Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів
 
Урок № 26 
Тема. Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів 
Мета: ознайомити учнів із процесом поділу прокаріотичних клітин. 
Обладнання й матеріали: малюнки, схеми, що ілюструють поділ прокаріотичних клітин. 
Базові поняття й терміни: нуклеоїд, поділ, апоптоз, автофагія, клітинне старіння. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 2 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв 
1.     Принципи  функціонування  клітин   прокаріотів     
як  цілісної   системи 
2.   Поділ  прокаріотичної   клітини 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ....................................... 10 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 8 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
«Вік живу, вік ділюся». 
(Біологічна  народна   мудрість) 
Бесіда ; 
1. Згадайте визначення клітини. 
2. Згадайте положення клітинної теорії. Як утворюються клітини? 
3. Назвіть прізвища вчених, які вперше запропонували клітинну 
теорію. 
4. Який учений зробив таке доповнення до клітинної теорії: 
«Клітина походить від клітини»? 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Принципи функціонування клітин прокаріотів 
як цілісної системи 
Клітини прокаріотів являють собою систему взаємодії структур-них органел. Клітинна мембрана утворює складки, у яких здійснюються 
процеси фотосинтезу, редуплікації ДНК, клітинного дихання. Напри-клад, складки клітинної мембрани утворюють мезосоми, що беруть 
участь в окисних процесах прокаріотичної клітини. Для фототрофних 
прокаріотів характерна наявність позамембранних органел — хлоросом, 
які беруть участь у фотосинтезі. Процеси перетравлювання поживних 
речовин у прокаріотичних клітин відбуваються поза клітиною. Про -каріоти виділяють травні ферменти в зовнішнє середовище, а потім 
поглинають органічні речовини всією поверхнею клітини. Таким чином, 
взаємозв’язок структурних елементів клітини являє собою систему 
функціонування прокаріотичних клітин. 
2. Поділ прокаріотичної клітини 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Запитання   до  учнів: 
— Які особливості має прокаріотична клітина? 
— Який спадковий матеріал міститься в прокаріотичній клітині? 
У прокаріотів поділ відбувається шляхом утворення поперечної 
перегородки після подвоєння ДНК нуклеоїду. Генетичний матеріал 
у вигляді кільцевої ДНК перебуває у вільному стані в нуклеоїді, не має 
хромосом. Кожна клітина, що утворюється в результаті поділу, отримує 
одну з подвійних кільцевих ДНК. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Робота з підручником. Робота із зошитом ; 
Учитель пропонує учням скласти 10 запитань для біологічного 
диктанту на основі вивченого матеріалу, дотримуючись послідовності 
уроку. Одна з вимог: відповіді повинні складатися з одного-двох слів. 
Найкращий диктант буде проведений на наступному уроці. 
Бесіда ; 
1. Охарактеризуйте поділ прокаріотичної клітини. 
2. Поясніть, чому прокаріотична клітина так швидко розмножується. 

V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Завдання з ЕК: тест 13, варіанти 1, 2. 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки. 
VII. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід