Розселення рослин у природі
 

Урок № 64
Розселення рослин у природі

Мета уроку: розкрити особливості розселення рослин у природі, сформувати поняття про рослинні угруповання, їх типи; формувати вміння працювати в групах, навички самоаналізу; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; формувати екологічно цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і природного середовища.

Очікувані результати: учні мають називати основні типи рослинних угруповань, види ярусності; учні мають характеризувати типи рослинних угруповань, пояснювати поняття «флора» і «рослинність».

Обладнання: ______________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів

2.1.  Пояснити, як між собою взаємозв’язані такі поняття: однорічні, кущі, хвойні, дерева, багаторічні, трави, листяні, життєві форми рослин, дворічні. Скласти з них схему.

2.2.  Конкурс сенканів на теми «Дерева», «Кущі», «Трави».

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Запитання для обговорення

— Чи є на земній поверхні території, незаселені рослинами? (Можливі варіанти відповідей учнів: Антарктида, пустелі, гірські вершини тощо.)

Слово вчителя

На земній кулі майже скрізь трапляються представники рослинного світу. Близько шостої частини суходолу вкривають ліси. Більшу площу займають степи, савани, луки, поля. Живуть рослини в морях і океанах, прісних водоймах. Вони є навіть у пустелях, Арктиці, Антарктиді та на гірських вершинах.

Усім відомо, що через унікальність природних умов Антарктиди та її тривалу ізоляцію рослинний і тваринний світ материка дуже своєрідний. На материку трапляються мохи, лишайники, водорості, гриби, бактерії. У більш теплих районах ростуть кілька видів трав’янистих квіткових рослин. У деяких місцях, наприклад на островах Уіндміл (узбережжя Землі Уілкса), мохи і лишайники утворюють щільний яскраво-зелений покрив.

В Антарктиді чимало озер, де живуть незвичайні мікроорганізми, а також унікальні види діатомових водоростей.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Розселення рослин у природі

Розповідь учителя

Розмаїтий рослинний покрив України представляють понад 30 тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав’яні. Дерев і чагарників лише 280 видів. Більш як 600 видів вищих рослин є ендеміками — такими, що трапляються тільки на певній території. Природна рослинність в Україні збереглася тільки в лісах, на луках, болотах, схилах балок і ярів, на заповідних територіях.

Рослини, що ростуть на певній території, пристосувавшись до однакових природних умов (клімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів та ін.), утворюють рослинніугруповання.
У них гармонійно співіснують дерева, кущі, трав’янисті рослини, мохи, лишайники, гриби. Найпоширенішими в Україні є лісові, степові, лучні та болотні рослинні угруповання. У різних частинах України їх видовий склад неоднаковий.

Запитання до учнів:

— Чому в різних частинах України видовий склад одного й того самого рослинного угруповання відрізняється? (Це зумовлено відмінностями у зволоженні, освітленні, тепловому режимі, ґрунтах.)

На рівнинній частині України рослинний покрив поширюється здебільшого зонально — залежно від географічної широти. У горах спостерігається зміна рослинності за висотними поясами.

Утворене угруповання характеризується специфічним складом, кількістю особин кожного виду, розподілом видів (ярусністю). Різні рослинні угруповання зазвичай різко відрізняються одне від одного (сосновий ліс з вересовим покривом, сосновий ліс з білим наземним лишайниковим покривом, ялиновий ліс із чорницею, степ з ковилою і степ з різнотрав’ям) і характеризуються своїми особливостями.

Однією із структурних ознак угруповання є ярусність: рослини різної висоти розміщують свої надземні органи на різних рівнях, що частково перекривають один одного. Різні угруповання характеризуються різною кількістю ярусів. У сосновому лісі може бути від двох до п’яти ярусів. Двоярусний ліс: сосна — І ярус, лишайник — II ярус; триярусний: відповідно сосна, чорниця, зелений мох; чотириярусний: сосна, ліщина, чорниця, зелений мох; п’ятиярусний: сосна, ліщина, чорниця, квасениця, зелений мох. Кількість ярусів може бути й більшою. Одноярусних угруповань не буває. У наведених прикладах у кожному ярусі подано панівні (домінуючі) види. Найкраще ярусність виражена в угрупованнях, які представлені різними життєвими формами. Вона добре виявлена в лісах і гірше — у трав’янистих угрупованнях (степах, луках). В одному ярусі поєднуються близькі за своїми біологічними й екологічними властивостями рослини.

Крім надземної, існує підземна ярусність: розміщення кореневої системи різних видів рослин на різній глибині. У степу, наприклад, може бути три підземні яруси: верхній — неглибокий, у якому розміщуються корені однорічних рослин, бульби, цибулини; середній — зайнятий переважно коренями злаків, і глибокий, де розміщуються стрижневі корені дводольних рослин. На луках з моховим покривом можна спостерігати чотири яруси кореневих систем. Завдяки підземній ярусності на одному й тому самому місці може рости більша кількість видів рослин.

2.         Типи рослинних угруповань

Випереджальне завдання:

Учням пропонується перелік рослин, які їм необхідно розподілити за рослинними угрупованнями: ліс, степ, лука, болото.

Перелік рослин: осока, ясен, тонконіг, ліщина, типчак, конвалія, журавлина, береза, тюльпан, сфагнум, тимофіївка, суниця, конюшина, ковила.

Відповіді:

ліс — ясен, ліщина, конвалія, береза, суниця;

степ — типчак, тюльпан, ковила;

лука — тонконіг, тимофіївка, конюшина;

болото — осока, журавлина, сфагнум.

— Чим ви керувалися під час розподілу рослин за угрупованнями? (Обговорення.)

Робота в групах

Завдання для груп:

— Чим характеризуються подані типи рослинних угруповань?

І група — ліс;

ІІ група — степ;

ІІІ група — лука;

IV група — болото.

Обговорення результатів групової роботи, заповнення таблиці.

Типи рослинних угруповань

Рослинне угруповання

Характеристика

Ліс:

 

а) широколистий

 

б) мішаний

 

в) хвойний

Угруповання, у якому домінують деревні рослини.

Утворений листопадними деревами: дубовий, березовий, буковий.

Одночасно ростуть листопадні й вічнозелені рослини: дуб, сосна, береза.

Утворений голонасінними рослинами: сосною, ялиною, модриною

Лука:

а) природна

б) штучна

Угруповання, у якому переважають багаторічні трав’янисті рослини.

Створена людиною для випасання худоби (пасовища) і сінокосів

Степ

Угруповання трав’янистих рослин, пристосованих до тривалих посушливих періодів (переважно злаки і лілійні)

Болото

Дуже зволожена територія, на якій ростуть болотні рослини: сфагнум, осока, очерет, рогіз, осика, верба

 

3.         Поняття про флору і рослинність

Запитання для самостійного опрацювання:

— Що таке флора?

— Що таке рослинність?

— Чим відрізняються флора і рослинність?

(Обговорення, запис визначень понять у зошит або словник.)

 

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  Вставити пропущені слова в тексті.

Сукупність рослин різних видів, які ростуть на певній території і пристосовані до умов цієї території, називається … (рослинним угрупованням). До них належать … , …, … та …(ліси, болота, луки та степи). Кожне рослинне угруповання характеризується певним просторовим розташуванням різних видів — … (ярусністю). Вона буває … (надземною)і … (підземною). Верхні яруси займають … (світлолюбні) рослини, а нижні — … і …(тіньовитривалі і тіньолюбні) рослини. Сукупність рослинних угруповань Землі або окремих її частин називають … (рослинністю). Сукупність видів рослин, що зростають на певній території, називають … (флорою).

5.2.  «Творча лабораторія».

— Чи можна називати трав’янистий покрив лісу трав’янистою рослинністю? Відповідь обґрунтуйте.

— До яких наслідків може призвести осушування боліт?

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Що таке рослинні угруповання?

2. Які природні угруповання трапляються в нашій місцевості?

3. Назвіть види рослин, що трапляються в місцевих рослинних угрупованнях.

4. Що таке рослинність?

5. Що таке флора?

6. Чим відрізняються флора і рослинність?

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Написати твір-мініатюру «Чим приваблює мене ліс (степ, лука…)»

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розселення рослин у природі", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід