Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Видатні дослідники краю. Практикум.
 
Урок № 87
Тема.   Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Видатні дослідники краю. Практикум.
Мета уроку:  розвивати знання про найбільш характерні риси економіко ­географічного положення ре ­
гіону; сформувати уявлення про історію формування регіону; познайомити з  видатними дослідниками краю; 
розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, географічні карти, контурна карта України.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:  економіко­географічне положення, історія формування, етнічна земля, дослідження.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Назвіть  особливості  географічного  положення  України.
2.   У  якому  кліматичному  поясі  розташована  країна?
3.   Де  розташований  наш  регіон?
4.   До  складу  якої  етнічної  землі  він  належить?  Що  ви  знаєте  про  його 
історію?
5.   Як  відбувалось  формування  регіону?
6.   Які  дослідники  зробили  найбільший  внесок  у   вивчення  регіону?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Географічне  положення   —  одне  з  найважливіших  понять  географічної 
науки.  Воно  характеризує  просторове  розміщення  об’єкта,  що  вивчається, 
до  географічних  даностей.  У  світі  не  існує  двох  країн,  які  мали  б   одна-кове  географічне  положення.  Це  надає  кожній  із  них  унікальності.  Фізи-ко-географічне  положення  країни  часто  називають  її  долею,  яку  не  можна 
змінити.  Щодо  економіко-географічного  положення,  то  це  поняття  істо-ричне,  воно  змінюється  в  часі  й   залежить  не  тільки  від  фізико-географічних 
чинників  (клімат,  рельєф,  внутрішні  води,  ґрунти),  а   й  від  історичних  та 
економічних.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Практична  робота  №  30  
«Характеристика  економіко-географічного  положення  області».
   Робота в  групах
Використовуючи  карти  атласу,  підручник  та  додаткові  джерела  інфор-мації,  заповніть  таблицю  «Економіко-географічне  положення  регіону».
План Характеристика
Положення на економічній карті країни
Сусідні регіони, рівень їх економічного роз ­
витку, зв’язки з  ними
Вихід до моря (за його наявності: особли ­
вості берегової лінії)
Положення стосовно міжнародних та за­
гальнодержавних шляхів сполучення, сиро ­
винних баз та найважливіших торгових 
партнерів
Вплив географічного положення на розви­
ток та розміщення господарства
Учні  позначають  на  контурній  карті  основні  елементи  економіко-гео-гра   фічного  положення  регіону.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Історія  формування  регіону  (основні  етапи  формування  території,  особ -ливості  адміністративно-територіального  поділу  в   різні  часи).  Видатні  до-слідники  краю.
V.   з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Порівняйте  економіко-географічне  положення  свого  та  одного  із  сусід-ніх  регіонів.
   Географічна естафета
Учитель  дає  одному  учневі  олівець  або  ручку,  і  той  повинен  назвати  один 
із  регіонів  України  та  передати  «естафетну  паличку»  наступному  учневі.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про 
розвиток  виробничих  сил,  науки  та  культури  регіону.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Видатні дослідники краю. Практикум.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід