Геологічна будова й рельєф Північної Америки
 
Урок № 41
Геологічна будова й рельєф Північної Америки
Мета уроку: сформувати знання про характерні риси геологічної будови Південної Америки; дати уявлення про історію розвитку й формування рельєфу; виявити закономірності поширення основних форм рельєфу та корисних копалин материка; формувати вміння порівнювати рельєф материків на прикладі Північної й Південної Америки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, атлас, фізична карта Північної Аме-рики, картосхема «Давнє зледеніння Північної Америки», ілюстрації із зображенням різних форм рельєфу (у тому числі льодовикового походження).
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: називати характерні риси геологічної будови й рель-єфу Північної Америки; порівнювати рельєф Північної й Південної Америки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Географічна номенклатура: Примексиканська низовина, Центральні й Великі рівнини; го-ри — Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі.
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
(Привернути увагу учнів до картосхеми «Давнє зледеніння Північної Америки».)
Перед вами картосхема, що відображає територію, яку займав на території материка давній льодовик. Річ у тому, що четвертинне зледеніння відіграло важливу роль у формуванні сучасного рельєфу материка, а також вплинуло на особливості географії його внутрішніх вод.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
III. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Які сучасні материки входили до складу Лавразії?
2. Які процеси стали причиною виникнення найбільш протяжної гірської системи у світі?
3. Якими є особливості гірської системи Анд?
4. Які карти необхідні для вивчення теми «Геологічна будова й рельєф»?
IV. Вивчення нового матеріалу
План
1. Геологічна будова.
2. Рельєф материка.
3. Корисні копалини.
1. Геологічна будова
Розповідь учителя
В основі материка лежить Північноамериканська платформа, що на північному сході виходить на поверхню у вигляді Канадського кристалічного щита (платформа займає майже 3/4 поверхні материка й значну частину Канадського Арктичного архіпелагу й Гренландії). На заході в резуль-таті зіткнення Тихоокеанської й Північноамериканської літосферних плит сформувалася область середньої й молодої складчастості, що простягнулася з півночі на південь на 9000 км (через Центральну Америку вона тягнеться на південноамериканський материк). На сході до платформи приєднується область давньої й найдавнішої складчастості — гори Аппалачі з висотами до 2000 м.
Північно-східна частина платформи під вагою давнього льодовика подекуди прогнулася. Про-гини, заповнені пізніше водою, утворили Гудзонову затоку й більш дрібні затоки й протоки, що відокремили від материка Канадський Арктичний архіпелаг. Унаслідок розломів від платформи відокремився острів Гренландія.
(Подальшу свою розповідь учитель супроводжує демонстрацією ілюстрацій.)
Під час льодовикової епохи клімат Північної півкулі був суворішим, ніж сьогодні. Гігантський льодовик, розбитий на окремі блоки, повільно сповзав, відколював дрібні уламки, захоплював цілі брили гірських порід і ніс їх із собою. На південній окраїні льодовик починав танути, численні річки й струмки виносили з-під льоду гальку, пісок, часточки глини. Іноді такі водні потоки протягом тривалого часу текли в льодовику, утворюючи своєрідний тунель, і тоді накопичувалися вузькі й довгі піщані й глиняні вали. Під дією талих вод утворювалися піщані наноси, простягнулися вузькі поздовжні піднесення, що нагадують залізничні насипи, по всій території виникли величезні валуни, талі води заповнили виорані льодовиком зниження й створили численні озера. Так утворився ландшафт, характерний для областей давнього зледеніння.
Завдання
Порівняйте геологічну будову Північної та Південної Америки.
2. Рельєф материка
Робота з картою
Використовуючи фізичну карту Північної Америки, визначте місце розташування великих форм рельєфу та його найбільш характерні риси.
Робота в групах
Об’єднати учнів у три групи і пропонує описати за планом одну з рівнин материка: перша гру-па — Центральна рівнина, друга — Велика рівнина, третя — Примексиканська низовина. Після завершення роботи представники груп презентують результати.
План
1) Покажіть рівнину на карті.
2) З’ясуйте, у якій частині якого материка вона розташована.
3) Укажіть, із якими географічними об’єктами межує.
4) За допомогою масштабу визначте її довжину.
5) За допомогою шкали висот установіть переважні висоти.
6) Знайдіть висоти з максимальною та мінімальною абсолютною висотою.
7) Порівняйте цю рівнину з подібними формами рельєфу.
3. Корисні копалини
Розповідь учителя
Надра материка багаті на різноманітні корисні копалини. Це пов’язано з тектонікою й геологі-чною будовою континенту. Найбільше значення мають родовища паливних корисних копалин і поклади руд кольорових металів (міді, свинцю, цинку), коштовних металів. Материк бідний на марганець, хром, боксити, вольфрам, олово.
Найбільші родовища кольорових металів розташовані в межах Канадського кристалічного щи-та (вони пов’язані з магматичними й метаморфічними породами фундаменту давньої платформи), золото — у Каліфорнії й на Алясці. На північному заході Канади протікає р. Клондайк (права при-тока р. Юкон). У її басейні розміщений один із всесвітньо відомих районів золотодобування. На-прикінці ХІХ ст. з ним пов’язувалося поняття «золотої лихоманки», викликаної відкриттям родо-вищ коштовного металу.
Із паливних корисних копалин є великі поклади вугілля, нафти й природного газу. Коксівним кам’яним вугіллям виділяється Аппалачський басейн. Найбільші нафтові родовища розташовані в районі Мексиканської затоки (штати Техас, Луїзіана) і на Алясці (як правило, вони пов’язані з осадовим чохлом, материковим шельфом, крайовими прогинами). У цих самих районах розташо-вана основна частина газових родовищ. Майже всі поклади кам’яного вугілля материка зосере-джені на території США (на західному схилі передгір’я Аппалачів — у так званому Пенсильванс-кому басейні, у штаті Західна Вірджинія, на південь від Великих озер), вони переважно пов’язані з відкладеннями карбону, тріасу та крейди. Із нерудних корисних копалин велике значення мають сірка, фосфорити, калійна й кухонна солі. Родовища солі, зокрема калійної, поширені по периферії платформи. Північна Америка багата також на різні будівельні матеріали.
Робота з контурною картою
Позначте на контурній карті «Північна Америка. Фізична карта» найбільші родовища корисних копалин у районі їхнього залягання. Установіть закономірності в розміщенні мінеральних ресурсів.
Завдання
Продовжте порівняння рельєфу Північної та Південної Америки.
Зразок відповіді
Середня висота Північної Америки над рівнем моря — 720 м, тоді як Південної — на 140 м ме-нше (580 м), однак максимальна висота більша в Південної Америки (г. Аконкагуа — 6960 м), на заході материків тягнуться молоді гори, на сході — старі гори (у Південній Америці — плоско-гір’я). Середня частина материків рівнинна. При цьому в Північній Америці низовини займають меншу площу, ніж височини, а в Південній Америці значна частина поверхні припадає на плоско-гір’я. Пояс гір на заході Північної Америки більш широкий, ніж у Південній. Перепад висот між гірським, західним районом і східним, рівнинним у Північній Америці не такий різкий, як у Пів-денній, оскільки на схід від гір Північної Америки тягнеться плоскогір’я (Великі рівнини), а потім уже низовина; у Південній Америці високогір’я відразу переходять у низовину.
Цікаві факти
Уздовж східного узбережжя Північної Америки в напрямку з південного заходу на північний схід простягнулися Аппалачські гори. Вони являють собою широку смугу хребтів і плато, що ви-тягнулася більш ніж на 2000 км від штату Алабама до затоки Св. Лаврентія. Гори продовжуються і на острові Ньюфаундленд.
Особливості Аппалачів обумовлені їхнім віком. Південна частина гірської країни була зібрана у складки сотні мільйонів років тому. Північна частина разом з островом Ньюфаундленд випробу-вала горотворення тільки в першій половині палеозою. Межею між ними вважають глибоку тек-тонічну западину, що проходить від озера Ері й по долині р. Гудзон.
Північні Аппалачі нижчі за Південні. Вони являють собою хвилясте плоскогір’я, над яким здіймаються гірські хребти, масиви й поодинокі гори. Найбільш гориста територія на північ від Нью-Йорка й на схід від озера Онтаріо.
У четвертинному періоді Північні Аппалачі покривали льодовик і залишили відкладення у ви-гляді кінцево-моренних валів, яких багато в міжгірних зниженнях. Діяльність льодовика вплинула і на форму долин — вони мають троговий профіль, що нагадує коритоподібну річкову долину. Хоча в гір в основному пологі форми, але в окремих масивах збереглися глибокі льодовикові зни-ження, частина з яких заповнена водою.
На сході хребти Північних Аппалачів простягаються до Атлантичного океану, створюючи роз-членовану берегову лінію із численними островами, півостровами, затоками. Одна з найбільших заток — Фанді — відома найвищими у світі припливами, висота яких досягає 18 м.
Рельєф Південних Аппалачів більш складний. Зі сходу гори оточені слаборозчленованим плато Підмонт. Плоский рельєф плато сприяв освоєнню цієї території. Тут багато міст, густа мережа залізничних й автомобільних шляхів. Це одна з найбільш заселених частин материка.
Процеси горотворення в районі Аппалачів давно завершилися. Тому гори мають згладжені не-високі вершини з пологими схилами, широкі долини й зниження. Ще одна особливість Аппала-чів — виходи на поверхню шарів, що містять різні корисні копалини. Серед них залізні, мідні, ти-танові, цинкові руди. Також в Аппалачах перебуває одне з найбільших у світі родовищ азбесту. Але найголовніше багатство давньої гірської країни — це запаси високоякісного кам’яного вугіл-ля. Аппалачський басейн відіграв величезну роль у часи індустріалізації США й зараз забезпечує країну найважливішим видом паливних корисних копалин.
Кордильєри відрізняються великою розмаїтістю ландшафтів. Найсуворіші умови характерні для найпівнічнішої частини Кордильєр — Аляски. Як і в усій гірській системі, вони простягнулися потужним поясом по західній окраїні Америки. Але Кордильєрам Аляски властива широка смуга внутрішніх плато й плоскогір’їв, що оточують високі гірські хребти.
Східний пояс Кордильєр Північної Америки починається далеко на півночі, біля берегів Півні-чного Льодовитого океану. Ці безлісі гори, розчленовані вузькими поперечними долинами, укриті масою уламків, що утворилися в результаті морозного вивітрювання гірських порід.
Західний, тихоокеанський пояс Кордильєр Північної Америки починається на Алеутських ост-ровах, які являють собою роздроблений і частково затоплений океаном гірський ланцюг. Їхнім продовженням є Алеутський хребет, що займає більшість півострова Аляска. Вершини Алеутсько-го хребта здіймаються над океаном на 2,5—3 тис. м у вигляді потужних вулканічних конусів. Ба-гато які з них — діючі вулкани. Час від часу вони стають епіцентрами катастрофічних вибухів, що не тільки руйнують кратери й схили вулканів, але й околиці в радіусі сотень кілометрів.
У межах Алеутського хребта найбільш сильним за останні сотні років було виверження вулка-на Катмай у 1912 р. У результаті вибуху, який можна було почути за 1200 км, у повітря викинуло-ся близько 30 км3 попелу й уламків гірських порід, а на місці вершини вулкана утворилася величе-зна кальдера — велика овальна улоговина із крутими схилами.
На території Канади й США розміщена ще одна частина Кордильєр, що дістала назву «Скеляс-ті гори». Їхня протяжність становить близько 3200 км, а за висотою вони значно поступаються Андійським Кордильєрам.
IV. Закріплення вивченого матеріалу
Робота з картою
1. Використовуючи фізичну карту Північної Америки, дайте відповіді на запитання.
1) На які три частини можна умовно поділити материк за будовою поверхні?
2) Якими є особливості географічного положення найбільших рівнин материка?
3) Чому Кордильєри вищі, ніж Аппалачі?
2. За допомогою фізичної карти та карти будови земної кори порівняйте рівнини Північної Америки за розташуванням, походженням, геологічною будовою, середніми висотами, ха-рактером поверхні.
Спільні риси

Відмінні риси
Центральні рівнини Великі рівнини
 
Тестові завдання
1. Укажіть, яку широту й довготу мають усі точки материка.
А південну широту й східну довготу
Б північну широту й східну довготу
В північну широту й західну довготу
Г південну широту й західну довготу
2. Укажіть ім’я мандрівника, який здійснив внесок у вивчення Північної Америки.
А А. Тасман
Б А. Маккензі
В А. Веспуччі
Г Д. Лівінгстон
3. Укажіть форму рельєфу, що розташована на південному сході Північної Америки.
А Великі рівнини
Б Лаврентійська височина
В Аппалачі
Г Примексиканська низовина
4. Укажіть назву холодної течії, що проходить уздовж східного узбережжя материка з півночі на південь.
А Каліфорнійська
Б Аляскинська
В Гольфстрім
Г Лабрадорська
5. Укажіть форми рельєфу, що відповідають давній Північноамериканській платформі.
А Центральні й Великі рівнини
Б Кордильєри й Аппалачі
В Аппалачі й Центральні рівнини
Г Великі рівнини й Кордильєри
6. Укажіть, якою умовною лінією перетинається територія Північної Америки.
А нульовим меридіаном
Б Південним тропіком
В екватором
Г Північним полярним колом
7. Укажіть корисні копалини, родовища яких виявлені в Кордильєрах.
А мідь, цинк, свинець
Б залізна руда й вугілля
В нафта, природний газ, вугілля, золото
Г торф і вугілля
8. Укажіть найвищу вершину Аппалачів.
А Орісаба
Б Попокатепетль
В Мак-Кінлі
Г Мітчелл
9. Укажіть форму рельєфу, що простягнулася уздовж східного підніжжя Кордильєр.
А Примексиканська низовина
Б Великі рівнини
В Центральні рівнини
Г Берегові хребти
10. Укажіть, в області якої складчастості розташовані Аппалачі.
А герцинської
Б кайнозойської
В мезозойської
Г палеозойської
Відповіді: 1. В; 2. Б; 3. Г; 4. Г; 5. А; 6. Г; 7. А; 8. Г; 9. Б; 10. А.
VII. Підсумки уроку
Висновки
• В основі материка лежить Північноамериканська платформа, яка на північному сході вихо-дить на поверхню у вигляді Канадського кристалічного щита. На заході в результаті зіткнення Тихоокеанської й Північноамериканської літосферних плит сформувалася область складчастості.
• За формами рельєфу материк можна поділити на три частини: на заході Кордильєри (г. Мак-Кінлі, 6193 м); у центрі — високі Великі рівнини й низькі — Центральні; на сході — гірські під-няття Аппалачів. Значною мірою на рельєф вплинув льодовик. На південь від Великих озер він відклав багато моренного матеріалу, тому Центральні рівнини мають горбкуватий рельєф.
• Світове значення мають поклади кам’яного вугілля (Передаппалачський прогин), нафти й природного газу (Примексиканська низовина, Аляска, Канадський Арктичний архіпелаг). Найбі-льші родовища руд кольорових металів розташовані в межах Канадського кристалічного щита та в Кордильєрах, золота — в Каліфорнії та на Алясці.
VIII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Використовуючи додаткову літературу, доведіть, що Аппалачі — давні гори.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Геологічна будова й рельєф Північної Америки", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід