Карпатський економічний район.
 
УРОК  №  46
  Тема. Карпатський економічний район.
  Очікувані   учень застосовує типовий план при складанні харак -теристики економічного району; порівнює економічні
райони за їх спеціалізацією; аналізує проблеми і пер-спективи розвитку свого економічного району.
  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
  Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, статистичні дані щодо
економічного району.
 Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, населення, госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Район розташований на крайньому заході України (центральна части-на Європи). Особливістю є те, що він межує з п’ятьма державами: Поль-щею,  Словаччиною,  Угорщиною,  Румунією  та  Молдовою.  Більшість  із 
них  входять  до  ЄС  і  є  вигідними  зовнішньоекономічними  партнерами. 
Розвитку транзитного потенціалу району сприяє значна кількість заліз-ничних та автомобільних магістралей загальнодержавного й  міжнарод-ного  значення.  Питома  вага  території  —  9,3  %,  населення  —  13,2  %, 
продукції сільського господарства — 12,3 %, експорту — 6,7 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Що ви знаєте про історію Галицько-Волинського князівства? 
2)   Із якими історичними подіями пов’язане об’єднання Західної Ук-раїни з основною частиною країни? 
3)   Чим відрізняється клімат Закарпаття та Прикарпаття? 
4)   Якими  є  особливості  природи  Карпат?  Поклади  яких  корисних 
копалин розвідані на території району?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. На-селення та трудові ресурси.
Учитель  об’єднує  учнів  у  групи  й  пропонує  самостійно  схарактери -зувати  економіко-географічне  положення  району,  його  природні  умови 
і ресурси, відмінності в населенні та трудових ресурсах.
результати:
Завдання. 
Назвіть  переваги  та  недоліки  економіко-географічного  положення 
району. Укажіть галузі промисловості, які можуть розвиватись у районі, 
використовуючи місцеву сировину.
Карпатський економічний район
Площа — 56,6 тис. км
2
, населення — 6081 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.)
Львівська область
(утворена 
в 1939 р.)
Івано-Франківська 
область
(утворена в 
1939 р.; до  1962 р. 
— Станіславська)
Чернівецька  
область
(утворена 
в 1940 р.)
Закарпатська об -ласть
(утворена 
в 1946 р.)
Площа — 21,8  тис. 
км
2
, населення — 
2555 тис. осіб (на 1 
травня 2008 р.)
Площа — 13,9  тис. 
км
2
, населення — 
1381 тис. осіб (на 1 
травня 2008 р.)
Площа — 8,1 тис. 
км
2
, населення — 
903  тис. осіб (на 1 
травня 2008 р.)
Площа — 12,8  тис. 
км
2
, населення — 
1242 тис. осіб (на 1 
травня 2008 р.)
Кількість міст  — 
44, найбільші: 
Львів (735,5 тис. 
осіб), Дрогобич 
(78,7 тис. осіб), 
Червоноград (68,7 
тис. осіб), Стрий 
(60,7 тис. осіб)
Кількість міст  — 
15, найбільші: 
Івано-Франківськ 
(221,2 тис. осіб), 
Калуш (67,2 тис. 
осіб), Коломия (61 
тис. осіб)
Кількість міст  — 
11, найбільші: 
Чернівці (245 тис. 
осіб), Сторожинець 
(14,5 тис. осіб)
Кількість міст  — 
11, найбільші: Уж -город (116,5  тис. 
осіб), Мукачеве 
(82,7  тис.), Хуст 
(28,6 тис. осіб)
2. Особливості господарського комплексу.
Теоретичні відомості
Електроенергетика  району  представлена  Бурштинською  ТЕС  (Івано-Франківська область) потужністю 2300 мВт та Добротвірською ТЕС (Львівська 
область) потужністю 600 мВт. Вони пов’язані з енергосистемою Центральної та 
Західної Європи й можуть експортувати свою продукцію в ці регіони. У Карпа -тах працює Теребле-Ріцька ГЕС.
У машинобудуванні переважають трудомісткі галузі, які орієнтуються на 
кваліфіковані кадри та споживача. Найбільше значення мають транспортне 
(міські  та  міжміські  автобуси,  мікроавтобуси,  тролейбуси,  мопеди,  велоси -педи)  і  сільськогосподарське  машинобудування  (міні-трактори,  косарки, 
оприскувачі),  радіоелектроніка  та  електротехніка,  приладобудування  і  вер -статобудування. 
Хімічна  промисловість  району  орієнтується  на  поклади  калійної  та 
кухонної солей, самородної сірки, озокериту, кам’яного вугілля, нафти та при-родного газу. До провідних виробництв гірничої хімії належить підприємство 
«Сірка» (місто Новий Розділ, Львівська область). Крім сірки тут випускають 
сірчану кислоту, азотні, фосфорні та калійні добрива. У Бориславі виробля -ють медичний озокерит, домішки до гумової продукції, мастила.
Важливими  галузями  спеціалізації  є  лісозаготівельна  та  деревообробна 
промисловість. Підприємства з виробництва пиломатеріалів є в Чернівецькій 
(Берегомет, Чернівці, Путила, Вижниця, Красноїльськ), Івано-Франківській 
(Брошнів, Вигода, Надвірна, Рожнятів), Львівській (Сколе, Стрий, Турка), 
Закарпатській (Рахів, Свалява) областях. 
Серед великих меблевих підприємств — Івано-Франківська меблева фаб-рика,  Ужгородський  фанерно-меблевий  комбінат,  Чернівецький  меблевий 
комбінат.  Добросинський  деревообробний  комбінат  (місто  Жовква  Львів- 
ської області) виробляє меблі для кухні.
Підприємства  целюлозно-паперової  промисловості  розташовані  в  Рахові 
(картонна фабрика) і Жидачеві. 
Потужна  сировинна  база,  потреби  господарства  та  населення  зумовили 
розвиток промисловості будівельних матеріалів. Найбільше значення має ви -робництво  цементу  (Львівська  та  Івано-Франківська  області),  цегли  (Івано-Франківськ, Мукачеве, Чернівці, Коломия), гіпсу, покрівельних матеріалів, 
залізобетонних виробів.
У харчовій промисловості найбільше значення мають молочна, борошно-мельно-круп’яна,  м’ясна,  цукрова,  маслоробно-сироварна,  кондитерська, 
плодоовочева  галузі.  Розміщення  багатьох  підприємств  залежить  від  спе-ціалізації сільського господарства. Так, овочі та фрукти переробляються в лі -состепових і передгірських районах, льон — у Передкарпатті. Більш рівно -мірно розміщені маслосирзаводи. В обласних центрах розташовані потужні 
молокозаводи та м’ясокомбінати.
Серед  галузей  легкої  промисловості  виділяються  трикотажна,  текстиль-на,  швейна,  панчішно-шкарпеткова,  взуттєва.  Трикотажні  підприємства 
розташовані  у  Львові,  Чернівцях,  Мукачеві,  Ужгороді.  Серед  підприємств 
швейної  галузі:  Самбірська  фабрика  (напівкомбінезони,  куртки,  бавовняні 
костюми),  Львівська  фабрика  швейних  спортивних  виробів  (спортивний 
одяг,  утеплені  куртки),  Дрогобицьке  підприємство  «Зоря»  (швейні  вироби 
дитячого асортименту, шкільна форма).
Одне  з  найстаріших  підприємств  легкої  промисловості  —  хутрофірма 
«Тисмениця» (місто Тисмениця Івано-Франківської області). 
Особливість сільського господарства Карпатського району полягає в суттєвих 
відмінностях у спеціалізації. Це зумовлено відмінностями в природних умовах.
Зона мішаних лісів 
та Передкарпат -ська височинна 
область
Лісостепова зона Гірські райони
Закарпатська ни-зовинна область
Зернові (пшениця, 
жито, гречка) і 
кормові культу-ри, вирощування 
льону, картоплі, 
овочів.Молочно-м’ясне скотарство, 
свинарство
Зернові (озима пше-ниця, кукурудза) і 
кормові культури, 
вирощування цукро -вого буряку, соняшни -ку, овочів і фруктів. 
Молочно-м’ясне та 
м’ясо-молочне ско -тарство, свинарство, 
птахівництво
Вирощування 
картоплі, льо-ну. Молочно-м’ясне 
скотарство, 
вівчарство
Вирощування 
зернових куль -тур, винограду, 
фруктів та овочів. 
Молочно-м’ясне 
скотар-ство, 
птахівництво
Велике значення в Карпатському районі має туристичне та санаторно-ку-рортне  господарство.  Найбільш  перспективними  є  Українські  Карпати,  де 
розташовані Трускавець, Моршин, Яремча. Важливими центрами туризму є 
Львів, Чернівці, Галич, Ужгород, Івано-Франківськ.
Карпатський  економічний  район  має  вигідне  транспортно-географічне 
положення  району  на  межі  Центральної  і  Східної  Європи.  Розвитку  тран-зитного  потенціалу  сприяє  значна  кількість  залізничних  та  автомобільних 
магістралей  загальнодержавного  й  міжнародного  значення.  Головні  з  них 
зв’язують Столичний район зі Львовом. У свою чергу, це місто має сполучен -ня з Прагою, Будапештом, Краковом, Варшавою. Автомобільний транспорт 
здійснює як внутрішньорайонні перевезення, у тому числі через гірські пе -ревали, так і міждержавні. 
Через територію району прокладено газопроводи Уренгой—Помари—Уж-город, Оренбург—Західний кордон; нафтопровід «Дружба». Зростає значен -ня повітряного транспорту, міжнародне значення має Львівський аеропорт.
Запитання та завдання
1)   Які  можливості  відкриваються  перед  районом  у  зв’язку  з  його 
вигідним  транспортно-географічним  положенням  та  наявними 
рекреаційними ресурсами?
2)   Підпишіть  на  контурній  карті  найважливіші  транспорті  вузли 
району: Львів, Чоп, Чернівці, Івано-Франківськ, Дрогобич, Стрий, 
Коломия. Поясніть географію їхнього розміщення.
3)   Район  має  досить  потужну  сировинну  базу.  Укажіть  галузі  про-мисловості,  які  спираються  на  неї  у  виробництві.  Наведіть  при-клади підприємств та видів продукції.
4)   Заповніть таблицю «Галузі спеціалізації Карпатського району»
Назва галузі
Передумови  
розвитку
Види продукції
Центри (приклади 
підприємств)
3. Найбільші міста.
Самостійна робота за підручником
Опрацювати відповідний матеріал підручника.
Завдання
1)   Львів  —  найвизначніший  туристичний  центр  Західної  України. 
За  допомогою  мережі  Інтернет  з’ясуйте,  які  пам’ятки  історії  та 
архітектури розташовані в місті.
2)   Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, по-значте  спеціалізацію  їх  промисловості.  Нанесіть  найбільш  важ-ливі транспортні магістралі.
4. Проблеми та перспективи розвитку району.
Карпатський  економічний  район  має  недостатній  рівень  розвитку 
промисловості (крім Львівської області). Як і для інших районів, проб-лемою  є  інтенсифікація  сільськогосподарського  виробництва  за  раху-нок використання сучасної техніки, добрив і засобів захисту рослин. Не 
повністю використовується рекреаційний потенціал Карпат.
Дуже актуальні питання пов’язані з наслідками несприятливих фізи-ко-географічних процесів (повені, селі, зсуви).
Завдання
Схарактеризуйте проблеми району, пов’язані з наслідками повеней.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Порівняйте кількість і густоту населення областей, які входять до 
складу району. Зробіть висновки.
2)   Схарактеризуйте машинобудування району. Укажіть, на випуску 
якої продукції спеціалізуються підприємства галузі.
3)   Доведіть, що Львівська область має більш високий рівень розвит-ку, ніж інші області району.
4)   Наведіть приклади продукції, якими можуть обмінюватися Кар-патський і Столичний економічні райони.
5)   Складіть порівняльну характеристику господарства Карпатського 
та Подільського економічних районів. Знайдіть спільні та відмін-ні риси.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1) Назвіть переваги та недоліки економіко-географічного положення 
району. 
2)  Схарактеризуйте  вплив  особливостей  рельєфу  на  господарську 
діяльність у районі. 
3) Доведіть, що демографічна ситуація в районі є не такою напруже-ною,  як  у  більшості  інших,  і  в  цілому  нагадує  становище  в  сусідньому 
Північно-Західному районі. 
4)  Порівняйте  спеціалізацію  сільського  господарства  Передкарпаття 
та Закарпаття. Поясніть відмінності.
5) За допомогою мережі Інтернет зайдіть на сайт Львівського автобусно-го заводу за адресою laz.org.ua. З’ясуйте, які види продукції, у тому числі 
автобуси підвищеної комфортності, випускаються й плануються до випуску 
на підприємстві, якими є їхні технічні характеристики.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Карпатський економічний район.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід