Господарство країн Африки. Очікувані
 
УРОК № 48 
Тема. Господарство країн Африки. 
Очікувані 
результати: 
учень називає найбільші країни Африки, описує їхній 
природно-ресурсний потенціал, визначає особливості 
галузевої структури та територіальної організації госпо -дарства, описує роль країн Африки у світі, аналізує при -чини економічної відсталості та бідності багатьох країн 
регіону. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами регіону. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, населення, міста, господарство, 
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоеко -номічні зв’язки. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Африка лишається найвідсталішим регіоном світу. Більшість її країн 
є аграрними. При цьому переважає низькорентабельне, близьке до натураль -ного, господарство. Через низьку агротехнічну культуру та швидке зростан-ня населення більшість африканських держав не можуть забезпечити своїх 
громадян власним продовольством, а тому змушені імпортувати або покрива -ти власні потреби за рахунок іноземної гуманітарної допомоги. 
Сьогодні ми спробуємо розібратись у причинах такого становища еконо-міки на континенті. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Якими є ознаки господарства аграрних країн? 
2. Що таке монокультура? Якими є її переваги й недоліки? 
3. Що є характерним для африканського типу транспортної системи? 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА. 
Близько половини працюючого населення регіону зайняте в сільському 
господарстві. Як правило, провідною галуззю є рослинництво. У багатьох 
країнах Африки саме воно є мало не єдиною можливістю здійснювати зо-внішньоторговельну діяльність. Сільське господарство таких країн спеціалі-зується на експорті однієї-двох культур (наприклад Сенегал експортує ара -хіс, Туніс — маслини, Кот-д’Івуар і Гана — какао). 
Тваринництво майже скрізь має екстенсивний характер і використовує 
природні пасовища. 
— Поясніть, у чому проявляється екстенсивний характер тваринництва. 
Провідну роль воно відіграє в тих районах Африки, де умови для розвитку 
землеробства є складними, наприклад у напівпустелях. Але й там воно мало -продуктивне. Провідне значення має розведення кіз, місцями великої рогатої 
худоби, у тому числі зебу, овець, свиней. 
— Пригадайте, що є характерним для промисловості типової країни, що 
розвивається (Занзіафра), та стисло охарактеризуйте галузеву структуру ін-дустрії більшості африканських країн. 
(У промисловості провідну роль відіграють харчова і легка промисловість. Вони 
представлені невеликими, часто кустарними підприємствами, де виробляється 
проста продукція невисокої якості. На базі наявних природних ресурсів розвива -ються інші галузі — паливна, гірничовидобувна, лісова, а також пов’язані з ними 
виробництва (наприклад початкові стадії виплавки металів та деревообробки). 
Саме вони забезпечують експорт тих країн Африки, які забезпечені корисними 
копалинами та лісовими ресурсами.) 
Обробні галузі регіону орієнтуються майже виключно на внутрішній ри-нок. Крім харчової та легкої промисловості, вони представлені складальними 
виробництвами, які використовують хоча в цілому і малокваліфіковану, про -те дуже дешеву робочу силу. 
Останнім часом починають розвиватися також й інші галузі — електро -енергетика, основна хімія, нафтопереробка. Але в цілому обробна промисло -вість в Африці розвинена слабко (за винятком Південної Африки). 
Транспортна система регіону є відсталою. Залізнична мережа була ство-рена в колоніальний період, коли основним її завданням було забезпечення 
вивезення сировини й напівфабрикатів із глибинних районів до узбережжя 
материка. Тому багато залізниць не мають взаємного сполучення. Вони є пе-реважно одноколійними. Унаслідок конкуренції з боку автомобільного тран-спорту залізничні перевезення на багатьох залізницях скоротилися, а деякі 
з них навіть припинили свою роботу. 
Поступово розвивається автомобільний транспорт. Більшість автодоріг 
не мають твердого покриття. Однак поступово довжина шосе зростає. Так, 
у 1987 р. почато експлуатацію транссахарської автомагістралі, яка сполучи-ла Північну Африку (Алжир) із Тропічною (Нігер, Нігерія). Зростає також 
мережа трубопроводів, особливо в Північній Африці. Уже працює підводний 
газопровід, який сполучив Африку з Південною Європою. У багатьох країнах 
важливу роль відіграє авіація. Але аеропорти здебільшого є технічно відста-лими, а літаки — застарілими. 
Запитання та завдання 
1) Що є характерним для галузевої структури сільського господарства регі-ону? 
2) У чому проявляється монокультурний характер господарства багатьох аф-риканських країн? 
3) Чим можна пояснити низьку врожайність сільськогосподарських куль-тур, які вирощуються в регіоні? 
4) Назвіть країни, де тваринництво дає більше продукції, ніж рослинництво. 
Поясніть таке співвідношення між галузями. 
5) Яки чинники стримують розвиток тваринництва в Африці? 
(Розвиток тваринництва гальмується природними умовами (на півдні матери-ка скотарство розвивати складно через поширення тут мухи цеце), релігійними 
віруваннями (значна частина населення Африки — мусульмани), недостатньою 
кормовою базою, обмеженою купівельною спроможністю населення.) 
6) Як ви розумієте наступний вислів: «Низький рівень агротехніки посилює 
залежність сільського господарства Африки від погодних умов та стихій-них лих». 
7) Позначте, підпишіть на контурній карті транссахарську автомагістраль, 
основні пункти, через які вона проходить. Поясніть, які труднощі могли 
виникати під час її будівництва. 
2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГОСПОДАРСТВА. 
Хоча країни Африки здебільшого є відсталими, проте між ними спостері-гається ряд територіальних відмінностей: 
• єдина країна Африки з високим рівнем розвитку господарства — Пів-денна Африка. Лише тут належним чином розвинені обробні галузі про-мисловості, а сільське господарство має інтенсивний характер; 
• з усіх субрегіонів Африки в цілому краще розвинена Північна Африка; 
• обробні галузі промисловості концентруються переважно в приморських 
районах материка (виняток — Південна Африка), а також у столицях 
країн; 
• у деяких країнах, переважно приморських, рослинництво поступово 
набуває експортного характеру. Експорт при цьому часто забезпечують 
великі плантації. У цьому відношенні виділяється північне узбережжя 
Гвінейської затоки (какао), Кенія (чай, кава), Ліберія (кава); 
• більшість країн із найнижчим рівнем розвитку не мають виходу до 
моря. 
Запитання та завдання 
1) Використовуючи знання з курсу «Всесвітня історія», поясніть чинники, 
які обумовили більш високий рівень економічного розвитку Південної 
Африки. 
2) Наведіть приклади культур, які вирощуються на експорт. 
3) Чому в багатьох країнах рівень розвитку в столицях набагато вищий, ніж 
в інших містах країни? 
4) Порівняйте рівень розвитку та спеціалізацію промисловості в Північній 
та Тропічній Африці. Поясніть відмінності. 
3. НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ. 
Повідомлення учнів 
(Найбільшою за територією державою Африки є Судан. Площа країни в 4 рази 
більша за Україну, а густота населення значно менша. 
Населення Судану характеризується значним різноманіттям. У північній час-тині переважають нащадки переселенців з Аравійського півострова, які змішали -ся з іншими етносами. На півдні живуть темношкірі нілоти — це найвищі люди 
на Землі. 
Кочівників найбільше живе на пустельній півночі. Часто вони розводять верб-людів, кіз та овець. На півдні випасають велику рогату худобу й коней, причому 
переважають не корови, а зебу. Велика рогата худоба відрізняється низькою про -дуктивністю, але завдяки великому поголів’ю країна посідає одне з перших місць 
в Африці за виробництвом молока.) 
Робота у групах 
Порівняйте дві з охарактеризованих країн (найбільш ефективні й прості 
порівняння за контрастом, наприклад: Алжир і Нігерія, Єгипет і ДР Конго, 
Судан і Південна Африка). 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1. Назвіть загальні особливості галузевої структури господарства Африки. 
2. Поясніть низький рівень обробної промисловості в регіоні. 
3. Поясніть високий рівень ВВП на душу населення в таких країнах: Габон, 
Екваторіальна Гвінея, Лівія, Маврикій, Ботсвана. 
4. Наведіть приклади впливу (негативного та позитивного) ЕГП країни на рі-вень її розвитку. 
5. Назвіть найбільш характерні риси територіальної структури господарства 
країн Африки. 
(Як правило, більш високим рівнем розвитку виділяється столиця, райони 
видобутку й переробки мінеральних ресурсів, а також порти вивозу сировини 
й окремих видів сільськогосподарської продукції. Інші райони — це області з пе -ревагою натурального й напівнатурального сільського господарства.) 
Робота у групах 
Заповніть порівняльну таблицю «Промисловість країн Африки та Латин-ської Америки». Зробіть висновок. 
Галузі промисловості Африка Латинська Америка 
Особливості галузевої структури 
Рівень розвитку та найважливіші галузі 
добувної промисловості 
Рівень розвитку та основні металургійні 
виробництва 
Рівень розвитку електроенергетики, типи 
електростанцій 
Рівень розвитку машинобудування та хі-мічної промисловості 
Значення харчової, легкої та лісової про-мисловості 
Ігрова хвилинка. Де розташований цей об’єкт 
Визначте за описом, про яку країну йде мова. 
Чим раніше учні дадуть відповідь на запитання, тим більше балів вони 
наберуть. 
Приклад: а) країна розташована до півночі від екватора, раніше її назва 
звучала як «Кемет», що означає «Чорна земля»; б) територія країни рівнин -на, тільки низький гірський ланцюг Этбай облямовує одне з морських узбе-реж; в) історії цієї країни вистачить на добрий десяток держав сучасності, 
уже в середині 4 тис. до н. е. її жителі вступили в період розвиненого мідного 
віку; г) сьогодні на території країни розташоване найбільше місто Африки 
і як у давнину несе свої води найбільша річка світу. Відповідь: Єгипет. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Назвіть загальні особливості галузевої структури господарства Африки. 
2. Яка африканська країна має найвищий рівень розвитку? 
3. Який регіон Африки розвинений найкраще? 
4. Які особливості має рослинництво Африки? Що гальмує його розвиток 
у північній частині материка? 
5. Що є спільного і чим відрізняється транспортна система Африки та Латин-ської Америки? 
6. Чому більшості африканських країн не вдається вирішити проблему за-безпечення населення продовольством? 
7. У світі вважається, що найвищу якість має бавовна, вирощена в доли-ні Нілу. Які природні особливості цієї території забезпечують її високу 
якість? 
8. Поясніть, які причини обумовлюють низький, навіть за африканськими 
мірками, рівень розвитку таких країн, як Малі, Чад і Нігер. 
9. До числа пріоритетних напрямків Економічної комісія ООН у справах Аф-рики входить розробка стратегії й впровадження десятилітньої програми 
розвитку континенту. Так від 1978 до 1988 р. проходило Десятиліття ООН 
по транспорту й зв’язку, від 1980 до 1990 р.— Десятиліття ООН із промис-лового розвитку. Хоча практика проведення десятиліть визнана позитив-ною, однак ефективність запланованих заходів для конкретних держав 
виявилася низькою. Використовуючи мережу Інтернет, зберіть відомості 
про ці програми й причини їхньої невисокої ефективності.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Господарство країн Африки. Очікувані", із категорії "Країни світу", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід