Канада
 
УРОК № 44 
Тема. Канада. 
Очікувані 
результати: 
учень характеризує населення і міста країни, називає 
особливості сучасного розвитку господарства, харак-теризує галузеву та територіальну структуру промисло -вості, особливості сільського господарства, транспортну 
інфраструктуру, зовнішньоекономічні зв’язки. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами країни. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, населення, міста, господарство, 
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Канада входить до найбільших виробників багатьох видів промислової 
та сільськогосподарської продукції. Для неї характерні висока концентра-ція виробництва, величезні територіальні відмінності в розміщенні господар -ства, а також велике значення гірничодобувної, лісової та деревопереробної 
промисловості. У гірничодобувній галузі найбільше значення мають: видо-буток природного газу (третє місце у світі), нафти (дев’яте місце), цинкових 
руд (перше місце), нікелевих руд (друге місце), мідних руд (четверте місце), 
золота (п’яте місце). 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. Якими є особливості природи Канади? 
2. На які ресурси багата країна? 
3. Чим пояснюються особливості етнічного складу населення країни? 
4. У яких районах Канади проживає найбільше українців? 
5. Які канадські товари дістали світове визнання? 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
Учитель нагадує, що десятикласники повинні були самостійно опрацюва-ти матеріал, присвячений Канаді. Після цього об’єднує учнів у групи і пропо -нує самостійно охарактеризувати країну. Кожна група отримує картку із за-вданням і розподіляє обов’язки: учні письмово відповідають на запитання 
репродуктивного характеру, а більш складні завдання обговорюють колек-тивно (у процесі роботи можна користуватись атласами та іншими джерела-ми знань). 
1. Природні умови. 
2. Рівень забезпеченості водними, лісовими, земельними й агрокліматични-ми ресурсами. 
3. Забезпеченість корисними копалинами. Географія найважливіших родо-вищ. 
Виконайте завдання : 1) Оцініть природні умови Канади в порівнян -ні зі США. 2) Порівняйте забезпеченість водними, лісовими, земельними 
й агрокліматичними ресурсами Канади й Росії. Зробіть висновок. 3) Які галузі 
промисловості розвиваються в Канаді завдяки наявності природних ресурсів? 
4. Кількість і темпи росту кількості населення (високі, середні, низькі). 
5. Віковий і статевий склад. 
6. Національний і релігійний склад. 
7. Процеси імміграції й урбанізації, найбільші міста. 
Виконайте завдання : 1) Поясніть те, що 90 % усього населення Канади 
живе в межах 200 км від кордону зі США, при цьому більшість із них скон-центровані в районі Великих озер і поблизу річки Св. Лаврентія. 2) Поясніть, 
чому в останні роки на переселенців припадає до 75 % щорічного приросту на-селення країни. 3) Чим би ви пояснили дуже високий рівень життя в країні? 
Так, за індексом розвитку людського потенціалу Канада постійно виперед-жає США. 4) Які проблеми виникають у країні у зв’язку з існуванням двох 
найбільших груп населення: англо-канадців та франко-канадців? 
8. Галузева структура промисловості. 
9. Значення, види продукції, що випускається, і особливості географії маши-нобудування.
10. Географія хімічної промисловості. 
11. Географія лісової й деревообробної промисловості. 
12. Особливості розвитку сільського господарства. 
13. Основні види сільськогосподарських рослин, географія їхнього вирощу-вання. 
14. Значення й особливості тваринництва. 
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями : 1) Із чим пов’язана 
більша частка ГЕС у виробництві електроенергії країни? 2) У чому проявля-ється залежність економіки Канади від США? 3) Чим би ви пояснили, що 
основним районом м’ясного скотарства є Альберта, а на півдні Британської 
Колумбії переважає молочне господарство? 4) Чому для рослинництва краї-ни характерна порівняно низька врожайність? 5) Якими є особливості тран-спортної системи країни? 
15. Перелічіть характерні риси зовнішніх економічних зв’язків Канади. 
Сформулюйте свою точку зору за такими питаннями: 1) Які транспортні 
магістралі зв’язують Канаду та США? Які вантажі по них перевозяться? 2) 
Які плюси й мінуси має залежність країни від зовнішньоекономічних зв’язків 
зі США? 3) Порівняйте структуру зовнішньої торгівлі Канади та США. По -ясніть відмінності. 
По закінченні роботи групи здають виконані роботи і вибирають кількох 
учнів, які разом з учителем перевіряють їх і на наступному уроці доповідають 
про підсумки. 
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Якими є особливості географії промисловості країни? Чим вони викли -кані? 
2. Порівняйте спеціалізацію промисловості Канади та Сполучених Штатів 
Америки. Поясніть наявність схожих рис. 
3. Які види транспорту й чому дістали найбільший розвиток у Канаді? 
4. Порівняйте основні риси транспортної мережі Канади та США. Поясніть 
напрямки найважливіших магістралей. 
5. Чому для рослинництва й пасовищного скотарства Канади характерний 
екстенсивний шлях розвитку? 
6. Чому на річках рівнин США пороги — рідкісне явище, а для річок рівнин 
Канади вони типові? 
7. Більшість видобутої в Канаді нафти передається нафтопроводами до США. 
Одночасно нафтопереробні заводи Приозер’я використовують нафту, яка 
надходить зі США. Чим можна пояснити ці факти? 
8. Оттава — місто, яке спеціально було збудоване для виконання столичних 
функцій. Чим керувалися канадці, обираючи місце розташування майбут-ньої столиці? 
9. Одночасне заселення Канади англійцями й французами породжувало кон-флікти між ними. У цей час у країні гостро постає питання про майбутнє 
найбільшої провінції Канади — Квебеку (тут проживає 6 млн осіб із 7 млн 
франко-канадців). Значна частина її жителів виступають за політичний 
суверенітет провінції. 
Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте повідомлен-ня про цю проблему й про те, які кроки вживає центральний уряд для її 
розв’язання. Висловте свою точку зору про те, як здобуття незалежності про-вінцією Квебек може вплинути на країни із потужними сепаратистськими 
рухами?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Канада", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід