Біосфера. Зародження життя на Землі.
 
УРОК  №  57 Тема. Біосфера. Зародження життя на Землі.
Мета: сформувати первинні знання учнів щодо живих організ-мів, які складають біосферу, її межі; різноманітності та
розподілу живих організмів на поверхні Землі; розвива -ти вміння логічно мислити, аналізувати природні явища,
визначати їх суть, причини, наслідки; стимулювати роз -виток екологічного мислення учнів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Підсумок уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Назвіть відомі вам рослини.
2) Які умови, на вашу думку, необхідні для розвитку рослинного
світу?
3) Назвіть відомі вам тварини.
4) Доведіть, що існує взаємозв’язок між рослинами і тваринами.
III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
Мільярди років сонячна енергія надходить на Землю. Коли на пла ­
неті з’явилися живі організми, деякі з них набули здатності поглина ­
ти сонячну енергію для побудови органічних речовин у своєму тілі.
У процесі еволюції живі організми удосконалювалися і впливали на
навколишнє середовище. Унаслідок цього утворилася цілісна біосфе­
ра нашої планети. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, як живі
організми впливають і взаємодіють один з одним, якою є роль живих
організмів у природі.
Уперше поняття «біосфера» вжив відомий учений Володимир
Вернадський. Саме він у ході своїх досліджень виявив, що непомітні
мешканці Землі, маса яких не перевищує одного відсотка від маси
ґрунту, води й повітря, складають географічну оболонку і відіграють
провідну роль у її еволюції, здатні змінити поверхню планети й води
океану.
Робота над формуванням понять.
Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записано:
«біос» — життя; «сфера» — оболонка.
Учні мають з’ясувати, що означає у перекладі з грецької слово «біо­
сфера». (Оболонка життя.)
Потім учитель пропонує учням ознайомитися з визначенням, яке
наведено в підручнику, і записати його до зошитів.
Біосфера — це оболонка Землі, населена живими організмами.
Розповідь учителя.
За всю історію розвитку живих організмів їх налічувалося близько
500 млн видів. Зараз існує близько 2 млн видів — решта зникла в про ­
цесі еволюції. Усі живі організми тісно пов’язані між собою і допо­
внюють один одного. Так, кисень, що виділяють рослини у процесі
фотосинтезу, усі живі організми використовують для дихання.
— Назвіть царства живої природи.
Робота зі схемою.
Учитель узагальнює відповіді учнів і разом із ними складає схему.
Царства живої природи
Рослини
У процесі
фотосинтезу
здатні створю­
вати органічні
речовини з не­
органічних
Тварини
Не ство­
рюють
органічні
речовини
Гриби
Беруть
участь
в ґрунтотво ­
ренні
Взаємодіють
із рослинами
Бактерії (мікро­
скопічні, часто
одноклітинні орга­
нізми)
Беруть участь
у розкладанні від­
мерлих органіч ­
них організмів
Завдання до схеми.
1) Наведіть приклади рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів.
2) Пригадайте з уроків біології функції живих організмів.
3) Доведіть, що всі чотири царства живої природи тісно пов’язані
між собою.
Розповідь учителя.
На відміну від інших оболонок Землі біосфера не має чітких меж,
а розміщується в межах інших оболонок. Межі біосфери визначає
зона поширення живих організмів.
Живі організми здатні пристосовуватися до різноманітних природ­
них умов. Наприклад, примітивні живі організми знайдені в гейзерах
Ісландії за температури води +93 °С; спори окремих бактерій зберіга­
ють життєдіяльність за температури –253 °С.
Бактерії поширені навіть на висоті 20 000 м від поверхні Землі.
Мешканці океану здатні витримувати великий тиск води або відсут ­
ність сонячного світла.
Бесіда.
1) У яких оболонках існує життя?
2) Де, на вашу думку, будуть найсприятливіші умови для життя?
Учитель узагальнює відповіді учнів: біосфера включає нижню
частину атмосфери, усю гідросферу та верхню частину літосфери
(земної кори); найсприятливіші умови життя в районі зіткнення
всіх оболонок.
Розповідь учителя
1
.
Іноді живі організмі потрапляють в умови, непристосовані для їх ­
нього існування через діяльність людини. Так, на космічних кораб­
лях проводилися експерименти з рослинами, хоча на такій висоті
ці рослини не живуть. Тому виникло поняття «техносфера», тобто
штучні, створені людиною межі біосфери.
Поширення живих організмів як на суходолі, так і в океані, є дуже
нерівномірним. На суходолі кількість їхніх видів постійно зменшу ­
ється від екватора до полюсів. Це залежить від клімату, а саме від
кількості сонячного тепла та вологості території. Тому в районі ек­
ватора найбільш різноманітний видовий склад рослинного і тварин­
ного світу. У тропічних лісах кількість видів рослин становить понад
1000 видів на 100 км
2
, у пустелях — лише 300, у степах — 800—900,
у лісостепах і широколистяних лісах — 700—800 видів, у тайзі —
400—600 видів, у тундрі — 200—300, а в арктичних пустелях — не
перевищує 50—100 видів.
— Чим пояснюється нерівномірне поширення рослин і тварин на
Землі?
У ході еволюції у флорі і фауні Землі переважали то одні, то інші
групи живих організмів. Сотні мільйонів років тому на планеті були
значно поширені ліси з деревоподібних папоротей, хвощей. Зараз ці
рослини представлені дрібними формами.
А панівними формами стали квіткові рослини, які зайняли в про ­
цесі еволюції і простори Арктики, і піски Сахари, і тропічні болота
Амазонії. Так само й у тварин: закінчилася ера плазунів, на їх місце
в сучасному світі прийшли птахи та ссавці, які краще за інших мо­
жуть пристосовуватися до різноманітних кліматичних умов.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1) Що таке біосфера?
2) Які оболонки входять до біосфери?
3) Як впливає людина на біосферу?
V.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Біосфера — оболонка Землі, населена живими організмами. Вона
виникла кілька мільярдів років тому. Сьогодні вона налічує понад
2 млн видів організмів, об’єднаних у чотири взаємопов’язаних цар ­
ства: рослини, тварини, гриби, бактерії.
Біосфера включає нижню частину атмосфери (до озонового шару),
усю гідросферу та верхні шари літосфери.
Своєю діяльністю людина розширює межі біосфери, створюючи
техносферу.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Дати відповіді на запитання в тексті підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Біосфера. Зародження життя на Землі.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід