Донецький економічний район.
 
УРОК  №  39
  Тема.   Донецький економічний район.
  Очікувані   учень   застосовує  типовий   план  при   складанні   харак -теристики  економічного  району;   порівнює  економічні 
райони  за  їх   спеціалізацією;  аналізує  проблеми   і  пер-спективи розвитку свого  економічного району.
  Тип уроку:  вивчення  нового матеріалу.
  Обладнання:  підручник  географії,  атлас,  контурні карти, статистичні 
дані  щодо економічного району.
 Опорні поняття:  економічний   район,  спеціалізація,   населення,  госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Головною  рисою  господарського  комплексу  району  є  поєднання  по -тужної  важкої  промисловості  з  розвиненим  сільським  господарством 
і розгалуженою транспортною мережею, якою здійснюються інтенсивні 
міжрайонні та міжнародні зв’язки. Спеціалізація району також обумов-лена вигідним географічним положенням, значними природними ресур-сами, особливостями історичного розвитку й високою часткою міського 
населення. Питома вага території — 8,8 %, населення — 14,9 %, продук-ції сільського господарства — 8,1 %, експорту — 29,7 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання 
1)   Які  природні  ресурси  залягають  на  території  Донецької  та  Лу -ганської областей?
2)   Якими є особливості національного складу населення цих районів?
3)   На яких галузях промисловості спеціалізується господарство цих 
районів?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.  Донецький  економічний район.
Район розташований на сході та південному сході країни, має протяж-ний кордон із Росією (Бєлгородська, Воронезька та Ростовська області). 
На  заході  та  північному  заході  межує  з  індустріально  розвиненими 
економічними районами України — Придніпровським (Дніпропетровська 
і Запорізька  області)  та  Північно-Східним  (Харківська  область).  На 
півдні має вихід до Азовського моря. Через територію району проходять 
важливі транспортні шляхи, що ведуть до Росії, країн Закавказзя, портів 
результати:
Азовського моря. Близько розташований до родовищ залізних і марган-цевих руд Придніпров’я, відносно віддалений від центру країни.
Донецький економічний район
Площа — 53,2 тис. км
2
, населення — 6869 тис. осіб (на 1 травня 2008  р.)
Донецька область (утворена в 1932 р.) Луганська область (утворена в 1938 р.)
Площа — 26,5 тис. км
2
, населен -ня — 4523 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Площа — 26,7 тис. км
2
, населен -ня — 2346 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Кількість міст — 52, найбільші: 
Донецьк (987 тис. осіб), Маріуполь 
(482 тис. осіб), Макіївка (377 тис. 
осіб), Горлівка (279 тис. осіб), Кра-маторськ (176 тис. осіб), Слов’янськ 
(121 тис. осіб)
Кількість міст — 37, найбільші: 
Луганськ (446 тис. осіб), Ал-чевськ (115 тис. осіб), Сєвєродо-нецьк (114 тис. осіб), Лисичанськ 
(109 тис. осіб)
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви областей України і Росії, із якими 
межує Донецький економічний район.
2.  Природні  умови  та ресурси.
Рельєф  району  рівнинний  із  переважанням  височин  (середні  висоти 
дорівнюють 200—300 м).
Клімат  помірний  континентальний  із  відносно  холодною  зимою  та 
жарким  літом.  Рівнинна  місцевість  сприяє  вільному  переміщенню  різ-них  повітряних  мас,  тому  взимку  морози  можуть  змінюватися  відли-гами,  а  навесні  й  улітку  трапляються  похолодання.  Середні  темпера-тури —  від  –7  у  січні  до  +23 °С  у  липні,  недостатня  кількість  опадів  та 
велика випаровуваність зумовили переважання на цій території степових 
ландшафтів. 
Проблемою  району  є  недостатня  кількість  водних  ресурсів.  Основні 
джерела постачання води — річки Сіверський Донець та Кальміус, водо -сховища, канал і підземні води. Частина річок улітку пересихає.
Забезпеченість земельними ресурсами з розрахунку на одну особу май-же вдвічі нижча, ніж у середньому по Україні, і становить 0,77 га. Серед 
ґрунтів  переважають  середньогумусні  чорноземні  —  від  звичайних  до 
південних.  Вони  характеризуються  високою  природною  родючістю  та 
обумовлюють сприятливі умови для розвитку сільського господарства.
Із  родовищ  мінеральних  ресурсів  найбільше  значення  має  Донбас  із 
великими запасами високоякісного, у тому числі коксівного, вугілля. Із 
рудних  корисних  копалин  є  ртутна  сировина  —  кіновар,  розвідані  бурі 
залізняки, мідні та поліметалеві руди.
На  території  району  розташовані  родовища  нерудної  сировини,  яка 
використовується  в  металургії,  хімічній  і  будівельній  промисловості. 
Значні  запаси  кам’яної  солі  зосереджені  в  Слов’янському  та  Артемів- 
ському родовищах. Поблизу Амвросіївки експлуатується велике родови -ще цементного мергелю.
Завдання
1) Дайте оцінку забезпеченості району природними ресурсами.
2) Охарактеризуйте несприятливі природні явища, які перешкоджа-ють господарській діяльності людини (суховії, курні бурі та ін.).
3.  Населення  і трудові  ресурси.
Середня  густота  населення  є  найвищою  в  Україні  та  становить 
129   осіб/км
2
)  Найвищим  є  також  показник  питомої  ваги  міського  на -селення — 88 %.
У районі дуже складна демографічна ситуація, яка пов’язана з високою 
смертністю  та  низькою  народжуваністю.  Це  є  основною  причиною  зни-ження кількості населення та його частки в загальній кількості жителів 
країни.  Швидше,  ніж  у  більшості  інших  районів  України,  зменшується 
питома вага населення молодшої вікової групи, хоча частка працездатного 
населення  вища  за  середній  показник.  Зростає  частка  людей  пенсійного 
віку, суттєвим є переважання жінок у статевому складі населення.
Значна частина економічно активного населення зайнята в промисло-вості. Проблему зайнятості загострює закриття збиткових шахт, для ба -гатьох міст характерний надлишок жіночої робочої сили.
Запитання та завдання
1) Чим пояснюється висока густота населення району та найвищі по-казники частки міського населення?
2)  Порівняйте  показники  смертності,  народжуваності  та  природного 
приросту населення району із середніми показниками по Україні. Зробіть 
висновки. Укажіть, до яких наслідків призводить складна демографічна 
ситуація.
4.  Особливості господарського  комплексу.
Теоретичні відомості
У промисловості району найважливішими галузями є вугледобувна (Дон-бас), чорна металургія, коксохімічна, теплоенергетика, важке машинобуду-вання, хімічна, будівельна й харчова промисловість.
Провідною галуззю є паливно-енергетична. У Донецькій області переваж-но  видобувається  енергетичне  вугілля,  яке  використовується  як  паливо  на 
теплових електростанціях. До найпотужніших центрів видобутку належать: 
Донецьк,  Макіївка,  Торез,  Єнакієве,  Красноармійськ,  Горлівка.  У  Луган- 
ській  області  зосереджені  основні  запаси  коксівного  вугілля.  У  межах  про -грами  реструктуризації  вугільної  галузі  здійснюється  закриття  неперспек -тивних шахт, знижуються обсяги видобутку кам’яного вугілля.
Галузь  забезпечує  вугіллям  потужну  електроенергетику,  яка  представлена 
тепловими  електростанціями.  Найбільше  значення  мають:  Вуглегірська,  Ку-рахівська,  Миронівська,  Луганська,  Сєвєродонецька,  Старобешівська,  Зуїв-ська, Слов’янська ТЕС. Потужності теплоелектростанцій не тільки забезпечують 
потреби району, але й дозволяють поставляти електроенергію за його межі.
Вугільна  промисловість  забезпечує  сировиною  численні  коксохімічні  за -води.  Найбільші  з  них:  Авдіївський,  Алчевський,  Горлівський,  Макіївський, 
Маріупольський,  Єнакіївський,  Донецький.  Так,  Донецький  коксохімічний 
завод (ВАТ «Донецьккокс») складається з трьох технологічно самостійних кок -сохімічних підприємств: Рутченківського, Донецького й Смоляниновського.
Коксохімічне  виробництво  та  привізні  руди  сприяли  формуванню  цент-рів чорної металургії. Найбільші підприємства галузі працюють у Маріуполі 
(два  комбінати),  Донецьку,  Макіївці,  Єнакієвому,  Краматорську,  Алчев-ську, Харцизську. Високою якістю відрізняється продукція металургійного 
комбінату «Азовсталь» (Маріуполь). Тут виробляють ливарний і передільний 
чавун, товстолистковий прокат, сортовий і фасонний прокат, залізничні рей-ки.  Реконструкція  четвертої  домни  зробила  її  найсучаснішою  в  країні,  тут 
використані принципово нові технології.
Підприємства кольорової металургії розташовані в Костянтинівці (вироб-ництво  цинку),  Свердловську  (алюмінієві  сплави),  Торезі  (тверді  сплави). 
Більшість підприємств працює на вторинній сировині.
Продукція  металургійного  комплексу  використовується  машинобудів-ними  підприємствами.  Значна  їх  частина  обслуговує  інші  галузі  місцевої 
промисловості,  спеціалізуючись  на  виготовленні  обладнання  для  гірничої, 
металургійної,  будівельної  індустрії;  велику  роль  відіграє  виробництво 
транспортних засобів і сільськогосподарської техніки. Серед найбільших ви-робників машинобудівної продукції — Новокраматорський машинобудівний 
завод, «Азовмаш», Луганський тепловозобудівний завод, Ясинуватський ма -шинобудівний  завод  (прохідницькі  комбайни,  комплекси  для  будівництва 
тунелів),  Горлівський  машинобудівний  завод  (вугільні  комбайни  та  інше 
шахтне обладнання),
У хімічній промисловості працюють понад 20 великих підприємств різної 
спеціалізації.  Вони  виробляють  мінеральні  добрива,  кислоти,  соду,  пласт-маси,  пальномастильні  матеріали.  Найбільшими  центрами  виробництва 
азотних добрив є Горлівка та Сєвєродонецьк, фосфорних — Костянтинівка, 
соди — Слов’янськ і Лисичанськ.
Найбільшими обсягами виробництва виділяється концерн «Стірол». Він 
є  найбільшим  в  Україні  виробником  та  експортером  багатьох  видів  хіміч-ної  продукції:  аміаку,  карбаміду,  аміачної  селітри,  деяких  полімерних 
матеріалів.  Підприємства  з  виробництва  аміаку  й  карбаміду  були  створені 
30 років тому, але модернізація та реконструкція дозволяють їм залишатися 
основою економіки концерну.
Нафтопереробна промисловість представлена підприємством «Лисичанськ- 
нафтооргсинтез» (Лисичанськ), смоли й пластмаси виготовляють у Донецьку 
та Сєвєродонецьку.
Район має розвинену будівельну індустрію, підприємства якої переважно 
орієнтуються на місцеву сировину. Найбільші обсяги виробництва цементу 
(Амвросіївка, Макіївка, Єнакієве, Краматорськ) та скла (Костянтинівка). Та -кож виробляють шифер, цеглу, залізобетонні конструкції.
Харчова  промисловість  орієнтується  переважно  на  споживача  —  вели-ку  кількість  міського  населення.  Провідними  галузями  є  борошномель-но-круп’яна,  м’ясна,  молочна,  хлібопекарська,  макаронна,  кондитерська, 
олійно-жирова. Загальнодержавне значення має виробництво кам’яної солі 
(Слов’янськ, Артемівськ).
Легка промисловість спеціалізується на випуску вовняних тканин, трико-тажу, швейних виробів і взуття. Вона використовує місцеву та довізну сиро-вину. Серед найбільших підприємств району — Донецький бавовняний і Лу-ганський тонкосуконний комбінати, Макіївська бавовнопрядильна фабрика, 
взуття виготовляють у Донецьку, Луганську, Костянтинівці.
Характерною рисою сільського господарства центральної частини району, 
де розташована велика кількість промислових центрів, є приміська спеціалі-зація на виробництві молока, овочів, фруктів, яєць, свинячого та курячого 
м’яса.
Північна та південна частини району в рослинництві спеціалізуються на 
вирощуванні зернових, технічних і кормових культур, а у тваринництві — на 
молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві та вівчарстві.
Близько  половини  посівів  зернових  зайняті  найціннішою  продовольчою 
культурою — озимою пшеницею. Вона дає стабільні врожаї при високій агро -номічній культурі. Велике значення мають посіви ячменю та кукурудзи. 
Рослинництво забезпечує кормову базу для тваринництва. У свою чергу, 
тваринництво є джерелом органічних добрив. До 1990 р. у районі підвищува -лася продуктивність худоби, зростало виробництво м’яса й молока. Однак із 
1991 р. ці показники стали погіршуватися. Так, виробництво молока на душу 
населення в Донецькій області становить 240 кг при середньому виробництві 
по Україні 520 кг (споживання молока в Донецькій області — 370,1 кг).
У районі розвинений транспортний комплекс. Провідна роль у перевезен-ні вантажів належить залізничному транспорту. Основні залізниці зв’язують 
Донбас із сусідніми районами та Росією. 
Друге місце за обсягами перевезень посідає автомобільний транспорт. Ос-новні  автомагістралі:  Київ—Дніпропетровськ—Донецьк—Маріуполь,  Лу-ганськ—Дебальцеве—Донецьк—Запоріжжя,  Донецьк—Дніпропетровськ, 
Донецьк—Артемівськ—Харків.  Вони  оснащені  мережею  сучасних  автоза-правних станцій, які надають повний комплекс послуг.
Через територію району проходять газопроводи та нафтопроводи з Росії. 
На Азовському морі розташований один із найбільших морських портів в Ук-раїні — Маріуполь. Розвинена мережа залізниць забезпечує доступ до порту 
та підприємств району. У Донецьку, Луганську, Маріуполі, Сєвєродонецьку 
працюють аеропорти.
Міжрайонне значення має курортний комплекс, основою розвитку якого 
є Азовське море й мінеральні води.
Запитання та завдання
1) Поясніть, яке значення мала вугільна промисловість для розвитку 
інших галузей важкої індустрії району (електроенергетики, чорної мета -лургії, важкого машинобудування та хімічної промисловості).
2) Чим би ви пояснили те, що, на відміну від більшості інших районів, 
у Донецькому районі тваринництво виробляє більше продукції, ніж рос-линництво? 
3) Донецька залізниця — одна з найбільших в Україні. Вона здійснює 
більше ніж третину загальнодержавних вантажних залізничних переве -зень. З’ясуйте, які області обслуговує ця залізниця, укажіть найбільші 
залізничні вузли.
4) Доповніть схему «Галузі спеціалізації Донецького району».
Галузі спеціалізації Донецького району
Видобувна 
(видобуток вугіл
ля — Донбас, 
кам’яної солі — 
Слов’янське та 
Артемівське 
родовища, мерге
лю — Амвросіївка)
5.  Найбільші міста.
Ядром економічного району та Донецько-Макіївського промислового 
вузла є  Донецьк. Його основні підприємства представляють добувну про -мисловість  (шахти),  чорну  металургію  (металургійний  і коксохімічний 
заводи),  машинобудування,  легку  (бавовняний  комбінат,  камвольно-прядильна, швейна, взуттєва фабрики) і харчову промисловість.
Донецьк  є  великим  науковим  і  вузівським  центром.  У  місті  працює 
науковий центр НАН України. Розробки науково-дослідних установ міс-та використовуються не тільки на підприємствах України, але й за кор -доном. Так, ДонНДІчормет веде дослідження в чорній металургії. Серед 
розробок інституту — технологія одержання надчистих сталей. На пів-денній окраїні міста створена спеціальна економічна зона «Донецьк».
Провідний вуз міста — Донецький національний університет, де нав-чаються понад 20 тис. студентів. У місті працюють театри опери й балету, 
український музично-драматичний, театр ляльок, обласна філармонія, 
планетарій, краєзнавчий і художній музеї, цирк.
Луганськ  —  другий  за  значенням  адміністративний,  економічний 
і культурний  центр  району.  У  промисловості  району  найбільшу  роль 
відіграють  підприємства  машинобудування  (тепловозобудівний  завод, 
верстатобудівний завод, завод «Донець», завод колінчатих валів, автоск -ладальний завод), електроенергетики, металургії (трубний завод), легкої 
(тонкосуконний  комбінат,  трикотажні,  взуттєві,  швейні  підприємства) 
і харчової промисловості.
У місті працює п’ять вищих навчальних закладів, де навчається понад 
30 тис. студентів, три театри, чотири музеї.
Маріуполь є другим за кількістю населення містом у районі. Це один 
із  найбільших  в  Україні  центрів  чорної  металургії  (два  металургій-ні  комбінати,  коксохімічний  завод)  і  важкого  машинобудування.  Так, 
«Маріупольський завод важкого машинобудування» спеціалізується на 
виробництві залізничних цистерн, металургійного обладнання, портових 
і промислових кранів.
Велике значення мають легка (швейна, панчішна, сітков’язальна фаб-рики)  та  харчова  (рибоконсервний  комбінат,  м’ясокомбінат,  маслороб-ний і молочний заводи) промисловість.
Маріуполь є кліматичним і грязьовим курортом. Перші санаторії тут 
були відкриті в 1926 р.
У Маріуполі працює Приазовський технічний університет, є обласний 
драматичний театр, краєзнавчий музей.
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, познач-те спеціалізацію їхньої промисловості.
6.  Проблеми  та перспективи розвитку району.  
Основною  проблемою  Донецького  економічного  району  є  недостатня 
кількість  сучасного  обладнання  на  промислових  підприємствах.  По-стає  питання  працевлаштування  трудових  ресурсів,  які  звільняються 
у зв’язку  із  закриттям  шахт.  Не  розв’язані  проблеми  водопостачання 
промисловості, сільського та комунального господарства.
Екологічна ситуація району є складною. Галузі важкої промисловості 
негативно  впливають  на  природне  середовище.  Тисячі  гектарів  сіль-ськогосподарських  угідь  перебувають  під  териконами.  Повітря,  вода 
й ґрунт забруднюються викидами металургійних і хімічних комбінатів, 
теплових електростанцій. Так, найвищий рівень забруднення атмосфер -ного  повітря  —  у  Маріуполі,  Макіївці,  Донецьку,  Горлівці,  Алчевську, 
Єнакієвому,  Стаханові.  Порушення  режиму  підземних  вод  призводить 
до затоплення відпрацьованих шахт, підтоплення шахтарських селищ, 
надходження солоних вод у річки.
Для розв’язання проблем району необхідно проводити реструктуриза-цію вугільної промисловості, забезпечувати галузі господарства сучасною 
технікою, розвивати високотехнологічне та наукоємне машинобудування, 
упроваджувати ресурсо- і енергозберігаючі технології, ґрунтозахисні сис -теми обробітку землі, здійснювати захист територій від підтоплення.
Запитання
Із чим пов’язана складна екологічна ситуація в районі?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1) Схарактеризуйте економіко-географічне положення району.
2) Назвіть галузі спеціалізації промисловості району.
3) Доповніть схему «Обмін продукцією між Донецьким районом та ін-шими районами України».
Донецький район 
Вугілля 
(у тому числі коксівне), 
добрива…
Інші райони України 
Продукти харчування 
(картопля, овочеві консерви, 
соки, макаронні вироби, 
масло вершкове, м’ясо), 
автомобілі … 
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Розкажіть  про  географію  основних  транспортних  магістралей 
району.
2)   Як ви вважаєте, чому, маючи значні площі сільськогосподарських 
угідь,  Донецький  район  не  забезпечується  власним  продоволь-ством?
3)   Користуючись  мережею  Інтернет  (адреса  office@mail.stirol.net), 
знайдіть  інформацію  про  підрозділи,  які  входять  до  складу  кон-церну «Стірол». Підготуйте доповідь про види діяльності концер-ну та продукцію, яку він виробляє.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Донецький економічний район.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід