Географія своєї області (республіки).
 
УРОКИ  №  49—51 
І  варіант
  Тема. Географія своєї області (республіки).
  Очікувані  учень порівнює географічне положення своєї області
(республіки) з іншими; пояснює походження назв геогра-фічних об’єктів своєї місцевості; характеризує природні
умови, ресурси, населення, господарство своєї області;
проектує перспективний розвиток області; наносить на
карту основні господарські та культурні об’єкти області;
висловлює судження щодо шляхів розв’язання існуючих
господарських і соціальних проблем.
Хід  уроку
Орієнтовний план характеристики своєї області (республіки)
1.   Географічне положення.
Місце області (республіки) на карті України. Із якими областями (держа-вами) межує. Чи має вихід до моря (якщо має, то який його характер).
Оцінка  економіко-географічного  положення,  його  вплив  на  госпо -дарську спеціалізацію.
2.   Природні умови і ресурси.
Рельєф території та її освоєність. Клімат (середньорічна температура, 
кількість опадів, вітри). Річки й озера, їх використання. Ґрунти. Ерозія 
ґрунтів та боротьба з нею. Рослинний і тваринний світ. Характеристика 
корисних копалин. Екологічна ситуація. Основні джерела забруднення. 
Заходи з охорони навколишнього середовища.
Заповідники, національні парки та інші природоохоронні території.
Географічні назви своєї області (республіки) в минулому і нині. Особ-ливості топоніміки своєї місцевості.
3.   Населення.
Історія заселення території. Динаміка кількості та густоти населення. 
Демографічна ситуація. Співвідношення між міським та сільським насе-ленням. Найбільші міста. Адміністративні райони. Національний склад 
населення.  Трудові  ресурси.  У  яких  галузях  зайнято  більшість  праце-здатного населення. Особливості культури і побуту місцевого населення. 
Звичаї, традиції, релігія.
4.   Господарство.
1)   Найважливіші промислові підприємства, їхня спеціалізація, сиро-винна база, виробничі зв’язки.
результати:
2)   Спеціалізація сільського господарства. Які культури вирощуються. 
Їхня врожайність. Яких сільськогосподарських тварин розводять. 
3)   Характеристика транспорту. Які транспортні магістралі проляга-ють територією області.
4)   Вплив  господарства  області  на  навколишнє  середовище.  Заходи 
для його оздоровлення.
5)   Житлово-комунальне  господарство,  торгівля,  громадське  харчу-вання.
6)   Установи  побутового  обслуговування,  культури,  освіти,  охорони 
здоров’я,  фізичної  культури  й  спорту.  Житлове  будівництво.  Забезпе-ченість населення житлом.
7)   Проблеми й перспективи розвитку.
Практична робота 10. Нанесення на контурну карту області найваж-ливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту пер-спективного розвитку області.
1) Нанесіть на контурну карту адміністративні кордони своєї області 
(республіки). Укажіть, з якими областями (республікою) і країна-ми вона межує.
2) Позначте на контурній карті за допомогою умовних знаків родовища 
корисних копалин, що залягають на території вашої області (респуб-ліки).
3)   Підпишіть  на  контурній  карті  назви  найбільших  міст  вашої  об-ласті  (республіки).  Укажіть  найбільші  господарські  (промислові 
підприємства,  транспортні  управління,  фінансові  установи) 
і культурні (палаци культури, музеї, картинні галереї, бібліотеки) 
об’єкти, розташовані в цих містах.
4)   Використовуючи  мережу  Інтернет,  зайдіть  на  сайт  Державної  ад -міністрації вашої області (республіки) та знайдіть сторінку «економі-ка». З’ясуйте соціально-економічне становище області (республіки) 
за  останній  період  і  підготуйте  на  цій  основі  відповідь  про  пробле-ми  й  перспективи  вашого  краю.  Зверніть  увагу  на  ті  зміни,  які  ос-таннім  часом  відбулися  в  демографічній  ситуації,  на  ринку  праці, 
у промисловості,  сільському  господарстві,  транспорті,  будівництві 
та зовнішній торгівлі області (республіки).
5)   На окремих аркушах паперу складіть проект перспективного роз-витку вашої області (республіки).
При  складанні  проекту  зверніть  увагу  на  наявний  економічний  потен-ціал області (республіки) і передумови для її подальшого розвитку.
Орієнтовний план проекту перспективного  
розвитку вашої області (республіки)
1)   Актуальність складання проекту перспективного розвитку області 
(республіки).
2)   Оцінка економічного потенціалу області (республіки).
3)   Сучасний стан розвитку області (республіки), найважливіші еко-номічні, екологічні й соціальні проблеми.
4)   Найбільш перспективні напрямки в розвитку області (республіки), 
їхнє обґрунтування.
5)   Заходи,  які  необхідні  для  здійснення  запропонованих  вами  на -прямків розвитку області (республіки).
6)   Очікувані результати реалізації проекту перспективного розвитку 
вашої області (республіки).
ІІ  варіант
  Тема. Перспективи соціально-економічного розвитку області
(республіки).
  Мета уроку: формувати знання про господарство своєї області
(республіки), дати уявлення про її соціальні й екологіч -ні проблеми; розвивати готовність до співробітництва,
творчі здібності, уміння користуватися різними джере-лами знань, висловлювати власну точку зору й аргу-ментовано захищати її.
  Обладнання: статистичні дані про населення та господарство об-ласті (республіки), додаткові джерела інформації.
Методичні рекомендації
На попередньому етапі формуються кілька груп із чотирьох-шести осіб. 
Напрямки,  за  якими  вони  працюватимуть,  залежать  від  специфіки  цієї 
області (республіки) і наявних тут економічних, соціальних та екологічних 
проблем. Має бути представлене керівництво області (республіки) у складі 
губернатора (голови кабінету міністрів) і його заступників з   економічних, 
соціальних  та  екологічних  питань.  Причому  економічний  блок  бажа-но  розбити  на  основні  напрямки:  промисловість,  сільське  господарство, 
транспорт  і  зв’язок.  Кількість  груп  може  бути  від  чотирьох  до  шести:  а) 
керівництво області (республіки); б) фахівці з різних галузей промисловості 
(залежно від конкретної області, значущості й пріоритетів у її подальшо -му  розвитку  можуть  бути  представлені  енергетика,  чорна  й  кольорова 
металургія,  машинобудування,  хімічна  промисловість,  легка,  харчова  й 
лісова галузі); фахівці із сільського господарства; фахівці з транспорту та 
зв’язку (фахівці із сільського господарства, а також транспорту та зв’язку 
можуть бути виділені в  окремі групи); в) фахівці із соціальних проблем (до 
їх компетенції можуть увійти питання, пов’язані з безробіттям, розвитком 
сфери  послуг,  соціального  забезпечення,  демо-графічною  ситуацією);  г) 
екологи.
Кожний заступник і кожна група має розв’язувати певне коло запитань, 
що входять до їх компетенції. Це коло визначається заздалегідь і може слу-
жити  своєрідним  планом  роботи.  Наприклад,  до  компетенції  фахівців  із 
сільського господарства входять такі запитання:
— спеціалізація рослинництва й тваринництва області;
—  урожайність  найважливіших  сільськогосподарських  культур, 
продуктивність сільськогосподарських тварин;
— рівень рентабельності сільськогосподарської продукції;
—  аграрні  відносини  та  їхній  вплив  на  подальший  розвиток  сільського 
господарства;
— шляхи підвищення врожайності сільськогосподарських культур і про-дуктивності худоби;
— роль держави в ціноутворенні сільськогосподарської продукції в умо-вах ринкової економіки;
—  місце  сільського  господарства  в  планах  перспективного  розвитку  об-ласті (республіки).
Кожна група має підготувати проект розвитку своєї галузі (сфери діяль-ності)  у  найближчому  майбутньому  й  обґрунтувати  необхідність  виділення 
коштів для його здійснення (заздалегідь оговорюються суми, необхідні для 
здійснення того або іншого пункту проекту).
Перед  початком  гри  вчитель  й  «керівництво»  області  (республіки)  чітко 
визначає поставлені перед фахівцями завдання:
—  комплексний  розвиток  області  в  умовах  обмежених  можливостей  фі-нансування (оголошується сума, виділена на розв’язання наявних проблем, 
у тому числі за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів);
—  покращення  екологічної  ситуації,  зокрема  за  рахунок  будівни- 
цтва  очисних  споруд  і  збільшення  площі,  яку  займають  природоохоронні 
об’єкти;
— зменшення рівня безробіття (здійснення програм із працевлаштування, 
у тому числі пов’язаних з одержанням другої спеціальності, наданням допо-моги для початку підприємницької діяльності);
— підвищення рівня освіти й стану закладів охорони здоров’я;
— будівництво нових підприємств;
—  збільшення  збору  сільськогосподарських  культур  і  одержуваної  про-дукції тваринництва;
— розвиток транспорту та зв’язку, зокрема ремонт і будівництво доріг із 
твердим покриттям.
Найважливішим етапом у підготовці гри є аналіз обласної (республікан- 
ської) і міської періодичної преси, телепередач місцевого телебачення, а також 
матеріалів,  розміщених  у  мережі  Інтернет,  присвячених  соціальним,  еконо-мічним й екологічним проблемам. Учні повинні мати можливість вибрати ма-теріали, у яких найбільш повно висвітлюються проблеми області (республіки), 
перспективи розвитку галузей господарства й окремих підприємств. 
Структура уроку, фрагменти виступів учнів
Заняття починається зі вступного слова вчителя. Він називає тему уроку; 
нагадує  мету,  основні  етапи  й  правила  проведення  заняття;  закликає  вести 
обговорення коректно й аргументовано, уміло наводити докази в захист свого 
проекту.
Потім  бере  слово  «керівництво»  області  (республіки).  Губернатор  (го-лова  кабінету  міністрів)  повідомляє,  що  на  сьогоднішній  розширеній 
господарській раді будуть обговорюватися перспективи подальшого розвитку 
області, а також визначатися пріоритетні напрямки розвитку окремих галу-зей, виробництв і підприємств на основі аналізу ситуації, що склалася (у тому 
числі  глобальної  економічної  кризи),  наявних  передумов  для  подальшого 
розвитку, перспектив вийти на всеукраїнський і світовий ринок. Підсумком 
господарської ради має бути розподіл наявних фінансових ресурсів (напри -клад, у сумі 50 млн грн).
Основним  протиріччям,  що  має  бути  рушійною  силою  заняття,  є  обме -женість коштів і необхідність вибрати пріоритети в перспективах розвитку 
області  (республіки)  для  їхнього  виділення  під  конкретні  проекти.  Кожна 
група  фахівців  обстоює  інтереси  своєї  галузі  (сфери  діяльності),  доводить 
важливість того або іншого проекту. Губернатор (голова кабінету міністрів) 
і його  заступники  мають  представляти  інтереси  всієї  області  (республіки) 
і дивитися на проблему комплексно. У той самий час вони мають уважно ви-слухати аргументи кожної групи, а при оцінюванні їхніх проектів виходити 
з особливостей економічної, соціальної та екологічної ситуації, що склалася 
в області (республіці).
Основними критеріями під час прийняття рішення про фінансування мо-жуть бути такі:
1.   Виділення  коштів  на  ті  проекти,  які  підтримуються  іншими  групами. 
Наприклад,  група,  що  займається  промисловістю,  пропонує  побудувати  під-приємство  з  виробництва  сучасних  економічних  систем  опалення.  Створення 
підприємства дасть нові робочі місця, а використання систем опалення знизить 
споживання енергоносіїв, покращить екологічну обстановку. Природно, що цей 
проект підтримають екологи й група, що займається соціальними питаннями.
2.   Можливість здійснення проекту за мінімальних витрат і з найбільшим 
ефектом.  Наприклад,  підтримка  підприємництва  у  вигляді  максимального 
спрощення процесу реєстрації для цього виду діяльності.
3.   Можливість залучення позабюджетних коштів, наприклад у вигляді 
інвестицій.
Під час обговорення проектів відбувається порівняння на альтернативній 
основі.  Наприклад,  вартість  підприємства  з  виробництва  систем  опалення 
можна порівняти з ремонтом автодоріг або будівництвом комплексу з виро-щування бройлерів. Саме на основі порівняння і відбувається прийняття рі-шення про виділення коштів для здійснення того або іншого проекту. У разі, 
якщо  коштів  не  вистачає,  а  проект  керівництво  вбачає  перспективним,  гу-бернатор (голова кабінету міністрів) пропонує групі варіант пошуку позабюд -жетного фінансування.
Приклади аргументів, запропонованих фахівцями із сільського госпо -дарства, і хід їхнього обговорення
Виступ  представника  від  групи  сільського  господарства:   Область  має 
у своєму  розпорядженні  родючі  ґрунти,  сприятливі  кліматичні  умови,  але 
наше зерно не відповідає ряду вимог, і тому на світовому ринку продається за 
низькою ціною. За відносно невеликих капіталовкладень можна підвищити 
якість зерна, а отже, підвищити його ціну на світовому ринку в 1,5 разу. На 
жаль, через низьку рентабельність виробництва зерна сільськогосподарські 
виробники  не  мають  коштів  для  здійснення  заходів,  спрямованих  на 
підвищення його якості, а також запобігання обвалу цін у період збору вро-жаю.
На  наш  погляд,  необхідно  розглянути  питання  про  регулювання  цін  на 
зерно у зв’язку з їхніми сезонними коливаннями. Як відомо, у вересні-жовтні 
багато  господарств  змушені  продавати  зерно  за  найнижчими  цінами,  щоб 
розрахуватися за кредити, поставку техніки й горючемастильних матеріалів. 
Уважаємо за необхідне виділення на це 5 млн грн бюджетних коштів.
Також звертаємо увагу на необхідність регулювання закупівельних цін на 
молоко. Минулого літа молокозаводи купували молоко за 1—1,5 грн за літр. 
При цьому рентабельність його виробництва склала менше ніж 5 %, тоді як 
рентабельність молочної продукції перевищує 25 %.
Заступник губернатора із сільського господарства: У ринковій економіці 
держава не фінансує виробників і не втручається в ціноутворення. Пропоную 
вам розглянути питання зі створення власного молокозаводу.
Відповідь  представників  сільського  господарства:  Досвід  розвинених 
країн  показує,  що  ціноутворення  —  це  результат  спільної  дії  законів  рин-ку й державного регулювання. Що стосується молокозаводу, то питання про 
його  будівництво  є  складовою  нашого  проекту.  Однак  один  завод  не  зможе 
серйозно вплинути на ціноутворення, а отже, і не розв’яже проблеми.
Заступник  губернатора  із  сільського  господарства:  Незважаючи  на 
щорічні державні дотації сільському господарству країни (від 2,5 до 3,2 млрд 
грн на весняно-польові роботи), позитивного результату досягти не вдавало -ся,  а  витрачені  кошти  не  поверталися.  До  сьогодні  тривають  дискусії  щодо 
визначення  оптимального  співвідношення  між  ринковими  й  регулюючими 
чинниками.  Дійсно,  ринковий  механізм  сам  по  собі  не  здатний  забезпечи-ти відповідної ефективності виробництва. Але звертаю вашу увагу на те, що 
держава має регулювати ціну економічними важелями, область таких мож-ливостей не має.
Відповідь представників сільського господарства: Ціноутворення в сіль -ському господарстві потребує обов’язкового державного регулювання. Це ро -биться в багатьох країнах, зокрема в США, Японії та країнах ЄС. Наприклад, 
у США фермери отримують значну фінансову допомогу.
Заступник  губернатора  із  сільського  господарства:   Підсумувавши  об -говорення,  можу  сказати,  що  можливі  часткове  фінансування  програми  з 
викупу  частини  зерна  в  період  збору  врожаю  та  участь  у  будівництві  моло-козаводу.
Пропонуємо  розглянути  схему,  коли  підприємства  харчової  промисло-вості фінансують окремі господарства, які займаються виробництвом сільсь-когосподарської продукції, необхідної певному підприємству.
Уважаємо  за  необхідне  поставити  перед  урядом  питання  про  формуван-ня  заставної  ціни  на  зерно.  Для  цього  частина  зерна  береться  в  заставу  й 
протягом  установленого  періоду  (6—10  місяців)  зберігається  на  елеваторах 
і складах, а держава розраховується за нього з господарствами за ціною, що 
забезпечує мінімальний доход.
Під час обговорення формується позиція керівництва щодо того або іншого 
проекту  й  оголошуються  проміжні  рішення  про  спрямування  бюджетних 
коштів  на  фінансування  того  або  іншого  проекту.  Остаточні  суми  оголошу-ються наприкінці заняття.
Підставою для визначення переможців є кількість прийнятих проектів від 
певної групи й обсяги фінансування. Додаткові бали можуть одержати групи, 
які відстоюють інтереси широких верств населення. Для цього в грі може бра -ти участь четверта влада — представники різних органів масової інформації. 
Їхнім завданням є об’єктивна оцінка прийнятих рішень.
Журналісти  повинні  мати  вільний  доступ  до  документів,  прийнятих  на 
господарській раді, і мати можливість знайомитися з ходом обговорення для 
того, щоб проінформувати жителів області (республіки) про розглянуті про-екти та прийняті рішення.
Гра може мати продовження у вигляді експертизи зі здійснення ряду про-ектів.
Замовником проекту виступає «керівництво» області (республіки). Її пред-ставник указує місце розташування об’єкта, його профіль, приблизні обсяги 
виробництва. Завдання експертів — вивчити можливі наслідки будівництва 
й виробничої діяльності підприємства, дати висновок про доцільність будів-ництва об’єкта в цьому місці та його економічну ефективність.
У ролі експертів можуть виступати економісти, географи й екологи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Географія своєї області (республіки).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід