Загальна характеристика класу Птахи
 
Урок № 49
Загальна характеристика класу Птахи
Мета уроку: розглянути загальні ознаки класу Птахи, зовнішню будову його представників та покриви, пов’язати особливості будови з пристосуванням до польоту; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; удоско-налювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдан-ня; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки класу Птахи, риси відмінності бу-дови птахів і плазунів; учні характеризують пристосування птахів до польоту в зов-нішній будові; учні порівнюють організацію птахів і плазунів.
Обладнання:  
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
«Загадковий диктант».
Вибрати правильні твердження, які стосуються особливостей будови і життєдіяльності пла-зунів. У разі правильного виконання завдання можна визначити науку, що досліджує тварин, яких ми сьогодні почнемо розглядати.
Р Жовток яйця плазунів «запасає» воду для зародка.
О Веретільниця належить до підряду Ящірки.
Л В Україні мешкає один вид крокодилів — гавіал.
Р Під час занурення у воду ніздрі і слухові отвори крокодила закриваються клапанами.
Н Плазуни мають трикамерне серце.
Д Крокодили відкладають яйця у воді.
І В Україні живе два види отруйних змій — звичайна і степова гадюки.
Т Черепахи не линяють.
И Ящірка прудка має здатність змінювати забарвлення тіла.
О Змії мають немиготливий погляд.
Л Крокодили мають чотирикамерне серце.
А Розвиток плазунів непрямий.
О Усі черепахи відкладають яйця на суходолі.
Г Плазуни — холоднокровні тварини.
С Плазуни не здатні до регенерації.
І Органом дотику плазунів є язик.
Я Змії можуть заковтувати тварин, які товстіші за них у 2–3 рази.
Відповідь: 
О Р Н І Т О Л О Г І Я

Запитання до учнів:
— Які організми вивчає орнітологія? (Птахів.)
 3. Мотивація навчальної діяльності
3.1. «Асоціативний кущ»
Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «птахи». Усі відповіді записуються до «асо-ціативного куща», який зображено на дошці.
Можливі варіанти відповідей учнів: літають, плавають, крила, пір’яний покрив, дзьоб, бу-дують гнізда, відкладають яйця тощо.
Узагальнення результатів.
3.2. Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уро-ку.
 4. Засвоєння нового матеріалу
1. Загальна характеристика класу Птахи
Розповідь учителя
До класу Птахи належить понад 8600 видів тварин, пристосованих до польоту. В Україні відомо понад 400 видів цих тварин. Місця існування пернатих дуже різноманітні, унаслідок чого вони займають різні екологічні ніші: суходіл, повітря, водні простори.
(Проектування зображень на екран або використання як роздавального матеріалу.)
Усі види птахів мають укорочене обтічне тіло, вкрите пір’яним покривом. Їхні передні кінцівки перетворилися на крила, а задні слугують для пересування по землі, гілках рослин або плавання у воді. Теплокровність, здатність до польоту та досить високий рівень розвитку нерво-вої системи визначили своєрідність цієї групи хребетних тварин.
2. Особливості зовнішньої будови птахів
Розповідь учителя
Тіло птахів поділяють на ті самі відділи, що і в плазунів, але хвостовий відділ у них уко-рочений. (Учні називають відділи тіла плазунів.)
Птахи мають більш-менш видовжену гнучку шию. Завдяки цьому вони можуть повертати голову на 180° і більше (наприклад, сови — на 270°). На голові розташовані очі, захищені трьома повіками (верхньою, нижньою та миготливою перетинкою), ніздрі та слухові отвори. Дзьоб складається з верхньої частини — наддзьобка та нижньої — піддзьобка. В основі дзьоба деяких видів птахів (наприклад, голубів) розташована м’яка шкірна згортка — восковиця.
Запитання для обговорення:
— Чи однакову форму дзьоба мають птахи?
— Від чого залежить форма дзьоба? (Від типу живлення птахів.)

Розповідь учителя
Передні кінцівки — крила, пристосовані до польоту. На них збереглися лише три пальці, вкриті шкірою. Птахи — двоногі тварини. Ноги здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед, а один — назад.
Запитання до учнів:
— Яке значення має таке розташування пальців на ногах?
Очікувана відповідь учнів:
Це дає змогу птахам охоплювати пальцями гілку та створює опору під час пересування по землі.
Доповнення вчителя
Але у птахів, здатних до швидкого бігу (наприклад, страусів), кількість пальців на ногах може зменшуватися до трьох і навіть двох (як-от у африканського страуса).
Запитання до учнів
— Пригадайте, яка будова покривів тіла характерна для плазунів.
Птахи, як і плазуни, мають суху шкіру, майже позбавлену залоз. Лише над основою хвос-та у багатьох видів відкриваються протоки куприкової залози. Секретом цієї залози (жироподіб-ною речовиною) птахи змащують за допомогою дзьоба пір’яний покрив, що робить його елас-тичним та водонепроникним. Шкіра птахів утворює різноманітні рогові похідні: це і вже відомі вам наддзьобок і піддзьобок, а також кігті на кінцях пальців та рогові лусочки, що вкривають нижню частину ніг. Похідним шкіри птахів є і різноманітне пір’я. Пір’я, як і луски на ногах, складається з рогоподібної речовини. Окремі пера складаються зі стрижня, від якого в обидва боки відходять численні тоненькі вирости — борідки. Сукупність борідок має назву опахало. Порожня частина стрижня, заглиблена у шкіру, не має борідок. Її називають колодочкою, або очином. Виділяють контурні та пухові пера.
Самостійна робота учнів з підручником
Запитання для опрацювання:
— Які особливості будови контурного пера?
Очікувана відповідь учнів:
Контурні пера вкривають тіло птаха ззовні. Їхнє опахало утворено борідками 1-го та 2-го порядків. Борідки 1-го порядку відходять безпосередньо від стрижня, а вже від них — борідки 2-го порядку. Борідки 2-го порядку мають дрібні гачечки, які зчеплюють їх між собою. Завдяки цьому опахала контурних пер гнучкі, пружні, легкі та майже непроникні для повітря. Залежно від функцій і розташування контурних пер їх поділяють на покривні, махові та рульові. Покрив-ні пера забезпечують захист тіла від механічних пошкоджень. Махові — великі та пружні, збі-льшують поверхню крила. На хвості птахів є великі рульові пера. Під контурними перами роз-ташовані пухові пера та пух. Це пір’я з тонким стрижнем, від якого відходять лише борідки 1-го порядку. Оскільки ці борідки не зчеплені між собою, щільного опахала пухові пера не мають. Вони утворюють суцільний покрив. Між ним і тілом птаха міститься прошарок повітря, який добре утримує тепло. Наявність пір’яного покриву є однією з необхідних умов польоту птахів.
Запитання для обговорення:
— Чому наявність пір’яного покриву є необхідною умовою польоту птахів?
Очікувана відповідь учнів:
Цей покрив робить тіло птахів обтічним. Махові пера збільшують площу крила, створю-ють тягу та підйомну силу, а рульові забезпечують регулювання напрямку польоту. Птах вико-ристовує рульові пера і для гальмування під час посадки.
Розповідь учителя
Раз чи двічі на рік пір’яний покрив птахів частково або повністю змінюється — відбува-ється процес линяння. На місці старих, зношених пер, що випадають, виростають нові.
Повідомлення учня
Політ птахів
Саме завдяки рухам крил птахи піднімаються в повітря. Найбільшу швидкість у горизон-тальному польоті здатні розвивати серпокрильці — до 160 км/год. У багатьох видів (граків, сі-рих журавлів, сріблястих мартинів, диких гусей тощо) швидкість польоту під час міграцій сягає від 50 до 90 км/год. Хоча політ більшості видів птахів під час міграцій відбувається на незнач-них висотах (від кількох десятків метрів до 1 км), зареєстровані випадки польоту гусей на висо-тах до 10 км, а грифів — до 11 км. Орел, гриф та інші представники ряду Соколоподібні мають широкі крила. Використовуючи висхідні та низхідні потоки повітря, вони здатні ширяти в ньому тривалий час.

Це цікаво
• Найбільша тривалість життя птахів (у неволі): сокола — 162, папуги — 150, шуліки — 118, грифа — 117, орла, беркута, крука, ворони, пугача — 70–80, пелікана — 52, страуса — 50, чайки — 44, лебедя і солов’я — 25, канарки — 24, дрозда — 20, мухоловки — 13, синиці — 9 років.
• Найвище з усіх птахів піднімаються орли — 7500 м, крижні — 6300 м, ластівки — 4000 м, лебеді, журавлі — 2400 м.
• Розмах крил південноамериканського кондора — 4,2 м, альбатроса — 4,2 м; сірого жу-равля — 2,2 м; чорного грифа — 2 м, пелікана — 2 м.
• Найменший із сучасних птахів — колібрі-бджілка. Його довжина — 5,7 см, а вага — 1,6 г.
• Найдовший дзьоб у пелікана — 51 см, за ним іде чапля — 23 см, лелека — 19 см, дятел чорний — 6,5 см.
• Найдовший язик у зеленого дятла — 14 см, він висувається на довжину, що в 4 рази бі-льша за довжину дзьоба.
• Найбільшу швидкість розвиває сокіл сапсан — 320 км/год, але тільки коли падає на здобич. Гранична швидкість польоту орла — 190 км/год, сокола і стрижа 150 км/год, качок — 100–110, лебедів і гусей — 90, шпака — 80, ластівки — 74, горобця — 56.
• Найглибше пірнають пінгвіни — на глибину понад 25 м, гагари, баклани, норці — до 10 м, крохаль — на 6 м, гоголь — на 4 м.
• Швидкість пересування під водою у пінгвіна — 10 м/с, у норця — 1 м/с. Тривалість пе-ребування під водою гагар і лисок — 3 хв, гоголя — 2 хв, баклана — 1 хв.
• Найбільший і найважчий птах на Землі — африканський страус. Його маса сягає 80–100 кг, зріст — до 2,5 м.
• Найважчий літаючий птах — дрохва. Маса тіла — до 21 кг, а зріст — до 103 см.
• Качки і гуси не бояться морозів. Вони витримують температуру до –110 °С.

Додатковий матеріал
Догляд за оперенням
Усі птахи чистять оперення (це називається принінг), а більшість ще й купаються. Ласті-вки, стрижі й крачки декілька разів підряд занурюються у воду на льоту. Інші птахи, стоячи або присідаючи на мілині, трясуть розпушеним пір’ям, намагаючись рівномірно його змочити. Деякі лісові види купаються у дощовій воді або росі, що накопичилась у листках. Сушаться пернаті, розпушуючи та струшуючи пір’я, чистячи його дзьобом і тріпочучи крилами.
Птахи змащують себе жиром, який виділяє куприкова залоза біля основи хвоста. Вони дзьобом наносять його на пір’я, тим самим роблячи його стійким до змочування і більш еласти-чним. Щоб змастити оперення голови, птахи з допомогою дзьоба натирають жиром ноги, а по-тім чешуть ними голову.
Пилові ванни птахи приймають, присідаючи у купі пилу і обсипаючи себе ним. Припус-кають, що таким чином птахи позбавляються від паразитів.
Деякі види птахів, напевне, борються із паразитами за допомогою мурах. При пасивному способі птах сідає на гніздо мурах і дозволяє їм повзати між пір’ям. При активному способі осо-бина хапає їх дзьобом і натирає ними пір’я. Швидше за все, мурашина кислота з розчавлених комах діє на зразок інсектициду, що позбавляє покриви від пухоїдів та кліщів.
Забарвлення пір’я
Забарвлення пір’я зумовлюється як хімічними речовинами (пігментами-барвниками), так і структурними особливостями. Пігменти каротиноїди обумовлюють червоний, оранжевий і жовтий кольори. Інша група — меланіни — дає чорне, сіре, буре або буро-жовте забарвлення в залежності від концентрації пігментів.
Структурне забарвлення буває переливчастим (райдужним) і однотонним. В останньому випадку воно, як правило, біле або блакитне. Перо сприймається як біле, коли воно майже пов-ністю позбавлене пігменту, прозоре, але завдяки складній внутрішній структурі відбиває всі сві-тлові промені. Воно видається блакитним, якщо містить під прозорою оболонкою щільно упако-вані клітини з бурим пігментом. Воно поглинає все світло, що проходить крізь прозорий шар, за винятком блакитних променів, які воно відбиває. Як такий блакитний пігмент у пері відсутній.
Переливчасте забарвлення, що змінюється в залежності від кута зору, обумовлене голов-ним чином накладкою своєрідно розширених, скручених і насичених чорним меланіном борідок другого порядку. Так, американські птахи гракли виглядають то різнобарвними, то чорними. Горлова пляма у звичайного рубіновогорлого колібрі то спалахує яскраво-червоним, то здається бурувато-чорною.
Для жодної групи живих істот забарвлення тіла не відіграє такої ролі, як для птахів. Воно може бути криптичним, або захисним, якщо імітує навколишній фон, роблячи особину непоміт-ною. Особливо часто це спостерігається у самок, що нерухомо сидять на яйцях (як наслідок, во-ни не приваблюють уваги хижаків). Проте іноді криптично забарвлені обидві статі.
Багатьом птахам, що живуть серед трави, притаманний візерунок із поздовжніх смуг. Окрім того, у них часто відносно темний верх і світліший низ. Оскільки світло падає згори, ни-жні частини тіла виявляються затіненими і наближаються за забарвленням до верхніх, тому весь птах виглядає пласким і не виділяється на навколишньому фоні.
В інших випадках забарвлення буває розчленовуючим, тобто складеним із неправильної форми чітко виокремлених плям, що «розбивають» контури тіла на нібито не пов’язані між со-бою, не схожі на живу істоту частини. Забарвлені таким чином кулики, крикливий пісочник майже непомітні на фоні кам’янистого пляжу.

 5. Узагальнення і закріплення знань
Лабораторна робота № 13
Тема. Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я.
Мета: вивчити особливості зовнішньої будови птахів на прикладі голуба
Матеріали: колекція пір’я, опудало птаха.
Хід роботи
1. Розгляньте опудало птаха. Знайдіть відділи тіла: голову, шию, тулуб, хвіст.
2. Розгляньте голову. Які органи розміщені на ній? Укажіть їхнє значення.
3. Розгляньте тулуб птаха. Які органи розміщені на ньому? Яку роль відіграють ці органи в жит-ті птаха?
4. Розгляньте кінцівки. Яка їх будова?
5. Зверніть увагу на неоперену частину ноги — цівку і пальці з кігтями. Чим вони покриті? Пригадайте, у яких тварин, вивчених раніше, ви зустрічали такий покрив.
6. Розгляньте пір’я птахів, розташоване на тулубі, голові та хвості.
7. Розгляньте контурне перо. Замалюйте його в зошиті і позначте головні частини.
8. Знайдіть пухове перо, визначте його схожість із контурним. Схематично зобразіть його й поз-начте головні частини.
9. Заповніть таблицю.
Зовнішня будова птахів
Ознаки Особливості будови птаха, риси прис-тосованості до польоту
1. Форма тіла 
2. Покрив 
3. Відділи тіла:
а) голова 
б) шия 
в) передні кінцівки 
г) задні кінцівки 
4. Органи, розміщені на голові 
5. Органи, розміщені на тулубі 

10. Зробіть висновок про головні риси зовнішньої будови птахів, які пов’язані з пристосуванням до польоту.

 6. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
1. На які відділи поділяється тіло птахів?
2. Які органи розташовані на голові?
3. Якими повіками захищене око птахів?
4. З яких частин складається дзьоб?
5. Чим вкрите тіло птахів?
6. Що являють собою пера?
7. На які групи можна поділити контурні пера залежно від функцій, що вони виконують?
8. Що таке линяння?
9. Яку роль відіграє куприкова залоза?
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Скласти п’ять тестових завдань формату А.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика класу Птахи", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід