Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли
 
Урок № 34 
Тема. Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли 
Мета: ознайомити учнів з будовою вірусів, їхніми життєвими циклами та значенням 
у природі й житті людини. 
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку. 
Базові поняття й терміни: капсид, нуклеїнові кислоти. 
Тип уроку: комбінований. 
структура уроку 
I. Організаційний етап .................................. 2 хв 
II. Актуалізація опорних знань і мотивація 
навчальної діяльності................................. 5 хв 
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв 
1.   Поняття  про   віруси 
2.   Склад,  будова  й  життєвий  цикл  вірусів 
3.   Гіпотези  походження   вірусів 
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань 
і вмінь учнів ....................................... 10 хв 
V. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв 
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв 
Хід уроку 
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П 
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ 
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ 
Учитель пропонує сформулювати запитання до теми уро -ку, визначивши в такий спосіб його завдання. 
Приклади   запитань: 
— Що таке віруси? 
— Яка історія відкриття вірусів? 
— Якими є хімічний склад, будова, життєві цикли, роль вірусів 
у природі та житті людини? 
Учитель пропонує послухати синквейн і після вивчення нового 
матеріалу скласти наукову розповідь про віруси. 
Віруси 
Неклітинні, фільтрівні 
Проникають, підкоряють, вбудовуються 
Віруси — генетичні агресори! 
Форма життя 
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ 
1. Поняття про віруси 
Розповідь учителя з елементами бесіди ; 
Віруси (від латин. virus — отрута) — це неклітинні форми жит -тя, автономні генетичні структури, що здатні проникати в певні живі 
клітини й розмножуватися тільки всередині них. 
Віруси поза клітиною хазяїна не виявляють ознак життя. По-трапивши в клітину, використовують її біосинтетичні й енергетичні 
системи. Віруси мають генетичний апарат, що вбудовується в ДНК 
клітини-хазяїна, кодує синтез білків вірусних частинок з амінокис-лот, які перебувають у цитоплазмі клітини-хазяїна. Клітина починає 
працювати на вірус. Отже, віруси — це паразити на генетичному рівні. 
Віруси відносять до царства Vira імперії Доклітинні. 
Вірусологія — це наука про будову, хімічний склад, життєві 
цикли й роль вірусів у природі й житті людини. 
Віруси відкрив у 1892 р. Д. Й. Івановський, досліджуючи листя 
тютюнової мозаїки. Здатність збудників мозаїчної хвороби листя тю-тюну проходити через фільтри, що затримують бактерії, привернула 
увагу вченого до цих дрібних хвороботворних організмів. Термін «ві-рус» запропонував у 1899 р. М. Беєринк, який підтвердив експерименти 
Д. Й. Івановського. Віруси зустрічаються всюди й уражають усі види 
організмів. Близько 500 видів вірусів уражають теплокровних тварин, 
понад 300 — вищі рослини. Деякі види ракових пухлин у тварин і лю-дини мають вірусну природу. 
2. Склад, будова й життєвий цикл вірусів 
Розповідь учителя ; 
Усі віруси поділяють на прості й складні. Прості віруси скла-даються з білкової оболонки та нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК). 
Білкова оболонка має назву капсид. У вірусах завжди наявний тіль -ки один тип нуклеїнової кислоти — або ДНК, або РНК, тому віру-си класифікують на ДНК- і РНК-вмісні. Білки захищають нуклеїно-ву кислоту й зумовлюють ферментативні та антигенні властивості. 
Складні віруси містять білкову оболонку, нуклеїнову кислоту, 
можуть містити також ліпопротеїнову оболонку, вуглеводи й ферменти. 
Самостійна робота учнів ; 
Учитель пропонує учням у ході розповіді про життєвий цикл ві -русів перетворити розповідь на схему послідовних етапів. 
Розповідь учителя ; 
Життєвий цикл вірусів включає неактивну або позаклітинну 
форму, яку називають вірусною частинкою або віріоном, і внутріш-ньоклітинну активну форму з убудованою ДНК у генетичний апарат 
клітини. Розмір віріонів 15–350 нм, довжина ниткоподібних досягає 
2000 нм. Віруси бувають ниткоподібні, паличкоподібні, сферичної фор -ми. Бактеріофаги нагадують форму тенісної ракетки. Більшість вірусів 
можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа. 
Життєві властивості віруси проявляють в активному стані все-редині клітини-хазяїна. Одні віруси розмножуються тільки в ядрі, 
інші — тільки в цитоплазмі, треті — як у ядрі, так і в цитоплазмі. 
Проникнення вірусної частинки в клітину починається з при -єднання до клітинної поверхні. У цьому беруть участь клітинні й 
вірусні рецептори. Білкова оболонка під дією клітинних ферментів 
розщеплюється, вивільнена нуклеїнова кислота проникає всередину 
клітини. Фітопатогенні віруси можуть проникати через ушкоджені 
ділянки в клітинній стінці, після чого всередині клітини нуклеїнова 
кислота звільняється від капсида. При зараженні вірусом у клітині 
починають діяти механізми противірусного захисту. Заражені клітини 
синтезують інтерферон, що активізує захисні сили організму, імуні -тет. Клітинний контроль під час зараження вірусами приводить у дію 
механізм самознищення клітини — апоптоз (програмована клітинна 
смерть). Віруси в процесі еволюції набули здатності пригнічувати 
процеси самозахисту клітини. Наступною стадією репродукції віру-сів є синтез вірусоспецифічних білків за допомогою біосинтетичного 
апарату клітини. Потім ідуть процеси самоскладання вірусів. Після 
руйнування клітини синтезовані віруси проникають у сусідні клітини 
й там розмножуються. Період розмноження вірусів у клітині, коли 
симптоми захворювання ще не проявляються, називають латентним 
(прихованим) періодом. У природі віруси поширюються за допомогою 
переносників повітряним, краплинним, статевим шляхами. Іноді віру -си переходять у прихований пасивний стан і зберігаються в клітинному 
геномі тривалий час. 
Стадії життєвого циклу вірусів: 
1) пасивна форма — віріон, перебуває у зовнішньому середовищі 
(не проявляє життєвих властивостей); 
2) приєднання вірусної частинки до клітинної мембрани; 
3) проникнення вірусу в клітину; 
4) звільнення від білкової оболонки нуклеїнової кислоти вірусу; 
5) реплікація вірусного генома за допомогою генома клітини; 
6) самоскладання вірусів і вихід із клітини, що часто супрово -джується її загибеллю. 
Віруси об’єднують у роди й родини, для позначення яких викорис -товують латинські назви із закінченнями «virus» для родів, наприклад 
enterovirus, viridae — для родин. 
3. Гіпотези походження вірусів 
Наукова дискусія ; 
Учитель звертається до учнів із пропозицією висловити припу -щення про походження вірусів. На столах — довідники для отримання 
інформації із цих питань. Учитель об’єднує клас у групи, кожна з яких 
обстоює запропоновану гіпотезу. Учитель дає час на підготовку й об-говорення аргументації гіпотези. 
Існують такі наукові гіпотези походження вірусів: 
1. Віруси утворилися шляхом спрощення будови (дегенерації) 
за схемою: бактерії → рикетсії → хламідоза → віруси. 
2. Віруси розвинулися з органоїдів клітин — мітохондрій, хло -ропластів, епісом. 
3. Віруси — частина генома нормальних клітин. 
Підбиття підсумків дискусії ; 
Запитання   до  учнів: 
— Чому кожна з гіпотез має право на існування? Відповідь ар-гументуйте. 
— Яка з гіпотез більш імовірна? Припущення аргументуйте . 
ІV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ 
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв 
Бесіда ; 
1. Усно складіть синквейн про віруси. 
2. Обґрунтуйте твердження «Віруси перебувають на межі між 
живою та неживою природою». 
3. Чи можна віруси вважати паразитичними організмами? Від-повідь аргументуйте. 
V. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ 
«Мікрофон» ; 
Запитання   до  учнів: 
— Що нового ви дізналися на уроці? 
— Яких навичок набули? 
Метод «Дельта-плюс» ; 
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку, 
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухову -ються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу 
є розвиток уміння давати самооцінку, оцінювати дії однокласників. 
VI. д омаШНє З авда ННЯ 
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти 
на запитання в кінці параграфа. 
Скласти тест з 11 запитань за темою уроку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід