Роль молюсків в екосистемах, їх значення для людини
 
Урок № 34
Роль молюсків в екосистемах, їх значення для людини
Мета уроку: поглибити знання учнів про різноманітність молюсків; з’ясувати значення мо-люсків у природі та в житті людини; удосконалювати навички самостійної роботи з підручником, додатковим матеріалом, малюнками; розвивати пізнавальний інтерес та вміння застосовувати набуті знання на практиці; формувати розуміння того, що лю-дина — частина природи.
Очікувані результати: учні називають найпоширеніші види молюсків їхнього регіону, шкід-ників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів; учні пояснюють значення молюсків у житті людини; учні роблять висновок про значення молюсків в екосистемах та в житті людини.
Обладнання:  
Тип уроку: комбінований.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Цифровий біологічний диктант.
Учитель зачитує твердження, учні вибирають їхні номери відповідно до свого варіанта.
I варіант — представники класу Черевоногі;
II варіант — представники класу Двостулкові;
III варіант — представники класу Головоногі.
1. Перлівниця
2. Голий слимак
3. Кальмар
4. Жабурниця (беззубка)
5. Котушка рогова
6. Виноградний слимак
7. Восьминіг
8. Морський гребінець
9. Мітра
10. Устриця
11. Рапана
12. Янтарка
13. Каракатиця
14. Ставковик великий
15. Дрейсена
16. Корабельний черв’як
17. Тридакна велетенська
18. Наутилус
19. Перлова скойка річкова
Відповідь:
I варіант — 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14; 
II варіант — 1, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 19;
III варіант — 3, 7, 13, 18.
2.2. «Шпаргалка з помилками» (творче домашнє завдання).
Учні обмінюються «шпаргалками», знаходять і виправляють у них помилки.
2.3. Складання діаграми Вена.
2.4. «Творча лабораторія» (робота у творчих групах).
— Пригадайте, якого молюска описав Ж. Верн у романі «20 000 льє під водою». До якого класу він належить?
— Чому головоногих молюсків називають «приматами» моря?
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Одна з давніх легенд розповідає, що собака пастуха царя Фінікса (який правив містом Тир у ІІ ст. до н. е.) випадково розгризла черепашку молюска мурекса і її морда стала криваво-пурпуровою. Цар Фінікс збагнув, що із черепашки мурекса можна здобути фарбу — пурпур. Одяг, пофарбований пурпуром, в усіх давніх країнах носили тільки царі та вищі сановники.
— Чому звичайні люди не носили одяг, пофарбований пурпуром? (Обговорення запитання.)
Одяг коштував дуже дорого: 1 кг пофарбованої в пурпур шерсті коштував приблизно 4 тис. марок. А 1 г пурпуру можна було добути лише з 10 тисяч молюсків.
Сьогодні на уроці ми розглянемо, яке значення мають молюски в житті людини та яка їх роль у природі.
 4. Засвоєння нового матеріалу
План пояснення нового матеріалу
1. Роль молюсків в екосистемах та значення в житті людини. (Робота в групах, складання опорних схем, словникова робота, повідомлення учнів.)
Робота в групах
— Опрацювати текст підручника й додатковий матеріал та скласти опорну схему за те-мою «Роль молюсків у природі та в житті людини»:
I група — черевоногих молюсків;
II група — двостулкових молюсків;
III група — головоногих молюсків.

Повідомлення учнів
Чимало черепашок молюсків використовували як грошову одиницю. Такі гроші були в давнину в Америці, Азії, Африці та Австралії. Найпопулярнішою була маленька мушля ципрея-монета, або каурі-монета. Перші згадки про неї датовано ІІІ тис. до н. е., коли такі гроші були поширені на території Китаю, звідки пізніше перекочували до Індії та Центральної Азії, а зго-дом — і до Африки. Саме в Африці ця «валюта» протрималася найдовше — аж до середини ХІХ ст. Приблизно від 1000 року ципреї перевозили торговельним шляхом караванами верблюдів через Аравію, Єгипет до р. Нігер у Сенегалі. Пізніше, коли транспортувати каурі почали португальці, голландці й англійці, черепашки мандрували морським шляхом аж до Гвінейської затоки. Але основною територією, де черепашка каурі була обіговою монетою, стали Індія та багато країн Африки, де, наприклад, одне яйце коштувало 8 каурі, курка в різних країнах і в різний час — 30–150, шкура лева — 4000–8000 каурі. В Уганді в середині ХІХ ст. корова коштувала 2500 каурі, коза — 500, курка — 25, бивень слона (близько 25 кг) — 1000 каурі. У цей час торгівля черепашками цих молюсків сягнула величезного розмаху, про що свідчать збережені донині торгові книги, де записано, що в ХІХ ст. лише в Західну Африку було ввезено 75 млрд мушель, загальна вага яких становила близько 115 тис. тонн. Ці черепашки функціонували як гроші також у північноамериканських племен. Проте грошовою одиницею були не лише ципреї, а й частини черепашки наземного молюска ахатини (зокрема в Анголі).
Це цікаво
Перший публічний музей — Музеум Традесканціанум, де зберігалася велика колекція мушель молюсків, було відкрито в Ламбеті біля Лондона 1656 р. Тоді музеї, доступні для широ-кого кола глядачів, почали створювати в багатьох країнах Європи. У них збирали колекції, які раніше після смерті власника розпродавали на аукціонах і вони безслідно зникали. Наприкінці XVII ст. (з 1682 до 1695 р.) побачила світ перша наукова праця про молюсків «Натуральна істо-рія мушель» Мартіна Лістера, а в середині XVIІI ст. шведський учений Карл Лінней розробив наукову класифікацію тварин, зокрема й деяких молюсків.
2. Охорона молюсків
Бесіда (постановка проблемного питання)
— Чому в озерах та річках зменшується чисельність молюсків?
— Поясніть, чому необхідно охороняти молюсків.
(Обговорення відповідей учнів.)
Розповідь учителя
В останнє видання Червоної книги України (2009) увійшов список із 20 видів молюсків. У порівнянні з попереднім виданням (1994) до нового було включено на 8 видів більше.
Повідомлення учнів (випереджальне завдання)
Ставковик потовщений
В Україні ставковик потовщений трапляється лише в Криму. Точних даних про чисель-ність виду немає. Чинники, які впливають на чисельність, не вивчено, оскільки вид трапляється дуже рідко. Вид населяє занурену вищу водяну рослинність на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм, у тому числі тих, які часто пересихають влітку, та калюжі. Чере-пашка у ставковика невелика, висококонічної або яйцеподібно-конічної форми, помірно тверда. Має до 6 витків, які сильно здуті (майже ступінчасті), розділені глибокою сутурою (швом). Ви-сота черепашки більша за її ширину в 1,7 разу. Останній оберт становить близько 0,8 висоти че-репашки. Поверхня черепашки лискуча, з тонкими лініями наростання. Устя яйцеподібне, його висота становить 0,5 висоти всієї черепашки. Отвір устя повністю закритий. Висота черепашки — до 11,5 мм, довжина — 20–25 мм. Режим збереження популяцій та заходи з охорони біотопів — розмноження та розведення у спеціально створених умовах — не здійснювалися.
Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.
Гранарія зернова
Дуже рідко трапляється в Українських Карпатах та на Заході Поділля. Мешкає на вапня-кових скелях на безліссі. У головних біотопах — приблизно 10–15 особин на 1 м2. Причина зниження чисельності — антропогенний тиск на біотопи в рекреаційних зонах.
Черепашка гранарії широковеретеноподібна, рогового кольору, з 8–9 витками та внутрі-шнім армуванням останнього витка, добре помітним з устя. Висота черепашки — 7,5–9,5 мм, ширина — 2,8–3,5 мм.

Равлик кришечковий струмковий
В Україні вид трапляється лише в південно-східній частині гірського Криму.
У головних біотопах густота чисельності молюска — 10–15 особин на 1 м2.
Причина зміни чисельності — деградація природних місць проживання. Вид мешкає в дубових та букових лісах. Черепашка сіра, верхні витки рожеві, клубкоподібна, з 4,5 витками, остракальною спіральною і більш розвиненою радіальною скульптурою та устям, що має кри-шечку. Висота черепашки — 13–16 мм, ширина — 12–14,5 мм.

2. Охорона молюсків. (Бесіда, розповідь учителя, повідомлення учнів, складання опорного конспекту.)
 5. Узагальнення і закріплення знань
5.1. «Тест для друга»
Скласти три тестові завдання формату А (з однією правильною відповіддю) для однокласни-ків.

5.2. «Цікаві запитання».
Це трапилося у 1235 р. біля західних берегів Франції. Ірландець на прізвище Вілтон потра-пив на безлюдний острів унаслідок аварії корабля. На нього чекала голодна смерть. Що робити? Вілтон зробив з морської трави сітку, устромив у мул гілки і натягнув на них сітку. Хотів спій-мати птаха, а спіймав… чорно-синіх молюсків. Вони і врятували життя Вілтону. Кого спіймав Вілтон? (Вілтон спіймав мідій, м’ясо яких і вирішив скуштувати.)
 6. Підбиття підсумків уроку
«Незакінчені речення»
Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:
— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…
— Урок важливий, тому що…
— Мені сподобалося…
— Мені не сподобалося…
— Від наступного уроку я чекаю…
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати повідомлення на тему «Ланцетник — модель для вивчення ранніх етапів еволюції хордових».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Роль молюсків в екосистемах, їх значення для людини", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід