Англо-Америка (Північна Америка).
 
УРОК № 42 
Тема. Англо-Америка (Північна Америка). 
Очікувані 
результати: 
учень називає склад території регіону; 
розповідає про освоєння регіону й формування території 
США та Канади; описує своєрідність ЕГП, визначає темпи 
розвитку господарства країн Північної Америки. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами країни. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, населення, міста, господарство, 
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Англо-Америка  —  це  частина   материка  Північна  Америка  та  прилеглі  
острови,  серед   яких  найбільший   острів   світу  Гренландія  та  один  із   найбіль -ших архіпелагів  —  Канадський Арктичний.  Цей  субрегіон  включає дві висо-корозвинені  держави світу  —  Канаду  й США,  які є членами «великої сімки»,   
Гренландію   (залежна   від  Данії  країна,  яка   має   внутрішнє  самоуправління),   
а  також  невеликі  залежні   країни:   острови   Сен-П’єр  і  Мікелон  та  Бермудські  
острови. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1.   Що ви знаєте про  історію  відкриття  та дослідження Північної Америки? 
2.   Якими є особливості  природних умов регіону? 
3.   На які корисні  копалини  багаті  надра  США й Канади? 
4.   Що ви знаєте про  корінних жителів  Англо-Америки? 
5.   Коли і як у Канаді й США сформувалася  українська діаспора? 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. ОСОБЛИВОСТІ ЕГП. 
Учитель звертає  увагу  учнів  на те, що матеріал уроку  значною мірою  зна -йомий  школярам  із   курсів  «Географія  материків   і  океанів»  та  «Всесвітньої  
історії», тому заняття  буде проходити за  їхньої  активної участі. За допомогою  
евристичної   бесіди   учитель   підводить   учнів   до  основних  висновків:  Англо-Америка  виступає  найпотужнішим  економічним  центром  світу.   Її   ядром   
є  США  та  південний   схід   Канади.   Регіон  намагається   зберегти  свої   провідні  
позиції  в  економіці   світу.   Із   цією  метою,  наприклад,  у  1992  р.   тут   було  ство-рено  Північноамериканську  асоціацію   вільної  торгівлі   (НАФТА),   членами  
якої стали  США,  Канада й Мексика. 
Друга   важлива  обставина,  яка   обумовлює  особливості   ЕГП  Англо-Америки,—  її   розташування   між   Атлантичним  і  Тихим  океанами,   що  дає   
змогу   США  й  Канаді  підтримувати   тісні  економічні  відносини   з  двома   ін -шими  економічними   центрами   світу  —  Європою  та  Східною  Азією,  а  також  
забезпечує зручний доступ для  ввезення сировини  з Південної Америки, Аф-рики та Океанії. 
2. ОСВОЄННЯ РЕГІОНУ Й ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ США ТА КАНАДИ. 
Учитель нагадує  школярам, що Англо-Америка відносно пізно була втяг-нута  у  світові  економічні  відносини,  хоча  перші   європейські   поселення   на  її   
території (на  острові Гренландія)  з’явилися  ще наприкінці Х ст. 
Школярі  пригадують,  що  новий   етап  господарського  освоєння  території  
Англо-Америки  переселенцями  з  Європи  розпочався  в  ХVІ—ХVІІ  ст.,   коли  
тут   з’явилися   колонії  Франції,  Голландії   та  Англії.  Їхні   території  поступо -во  розширювалися,  а  населення   зростало.   Спочатку  віддаленість  від  Європи  
гальмувала  господарство колоній. Але  одночасно  вона стимулювала розвиток  
місцевого  господарства.   Цей   процес  посилився  після   здобуття  незалежності  
США наприкінці ХVІІІ ст. та набуття  в другій половині ХІХ ст. Канадою ста -тусу домініону  (обмеженого суверенітету). 
Одночасно  відбувалося   розширення   територій   США  й  Канади  за   рахунок  
захоплення  земель,  населених корінними народами  Північної Америки  —  ін-діанцями   та  ескімосами.   Завдяки  цьому   Канада  й  США  перетворилися  від-повідно  на другу  й четверту за  площею  державу світу,  що давало й дає  їм ряд   
переваг  перед  іншими  високорозвиненими  країнами. 
Розширюючи  територію   США,   уряд  країни  вміло   користувався  пробле-мами  своїх  суперників  у  регіоні.   Так,  скориставшись  тим,  що  наприкінці  
ХVІІІ  —  на  початку   ХІХ  ст.  Франція  вела  численні  війни   в  Європі,  амери -канці  викупили  в неї величезну  територію  на захід  від річки  Міссісіпі  —  Лу-їзіану.  Пізніше   тут   було  створено  12  нових   штатів.  Так   само  було  викуплено  
й Аляску  —  володіння Росії.  Зараз  це  —  приблизно 1/6  території США. 
Можливість  отримання  земельних  ділянок,  свобода   підприємництва,  
демократичність  приваблювали  в  США  переселенців  із   Європи.   Їхали   сюди  
переважно  люди  працездатного  віку,  енергійні,   ініціативні,   певною  мірою   
схильні   до  ризику.   Найбільше  було  переселенців  із   Великої   Британії,  які  
принесли  сюди  англійську  мову  та  організованість.   Більшість   населення   
Канади  також  становлять  нащадки  переселенців:   англійців,  французів,  
шотландців,  ірландців,  українців,  німців,  поляків,  росіян.  Процес  пересе-лення   людей  до  Англо-Америки  триває.   Це  переважно  економічні  мігранти.  
На  сьогодні  частка  корінних  народів   у  населенні   США  та  Канади  становить   
приблизно 1—2 %. Тому переселенці  та їхні  нащадки відіграють вирішальну   
роль у цих  країнах. 
Запитання та завдання 
1)   Пригадайте  імена   дослідників   і  мандрівників,   які  відкрили  для   європей -ців  Новий  Світ,  та  нанесіть  на  карту   назви   найбільших   річок,   озер,  гір  
та рівнин. 
2)   Чим би ви пояснили, що одними  з перших  територію  США почали освою -вати вихідці  з Франції, переважна більшість  яких були гугенотами? 
3)   Назвіть  основні   події  в  Північній  Америці,  які  пов’язані  з  протиборством  
Англії та Франції, а згодом Англії та американськіх штатів. 
4)   Як  ви  вважаєте,   завдяки   чому  в  Америці  сформувалася   спільнота,  яка   
змогла досягти  великих успіхів у соціально-економічному  розвитку? 
3. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА КАНАДИ Й США. 
Евристична бесіда 
Якими були причини та наслідки формування  української  діаспори? 
Запитання 
1)   Коли почалося формування  української  діаспори? 
2)   Чим була обумовлена  масова міграція із  західноукраїнських  земель? 
3)   У яких галузях  господарства вони проявили  себе  на нових  землях? 
4)   Як це позначилось на їх  розселенні? 
5)   Із  чим  були пов’язані наступні хвилі  міграції? 
6)   Де зараз  переважно живуть українці? 
7)   Яких успіхів вони досягли  і завдяки  чому? 
8)   Наведіть приклади  зв’язків  української  діаспори з Україною. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1.   Розкажіть про  склад  регіону. 
2.   Із  чим  пов’язана  наявність  на території Англо-Америки залежних  країн? 
3.   Чи можна говорити,  що територія  Канади спочатку розширювалась  завдя -ки географічним  відкриттям,  а територія  США  —  завдяки захопленням?   
Поясніть свою відповідь. 
4.   Багато  штатів  США  та  провінцій   Канади,   особливо  в  західних  частинах  
країни,   мають  прямолінійні  кордони.  Величезні   відмінності   є  також  
у  їхній   території.   Найбільший  штат  США  має   площу  понад   1,5  млн   км 
,  
найменший  —  4 тис.  км 
. Майже така сама ситуація і в Канаді, де площа  
провінції  Квебек  приблизно  така,   як  Аляски,  а  провінції  Острів  принца  
Едуарда  —  лише  5  тис.   км 
.  Поясніть  названі  особливості   з  урахуванням  
історії формування  сучасної території США й Канади. 
5.   Заповніть  порівняльну таблицю «ЕГП  США та Канади». 
США Канада 
Вигідність ЕГП країни обумовлю -ється  їхнім  центральним положен-ням  на території одного з трьох   
найважливіших  економічних цен -трів. Хоча США на суходолі ме жує   
лише  з Канадою та Мексикою,  
проте  обидві ці  країни великі за   
розмірами й мають багаті  природ-ні  ресурси, частину  яких викорис -товує  також господарство США. 
Країна має  дуже вигідне  при -морське  положення.  Наявність   
широкого виходу до Атлантичного   
й Тихого океанів,  з одного боку,   
забезпечують  зручність  підтримки  
торгівлі  з країнами Європи 
Значна частина  Канади припадає  
на острови  (приблизно  15 wacko і пів-острови. Тому її  не можна віднести  
до компактних  країн. З іншого  боку,   
ця особливість  дає  Канаді найдовшу   
(приблизно  100  тис.  км)  у світі берего-ву лінію. 
Найважливіша особливість  ЕГП кра -їни,  яка  дуже впливає  на розвиток  
її  господарства,—  протяжний  сухо-дільний  кордон із  США.  Це єдиний   
сусід Канади на суходолі.  Його роль  
для  Канади є настільки  значною,  
що країну нерідко  образно  називають  
«п’ятдесят першим  штатом США». 
Як і США,  Канада розташована 
США Канада 
та Східної Азії, а з іншого  —  да-ють  змогу  завозити дешевим  
морським  транспортом сировину   
з Латинської Америки, Африки  та  
Австралії. Володіння Гавайськими  
островами  дає  змогу  контролювати   
торговельні  шляхи через  Тихий  
океан. 
Країна розташована на перетині  
найважливіших  шляхів сполучен-ня Англо-Америки 
між  двома  океанами  (Тихим  та  
Атлантичним), що покращує  її   
ЕГП. Наявність  широкого виходу  
до третього океану  —  Північного  
Льодовитого  —  на  сьогодні не відіграє   
помітної ролі через  низький рівень  
господарського освоєння прилеглих  
до нього  частин Канади. 
Північна частина  країни віддалена  від  
найважливіших  шляхів сполучення   
Англо-Америки 
У  висновку  школярі  зазначають,   що  обидві  країни  мають  вихід   до  трьох   
океанів,   але   з  точки   зору  клімату   та  наближення  до  торговельних   партнерів   
у  США  прибережна   лінія  більш   сприятлива.   Держави  є  членами  асоціації  
НАФТА,  але   Канада  не  межує  з  третім  партнером  —  Мексикою,  до  того  ж  
частина   країни  віддалена   від  найважливіших   шляхів  сполучення   (можна   
стверджувати,  що  ЕГП  різних  частин  Канади  дуже  відрізняється,   найкра-щим воно є в Приозерній частині  та долині річки  Святого  Лаврентія). 
Завдання 
1.   Назвіть  країну,  у  якої:  є  «нижні»  й  «верхні»  штати;  «на   кожну  родину»  
є  одне,  хоча  б  маленьке  озеро;   прем’єр-міністр   сказав,   що  в  них   «мало   іс -торії,  але  багато географії»; є символ,  що їй  подарувала Франція; є всього  
один сусід і кордони з ним  не охороняються; є місто,  що вважається  столи -цею   джазу;  є  лісові   масиви,   що  нагадують  російську   тайгу;  є  затока,   яку   
називають  «Мішок   із   льодом»;  є  річка,   що  впадає  в  затоку  з  неофіційною  
назвою «Розпечена сковорідка». 
2.   Виділення  істотних  ознак.  Для   конструювання  цього   завдання  варто   ви-бирати  кілька  ключових   понять  і  по  чотири  слова,   які  пов’язані  із   цими  
поняттями.   Причому  тільки  два   слова   із   чотирьох  є  найбільш   істотними,  
головними (вони  виділені жирним шрифтом). 
(Чорна металургія (чавун,  промисловість, комбінат,  сталь). 
Сільське господарство  (тваринництво,  рослини, ґрунт, рослинництво). 
Завод (верстати,  робітники, продукція, директор). 
Село (будинки,  дерева, селянин, комбайн). 
Доберіть чотири істотні ознаки для  США й Канади,  дві з них  повинні  бути  
головними,  тобто  властивим тільки цим  країнам. 
(США (міста-мільйонери, Великі озера,  півострів Аляска,  «Боїнг»). 
Канада  (озера   льодовикового  походження,  річка   Маккензі,   Кордильєри,  От-тава). 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1.   Назвіть найбільш  характерні риси географічного  положення регіону. 
2.   Якими є особливості  природних умов Англо-Америки? 
3.   Як відбувалося  формування  території Канади? 
4.   Чому  європейцям   удалося   колонізувати  Англо-Америку,  незважаючи  
на протидію корінних жителів? 
Закінчення таблиці 
5.   Використовуючи  додаткові   джерела  інформації,   підготуйте  доповідь  про   
роль річки  Міссісіпі в господарському  освоєнні регіону. 
6.   Як  ви  вважаєте,   чому  першими  в  Англо-Америці  досягли   незалежності  
США? 
7.   Хто  такі  інуїти?  У яких країнах  вони живуть? Яких успіхів у відстоюванні  
своїх національних  прав вони досягли  в другій половині ХХ  —  на початку   
ХХІ ст.? 
8.   Жителі  Гренландії  поступово   розширюють  свій   суверенітет.   Але   зараз   
країна  значною  мірою   живе  за   рахунок  дотацій   Данії,   чиїм  володінням   
вона  є.   Які  галузі   господарства  можна  розвивати   Гренландії,  щоб   після   
здобуття  незалежності  рівень  життя  її   населення   не  знизився?   Свої  твер-дження  обґрунтуйте. 
9.   Які міста Канади,  на вашу думку, могли  б претендувати на звання «столи-ці  українців  Канади»? Наведіть докази своїх тверджень.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Англо-Америка (Північна Америка).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід