Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні).
 
Урок № 36
Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні). 
Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності та поведінки
Мета уроку: ознайомити учнів із загальною характеристикою підтипу Черепні (Хребетні), їх класифікацією; дати загальну характеристику хрящовим рибам, розглянути особли-вості їх будови та життєдіяльності; удосконалювати вміння порівнювати біологічні об’єкти, аналізувати та формулювати висновки; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки представників класу Хрящові риби; учні характеризують середовище існування, особливості зовнішньої і внутрішньої бу-дови, процеси життєдіяльності хрящових риб; учні порівнюють особливості організа-ції представників підтипів Безчерепні та Хребетні.
Обладнання:  
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.
2.2. «Закінчи речення» (фронтальна робота).
1. Кровоносна система хордових… (замкнена).
2. Центральна нервова система розміщена на… (спинному боці).
3. Роль внутрішнього скелета відіграє… (хорда).
4. Найпримітивнішою хордовою твариною є… (ланцетник).
5. За характером живлення він є типовим… (фільтратором).
6. Органи дихання його представлені… (зябрами).
7. Серце у цієї тварини… (відсутнє).
8. Тип Хордові включає підтипи… (Покривники, Безчерепні, Черепні (Хребетні)).
9. Ланцетник належить до класу… (Головохордові).
10. Головний мозок у ланцетника… (відсутній).
11. Процеси живлення і газообміну в ланцетника… (пов’язані між собою).
12. Розвиток у ланцетника… (непрямий).
2.3. Перевірка сенканів на теми «Хордові» та «Ланцетник».
2.4. Виконання тестових завдань.
Вибрати одну або декілька правильних відповідей.
1. Які ознаки трапляються тільки у представників типу Хордові?
А внутрішній скелет
Б метамерія
В зяброві щілини розміщені в глотці
Г нервова система у вигляді трубки
Д зовнішній скелет
2. У якому порядку розміщені органи ланцетника (від спини до черевного боку тіла)?
А нервова трубка, хорда, кишечник, черевна судина
Б хорда, нервова трубка, черевна судина, кишечник
В черевна судина, хорда, кишечник, нервова трубка
Г кишечник, хорда, нервова трубка, черевна судина
Д нервова трубка, кишечник, черевна судина, хорда
3. Куди надходить вода з глотки через зяброві щілини?
А до порожнини тіла
Б назовні
В у тканини
Г у навколозяброву порожнину
Д у первинну порожнину
4. Які ознаки хордових є характерними і для інших типів тварин?
А двобічна симетрія
Б наявність зябрових щілин у глотці
В вторинна порожнина тіла
Г променева або радіальна симетрія
Д наявність нервової трубки
5. Яка кров і в якому напрямку рухається в черевній судині ланцетника?
А артеріальна
Б венозна
В змішана
Г рухається спереду назад
Д рухається вперед до зябер
6. Назвіть відділи травної системи ланцетника:
А рот
Б глотка
В стравохід
Г шлунок
Д кишечник
7. Укажіть середовище існування ланцетника:
А суходіл
Б великі морські глибини
В прісні водойми
Г невеликі морські глибини
8. Укажіть, де розташоване серце у хордових:
А на спинному боці
Б у передньому кінці тіла
В на черевному боці
Г над хордою
9. Укажіть, чим представлена нервова система хордових:
А нервовими стовбурами
Б нервовими вузлами
В нервовою трубкою
Г тільки спинним мозком
10. Визначте, що таке хорда:
А кістка
Б внутрішній осьовий скелет
В тулуб
Г зовнішній скелет
11. Визначте особливість травної системи хордових:
А наскрізна
Б замкнена
В немає травних залоз
Г немає шлунка
12. Визначте, які хордові належать до підтипу Безчерепні:
А риби
Б амфібії
В плазуни
Г ланцетники
2.5. «Коло ідей».
Завдання для груп:
— Поміркуйте, на якій підставі можна вибрати одне з таких припущень:
а) ланцетник походить від предків, які мали головний мозок, але втратили його в ході подальшого розвитку;
б) предки ланцетника ніколи не мали головного мозку
 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Послухайте монолог однієї з хордових тварин:
«Моє прекрасне тіло, схоже на корпус надзвукового лайнера, покрите тисячами ледве види-мих вашому оку зубів. Кожен з них — маленька копія тих, яких сотні в моїй пащі. Не раджу вам торкатися мого тіла голими руками: на них тут же з’явиться безліч порізів.
Не намагайтеся у воді вдарити мене в бік або спину ножем — це марно. Вразливі місця на моєму пружному тілі — це моє рило і живіт. Мене може вбити лише кинутий досвідченою ру-кою гарпун або кулеметна черга, та й то лише тоді, коли я опинюся в метрі від поверхні води. Я не відчуваю болю і не боюся перелому кісток, оскільки в мене їх просто немає.
Я пливу, і моя голова неквапливо повертається то в один, то в інший бік в такт рухам хвоста. Мої очі невпинно вишуковують жертву. Я описую коло за колом, немов у ритуальному танці. У моїх плавних рухах немає агресії, та все ж я наганяю страх.
Сіро-блакитне забарвлення мого тіла, зуби і серпоподібний хвіст служать одній меті — вбив-ству. Завдовжки я можу бути кілька сантиметрів, а можу сягати понад 20 м.
Кожна з моїх щелеп озброєна шістьма рядами гострих зубів, і якщо, на нещастя, один з них ламається, то на його місце стає інший. От чому ви називаєте мою пащу «револьверною».
Я можу розвинути швидкість до 30 вузлів. Словом, я якнайкраще пристосована до життя в океані».
— Монолог якої тварини ви почули? (Акули.)
— До якого підтипу вона належать?
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
 4. Засвоєння нового матеріалу
1. Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні) 
Бесіда
Запитання до учнів:
— До якого підтипу належать риби, земноводні, плазуни, птахи і ссавці?
— Як ви гадаєте, чому цей підтип має таку назву?
(Обговорення відповідей учнів.)
Розповідь учителя
Черепні (Хребетні) на найраніших етапах своєї еволюції перейшли до активного добу-вання поживи. Активний спосіб життя визначив прогресивний характер історичного розвитку хребетних — виникнення в них ряду нових ознак і ускладнення їхньої організації.
Активне пересування призвело до ускладнення мускулатури і прогресивного розвитку скелета, спочатку хрящового, а потім кісткового. Опорна функція перейшла до розвиненого в хребетних на місці хорди хребта і скелета, виниклих у них на певному етапі еволюції двох пар кінцівок та їхньої поясів. Сприйняття різноманітних зовнішніх подразнень і відповідні реакції на подразнення пов’язані з активним розшукуванням, вибором і захоплюванням поживи, захис-том від ворогів, що зумовило прогресивний розвиток органів чуттів і центральної нервової сис-теми, яка диференціювала у хребетних у головний і спинний мозок. З виникненням головного мозку і захоплюванням поживи був пов’язаний розвиток спочатку хрящового, а потім кістково-го черепа: його мозковий відділ захищав головний мозок і найважливіші органи чуттів від пош-коджень, а лицевий відділ перетворився на щелепи.
Важливим фактором прогресивного розвитку хребетних стало виникнення в них серця і нирок. Серце забезпечувало більш інтенсивний кровообіг, а нирки — досконаліше виділення з організму продуктів обміну речовин.
Формулювання учнями висновку з подальшим конспектуванням у зошиті:
Таким чином, у хребетних сформувалися такі характерні для них органи: хребет, череп, дві пари кінцівок, серце, нирки, головний мозок і складно побудовані органи чуттів.
Розповідь учителя (демонстрування таблиці або проектування зображення на екран)
Внутрішній скелет хребетних здебільшого складається з трьох відділів:
• Скелет тулуба (осьовий скелет), або хребет,— це видозмінена хорда, її утворюють кіст-кові або хрящові структури — хребці, які запобігають механічному ушкодженню нервової труб-ки.
• Скелет голови (череп) — невід’ємний елемент структури скелета всіх хребетних тварин — складається з великої кількості кісток і хрящів. Череп захищає головний мозок від шкідливих впливів навколишнього середовища.
• Скелет кінцівок утворюють кістки або хрящі, що є опорою кінцівок, а також кістки, за допомогою яких кінцівки прикріплюються до осьового скелета.
Підтип Черепні (Хребетні) ділиться на кілька надкласів. Сьогодні ми почнемо розглядати надклас Риби, який ділиться на два класи: Хрящові й Кісткові риби.
Запитання до учнів:
— Укажіть основний критерій такого розподілу.
Очікувана відповідь учнів:
Основний критерій такого розподілу — речовина, з якої складається внутрішній скелет риб: хрящ або кістка.
Розповідь учителя (демонстрування таблиці або проектування зображення на екран)
Хрящові риби (відомо близько 630 сучасних видів) поширені переважно у солоних во-доймах (лише деякі види трапляються у прісних водоймах). Скелет у них повністю хрящовий. Кожна зяброва щілина відкривається самостійним отвором з боків або низу голови.
Про загальний вигляд хрящових риб можна скласти уявлення, розглянувши як приклад акулу. На голові акули розташовані органи зору (очі), є парні ніздрі, що ведуть до нюхових кап-сул, та півмісяцеподібний поперечний ротовий отвір, оточений щелепами. З боків голови міс-тяться зяброві щілини (5–7 пар), а зверху — пара отворів — бризкальця (недорозвинена перша пара зябрових щілин). Передня частина голови видовжується, утворюючи рило. Хвостовий пла-вець — потужний орган руху. Його верхня лопать значно більша за нижню. Тіло може бути ви-довжене, обтічне (в акули) чи сплющене зверху донизу і широке (у ската).
Самостійна робота учнів з підручником
Завдання для учнів:
— Визначте, які плавці, крім хвостового, характерні для акул.
— Як вони розташовуються на тілі тварини та які функції виконують?
(Обговорення відповідей учнів.)
Розповідь учителя
Покриви тіла представлені гладенькою шкірою, вкритою примітивною плакоїдною лус-кою, яка складається із пластинки, що міститься в шкірі, і зубця, який стирчить назовні. До складу луски входить дентин, а зубець вкритий емаллю. Саме завдяки плакоїдній лусці шкіра акул і скатів нагадує грубий наждачний папір.
На щелепах плакоїдна луска перетворюється на зуби. Форма зубів у акул може бути до-сить різноманітною. Вони бувають плоскими трикутними або загостреними конічними, гладе-нькими або зазубреними, одновершинними або з додатковими верхівками. Зуби розташовані на щелепах прямими і косими рядами, причому в кожному прямому ряду (від краю щелепи до її внутрішньої частини) є зуби кількох генерацій. Функціонує зазвичай лише передній ряд (іноді кілька передніх рядів), інші зуби загнуті всередину і замінюють передні в міру їх зношування.
Запитання до учнів:
— Відомо, що шкіра хрящових риб виділяє слиз. Яке його значення?
Очікувана відповідь учнів:
Слиз запобігає проникненню крізь покриви бактерій і зменшує тертя під час руху.
— Використовуючи текст підручника, визначте особливості будови опорно-рухової сис-теми акули.
Очікувана відповідь учнів:
Скелет акули побудований лише з хряща. Основні відділи скелета: хребет, череп із зяб-ровим апаратом і скелет кінцівок. Поздовжні м’язи тулуба утворені з окремих сегментів. М’язи розміщені також і на голові. Спостерігається диференціація м’язів: розвинені м’язи глотки і плавців.
Робота в групах
I група — Які особливості живлення і дихання акули?
II група — Які особливості будови кровоносної та видільної систем акули?
III група — Які особливості будови нервової системи та органів чуттів акули?
IV група — Які особливості характерні для розмноження акули?
(Обговорення відповідей учнів.)
Очікувані відповіді учнів:
І група
Які особливості живлення і дихання акули?
Травна система починається щілиноподібним ротом, рот переходить у ротову порожни-ну. Нижня й верхня щелепи мають гострі зуби. Через глотку і короткий стравохід їжа потрапляє у шлунок. Від шлунка відходить кишечник, поділений на окремі відділи. Невелика довжина ки-шечнику компенсується наявністю спірального клапана (виросту стінки кишечнику), який збі-льшує його всмоктувальну поверхню. У просвіт кишечнику відкриваються протоки печінки й підшлункової залози. Кишечник закінчується клоакою — розширеною частиною його заднього відділу.
Акула дихає зябрами, які розміщені на зябрових дугах. Від них відходять пронизані капі-лярами зяброві пелюстки. У капілярах відбувається газообмін. Акула не має органів, що забез-печують омивання зябрового апарату водою, тому вона весь час перебуває в русі, заковтуючи ротом воду. Через рот вода надходить у глотку, потім омиває зябра і крізь зяброві щілини вихо-дить назовні.

ІІ група
Які особливості будови кровоносної та видільної систем акули?
Очищення крові від різноманітних шкідливих речовин відбувається в нирках. Нирки акули лежать нижче від хребта майже вздовж усього тіла, тому вони дістали назву тулубових. Від нирок відходять видільні канальці, що відкриваються в клоаку.
Серце акули двокамерне, складається з передсердя і шлуночка. Серце пульсує, проштов-хуючи кров, що містить вуглекислий газ. Проходячи крізь зябра, вона насичується киснем. Піс-ля цього частина збагаченої киснем крові надходить до головного мозку, а решта — до внутрі-шніх органів та м’язів. Тут артеріальна кров віддає клітинам тіла кисень, поглинає вуглекислий газ і знову надходить у вени. Венозна кров від різних органів тече по венах до серця, яке знов проштовхує її в зябра. Такий замкнений цикл руху крові утворює коло кровообігу.
ІІІ група
Які особливості будови нервової системи та органів чуттів акули?
Головний мозок акули добре розвинений і складається з п’яти відділів: передній, серед-ній, проміжний, довгастий і мозочок. Найкраще розвинені мозочок, який координує рухи, і пе-редній мозок, що контролює розумову діяльність. Уздовж усього тіла в спеціальному каналі хребта проходить спинний мозок.
З органів чуттів провідним є орган нюху. Він складається з парних нюхових мішків, що відкриваються назовні ніздрями. У мішки надходить вода, і розчинені в ній молекули речовин подразнюють чутливі клітини. Завдяки органам нюху акула здатна відчувати запах речовин, які виділяє перелякана жертва. Якщо в басейн вилити воду з акваріума, в якому плавала перелякана риба, то акули в басейні негайно заметушаться в пошуках здобичі. Очі в акул розвинені добре, дозволяють розрізняти контури предметів на відстані 10–15 м. Орган слуху представлений внутрішнім вухом, орган рівноваги — трьома напівкруглими каналами. Бічна лінія складається зі скупчення чутливих клітин на тулубі й голові. Завдяки їй риба відчуває найменшу вібрацію води. 
IV група
Які особливості характерні для розмноження акули?
Запліднення у хрящових риб внутрішнє. Самці за допомогою органів парування, на які перетворені внутрішні частини їхніх черевних плавців, вводять сперматозоїди всередину стате-вих проток самки, де й відбувається внутрішнє запліднення. Розвиток прямий. Яйце має запас поживних речовин та оточене захисними оболонками. Одні види хрящових риб відкладають яйця назовні, з них через певний час виходить молода особина. В інших видів яйце розвивається в яйцепроводах самки. Воно приростає до стінки яйцепроводу, і зародок живиться за рахунок материнського організму. Згодом риба народжує живе дитинча (явище яйцеживородіння).
Складання опорного конспекту
Характерні ознаки хрящових риб
1. Поширені майже виключно в морях: з-понад 630 видів лише кілька — мешканці пріс-них водойм.
2. До хрящових риб належать акули, скати та деякі інші види.
3. З боків або з низу голови помітні 5–7 парних зябрових щілин.
4. Грудні та черевні плавці розміщені в горизонтальній площині.
5. Плавального міхура немає.
6. Шкіра цупка та зазвичай вкрита лусками, що нагадують маленькі зубчики. Подібну форму мають і зуби.
7. У хижих акул зуби трикутні та розміщені в кілька рядів, причому зламані зуби замі-нюються новими.
8. Акули нездатні пережовувати їжу — зубами вони її втримують і розривають на шмат-ки, які заковтують цілком.
9. Скелет хрящових риб утворений із хрящової тканини.

Це цікаво
• Максимальна зареєстрована швидкість блакитної акули — 42,5 км/год, акули-мако — близько 60 км/год. Безперечно, це хороший показник: так само жваво скачуть найкращі скакуни на іподромах.
• Бувають зовсім маленькі акули, які мають розміри, не більші за олівець, і вагу близько 200 г, а є величезні — до 20 м завдовжки. Вага таких гігантів досягає 20 т.
• Гострі, як лезо бритви, зуби акули швидко зношуються. Протягом життя акула змінює понад 1000 зубів, нові зуби виростають швидко — усього за 8 днів.
• Найкрупніша акула — китова ніколи не нападає на людину. Вона живиться планктоном і дрібними рибками, проціджуючи воду через тисячі найдрібніших зубів.
• Відомо, що акули володіють завидним здоров’ям. Їхні рани загоюються дуже швидко. Акули взагалі не хворіють на рак, і штучно прищепити їм ракові клітини не вдалося.
• Акули як вид надзвичайно широко розповсюдилися по вертикалі океану: від поверхні до вражаючої глибини в 5000 м.
• Дитинчата акули народжуються з гострими зубами і здатністю правильно полювати з першої спроби.
• Акула відчуває запах однієї краплі крові на відстані майже в півкілометра.
• З усіх акул найбільш розвиненим нюхом володіє молотоголова акула.
• Зуби тигрової акули можуть прокусити панцир черепахи.
• Блиск ювелірних прикрас, помічений ще здалеку, акулі може здатися блискотінням ри-бної луски, і хижак може кинутися в атаку.
• Щороку по всьому світу люди виловлюють понад 100 млн акул.
 5. Узагальнення і закріплення знань
5.2. Вставити пропущені в тексті слова.
Акули — найвідоміші представники класу _______________ (Хрящові риби). Середовище їхнього існування _______________ (водне). Усі акули плавають _______________ (безперервно) і з відкритим _______________ (ротом). Скелет у них складається з _______________ (хрящової) тканини. В акул немає _______________ (плавального міхура), і це одна з причин, через яку риби повинні постійно _______________ (рухатись), щоб не піти на дно. Шкіра акули вкрита _______________ (плакоїдною лускою). На нижній і верхній щелепах розташовуються _______________ (зуби). Якщо зуб зламається, то _______________ (його замінює новий). Голо-вний мозок акули складається з _______________ (п’яти) відділів, добре розвинений ______________ (передній) відділ. Кровоносна система ______________ (замкнутого типу), кіл кровообігу _______________ (одне), камер серця _______________ (дві).

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх перед будь-ким зі сво-їх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.
 6. Підбиття підсумків уроку
«Незакінчені речення»
Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:
— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…
— Урок важливий, тому що…
— Мені сподобалося…
— Мені не сподобалося…
— Від наступного уроку я чекаю…
 7. Домашнє завдання
7.1. Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2. Індивідуальні та творчі завдання.
1. Підготувати повідомлення про хрящових риб.
2. Скласти або підібрати загадки та ребуси про хрящових риб.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід