чим  би  ви  пояснили,  що  серед  галузей  промисловості  найбільш 
розвиненою є харчова? 
2)   Розкажіть  про  спеціалізацію  сільського  господарства.  Чим  вона 
пояснюється?
3)   Серед  недоліків  географічного  положення  району  —  відсутність 
виходу до моря, віддаленість від найбільш індустріально розвине-них  економічних  районів  та  важливих  паливно-сировинних  баз 
сходу України. Як ви вважаєте, на яких галузях господарства це 
позначилось? Обґрунтуйте свою відповідь.
4)   Доповніть перелік видів продукції, якими обмінюється цей еконо-мічний район з іншими районами країни.
Із  Північно-Західного  району  вивозять  пиломатеріали,  лляні  тка-нини...
До Північно-Західного району завозять метали, сільськогосподарську 
техніку, олію...
3. Найбільші міста.
Рівне  є  економічним  і  культурним  центром  району.  Місцева 
промисловість спеціалізується на машинобудуванні, хімічній, харчовій, 
легкій і деревообробній галузях.
У місті працюють вищі навчальні заклади, театри (зокрема академіч-ний музично-драматичний), музеї, бібліотеки.
Луцьк — адміністративний, економічний і культурно-освітній центр 
однойменної області. Основні галузі промисловості — машинобудування, 
харчова, легка, хімічна, будівельних матеріалів. 
Науково-освітній потенціал міста представлений філіалами науково-дослідних інститутів і вищими навчальними закладами. У Луцьку є два 
театри, музеї, бібліотеки.
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, позначте 
спеціалізацію їх промисловості. Нанесіть найбільш важливі транспортні 
магістралі.
4. Проблеми та перспективи розвитку району.
Основною проблемою району є недостатній рівень розвитку промисло-вості. На діючих підприємствах необхідно провести роботи з  оновлення 
виробничих потужностей, запровадження прогресивних технологій, ос -воєння нових видів конкурентоспроможної продукції.
Завдання
1)   Схарактеризуйте основні проблеми району. 
2)   Запропонуйте  основні  напрямки  подальшого  розвитку  господар-ства. Обґрунтуйте їх доцільність.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання
1)   Використовуючи дані про площу Північно-Західного району й кіль-кість населення, обчисліть його забезпеченість земельними ресурса-ми. Порівняйте з іншими районами. Зробіть висновок.
2)   Поясніть,  чим  викликаний  порівняно  низький  рівень  розвитку 
транспортної системи району.
3)   Порівняйте  спеціалізацію  промисловості  Північно-Західного  та 
Подільського районів. Знайдіть спільні та відмінні риси.
4)   Доповніть таблицю, у якій виділені галузі спеціалізації сільського 
господарства Полісся та лісостепової частини району.
Полісся Лісостеп
Вирощування жита, льону-довгун-ця...
Молочно-м’ясне скотарство
Вирощування озимої пшениці...
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Розкажіть про особливості географії промисловості району. 
2)   Дайте  оцінку  забезпеченості  району  різними  видами  природних 
ресурсів. 
3)   У загальному обсязі промислового виробництва міста Рівного по-над  45  %  складає  продукція  підприємства  «Рівнеазот».  За  допо-могою мережі Інтернет зайдіть на його офіційний сайт за адресою: 
azot.rv.ua та з’ясуйте, які нові види продукції почали тут виробля -ти в останні роки. 
4)   Складіть  порівняльну  характеристику  господарства  Північно-Західного та Придніпровського районів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Північно-Західний економічний район.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід