Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна
 
Урок № 32 
Тема. Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна 
Мета: ознайомити учнів з положеннями сучасної клітинної теорії, перспективами роз -витку сучасної біотехнології. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють обмін речовин у клітині. 
Базові поняття й терміни: клітина, тканини. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв 
Сучасна  клітинна   теорія 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ........................................ 5 хв 
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв 
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Бесіда ; 
1. Що є одиницею будови, функцій і розвитку живих організмів? 
2. Згадайте, хто з учених запропонував перші положення клі-тинної теорії. 
3. Який учений зробив таке доповнення до клітинної теорії: 
«Клітина походить від іншої клітини»? 
4. Назвіть положення сучасної клітинної теорії. 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
Сучасна клітинна теорія і її значення 
Розповідь учителя ; 
Біологічні науки, що вивчають клітинний рівень організації 
життя, зробили значний внесок у формування людського світогляду. 
Біохімічні дослідження довели єдність усього органічного світу завдяки 
виявленій подібності хімічного складу всіх клітин. 
Завдяки відкриттю мітотичного поділу й основних органоїдів 
клітини, а пізніше з розвитком біохімії та молекулярної біології сфор-мувалися сучасні уявлення про структуру й функції клітини, клітинний 
рівень в ієрархії живої природи. Сучасна клітинна теорія визначає ба-гатоклітинний організм як складно організовану інтегровану систему, 
що включає функціонуючі та взаємодіючі клітини. Для цієї системи 
характерні специфічні риси, що не зводяться до властивостей елементів, 
з яких вона складається. Основні структурні елементи клітини прин-ципово подібні не лише в еукаріотів, що мають сформоване ядро, але 
й у прокаріотів. Існування вірусів тільки підтверджує універсальність 
клітинної будови живого, тому що віруси не здатні до самостійного функ-ціонування і є своєрідними клітинними паразитами. Єдність клітинної 
будови організмів знаходить підтвердження не тільки в подібності будови 
різноманітних клітин, але насамперед у подібності хімічного складу 
й метаболічних процесів. Такі життєво важливі компоненти клітини, 
як нуклеїнові кислоти й білки, процеси їхнього синтезу й перетворення, 
універсальні й характерні для клітин усіх живих систем. 
Основні положення сучасної клітинної теорії сформулював ні -мецький фізіолог і цитолог Теодор Шванн у 1839 р.: 
клітина — основна одиниця будови, функцій і розвитку всіх y 
живих організмів, найменша одиниця живого; 
клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів по- y 
дібні за своєю будовою, основними проявами життєдіяльності 
й обміну речовин; 
розмноження клітин відбувається шляхом їхнього поділу, y 
і кожна нова клітина утворюється в результаті поділу мате-ринської клітини; 
у складних багатоклітинних організмах клітини диференці- y 
йовані, спеціалізовані за функціями й утворюють тканини; 
із тканин складаються органи, що пов’язані між собою й під-лягають нервово-гуморальній регуляції. 
Клітинна теорія — це фундаментальне узагальнення біологічної 
науки, основа у формуванні світогляду, теоретична основа сучасних 
цитологічних досліджень. 
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Робота із зошитом ; 
1. Доведіть, що клітина є відкритою системою. 
2. Доведіть, що клітина — це біологічна система. 
(Запропоновані завдання можуть бути використані також як теми 
для усних презентацій (на розсуд учителя)). 
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв 
Робота із зошитом ; 
Доведіть основні положення сучасної клітинної теорії, заповнив-ши таблицю. 
Положення доказ 
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
«Мікрофон» ; 
Запитання   до  учнів: 
— Що нового ви дізналися на уроці? 
— Яких навичок набули? 
Метод «Дельта-плюс» ; 
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, 
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухову -ються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу 
є розвиток уміння робити самооцінку, оцінювати дії однокласників. 
VII. Домашнє завдання 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до гри-дискусії (див. 
урок № 33).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід