Центральний економічний район.
 
УРОК  №  43
  Тема.   Центральний економічний район.
  Очікувані   учень  застосовує типовий  план характеристики  еконо -мічного району при складанні  характеристики  району; 
порівнює економічні райони за їх  спеціалізацією; аналі-зує   проблеми   і  перспективи розвитку  свого   економіч-ного району.
  Тип уроку:  вивчення  нового матеріалу.
  Обладнання:   підручник,  атлас,  контурні карти, статистичні дані  щодо
економічного району.
 Опорні поняття:  економічний   район,  спеціалізація,   населення,  госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Особливістю Центрального економічного району є те, що він має вигід-не центральне положення і межує з п’ятьма іншими економічними райо-нами. Порівняно зі Столичним районом він, з одного боку, наближений до Придніпров’я, Донбасу та Чорного моря; але з другого  — не має спільного 
кордону  з  іншими  державами.  Серед  галузей  промисловості  району  най-більше  значення  має  харчова,  хімічна  та  машинобудівна  галузі.  Питома 
вага  території  —  7,5  %,  населення  —  5,1 %,  продукції  сільського  госпо-дарства — 8,2 %, експорту  — 2,0 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Де розташований географічний центр України? 
2)   Якими є особливості рельєфу Придніпровської височини? 
3)   Які кліматичні умови характерні для центральної частини Украї-ни? 
4)   Де розташовані найбільші промислові потужності з видобутку бу-рого вугілля?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.  Економіко-географічне   положення.  Природні  умови   і  ресурси.  На-селення  та трудові  ресурси.
Учитель об’єднує учнів класу в групи й пропонує самостійно схаракте-ризувати економіко-географічне положення району, його природні умо-ви і ресурси, відмінності в населенні та трудових ресурсах.
результати:
Центральний економічний район
Площа — 45,5 тис. км2
, населення — 2346 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.)
Черкаська область  
(утворена в 1954 р.)
Кіровоградська область  
(утворена в 1939 р.)
Площа — 20,9 тис. км2
, населен -ня — 1311 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Площа — 24,6 тис. км2
, населен -ня — 1035 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Кількість міст — 16, найбільші: 
Черкаси (290,9 тис. осіб), Умань 
(87,7 тис. осіб), Сміла (68,6 тис. 
осіб)
Кількість міст — 12, найбільші: 
Кіровоград (243,2 тис. осіб), Олек-сандрія (86,0 тис. осіб), Світло- 
водськ (48,6 тис. осіб)
2.  Особливості господарського  комплексу.
Теоретичні відомості
Серед  галузей  промисловості  найбільше  значення  має  харчова,  хімічна 
та машинобудівна галузі, значні обсяги продукції виробляють підприємства 
легкої  та  деревообробної  промисловості, електроенергетики   та  промисло-вості будівельних матеріалів.
Основою  електроенергетики  є  Кременчуцька  та  Канівська  ГЕС,  поблизу 
великих міст працюють теплові електростанції. 
Провідними  металургійними  підприємствами  є  гірничозбагачувальний 
комбінат (місто Волинський), ливарний завод (місто Кіровоград), фероніке-левий завод (Побузьке), комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів і за -вод чистих металів (Світловодськ).
Спеціалізація більшості інших галузей промисловості пояснюється знач-ним  розвитком  сільського  господарства.  Так,  частина  підприємств  маши-нобудування забезпечує цю галузь необхідними засобами виробництва і за-пасними частинами.
Великі  перспективи  в  промислового  комплексу  району  відкриваються 
завдяки  створенню  нових  підприємств  транспортного  машинобудування. 
У 1999  р.  на  заводі  «Черкаський  автобус»,  що  входить  до  корпорації  «Бог-дан», почалося виробництво автобусів із використанням двигуна Isuzu. 
Із сільським господарством пов’язане провідне підприємство хімічної га-лузі — Черкаське виробниче об’єднання «Азот». Завдяки його продукції на 
район  припадає  п’ята  частина  виробництва  азотних  добрив  та  аміаку.  Ще 
вищою є питома вага хімічних волокон (віскозна текстильна нитка), які ви-робляє підприємство «Черкаське хімволокно».
Основна  продукція  деревообробної  промисловості  —  корпусні  та  м’які 
меблі  (Черкаси,  Шпола,  Кіровоград,  Світловодськ).  Провідними  галузями 
легкої  промисловості  є  текстильна  та  швейна.  У  районі  розташовані:  шов-ковий  комбінат  (Черкаси),  прядильно-ткацька  фабрика  (селище  Стеблів), 
текстильна  фабрика  (Черкаси),  швейні  фабрики  (Сміла,  Корсунь-Шевчен-ківський, Кіровоград, Золотоноша, Умань).
Спеціалізацією промисловості будівельних матеріалів є видобуток лабра-дориту, виробництво щебеню та цегли.
Понад  третини  всієї  промислової  продукції  виготовляють  підприємства 
харчової  промисловості,  які  найбільш  тісно  пов’язані  із  сільським  госпо-дарством. Провідна роль належить виробництву цукру, борошна, круп, олії, 
м’ясних, молочних та овочевих консервів.
На території району працюють понад 30 цукрових та один рафінадний завод 
(Черкаси). Провідне підприємство олійно-жирової галузі — «Кіровоградолія». 
Останнім часом його потужності зросли майже вдвічі завдяки уведенню в дію 
нового екстракційного цеху (обладнання бельгійського виробництва).
У  структурі  сільського  господарства  дві  третини  виробництва  припадає 
на  рослинництво.  Половина  посівних  площ  зайнята  основними  зерновими 
культурами: озима пшениця, ярий ячмінь і кукурудза на зерно. Серед тех-нічних культур переважають посіви цукрового буряку (десята частина зборів 
по Україні), соняшнику, коноплі, ефіроолійних культур. Овочівництво, кар-топлярство,  плодівництво  та  ягідництво  найбільш  розвинені  в  Черкаській 
області.  У  плодівництві  переважними  напрямками  є  вирощування  яблук, 
груш, слив, вишень.
Провідними  галузями  тваринництва  є  скотарство,  свинарство  й  птахів -ництво,  у  Черкаській  області  скотарство  має  молочно-м’ясний  напрямок, 
у Кіровоградській — м’ясо-молочний. Допоміжне значення має вівчарство, 
кролівництво, шовківництво, бджільництво й ставкове рибництво.
Провідними видами транспорту є автомобільний і залізничний. Роль автомо-більного транспорту, особливо у внутрішньорайонних перевезеннях, зростає. 
Залізничні перевезення забезпечують підприємства, підпорядковані Одесь-кій залізниці. Найбільші залізничні вузли: станція ім. Шевченка (розташова-на на перетині двох головних напрямків Москва—Одеса та Донбас—Карпати), 
Черкаси, Золотоноша, Христинівка, Знам’янка, Помічна, Гайворон.
Територією  регіону  прокладено  траси  газопроводів  «Союз»,  Кременчук—
Кривий Ріг, Кременчук—Кіровоград; нафтопроводу Кременчук—Кривий Ріг.
Розвинений  водний  транспорт.  Річкові  порти  розташовані  в  Черкасах 
і Світловодську, у Каневі та деяких інших населених пунктах є пристані.
Проблемні запитання
1)   Чим би ви пояснили те, що в структурі сільського господарства дві 
третини виробництва припадає на рослинництво?
2)   Район має вигідне центральне положення. У той же час його транс-портна система менш розвинена, ніж у більшості сусідніх районів. 
Чим це пояснюється?
Завдання
1)   Схарактеризуйте  галузі  промисловості  району,  які  пов’язані  із 
сільським господарством.
2)   Позначте на контурній карті траси газопроводів «Союз», Кремен-чук—Кривий  Ріг,  Кременчук—Кіровоград;  нафтопроводу  Кре -менчук—Кривий Ріг.
3.  Найбільші міста.
Місто Черкаси є адміністративним, економічним і культурним центром 
однойменної  області.  Його  промисловість  спеціалізується  на  виробництві 
продукції хімічної, машинобудівної, легкої та харчової галузей.
У  місті  діє  кілька  вузів  (Черкаський  національний  університет 
ім.  Б. Хмельницького,  філіали науково-дослідних інститутів, музично-драматичний театр ім.  Т. Шевченка, краєзнавчий музей.
Значним  економічним  і  культурним  центром  району  є  Кіровоград. 
Найбільші промислові підприємства міста належать до машинобудуван-ня, будівельної, легкої та харчової промисловості. 
У місті розташовані три вузи, два театри, краєзнавчий і художній музеї.
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, познач-те спеціалізацію їх промисловості. 
4.  Проблеми та перспективи розвитку району.
Основною проблемою Центрального економічного району є недостатній 
рівень  розвитку  промисловості  (насамперед  у  Кіровоградській  області)  та 
відсутність  на  багатьох  підприємствах  сучасного  обладнання.  Для  сіль-  
ського господарства району характерна низька забезпеченість сучасною тех -нікою, добривами й засобами захисту рослин. Це призводить до порушення 
оптимальних  термінів  виконання  польових  робіт,  зниження  рівня  агро-культури і, як наслідок, зменшення врожайності та продуктивності праці.
Серед екологічних проблем — підвищений рівень радіаційного забруд-нення (на частині території) і стан малих річок.
Завдання
Схарактеризуйте  проблеми  району,  пов’язані  із  сільськогоспо -дарською діяльністю людини.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання 
1)   Назвіть позитивні та негативні риси економіко-географічного по-ложення району.
2)   У чому полягають відмінності населення району? Чим би ви їх по-яснили?
3)   Схарактеризуйте сільське господарство району.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Розкажіть про особливості природних умов та їхній вплив на спе-ціалізацію господарства району. 
2)   З’ясуйте,  якими  товарами  обмінюється  Центральний  економіч-ний район зі своїми сусідами. 
3)   Підготуйте доповідь про розвиток промисловості й соціальної сфе-ри одного з міст району. 
4)   Корпорація  «Богдан»  створена  виробниками  й  реалізаторами 
автомобільної  та  автобусної  техніки,  у  тому  числі  заводом  «Чер-каський  автобус»,  Луцьким  автомобільним  заводом,  компанією 
«Хюндай  Моторс  Україна».  Використовуючи  додаткові  джерела 
знань, у тому числі мережу Інтернет, зберіть дані про корпорацію 
та її подальші плани.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Центральний економічний район.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід