Атмосферний тиск.
 
УРОК № 36 
Тема. Атмосферний тиск. 
Мета: дати уявлення про атмосферний тиск, формувати знан­ 
ня про причини зміни атмосферного тиску, познайоми­ 
ти з будовою барометра, формувати знання про пояси 
з переважанням низького і високого тиску; розвивати 
логічне мислення; виховувати інтерес до спостережень 
за станом погоди. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, календар погоди, барометр, синоп ­ 
тична карта, колби, пробірки, склянка. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 
IV. Вивчення нового матеріалу 
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
VI. Підсумок уроку 
VII. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Чому в людини на висоті понад 4000 метрів можуть лопатися 
кровоносні судини? 
2) Чому риби, що живуть на великих глибинах, не відчувають 
тиску води, а для людини він згубний? 
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступне слово вчителя. 
Спостерігаючи, як ходять, бігають, стрибають люди, нікому не спа -де на думку, що на кожного з них тисне стовп повітря масою близько 
15 т. Спробуйте уявити себе, весело підстрибучим із таким тягарем 
на плечах. Не виходить? Звідки ж узялася така маса повітря і чому 
ми не беремо її до уваги щохвилини? Про це ви дізнаєтеся на сьогод-нішньому уроці. 
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Поняття «атмосферний тиск». 
Розповідь учителя. 
Люди живуть на дні повітряного «океану» — атмосфери. Усі тіла 
й речовини, у тому числі й атмосферне повітря, мають вагу; хоча 
повітря дуже легке, але потужність його шару обчислюється багать-ма сотнями кілометрів. Наслідком цього і є атмосферний тиск по-вітря. 
Проведемо два досліди, щоб переконатися в існуванні тиску повітря. 
Дослід перший. 
Наллємо вщерть склянку води, накриємо її аркушем паперу 
і швидко перевернемо на долоні. Заберемо руку — вода зі склянки не 
виливається. Це атмосферне повітря тисне на аркуш, придавлює його 
до країв склянки і не дає воді вилитися. 
Дослід другий. 
Візьмемо дві скляні трубки й опустимо до склянки з водою. Закри -ємо верхні отвори пальцями і піднімемо трубки. Вода не виливаєть -ся — це тиск атмосферного повітря не «випускає» її, а пальці не да-ють йому впливати на воду зверху. Але якщо відкрити отвір в однієї 
з трубок, то вода відразу з неї виллється. Чому це відбувається? 
Атмосферний тиск є одним із показників погоди. Тривалий час 
люди не здогадувалися про його існування. Першим довів існування 
атмосферного тиску і вимірив його італійський учений Еванджеліс-та Торрічеллі в середині XVII ст. Для цього він використав запаяну 
з одного кінця скляну трубку завдовжки 1 м із нанесеними поділ -ками. Трубку він виповнив ртуттю. Прикривши незапаяний кінець 
трубки, дослідник перевернув її, і рідкий метал став випливати до 
посудини. Ртуть опустилася до певного рівня і зупинилася: у трубці 
її утримував тиск атмосферного повітря. Цей прилад був названий 
ртутним барометром і став використовуватися для вимірювання ат-мосферного тиску. За одиницю тиску прийняті міліметри ртутного 
стовпа (мм рт. ст.). 
Біографічна довідка. 
Еванджеліста Торрічеллі (1608—1647) — італійський фізик 
і математик. Учень Г. Галілея, по його смерті став наступником 
знаменитого вченого й обійняв посаду професора Флорентійського 
університету. Відкрив існування атмосферного тиску і вакууму (тор -річеллієва порожнеча). Вивів формулу швидкості витікання рідини 
з отвору у відкритій посудині, що була названа його ім’ям. 
Учені підрахували, що на 1 см 
земної поверхні повітря давить із 
силою дещо більшою 1 кг. Ми цього не відчуваємо тому, що тиск ат-мосферного повітря врівноважується тиском усередині нашого орга-нізму. Ми пристосовані до життя в умовах атмосферного тиску, по-дібно рибам, що живуть на великих глибинах Світового океану. Але 
варто нам опинитися, наприклад, високо в горах, де атмосферний 
тиск значно нижчий за нормальний, а також недостатньо кисню, і на-ше самопочуття погіршиться — з’являться швидка стомлюваність, 
запаморочення, нудота. У будь-якій точці атмосфери або земної по-верхні атмосферний тиск дорівнює масі стовпа повітря, що тисне, 
тобто з висотою тиск зменшується. 
Нормальним атмосферним тиском прийнято вважати тиск атмо-сферного повітря на рівні моря на широті 45° за температури повітря 
0 °С — 760 мм рт. ст. При підйомі на кожні 100 м тиск знижується 
приблизно на 10,5 мм рт. ст. Ця закономірність, що є характерною 
для нижніх шарів атмосфери, використовується при визначенні абсо-лютної висоти за допомогою приладів, установлених на літаках. Для 
районів Землі, що розташовані вище рівня моря, нормальним буде 
більш низький тиск порівняно до середнього показника, наприклад, 
на висоті 200 м він складе 739 мм рт. ст. Якщо тиск буде вищим за цей 
показник, то він високий, якщо нижчим — низький. 
Тиск змінюється не тільки в просторі, але і в часі. На величину ат-мосферного тиску впливає температура повітря: при нагріванні пові-тря розширюється, його об’єм збільшується, а щільність і маса змен-шуються — тепле повітря давить на земну поверхню з меншою силою; 
при охолодженні повітря відбувається зворотний процес — холодне 
повітря стає більш важким, відповідно підвищується атмосферний 
тиск. Виходячи з того, що температура повітря залежить у першу 
чергу від кута падіння сонячних променів, неважко дійти висновку: 
в основі розходжень атмосферного тиску лежить розходження в кіль-кості сонячної енергії, яку одержують різні ділянки земної поверхні. 
Додержуючись цієї закономірності, на планеті формуються області 
високого і низького тиску. 
2. Основні пояси атмосферного тиску на Землі. 
Розповідь учителя. 
Утворення поясів із переважанням низького і високого тиску 
пов’язане з властивістю повітря змінювати об’єм і масу залежно від 
температури. 
На Землі утворюються три пояси з переважанням низького тиску: 
у районі екватора і помірних широт, і чотири — із переважанням 
253 
високого: у районі тропіків і полюсів. Пояси чергуються, якщо по-чинати від Південного полюса, послідовність така: В—Н—В—Н— 
В—Н—В. 
3. Вимірювання атмосферного тиску. 
Розповідь учителя. 
Для вимірювання атмосферного тиску в повсякденному житті, ту-ристичних походах, наукових експедиціях використовується баро-метр-анероїд. Анероїд у перекладі з грецької означає «безводний», 
«безрідинний». Дійсно, на відміну від барометра Торрічеллі, у цьому 
приладі не застосовується ртуть або інша рідина. Основною частиною 
анероїда є запаяна пружна металева коробка, із якої викачане повітря. 
Відсутність повітря всередині коробки робить її «чуттєвою» до змін 
атмосферного тиску: при зниженні тиску об’єм коробки розширюєть -ся, а при підвищенні — стискується. «Поводження» коробки фіксує 
механізм, що приводить у рух стрілку, яка переміщається вздовж 
шкали і вказує на величину атмосферного тиску. На шкалі зазначені 
одиниці вимірювання тиску не тільки в міліметрах ртутного стовпа, 
але й у мілібарах (мбар). Один мілібар відповідає 0,75 мм рт. ст. Мілі-бари використовуються на синоптичних картах. 
Учені довели, що зміни атмосферного тиску пов’язані зі змінами 
погоди, і на шкалі барометра стали вказувати не тільки одиниці ви-мірювання атмосферного тиску, але й особливості стану погоди, із 
якими вони пов’язані, наприклад «шторм», «мінливо» тощо. Уні-кальна властивість барометра «пророкувати» погоду має строго на-укове пояснення. Ви зрозумієте це, коли дізнаєтеся про циклони 
й анти циклони. 
На метеостанціях крім сучасних ртутних барометрів застосову -ються барографи, за допомогою яких вивчають динаміку коливань 
атмосферного тиску. Будова цього приладу є багато в чому подібною 
з анероїдом, але замість стрілки, використовується барабан, що обер-тається, із паперовою стрічкою, на якій самописець накреслює криву 
зміни атмосферного тиску. 
Найнижчий тиск зареєстрований у тайфуні над Тихим океаном, 
на захід від острова Гуам, менше 658 мм рт. ст. На півночі Захід -ного Сибіру взимку 1968 р. був зафіксований найвищий тиск — 
812,4 мм рт. ст. 
Повідомлення учня. 
Можливості використання показань барометра для складання про -гнозу погоди описав Жуль Верн у своєму романі «П’ятнадцятирічний 
капітан». 
Капітан Ґуль був добрим метеорологом і навчив його розумітись 
на барометрі, який давав точний прогноз погоди. 
Ми коротко розповімо, як треба користатися цим приладом. 
1. Якщо після довгого періоду гарної погоди барометр починає 
різко і безперервно падати — це є певною ознакою дощу. Проте 
якщо гарна погода стояла дуже довго, то може минути дві-три доби 
після спаду барометричного стовпчика, перш ніж в атмосфері ста -нуться якісь зміни. В такому разі чим довший період між початком 
падіння ртутного стовпчика і настанням негоди, тим довше трива -тимуть дощі. 
2. Навпаки, якщо під час тривалої негоди барометр почне повіль-но і безперервно підніматися, можна з певністю чекати гарної по-годи, причому гарна погода триватиме тим довше, чим більше часу 
минуло між початком підйому ртутного стовпчика і настанням пер -шого ясного дня. 
3. В обох випадках зміна погоди, яка сталася відразу за зміною 
рівня ртутного стовпчика, триватиме дуже недовго. 
4. Якщо барометр повільно і безперервно піднімається про -тягом двох-трьох діб і довше, це віщує гарну погоду навіть тоді, 
коли б дощ лив усі ці дні і vice versa 
. Коли ж барометр підніма -ється протягом двох чи більше діб у дощ, а як розгодиниться, 
відразу починає падати, гарна погода триватиме дуже недовго 
і vice versa . 
5. Весною і восени різке падіння барометра віщує вітер. Влітку, 
у спеку, після цього слід чекати грози. Взимку, особливо після три -валих морозів, швидке падіння ртутного стовпчика пов’язують зі 
зміною вітру, яка супроводжується відлигою та дощами. Навпаки, 
підвищення барометра під час тривалих морозів дає підстави чекати 
снігопаду. 
6. Часті коливання барометра аж ніяк не слід тлумачити як озна-ку наближення тривалого періоду сухої чи дощової погоди. Тільки 
поступове і повільне підвищення або падіння ртутного стовпчика 
віщують сталу погоду. 
7. Коли наприкінці осені, після тривалих вітрів і дощів, барометр 
починає підніматися, це є ознакою північного вітру і морозів. 
Такі загальні висновки, які можна зробити з показів цього цін-ного приладу. 
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Що таке атмосферний тиск? 
2) Чому люди довго не знали про існування атмосферного тиску? 
3) Намалюйте барометр-анероїд і поясніть його будову. 
І навпаки (латин.). 
Географічний практикум. 
В одному з датських сіл невідомий майстер установив на криш -ці колодязя свисток. Цей нескладний винахід допомагає місцевим 
жителям пророкувати зміни погоди. Яким чином це відбувається? 
Заповніть пропуски в логічному ланцюжку: зміна погоди — зміна 
атмосферного тиску — ... — ... дія свистка. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ 
Учитель узагальнює відповіді учнів. 
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати відповідний параграф підручника. 
2*) Люди, що живуть поблизу заболоченої місцевості, дізнаються 
про погіршення погоди за неприємним, різким запахом газу. 
Цей газ утворюється в болотах у результаті гниття решток рос -линності. Чому перед негодою так відчувається його запах? 
(Негода, що наближається, — різке зниження атмосферного 
тиску — тиск газу в болоті — запах.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Атмосферний тиск.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід