Загальна характеристика та класифікація покритонасінних рослин
 
Урок № 43
Загальна характеристика та класифікація 
покритонасінних рослин
Мета уроку: ознайомити учнів із загальною характеристикою покритонасінних рослин, сформувати знання про основні ознаки покритонасінних; розглянути загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні; удосконалювати вміння учнів порівнювати та робити узагальнюючі висновки; розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи та естетичні смаки учнів.
Очікувані результати: учні мають називати основні ознаки покритонасінних рослин, загальні ознаки класів Однодольні і Дводольні; учні мають порівнювати будову рослин різних класів і визначати їх на живих об’єктах або на гербарних матеріалах.
Обладнання: _______________________________________________________________________
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
n 1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
n 2. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда
— Назвіть рослини, які належать до голонасінних.
— Назвіть ознаки, притаманні голонасінним рослинам.
— Який ви ще знаєте відділ насінних рослин, крім голонасінних?
n 3. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
Від полюсів до екватора немає такої ділянки, де можливе рос- линне життя, але не знайдено покритонасінних. Вони часто трап­ляються в долинах річок і чистих озерах, у меншій кількості — у солоних озерах і морях. Проте такі водяні покритонасінні не є примітивними формами, вони виникли шляхом пристосування наземного предка до водного середовища. До широкої геогра­фічної різноманітності додається різноманітність форм і спосо- бів зростання. Звичайна ряска, що покриває поверхню ставка, є крихітним зеленим пагоном з простим корінцем, вертикально зануреним у воду, і з дуже нечіткими листками та частинами стебла. Могутнє лісове дерево сторіччями розвивало свою складну систему стовбурів і гілок, покритих численними гілоч­ками й листочками, а під землею відповідну площу займає могутня, добре розвинена коренева система. Між цими двома крайнощами — нескінченні градації: водяні й земні трави, кущі і дерева — набагато більша різноманітність, ніж серед решти груп насінних рослин, відомих під загальною назвою покритонасінні.
Постановка проблемного питання
— Що сприяє пануванню на Землі покритонасінних рослин?
На це питання ви дасте відповідь у кінці уроку.
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.
4.         Засвоєння нового матеріалу
1.         Загальна характеристика покритонасінних
Бесіда
Запитання до учнів:
— Яку іншу назву має відділ Покритонасінні? (Квіткові.)
«Мікрофон»
Запитання до учнів:
— Назвіть ознаки, які можуть бути притаманні покритонасінним, або квітковим, рослинам.
(Учитель на дошці записує всі ознаки, які називають учні.)
 
Самостійна робота учнів з підручником
Запитання для опрацьовування:
— За допомогою тексту підручника визначте, які ознаки вказані правильно, а які — ні, та складіть опорний конспект.
Для покритонасінних характерні такі особливості в будові та розвитку:
1)         Виникнення нового органа — квітки, що містить маточку, під захистом якої всередині зав’язі розвиваються насінні зачатки.
2)         При дозріванні насіння із зав’язі утворюється плід, що захищає насіння від зовнішніх впливів, звідси й назва — покритонасінні.
3)         Подальше спрощення статевого покоління призвело до майже повної редукції жіночого гаметофіта (заростка). Чоловічий гаметофіт представлений двома клітинами.
4)         Виник процес подвійного запліднення, у результаті якого одночасно із зародком утворюється вторинний ендосперм.
5)         Розвиток нового органа, квітки, забезпечив кращий захист пилку в тичинках і насінного зачатку в зав’язі та сприяв запиленню комахами.
6)         Ускладнення в будові деревини призвело до утворення нових провідних елементів — судин.
 
 
 
2.         Характерні ознаки класів покритонасінних
Бесіда
Ще на ранніх етапах розвитку покритонасінних відокремилися дві дуже відмінні одна від одної гілки. Одна з них дала рослини, які об’єднали в клас Дводольні, інша — рослини класу Однодольні.
Запитання до учнів:
— Що є основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ? (Кількість видозмінених зародкових листків — сім’ядоль.)
Отже, за будовою насінини ми можемо визначити, до якого класу покритонасінних належить та чи інша квіткова рослина. Але, крім кількості сім’ядоль, представникам класів Дводольні та Однодольні притаманні й інші відмінності.
Завдання для учнів:
— Розглядаючи гербарні зразки дводольних і однодольних рослин, визначте їхні ознаки відмінності за таким планом:
1.         Тип кореневої системи.
2.         Характеристика листків: тип жилкування; прості чи складні; черешкові чи сидячі; цілісні чи розсічені.
3.         Життєві форми рослин.
4.         Кількість частин квітки.
Обговорення результатів самостійної роботи учнів з гербарним матеріалом, заповнення таблиці.
Характерні ознаки дводольних та однодольних рослин
Ознаки
Дводольні рослини
Однодольні рослини
Кількість видів
 Близько 190 тис. видів
 Близько 63 тис. видів
Кількість сім’ядоль у зародку
Дві
Одна
Тип кореневої системи
Найчастіше стрижнева
Мичкувата
Стебло
Дерев’янисте (потовщується за рахунок діяльності камбію) або трав’янисте
Трав’янисте, камбію немає
Листки
Переважно черешкові, прості або складні, цілісні або розсічені
Переважно сидячі, прості, цілісні
Жилкування листків
Сітчасте
Паралельне і дугове
Кількість частин квітки
Переважно кратна п’яти або чотирьом
Кратна трьом
Найважливіші родини
Капустяні, Розові, Бобові, Пасльонові, Айстрові тощо
Злакові, Лілійні, Цибулеві
Учитель демонструє гербарний зразок подорожника і воронячого ока.
Запитання до учнів:
— Як ви гадаєте, до яких класів покритонасінних рослин вони належать?
Очікувані відповіді учнів:
Подорожник належить до класу Однодольні, тому що в нього дугове жилкування листка та мичкувата коренева система; вороняче око — до складу Дводольні, тому що має сітчасте жилкування листка.
Розповідь учителя
Але зародок подорожника має дві сім’ядолі, а воронячого ока — одну. Тому подорожник належить до дводольних, а вороняче око — до однодольних рослин.
Запам’ятайте: найголовнішою ознакою, за допомогою якої можна точно встановити приналежність тієї чи іншої квіткової рослини до певного класу, є кількість сім’ядоль у зародку.
n 5. Узагальнення і закріплення знань
5.1.  Обговорення проблемного питання, яке було поставлене на початку уроку.
— Що сприяє пануванню покритонасінних на нашій планеті?
Очікувані варіанти відповідей учнів
Пануванню покритонасінних сприяє:
— потужний розвиток кореневої системи;
— велика площа листків, їх різноманітність за формою дозволяють ефективно здійснювати фотосинтез;
— велика кількість поживних речовин, що утворюються, дозволяє рослині швидко рости;
— виникнення квітки до запилення;
— широкі адаптації квітки до запилення;
— розмноження насінням;
— утворення плоду сприяє розселенню рослин тваринами;
— подвійне запліднення;
— різні типи судин для транспорту води і поживних речовин;
— утворення зав’язі, всередині якої розташований насінний зачаток — майбутня насінина;
— насіння захищене (покрите) стінками плоду;
— незалежність запліднення від водного середовища.
5.2.      Тестові завдання з однією або кількома правильними відповідями.
1)         Вкажіть ознаки класу Дводольні:
А листки із сітчастим жилкуванням
Б стрижнева коренева система
В мичкувата коренева система.
Г листки з дуговим жилкуванням
2)         Систематична категорія, у яку об’єднують види:
А відділ В вид
Б рід Г клас
3)         Укажіть ознаки, властиві тільки покритонасінним:
А насінина В корінь
Б квітка Г плід
4)         Найвищою систематичною одиницею серед названих є:
А відділ В вид
Б клас Г рід
5)         Укажіть ознаки класу Однодольні:
А головний корінь добре виражений
Б листки переважно сидячі, прості, цілісні
В трав’янисті, рідше деревоподібні рослини
Г зародок з однією сім’ядолею
5.3.      Цифровий біологічний диктант.
Вписати номери тверджень у відповідний стовпчик таблиці.
Голонасінні
Покритонасінні
 
 
 
1)         Переважно дерева.
2)         Перші насінні рослини.
3)         Ендосперм утворюється внаслідок запліднення центральної клітини зародкового мішка.
4)         У результаті запліднення утворюється не тільки зародок, а й ендосперм.
5)         Листки зазвичай багаторічні, шкірясті, лінійні, але є й винятки.
6)         Запилення — виключно вітром.
7)         Від запилення до запліднення минає кілька годин.
8)         Характерне подвійне запліднення.
9)         Велика різноманітність способів вегетативного розмноження.
Відповіді:
Голонасінні
Покритонасінні
1, 2, 5, 6
3, 4, 7, 8, 9
 
 
 
n 6. Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
1. На які класи поділяють відділ Покритонасінні?
2. За якими ознаками здійснюють цей поділ?
3. Який тип жилкування листків найчастіше трапляється у дводольних?
4. Які типи жилкування листків властиві представникам класу Однодольні?
5. Який тип кореневої системи переважає у дводольних? Поясніть чому.
6. Чи бувають в однодольних складні листки? Відповідь обґрунтуйте.
n 7. Домашнє завдання
7.1.  Завдання для всього класу.
Підручник _____________________________________________
Зошит _________________________________________________
7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.
Підготувати легенди та міфи про представників родин Розові та Капустян
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика та класифікація покритонасінних рослин", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід