Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення.
 
Урок  №  19
Тема. Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення.
  Мета:  розширити  знання  учнів  про  цитоскелет,  клітинний  центр.
Обладнання  й  матеріали:   таблиці,  малюнки,  схеми,  що  ілюструють  цитозоль,  органели,  ци-тоскелет,  клітинний  центр;  мікроскоп,  предметні  й  накривні  скельця,  пінцети, 
фільтрувальний  папір,  молоде  листя  елодеї,  тепла  вода  (37–40  °С).
Базові  поняття  й  терміни:   цитозоль  (гіалоплазма),  мікрофіламенти,  мікротрубочки,  клітинний 
центр.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
  I.  Організаційний   етап .................................. 2  хв
 II.  Актуалізація   опорних  знань   і  мотивація    
навчальної  діяльності................................. 5  хв
 III.  Вивчення   нового  матеріалу  ........................... 20  хв
1.   Цитозоль,  органели,   включення
2.   Цитоскелет.  Клітинний  центр
 IV.  Узагальнення,   систематизація   й  контроль  знань    
і  вмінь   учнів  ....................................... 10  хв
  V. Самостійна   робота  учнів ............................... 5  хв
 VI. Підбиття   підсумків   уроку ..............................2  хв
 VII. Домашнє  завдання ................................... 1  хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Складання  синквейна   ;
Учитель  пропонує  учням  згадати,  що  вони  знають  про   цитоплаз-му,  і  разом  скласти   синквейн.

Приклад  синквейна
Цитоплазма
Желеподібна,  в’язка
Рухається,  об’єднує,  постачає
Жити  —  клітині   служити!
Середовище
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   ц итозоль,  органели,  включення
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—  Які  позаядерні  складові  клітини   вам   відомі?
Цитоплазма  —  позаядерна  складова  рослинної   і  тваринної   клі-тин.  Цитозоль (гіалоплазма)   —  це  частина   цитоплазми,  що  займає 
простір  між   мембранними  органелами.   Різні  частини   цитозолі  мають 
консистенцію   і  простого  розчину,  і  колоїдного  розчину   —  гелю.   Які  ж 
речовини  містяться   в  цитоплазмі?  Насамперед  —  це  білки,  їхній   уміст  
у  цитозолі  становить   10–20   %,  і  жири  —  2–3   %.  А  вуглеводів  у  цито-плазмі тільки  близько   0,01  %.  Решту  —  75–80   %  —  становить   вода, 
оскільки  всі  реакції  в  клітині   протікають  у  водних  розчинах.   Вода  — 
основний   носій  життя.
Одні вчені доводили,  що цитозоль має  зернисту структуру, інші — 
фібрилярну (ниткоподібну),  треті — пористу. Усі вони мали рацію  й усі 
помилялися,  адже  цитоплазма   —  дуже  рухлива  система.  Залежно  від 
функціонального  стану   клітини,  від  її   віку,  від  зовнішніх   впливів   вона 
виглядає  по-різному.   Крім  того,  цитоплазма   завжди   перебуває   в  русі.
Найважливіша  функція  цитозолі  —  об’єднання  всіх   клітинних 
структур  і  забезпечення  їхньої   хімічної  взаємодії.
До клітинних структур належать органели й включення.  Рослин-ні   клітини   мають особливості   складу  органел   порівняно   з  тваринними  
клітинами.  Хлоропласти,  вакуолі,  що  містять  клітинний  сік,   є  тільки 
в  рослинних  клітинах.   Включення  рослинних  клітин  у  вигляді   зерен  
крохмалю   також  відрізняють   рослинні  клітини   від  тваринних,   які 
містять  глікоген.  Включення  тваринних  і  рослинних  клітин  можуть 
бути  у  вигляді   крапель   жиру.
2.   ц итоскелет.  Клітинний  центр
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Цитоскелет  —  це  клітинний  каркас,   або   скелет,   у   цитоплазмі 
клітини. Цитоскелет складається  з білків, має  ниткоподібну структуру: 
мікротрубочки  (циліндри),   мікрофіламенти   (білкові   нитки),   проміжні 
філаменти.
Клітинний  центр   складається   із   центросоми   й  центросфери  (біл -кові  нитки,  що розходяться   від  центросоми).  У   клітинному   центрі 
містяться   дві  взаємно   перпендикулярні  центріолі.   Клітинний  центр  
формує  цитоскелет  цитозолі.  Клітинний  центр   відіграє   важливу  роль 
при   поділі   клітини:  утворює   веретено  поділу  клітини   й  у  такий   спосіб  
бере  участь  у  рівномірному   перерозподілі   хромосом.  Центріолі  форму-ють  джгутики   та  війки.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть  правильні   твердження.
1.  Гіалоплазма  —  це  частина   цитоплазми.
2.  Мембрана  —  дуже  рухлива  система.
3.  Найважливіша  функція цитозолі — об’єднання всіх  клітинних 
структур  і  забезпечення  їхньої   хімічної  взаємодії.
4.  Апарат  Гольджі  —  це  клітинний  каркас,   або   скелет,   у  цито-плазмі  клітини.
5.  Клітинний   центр   відіграє   важливу  роль  при   поділі   клітини: 
утворює   веретено  поділу  клітини   й  у  такий   спосіб   бере  участь 
у  рівномірному   перерозподілі   хромосом.
6.  Рух цитоплазми  забезпечується компонентами цитоскелета   — 
мікротрубочками,   мікрофіламентами.
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Лабораторна  робота  №  4.  Тема.  Рух  цитоплазми  в  клітинах  рослин   ;
Мета:  спостерігати  рух   цитоплазми   в  рослинних  клітинах.
Обладнання й матеріали:  мікроскоп, предметні  й накривні скель -ця,  пінцети, фільтрувальний   папір,  молоді  листки  елодеї,  тепла   вода 
(37–40  °С).
Хід роботи
Теоретичні  відомості
Рослину елодеї  до експерименту  слід  помістити  на сонячне  світло. 
При  хмарній   погоді  її   необхідно   освітлювати   за   допомогою  настільної 
лампи.  Рух   цитоплазми   забезпечується  компонентами  цитоскелета   — 
мікротрубочками,   мікрофіламентами.  При  низьких  температурах   і  не-стачі  енергії рух   цитоплазми   припиняється.
Спостереження за рухом цитоплазми в клітинах листя елодеї. 
1.  Приготуйте  препарат  листка  елодеї:  покладіть   листок  ело -деї  на  предметне  скло  в  краплю   води,   накрийте  накривним 
скельцем.
2.  Розгляньте  препарат при  малому,  а потім  при  великому  збіль-шенні   мікроскопа.  За  допомогою  мікрометричного  гвинта  на-лаштуйте   мікроскоп  таким   чином,  щоб  було  видно   один  шар  
витягнутих   клітин.
3.  Замалюйте   побачене.   Позначте  на  малюнку  клітинну  стінку, 
цитоплазму, хлоропласти як округлі  тільця зеленого кольору.
4.  Поспостерігайте за  рухом  цитоплазми  й пластид  уздовж стінок. 
Якщо  руху не видно, препарат можна підігріти (не  більше ніж  
до  40  °С)  або   капнути  з  одного  боку  накривного   скла  теплої 
води,   приклавши  фільтрувальний   папір   з  іншого   боку.
5.  Замалюйте   дві-три  клітини,  стрілками   покажіть  напрямок  
руху  цитоплазми   в  них.
6.  Зробіть  висновки,   давши  відповіді  на  запитання.
1.  Яку функцію цитоскелета  клітини  рослин ви спостерігали?
2.  Яке значення руху цитоплазми  в життєдіяльності клітини?
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні  самостійно  підбивають  підсумки  уроку,  формулюю-чи  висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати  відповідний   параграф  підручника,   відповісти 
на  запитання  в  кінці  параграфа.  Виконати   завдання  з  РЗДО:  №  1–4, 
с.   38,  №  5–8,  с.   39.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складові цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід