Загальна характеристика водоростей. Середовища їх існування
 

Урок № 27
Загальна характеристика водоростей. 
Середовища їх існування

Мета уроку:сформувати поняття про водорості — групу нижчих, найдавніших рослин, їхні характерні ознаки; ознайомити із середовищем їх існування; розвивати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати бережливе ставлення до природи.

Очікувані результати:учні мають знати будову тіла водоростей, їх класифікацію та середовища існування, мати уявлення про різноманітність водоростей; учні повинні вміти описувати будову водоростей та їх пристосування до середовища життя.

Обладнання:____________________________________________________

Тип уроку:урок засвоєння знань.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Актуалізація опорних знань учнів

2.1.  Аналіз контрольної роботи, оголошення результатів.

2.2.  «Асоціативний кущ».

Учні називають усі асоціації, які в них викликає слово «водорості», учитель записує їх на дошці до асоціативного куща.

Можливі варіанти відповідей учнів: водяні організми, зелені, червоні, бурі, слизькі, морська капуста, автотрофи та ін.

Обговорення й узагальнення матеріалу.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Водорості — казковий світ підводного царства. Якщо стояти на березі і дивитися в товщу прозорої води, то складається враження, що ти бачиш казкову країну з луками, садами, кущами і лісами, які коливаються разом із хвилями. Якщо витягнути цей казковий світ з води і перенести на суходіл, то він зморщиться і похилиться до землі. Водорості розправляться знову, як тільки їх повернуть у воду.

З давніх-давен цей казковий світ приваблював сміливих людей. Існує поетична легенда про шумерського героя Гільгамеша, який шукав під водою траву життя. Друга легенда розповідає про Александра Македонського, який у спеціально сконструйованому для нього апараті провів чимало днів і ночей під водою, спостерігаючи таємниче підводне царство. Можливо, і він шукав траву життя…Чи тільки у воді можна побачити водорості?

Повідомлення теми уроку. Визначення мети та завдань уроку.

n 4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Загальна характеристика водоростей. (Розповідь учителя, бесіда, складання опорної схеми.)

Учні повинні прийти до висновку, що водорості — це одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми, тіло яких не має органів. Живуть переважно у воді. У хлоропластах клітин водоростей міститься хлорофіл, завдяки якому відбувається фотосинтез. Розмножуються нестатево (спори та зооспори), статево (гамети) та вегетативно.

2. Середовища існування водоростей. (Бесіда, повідомлення учня, складання опорної схеми.)

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Загальна характеристика водоростей

Розповідь учителя з елементами бесіди

Загальною ознакою всіх водоростей є наявність хлорофілу. Крім хлорофілу водорості можуть містити й інші пігменти (фікоціан, фікоеритрин, каротин, ксантофіл, фікоксантин). Ці пігменти надають водоростям червоного, бурого, жовто-зеленого кольору, маскуючи основний зелений.

Запитання до учнів:

— Який тип живлення характерний для водоростей?

Наявність пігментів у клітинах водоростей забезпечує автотрофний тип живлення. Проте багато водоростей здатні за певних умов переходити на гетеротрофне живлення (евгленові — у темряві) або поєднувати його з фотосинтезом (міксотрофний тип живлення).

Кількість видів водоростей перевищує 40 тис. Проте класифікація їх не завершена, оскільки не всі форми достатньо вивчені. Ми будемо вивчати чотири відділи водоростей.

 

Водорості — це група нижчих (таломних, або сланевих) одноклітинних, багатоклітинних та колоніальних хлорофілоносних рослин.

Запитання до учнів:

— Пригадайте, яка будова тіла характерна для нижчих рослин.

Розмір тіла-слані водоростей — від тисячних часточок міліметра до кількох десятків метрів. Справжніх пагонів (стебел з листками) та коренів водорості не мають, але в деяких найскладніших форм тіло зовні почленоване на частини, які нагадують органи рослини. Водорості дуже різноманітні за морфологічною будовою. Нитчасті водорості прикріплені або вільно плавають у воді, пластинчасті й «кущики» — завжди прикріплені за допомогою ризоїдів до субстрату.

Розмножуються водорості вегетативним, нестатевим та статевим способами.

Вегетативне розмноження в одноклітинних водоростей відбувається поділом клітин, у багатоклітинних — частинами слані.

Нестатеве розмноження відбувається за допомогою спор із джгутиками (зооспор) та нерухомих спор (моно-, тетра-), що утворюються у спорангіях.

 

2.         Середовища існування водоростей

Повідомлення учня

Середовища життя водоростей

Більшість водоростей живе безпосередньо у водному середовищі. За способом життя їх можна розділити на планктонні (фітопланктон) — мікроскопічні водорості, пасивно завислі в товщі води і нездатні протистояти течії; нейстонні (фітонейстон) — також мікроскопічні водорості, які живуть у верхньому шарі води — поверхневій плівці, що безпосередньо граничить з атмосферним повітрям, і бентосні (фітобентос) — водорості, прикріплені до ґрунту або предметів на дні (зазвичай в прибережній зоні водойм).

Видовий склад водоростей прісноводних водойм і морів різноманітний. Так, наприклад, майже всі бурі й червоні водорості живуть у морях, приблизно половина діатомових водоростей представлена морськими видами, половина — прісноводними.

Крім морських і прісноводних водоростей, існують види, що трапляються в солоних озерах, концентрація солей яких може бути найрізноманітнішою — аж до насичених розчинів. Їх поєднують в екологічну групу водоростей солоних вод (галофітон). Цікаво, що морські форми в солоних озерах не трапляються — вважається, що такі форми вдруге розвинулися з прісноводних, які пристосувалися до підвищеної концентрації солей.

Дуже цікаву екологічну групу становлять термофільні водорості (термофітон), що живуть у гарячих мінеральних джерелах. Більшість їхніх видів найкраще почуває себе при +35…+40 °С, але деякі можуть жити і при температурі +85 °С. Деякі водорості пристосувалися до життя в забруднених гарячих водах, що спускаються фабриками й заводами.

Але водорості можна зустріти не тільки у водоймах. Повітряні форми населяють поверхню скель, каміння, живуть на корі й листі дерев, на парканах, стінах і дахах будинків і навіть на шерсті тварин. Такі форми задовольняються невеликою кількістю води у вигляді дощу, роси, бризок прибою, водоспаду і т. д.

Особливу екологічну групу становлять ґрунтові водорості, середовищем існування яких є мікропорожнечі в поверхневому шарі ґрунту і плівка води, що обволікає їх частки.

Ще одна цікава група — холодолюбні водорості, що розвиваються на поверхні підталого снігу і льоду. Їх відомо приблизно 100 видів, серед яких переважають зелені, діатомові та синьо-зелені водорості.

Холодолюбні водорості, що інтенсивно розвиваються на поверхні снігу, забарвлюють його в різні кольори. У залежності від складу різних видів водоростей сніг може набувати червоних, зелених, жовтих, бурих відтінків.

Червоного забарвлення снігу надає хламідомонада сніжна, у клітинах якої міститься червоний пігмент астаксантин. Червоний сніг — досить звичне явище на Кавказі, Північному Уралі, на Камчатці, в Арктиці і т. д. Інтенсивність кольору варіює від рожевого до темно-малинового в залежності від кількості водоростей на одиницю площі, товщина забарвленого шару снігу досягає кількох сантиметрів, а площа кольорових ділянок може сягати кількох квадратних кілометрів. У Високих Татрах трапляється інший вид хламідомонади, що забарвлює сніг у жовто-зелений колір.

Бесіда

Особливості води як середовища життя. (Обговорення з учнями.)

•          Велика густина, яка підтримує тіла рослин, що живуть у водному середовищі.

•          На кожні 10 м углиб удвічі збільшується тиск.

•          З глибиною зменшується освітленість і насиченість води киснем.

•          Незначні перепади температури.

•          У воді полегшений обмін речовин між організмом і середовищем.

•          У воді рослини не мають проблем з розмноженням (на суходолі проблема розмноження стане однією з найгостріших!).

Завдання для учнів:

— Позначити знаком «+» особливості водного середовища, які полегшують життя в ньому водоростей, і знаком «–» — особливості, які викликають труднощі.

 

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.  Закінчити схему.

Розмноження водоростей

 


_____________   _____________   _____________

Відповіді до схеми: статеве, нестатеве, вегетативне.

5.2.        Робота в парах.

Використовуючи матеріал опорних схем та заповнених таблиць, один учень відтворює половину інформації, а другий закінчує речення. Наприклад:

1)     Для більшості водоростей характерне водне середовище існування, але…

…деякі з них трапляються і на суходолі.

2)     На суші водорості можуть оселятися на корі дерев та…

…скелях, у верхніх шарах ґрунту, снігу.

3)     Крім зелених водоростей, є ще…

…діатомові, бурі та червоні.

4)     Клітини водоростей, крім хлорофілу…

…можуть мати й інші пігменти, що надають їхнім клітинам червоного, бурого, жовто-зеленого забарвлення.

5)     Водорості бувають мікроскопічних та…

…велетенських розмірів.

6)     Водорості живуть у тих шарах води, …

…куди проникає світло.

5.3.  «Мозковий штурм».

Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м? (Водорості — автотрофні організми, яким для фотосинтезу необхідне сонячне світло, а воно не проникає на таку глибину.)

5.4.  Біологічна задача.

За зовнішнім виглядом більшість морських водоростей схожі на рослини суходолу. Проте ризоїди цих водоростей — не корені, а тіло — не листок. Чому? (Водорості — нижчі рослини з непочленованим на органи тілом, а різна форма слані — пристосування до середовища існування.)

5.5.      Заповнення таблиці.

Характеристика водоростей

Ознаки

Характерно для водоростей

Кількість видів

 

Будова тіла

 

Розміри

 

Забарвлення

 

Живлення

 

Середовища існування

 

 

 

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Що таке слань?

2. Які бувають водорості за будовою слані?

3. Від чого залежить зелений колір водоростей?

4. Чому водорості мають червоне забарвлення?

5. Як розмножуються водорості?

6. Як відбувається нестатеве розмноження?

7. Як відбувається вегетативне розмноження водоростей?

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення про одноклітинні водорості: хлорелу, хламідомонаду.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика водоростей. Середовища їх існування", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід