Географія — наука, що поєднує знання про природу зем ної поверхні, людину і її діяльність.
 
УРОК  №  70 Тема. Географія — наука, що поєднує знання про природу зем ної поверхні, людину і її діяльність.
Мета: повторити і закріпити знання з основних тем курсу «За -гальна географія», перевірити рівень сформованості
основних навчальних умінь; розвивати логічне мислення,
образну пам’ять, мовлення, просторове мислення, умін-ня висловлювати свою точку зору; виховувати інтерес до
географії, любов і дбайливе ставлення до природи.
Тип уроку: розширення і поглиблення знань.
Форма уроку: урок-експедиція.
Обладнання: атлас, глобус Землі, карта півкуль, різні за охопленням
території карти, план місцевості, контурні карти, компас,
щоденник польових досліджень.
Підготовчий етап
Учитель  об’єднує  учнів  у  дві  команди.  Кожна  команда  —  це  на-укова експедиція, що вирушає в подорож країною «Географія». Учні 
обирають «керівника експедиції» і трьох його «заступників». Завдан-ня «заступників» — обрати собі двох-трьох помічників (один учасник 
«експедиції»  може  брати  участь  у  декількох  етапах  уроку).  Поміч -ники «виходять» на своїй «зупинці» і відповідають на запитання чи 
виконують завдання, запропоновані вчителем. Учитель видає кожній 
команді «Щоденник польових досліджень». До нього учні записують 
назви «зупинок», учасників етапу, заносять результати своїх висту -пів, записують запитання і завдання, що викликали найбільші утруд-нення при відповіді чи виконанні. Ці записи необхідні для підведення 
підсумків експедиції.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. «Експедиція»
ІІІ. Підсумок уроку
IV. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Учитель оголошує тему уроку, нагадує порядок його проведення, 
представляє команди.
ІІ.  «ЕКСПЕДИЦІЯ»
1. Зупинка «Історична».
Завдання.
Нанесіть  на  контурну  карту  маршрут  навколосвітньої  подорожі 
Ф. Маґеллана  і  підпишіть  географічні  об’єкти,  повз  які  проходили 
його кораблі, укажіть основні результати експедиції.
2. Зупинка «Картографічна».
Завдання.
(Виконують «керівники експедицій».)
Швидкісний  потяг  подолає  відстань  між  Харковом  і  Києвом 
за  5,5  год.  Координати  Києва  51° пд. ш.  і  31° сх. д.,  а  Харкова  — 
50° пн. ш. і 36° сх. д. Визначте відстань між містами і середню швид -кість потяга (якщо не брати до уваги, що він рухається між цими міс -тами не за прямою лінією і робить зупинку).
Топографічне доміно. 
Грають два учні, по одному від кожної команди. У кожного по сім 
карток,  ще  сім  у  резерві.  Картки  розділені  на  дві  частини:  з  одного 
боку наклеєний умовний знак, з іншого — малюнок із зображенням 
географічного об’єкта, що належить до іншого умовного топографіч -ного знака. Учитель спостерігає за грою, фіксує кількість правильних 
ходів, коригує дії учнів.
Топографічне доміно можна замінити іншим завданням.
Зразок завдань.
1)   Опишіть за планом місцевості шлях від школи до будинку ліс-ника.  Укажіть  орієнтовну  відстань;  об’єкти,  які  можна  поба -чити на шляху; позначте спуск та підйом.
2)   Визначте географічні координати географічних об’єктів: вул -кан  Кіліманджаро,  місто  Делі,  гора  Джомолунґма,  вулкан 
Фудзіяма.
3)   Літак увесь час летів на північ. І раптом виявилося, що літак 
іде  курсом  на  південь.  Як  трапилося,  що  літак,  не  змінюючи 
напрямку, летів спочатку на північ, а потім на південь?
3. Зупинка «Літосфера».
Завдання.
1)   Учитель  пропонує  кожній  команді  по  п’ять  ілюстрацій  із  зо-браженням об’єктів, що вивчалися в темі «Літосфера». Наприклад,  гори,  рівнина,  вулкан,  підводний  хребет,  земна  кора. 
Учні  повинні  підписати  назву  об’єктів  і  скласти  опис  одного 
з них на розсуд учителя.
2)   Які розрізняють рівнини за висотою?
3)   Що являє собою ложе Світового океану?
4)   Назвіть імена мандрівників, які побували ближче всіх до цен-тра Землі.
4. Зупинка «Водяна».
Завдання.
1)   Визначте за описом географічний об’єкт. Свою відповідь аргу-ментуйте.
Є ріка в океані: вона не висихає під час сильних посух і не розли-вається  під  час  найбільшої  повені.  Берегом  і  руслом  служать  шари 
холодної води, між якими швидко течуть її теплі сині води. Ніде на 
земній кулі немає настільки величного потоку. Він швидше Амазон -ки, стрімкіше Міссісіпі, і маса обох цих річок разом узятих не складе 
тисячної частки об’єму води, що несе він.
2)   Намалюйте  схему  річкової  долини.  Укажіть  русло,  заплаву, 
корінні береги, річкову долину.
3)   Що таке режим ріки?
4)   Чим озеро відрізняється від водоймища?
5. Зупинка «П’ятий океан».
Завдання.
1)   Намалюйте схему «Будова атмосфери».
2)   Складіть кросворд не менш чим із чотирьох понять теми «Ат -мосфера».
3)   Де розташований озоновий шар? Яку роль він відіграє?
4)   Назвіть  основні  показники  погоди  й  охарактеризуйте  один 
з них.
6. Зупинка «Біосфера».
Гра «Щасливчик».
До  дошки  виходять  по  п’ять  представників  від  кожної  команди 
(«біологів»). Інші учні стають уболівальниками, їхнє завдання — під -тримувати своїх «біологів», а в 2 і 3 геймах вони можуть їм допома-гати.
1   г е й м  «Подумай і відповідай».
Учитель  ставить  кожній  команді  по  декілька  не  дуже  складних 
запитань,  причому  якщо  представники  якоїсь  команди  не  відпові -дають,  те  питання  переходить  до  іншої  команди  (відповідати  може 
будь-який учасник команди).
Зразки запитань.
1)   Що таке біосфера?
2)   Де проходить нижня межа біосфери?
3)   Як розподіляються живі організми на Землі?
4)   Де проходить верхня межа біосфери?
5)   Назвіть чотири царства живих організмів.
6)   Де живуть верблюди?
7)   Назвіть типового представника фауни степів.
8)   Чому межі біосфери змінювалися?
9)   У  якій  природній  зоні  рослинний  і  тваринний  світ  найбільш 
багатий і різноманітний?
2   г е й м   «Ти — мені, я — тобі».
Представники  команд  по  черзі  ставлять  запитання  один  одному, 
при цьому точно говориться, хто з «біологів» буде відповідати. (Час -тину питань можуть попередньо підготувати вболівальники.)
3   г е й м   «Темна конячка».
Учитель ставить кожній команді по одному складному запитанню, 
при цьому учням надається право радитися між собою і зі своїми вбо -лівальниками.
Зразки запитань.
1)   Прослухайте опис пригод Нільса з казки С. Лаґерлеф «Чудесні 
пригоди  Нільса  з  дикими  гусями»,  що  летів  до  Лапландії.  Ви -значте, над якими природними зонами проліг шлях Нільса.
Першими попрощалися з Нільсом вишневі і яблуневі деревця.
— Далі нам не можна! Ти думаєш, це сніг на наших гілках? Ні, це 
квіти. Ми боїмося, що їх прихопить ранковим морозом, і вони обле -тять передчасно...  
Потім  відстала  рілля,  залишилися  на  місці  і  села.  Адже  в  селах 
живуть  селяни.  Як  же  їм  піти  від  полів,  на  яких  вони  вирощують 
хліб?
Зелені луки, де паслися корови і коні, неохоче повернули вбік, по-ступаючись болотам.
А  куди  поділися  ліси?  Нещодавно  Нільс  летів  над  такими  гус-тими  хащами,  що  за  верхівками  дерев  і  землі  не  було  видно.  Але 
зараз  дерева  начебто  посварилися.  Ростуть  урозбрід,  кожне  само 
по  собі.
Буків давно і сліду немає.
От  і  дуб  зупинився... Берізки  і  сосни  теж  злякалися  півночі.  На-зад вони, щоправда, не повернули, зате скорчилися і пригнулися до 
самої землі.
2)   Герой роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» Дик 
Сенд і його супутники прямували до берегів Південної Амери -ки.  Коли  вони  висадилися  на  берег,  то  побачили  гіпопотама, 
жирафа, слонів. Де насправді опинилися Дик Сенд і чому?
4   г е й м   «Далі... далі».
Зразки завдання.
1)   За одну хвилину назвіть якнайбільше представників рослинно -го і тваринного світу однієї з природних зон. (Наприклад, одна 
команда називає мешканців лісів помірного поясу, інша — ек-ваторіальних лісів чи степів.)
2)   Визначте назву дерева за описом.
Це  гігантське  дерево  заввишки  до  25  м,  з  дуже  товстим  стовбу-ром   — до 9,5  м у поперечнику. У стовбурі дерево «зберігає» запаси 
води.  Цвіте  воно  великими  білими  квітами;  має  їстівні  плоди  за -вдовжки до 50  см, які за формою схожі на огірки. Плодами ласують 
мавпи,  тому  дерево  іноді  називають  «мавпячим».  (Баобаб.)
3)   Розмова на Південному березі Криму опівдні, 22 червня: 
— Яка спека сьогодні! 
— Що ж у цьому дивного? Зараз біля екватора, десь в Афри-ці, може бути навіть прохолодніше, ніж тут. 
— Не може такого бути! 
— Ні, може. 
Допоможіть вирішити суперечку.
7. Зупинка «Політична».
Завдання.
1)   Намалюйте по пам’яті контур материка Євразія і розмістіть на 
ньому  такі  держави:  Україна,  Росія,  Китай,  Індія,  Франція, 
Німеччина. Позначте і підпишіть на своїй «карті» столиці цих 
держав.
2)   Визначте об’єкти за описом.
а)  Одна з найбільших держав Азії, розташована на безлічі ост -ровів.  Основне  населення  належить  до  монголоїдної  раси. 
На полях вирощують багато рису, збираючи до трьох урожа-
їв на рік. Великі плантації каучуконосів, добре росте хінне 
дерево. (Індонезія.)
б)  Розташована  на  півострові  держава  з  найдавнішою  куль-турою. Велику частину її території займає плоскогір’я. На 
узбережжі часто дмуть мусони. Опадів випадає багато, особ-ливо  в  передгір’ях,  розташованих  на  півночі  гір.  Назвіть 
державу і плоскогір’я, на якому вона розташована. (Індія, 
плоскогір’я Декан.)
8. Зупинка «Географічна».
Завдання.
Переставте слова так, щоб утворилися назви географічних об’єктів. 
Тиха Зеландія, Білий Ріг, Золотий Ніл, Вогненне море, Чорні гори, 
Кримська Земля, Новий океан.
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель  визначає  команду-переможницю,  оцінює  навчальну  ак-тивність учнів.
IV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Географія — наука, що поєднує знання про природу зем ної поверхні, людину і її діяльність.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід