Форми міжнародного співробітництва. Інтеграція України у світовий економічний простір.
 
Урок № 84
Тема.   Форми міжнародного співробітництва. Інтеграція України у  світовий економічний простір.
Мета уроку:  закріпити знання про класифікацію та функції зовнішньоекономічних зв’язків; пояснити ха ­
рактерні риси різних форм міжнародного співробітництва України; сформувати уявлення про напрямки інтеграції 
України у  світовий економічний простір; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   світове господарство, спеціалізація, міжнародний поділ праці, форми міжнародного 
співробітництва, зовнішня (міжнародна) торгівля, вивезення капіталу (інвестиції), науково ­технічне співробіт ­
ництво, підготовка кадрів, міжнародний туризм, створення спільних підприємств.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Для  сучасного  етапу  формування  світового  господарства  характерна 
спеціалізація  багатьох  країн  не  тільки  на  виробництві  готових  продуктів, 
але  й   на  виробництві  деталей,  вузлів,  напівфабрикатів.  Тому  визначальну 
роль  у  їх  розвитку  відіграють  різні  форми  міжнародного  співробітництва, 
до  яких  належить  зовнішня  (міжнародна)  торгівля,  вивезення  капіталу 
(інвестиції),  науково-технічне  співробітництво,  підготовка  кадрів,  міжна -родний  туризм,  створення  спільних  підприємств.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   За  змістом  та  характером  зовнішні  зв’язки  поділяються  на  …
2.   Зовнішня  діяльність  України  полягає  у   …
3.   Системний  діалог  Україна   —  ЄС  розвивається  в  межах  проведення  що -річних  …
4.   Зовнішньоекономічні  зв’язки  —  це  система  …
5.   Зовнішньоекономічні  зв’язки  поділяються  на  …
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
З  усіх  форм  міжнародного  співробітництва  найбільший  вплив  на  світове 
господарство  має  зовнішня  торгівля.  Вона  складається  з   експорту  (вивезення 
товарів  за  кордон)  та  імпорту  (ввезення  товарів  з  інших  країн).  Якщо  дер -жава  продає  товарів  більше,  ніж  купує,  говорять,  що  вона  має  додатне  саль-до  зовнішньоторговельного  балансу;  якщо,  навпаки,  імпорт  перевищує  екс-порт  —  сальдо  є  від’ємним.  Найбільше  торгують  розвинені  країни.  Тільки 
на  їхній  взаємний  обмін  припадає  майже  60 %  обсягу  світової  торгівлі.
Останнім  часом  постійно  зростає  роль  вивезення  капіталу.  Ця  форма 
міжнародного  співробітництва  являє  собою  переміщення  фінансових  ре-сурсів  (інвестування)  з   однієї  країни  до  іншої  для  отримання  прибутку. 
На  сьогодні  основні  потоки  капіталів  спрямовуються  з  одних  розвинених 
країн  до  інших,  а   також  із  низки  багатих  нафтодобувних  країн  до  розви-нених  і   середньорозвинених  країн.  Великий  капітал  не  часто  надходить 
до  економіки  країн,  що  розвиваються.  Це  пояснюється  нестабільністю  еко -номічної,  соціальної,  політичної  ситуації;  часто  капітал  відштовхує  недо-сконалість  законодавства  й  корупція.  Більш  охоче  гроші  «йдуть»  до  нових 
індустріальних  країн  Східної  та  Південно-Східної  Азії.  Головними  світо -вими  інвесторами  є   США,  Велика  Британія,  Японія,  Канада,  Німеччина, 
Франція,  а  також  міжнародні  фінансові  організації  та  великі  банки.
В  епоху  НТР  особливого  значення  набуло  науково-технічне  співробітни -цтво.  Країни  активно  обмінюються  новітніми  технологіями,  торгують  науково-технічною  інформацією  у  вигляді  патентів  та  ліцензій.  Тут  основний  обмін 
також  відбувається  між  розвиненими  країнами.  Нові  індустріальні  країни 
й  постсоціалістичні  країни  зазвичай  виконують  на  цьому  ринку  роль  покупців.
Важливою  формою  міжнародного  співробітництва  є  міжнародний  ту-ризм.  Його  характерна  риса  —  провідні  позиції  Європи.  Майже  третина 
туристичних  прибутків  припадає  на  Середземномор’я,  у   той  час  як  до  Пів -нічної  Європи  вирушає  тільки  десята  частина  туристів.
Друге  місце  посідає  Азіатсько-Тихоокеанський  регіон.  Особливо  швид-кими  темпами  розвивається  туризм  у   Китаї.  Третій  великий  туристичний 
регіон  —  Америка.  Тут  виділяються  потоки  між  США  та  Мексикою,  США 
й  Канадою.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Проблемне запитання
Близько  80 %  європейських  туристів  залишаються  в  межах  свого  регі-ону.  Це  найвищий  показник  у  світі.  Чим  ви  можете  пояснити  цей  факт?
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Україна  здійснює  торговельно-економічні  зв’язки  з  понад  200  країна-ми  в  різних  регіонах  Землі.  Подальшому  розвитку  зовнішніх  економічних 
зв’язків  сприяє  отримання  статусу  країни  з   ринковою  економікою  та  вступ 
до  Світової  організації  торгівлі  (СОТ).
Серед  напрямів  економічної  інтеграції  можна  виділити  азіатський,  аме-риканський,  африканський,  східноєвропейський  та  західноєвропейський. 
Пріоритетним  серед  них  для  України  є  західноєвропейський  напрям,  пред -ставлений  країнами  Європейського  Союзу  (ЄС).
ЄС  став  основним  стратегічним  і   торговельним  партнером  України. 
У  перспективі  ключове  значення  для  України  матимуть  економічні  від-носини  з  країнами  СНД,  у  першу  чергу  з  Росією.  Iнтеграцiйна  політика 
щодо  країн  СНД  та  Балтії  має  орієнтуватися  на  створення  спільних  ринків 
товарів,  послуг,  капіталів  і   робочої  сили.
На  шляху  подальшої  інтеграції  України  у  світовий  економічний  простір 
існують  певні  перешкоди.  Головні  з   них:  низька  конкурентоспроможність 
українських  товарів  на  світових  ринках,  недосконала  структура  експорту, 
невисока  інвестиційна  привабливість  України,  недосконалість  законодавства.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Охарактеризуйте  позитивні  і  негативні  наслідки  вступу  України  до 
СОТ.  Результати  подайте  у  вигляді  таблиці.
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Усунення бар’єрів у  торгівлі з  більшістю країн світу 
і,  як наслідок, здобуття рівних прав у  міжнародній 
торгівлі.
Збільшення ринку збуту виробленої в  Україні про ­
дукції.
Ширший доступ до прогресивних технологій.
Забезпечення передбачуваності та послідовності 
державної політики через дотримання 
зобов’язань, узятих при вступі до Сот .
Українські споживачі отримають більше можли ­
востей для придбання якісних товарів.
Покращення привабливості України для внутріш­
ніх та зовнішніх інвесторів 
Скорочення державних програм підтримки сільського 
господарства.
Широкий доступ товарів іноземного виробництва мо ­
же призвести до того, що деякі місцеві підприємства 
не витримають високого рівня конкуренції.
Відбуватиметься перерозподіл ресурсів на користь ве­
ликих підприємств, завдаючи шкоди середньому 
й  дрібному бізнесу.
На економіку країни впливатимуть несприятливі явища, 
які періодично відбуваються у  світовому господарстві
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйтеся  до  кругло -го  столу  на  тему  «Форми  міжнародного  співробітництва  України».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Форми міжнародного співробітництва. Інтеграція України у світовий економічний простір.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід