Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу
 
Урок  №  20
Тема.  Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу
  Мета:  ознайомити  учнів  з  ходом  безкисневого  етапу  обміну  речовин.
Обладнання  й  матеріали:   схема,  що  ілюструє  безкисневий  етап  обміну  речовин.
Базові  поняття  й  терміни:   АТФ,  гліколіз.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
 I.  Організаційний   етап .................................. 2  хв
II.  Актуалізація   опорних  знань   і  мотивація   
навчальної  діяльності................................. 5  хв
III.  Вивчення   нового  матеріалу  ........................... 20  хв
IV. Узагальнення,  систематизація   й  контроль  знань   
і  вмінь   учнів  ....................................... 10  хв
 V. Самостійна   робота  учнів ............................... 5  хв
VI. Підбиття   підсумків   уроку ..............................2  хв
VII.   Домашнє   завдання ................................... 1  хв
Хід  уроку
  I.   Організаційний етап
  II.   Актуалізація опорних знань
Бесіда   ;
1.  Яка  органела  в  клітинах  печінки   істотно   збільшує  свої   роз-міри  при  зловживанні  алкоголем  або   наркотиками?   Чим  це
загрожує?
2.  Поясніть,  чому  система   одномембранних  органел   добре   роз-винена  в  клітинах ендокринних  залоз.
3.  Подумайте, чому в бластомерах  зародка  не розвинена  ендоплаз-матична  сітка,  але   є  велика  кількість  рибосом   і  полісом.
  III.  Вивчення нового матеріалу
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
 Згадайте, які органічні  молекули є основним  джерелом  енергії.
 Який  універсальний  механізм  транспорту  енергії  наявний
у  клітині?
 Чи  синтезуються   в  цитозолі  (гіалоплазмі)   молекули  АТФ?
Основне  джерело енергії в клітині  глюкоза. Вивільнення енер-гії,  що міститься  в хімічних зв’язках молекули глюкози, протікає в три 
етапи:  гліколіз,  окисне  декарбоксилювання   (цикл   Кребса)  й   окисне
фосфорилювання.
г ліколіз  (від   грец.   glykys   —  солодкий   і   lysis  —  розщеплення, 
розпад)   —  це  ферментативний  анаеробний   процес  розпаду   (головним 
чином  глюкози)  до  молочної  кислоти.
Одна  молекула  глюкози  розщеплюється  на  дві  молекули  пірови-ноградної   кислоти   з  виділенням   двох  молекул  АТФ:
глюкоза
піровиноградна  кислота
молочна  кислота
→→+ →−
6 12 6 3
3
C H O 2CH —CO—COOH
2CH CHOH—COOH 2ATФ

Без  кисню  піровиноградна   кислота   перетворюється   на  етанол
(бродіння)  або   молочну  кислоту   (анаеробне  дихання).   Гліколіз  енерге-тично  менш ефективний, ніж  аеробне  дихання, оскільки постачає тільки
5  %  енергії,   що  виділяється   при   диханні.  Але   за   умов  недостатнього 
постачання  кисню  значення   гліколізу   дуже  велике.
У  ході  історичного   розвитку  процес  гліколізу   виник  найраніше,
досить  розповсюджений  у  природі   й  відіграє   значну  роль  в  обміні  речо-вин   живих  організмів.  Він  забезпечує  клітину   енергією  за   умови   недо-статнього  постачання киснем (в  облігатних паразитів  гліколіз  єдиний 
процес,   що  постачає  енергію),  а  в  аеробних  умовах  гліколіз   є  стадією,
що  зумовлює   дихання,—  окиснення  глюкози  до  CO
2
 і  H
2
O.
У  вищих  тварин,   наприклад  ссавців,   гліколіз   інтенсивно  проті-кає   в  скелетних  м’язах,  печінці,   серці,   еритроцитах,   сперматозоїдах, 
ембріональних  та  інших  тканинах.   Ферменти  гліколізу   локалізовані
в  розчинній   частині   цитоплазми   клітини.
Спортсменам відомий  ефект  «другого дихання», пов’язаний з роз-щепленням  глікогену  в  м’язах  при   підвищених   навантаженнях.
За  наявності   кисню  піровиноградна   кислота   переходить  у   мі-тохондрії,   де відбувається  аеробне   дихання  —  повне   її   окиснення  до
вуглекислого  газу  й  води.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Бесіда   ;
1.  Скільки  енергії  вивільняється   на  анаеробному  етапі  розщеп-лення   глюкози?
2.  Чому  при   великих  навантаженнях   наступає  момент,   коли
в спортсмена помітно  зростає  сила?  Що відбувається в клітинах
м’язів?
3.  У  якій  частині   клітини   відбувається  гліколіз?
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть  правильні   твердження.
1.  Гліколіз   —  це  ферментативний  анаеробний   процес  розпаду 
глюкози  до  молочної  кислоти.
2.  При гліколізі одна молекула глюкози розщеплюється на дві моле-кули піровиноградної кислоти  з утворенням  двох молекул АТФ.
3.  Без  кисню  піровиноградна   кислота   перетворюється   або   на
крохмаль,  або   на  глюкозу.
4.  Гліколіз   забезпечує  клітину   енергією  за   умови   достатнього 
постачання  киснем.
5.  В облігатних паразитів  гліколіз  єдиний  процес,  що постачає
енергію.
6.  Аеробне  дихання  —  це  повне   окиснення  крохмалю   до  вугле -кислого   газу  й води.
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Завдання  з  ЕК:   тест   9,   варіанти  1,   2.
Робота  із  зошитом   ;
Скласти   шість  запитань  до  матеріалу   уроку.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Гра  «Ланцюжок»   ;
Учень   ставить   запитання  будь-якому   учневі  класу   на  власний 
вибір,   той   відповідає  й  ставить   запитання  наступному.
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюючи висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати  відповідний   параграф  підручника,   відповісти
на  запитання  в  кінці  параграфа.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід