Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища
 

Урок 44

Поняття «геоекологічна ситуація».
Основні забруднювачі навколишнього середовища

Мета: з’ясувати зміст поняття «геоекологічна ситуація»; систематизувати знання про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, визначити основні джерела забруднення навколишнього середовища; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами географічної інфор­мації.

Обладнання: підручник, таблиця «Визначення основних типів природних ресурсів і напрямів природокористування; карта загального забруднення навколишнього середовища в Україні, шкільні навчальні атласи.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: геоекологія, геоекологічна ситуація, антропогенні чинники, законодавчі акти про екологічну ситуацію, меліорація.

Очікувані результати: учні навчаться: пояснювати зміст поняття «геоекологічна ситуація»; характеризувати сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; називати та характеризувати антропогенні чинники забруднення навколишнього середовища.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття і терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми, перевірити рівень готовності учнів узяти участь у проведенні уроку (підготовку випереджальних домашніх завдань).

Словничок

Геоекологія — наукова дисципліна, яка досліджує взаємодію людини з навколишнім середовищем (взаємний вплив навколишнього природного середовища на людину й людини на природу) у просторі — проживання і життєдіяльність у географічній оболонці, ландшафтах та їх компонентах. Геоекологія розв’язує взаємопов’язані завдання оцінки проживання й різноманітної виробничої діяльності людини, а також прогнозування стійкості природи та її реакції на різні антропогенні дії.

Антропогенні чинники — чинники, зумовлені впливом господарської діяльності людини на окремі компоненти природи та природні комплекси в цілому.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Вступне слово вчителя

Відносно молода міжгалузева наука геоекологія вивчає вплив навколишнього середовища на сучасні природні ландшафти й населення певних конкретних територій. Геоекологічна ситуація — це характеристика стану природних компонентів і ландшафтів, що змінені під впливом господарської та іншої діяльності людини.

Природокористування — це використання людиною певних природних ресурсів, що призводить до формування антропогенних ландшафтів, які за багатьма властивостями відрізняються від природних. Дослівно природокористування й означає користування природою, її ресурсами та багатствами.

Прийом «Мозковий штурм»

Завдання: назвіть якомога більше відомих вам джерел забруднення навколишнього середовища.

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення мультфільму про екологічну корову (http://www.youtube.com/watch?v=3IBvUafhYqE&feature=related).

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Поняття «геоекологічна ситуація».

2.   Основні забруднювачі навколишнього середовища.

1.   Поняття «геоекологічна ситуація».

Робота з підручником

Завдання: об’єднайтеся в пари, опрацюйте матеріал підручника та дайте відповіді на запитання:

1)  Що таке екологічна ситуація?

2)  Чим спричинено існування більшості екологічних проблем в Україні?

3)  Що таке техногенна катастрофа, або аварія?

Після виконання роботи вчитель спільно з учнями підбиває підсумки.

Робота з таблицею

Опрацювання матеріалу таблиці в групах та його подальше обговорення.

Визначення основних типів природних ресурсів і напрямів природокористування

Тип природних ресурсів

Напрям природокористування й зумовлені ним антропогенні ландшафти

Площа

(у %)

Земельний

Сільськогосподарський

69

Біологічний

Лісогосподарський

15,6

Водний

Водогосподарський

4,0

Мінерально-сировинний

Гірничопромисловий

0,37

Будівельний

Разом:

Селітебний

Індустріальний

Дорожній

7,1

2

3,5

1,6

Генетичний

Природоохоронний (заповідний)

4,2

Потенціал самоочищення

Розсіювання техногенних викидів водними й повітряними потоками: зони непрямого впливу природокористування

...

Розповідь учителя

Основні екологічні проблеми агроландшафтів: ерозія, зменшення вмісту гумусу, забруднення, несприятливий водний режим і фізико-хімічні властивості ґрунтів.

Водною ерозією в Україні охоплено близько 12 млн га орних земель (1/3 їх площі). Особливо інтенсивна ерозія ґрунтів спостерігається в межах Правобережного Придніпров’я та схилів Середньоруської височини.

Для зменшення ерозії ґрунтів використовуються організаційні й технологічні заходи:

контурно-меліоративне землевлаштування (проектування контурів полів відповідно до ландшафтних контурів; підбір для кожного контуру сівозмін, комплексу меліоративних заходів;
лісова меліорація, засипка та обвалування ярів;
щілювання, нарізання борозен упоперек схилів тощо.

Зменшення вмісту гумусу відбувається внаслідок не тільки змиву ґрунту, але й зменшення надходження рослинної маси.

Завдання: запропонуйте шляхи розв’язання цієї проблеми.

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення відеофрагмента про екологічну ситуацію в Україні (http://www.youtube.com/watch?v=N8JVZpQTmng&feature=related).

2.   Основні забруднювачі навколишнього середовища.

Варіант 1

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення відеофрагмента про джерела забруднення навколишнього середовища (http://www.youtube.com/watch?v=2IuOVvPzH3c&feature=related).

Під час перегляду учням пропонується скласти список основних забруднювачів навколишнього середовища України.

Варіант 2

Повідомлення учнів

Основні забруднювачі навколишнього середовища України

Джерела забруднення навколишнього середовища в Україні дуже різноманітні: серед них не тільки промислові підприємства й паливно-енергетичний комплекс, але й побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур’янів.

Серед інгредієнтів забруднення — тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини і аерозолі. Різні джерела викидів можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також численні й види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами та стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами й токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою й нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забруднення біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т. ін.). При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони й відвали. У процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюється величезна кількість твердих відходів (недогарок, шлаки, золи тощо), що складуються на великих площах, негативно впливаючи на атмосферу, поверхневі й підземні води, ґрунтовий покрив (пилування, виділення газів тощо).

Одну з вдалих класифікацій забруднення запропонував Р. Пірсон. Вона включає тип забруднення, його джерело, наслідки та засоби контролю. За цими ознаками виділяються такі типи забруднювачів, а саме:

стічні води та інші нечистоти, які поглинають кисень;
носії інфекцій;
речовини, які становлять поживну цінність для рослин;
органічні кислоти та солі;
твердий стік;
радіоактивні речовини.

Зазвичай розрізняють антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватися біологічними процесами, та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин, і тому швидко зникають або зазнають руйнування біологічними агентами. Другі не включаються до природних кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами в харчових ланцюгах.

Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь природними, часто катастрофічними причинами (виверження вулканів, селеві потоки тощо), і антропогенні, які виникають у результаті діяльності людини.

До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать: речовини, що викидаються промисловими підприємствами; нафта та нафтопродукти; пестициди; мінеральні добрива; шуми від виробництв, транспорту; іонізуюче випромінювання; вібрації; світло-теплові впливи.

Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є: оксиди сульфуру (сірки) — SO2, SO3; сірководень (Н2S); сірковуглець (СS2); оксиди нітрогену (азоту) — NOx; бензопірен; аміак; сполуки хлору; сполуки фтору; вуглеводні; синтетичні поверхнево-активні речовини; канцерогени; важкі метали; оксиди карбону (вуглецю) — СО, СО2.

Серед твердих часток промислових димів найпоширеніші: частки вугілля; зола; сульфати; сульфіди металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо); хлориди; сполуки кальцію; сполуки натрію; сполуки фосфору; пари основних кислот; феноли.

Прийом «Географічна лабораторія»

Учні об’єднуються в групи та опрацьовують відповідний матеріал підручника, після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати.

І група. Що таке ерозія (водна та вітрова).

ІІ група. Як відбувається зменшення вмісту гумусу внаслідок змиву ґрунту.

ІІІ група. Як відбувається забруднення агроландшафтів хімічними речовинами.

ІV група. Наслідки екологічно незважених меліоративних заходів.

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Прийом «Бліцопитування»

1.   Дайте визначення поняття «природокористування».

2.   Назвіть основні типи природокористування.

3.   Поясніть, чи всі природні зони України освоєно рівномірно.

4.   Дайте визначення поняття «агроландшафт». Назвіть основні екологічні проблеми, пов’язані з агроландшафтами.

5.   Назвіть можливі шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з агроландшафтами.

6.   Дайте визначення поняття «меліорація».

7.   Поясніть, чому меліоративні заходи в Україні часто завдавали шкоди природі та людині.

8.   Назвіть геоекологічні проблеми, які пов’язані з використанням агроландшафтів у вашому краї.

9.   Запропонуйте шляхи розв’язання цих проблем.

Варіант 2

Прийом «Географічний вернісаж»

Групи учнів продумали зміст плаката екологічного напрямку. Їм відводиться 10 хвилин на його оформлення (плакат можна заздалегідь намалювати простим олівцем, а на уроці лише розмалювати, щось додати або виправити). Після виконання роботи кожна група учнів презентує власний плакат, коментує його зміст.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення мультфільму про екологію (http://www.youtube.com/­watch?v=UY8ZwQnmPaw&feature=related). Учні роблять висновки про наявність основних джерел забруднення навколишнього середовища в Україні та способи організації роботи щодо захисту природи.

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальне завдання: підготуйте повідомлення за темою «Аварія на Чорнобильській АЕС: причини і наслідки».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід