Клімат Євразії
 
Урок № 51
Клімат Євразії
Мета уроку: сформувати знання про особливості клімату Євразії; виявити вплив кліматот-вірних чинників на кліматичні умови різних частин материка; дати уявлення про розміщення клі-матичних поясів й областей Євразії; встановити особливості розподілу температури та опадів; формувати уміння порівнювати відмінності клімату в межах помірного поясу Євразії; розвивати уміння аналізувати тематичні карти.
Обладнання: підручник, атлас, фізична карта Євразії, кліматична карта Євразії, карта кліматичних поясів Євразії.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати чинники формування клімату, клі-матичні пояси й області материка; порівнювати відмінності клімату в межах помірного поясу Євразії.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
1. Учні висловлюють свою думку з приводу твердження, що в Євразії рівнин набагато більше, ніж на інших материках, і пояснюють зв’язок цього явища з його тектонічною будовою.
2. Учні характеризують особливості розміщення найбільших форм рельєфу Євразії.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
(Привернути увагу учнів до кліматичної карти Євразії.)
Євразія — єдиний материк, на якому представлені всі кліматичні пояси земної кулі. Із півночі на південь змінюються арктичний, субарктичний, помірний, субтропічний, тропічний, субеквато-ріальний та екваторіальний пояси. На континенті відзначені найбільші на Землі контрасти темпе-ратур, тут існують великі простори, де майже не буває дощів і райони, де випадає рекордна кіль-кість опадів. Особливістю материка є істотна зміна кліматичних умов не тільки з півночі на пів-день, але й із заходу на схід, а також наявність величезних областей із континентальним типом клімату.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
IV. Актуалізація опорних знань і вмінь
Робота на контурній карті
Зачитати назви географічних об’єктів, що характеризують рельєф материка. Учні повинні поз-начити їх на контурній карті відповідними цифрами в районах їх розташування.
Орієнтовний перелік об’єктів
Гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Кавказ, Тянь-Шань, Гіма-лаї, гора Джомолунгма.
Рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська.
Низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська.
Плоскогір’я: Середньосибірське, Декан.
Нагір’я: Тибет, Іранське.
Вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау.
Бесіда за запитаннями
1. У чому полягає подібність географічного положення Північної Америки та Євразії?
2. Які кліматичні пояси розташовані на території Північної Америки?
3. Які ви знаєте відмінності континентального й морського типу клімату?
(Далі необхідно провести бесіду з метою актуалізації знань учнів про чинники формування клімату й особливості їхнього впливу на територію Євразії.)
4. Який чинник є основним для формування кліматичних умов?
5. Як змінюється кут падіння сонячних променів на території материка?
6. Як це впливає на температурний режим?
7. Які повітряні маси формуються над материком?
8. Якими є їхні найважливіші властивості?
9. Які постійні вітри впливають на клімат материка?
10. Якими є природа й особливості впливу мусонів?
11. Якими є особливості підстилаючої поверхні Євразії?
12. Як вони впливають на клімат материка?
V. Вивчення нового матеріалу
План
1. Кліматичні пояси Євразії.
2. Порівняння клімату Євразії та Північної Америки.
1. Кліматичні пояси Євразії
Розповідь учителя
Арктичний пояс проходить через острови Північного Льодовитого океану й узбережжя східної частини материка. Температури повітря тут, як правило, значно нижчі за 0 °С. Переважають арк-тичні повітряні маси й високий тиск. Випадає невелика кількість опадів — 250 мм на рік. На поверхні морів формується стійкий льодовий покрив.
Субарктичний кліматичний пояс тягнеться вузькою смугою через північну частину материка. Тут клімат трохи м’якший, так, улітку температура піднімається вище за 0 °С.
Найбільшу територію займає помірний пояс. Тут добре виражені чотири пори року, що прояв-ляються в зміні погодних умов і життєдіяльності рослин. Улітку температури досягають +25 °С і вище, узимку опускаються до –15 °С і нижче. Середньорічна температура коливається між +20 і 0 °С. Тут переважають помірні повітряні маси й низький атмосферний тиск. Висхідні потоки повіт-ря спричиняють випадання до 1000 мм і більше опадів на рік, але розподіляються вкрай нерівно-мірно.
У межах помірного поясу сформувалися кліматичні області: морського, помірно континента-льного, континентального й мусонного клімату. Якщо межі кліматичних поясів мають широтну протяжність, то межі між областями наближені до меридіанів. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу, що допоможе охарактеризувати клімат цих областей.
Субтропічний кліматичний пояс перетинає материк, у його складі виділяють області із серед-земноморським, континентальним і мусонним кліматом.
Робота з картами
За допомогою карт атласу визначте розташування кліматичних областей субтропічного поясу. Чим відрізняється клімат цих областей?
Розповідь учителя (продовження)
Тропічний пояс у Європі відсутній, а в Азії він виражений лише в південно-західній частині, де розміщені пустельні й напівпустельні території. Улітку температури тут досягають +30 °С і більше, а взимку опускаються до +15 °С і нижче. Тут відзначені рекордно високі для материка температури повітря. Спадні потоки повітря спричиняють вкрай малу кількість опадів.
На схід розміщений субекваторіальний пояс, де кліматичні умови більш сприятливі, у першу чергу завдяки зростанню кількості опадів, що випадають. Субекваторіальний клімат можна також назвати мусонним. Різниця в тиску на материку й океані настільки велика, що екваторіальні повітряні маси, які йдуть з океану, проникають на північ від тропіка, де повинен перебувати тропічний пояс. Тому субекваторіальний пояс відразу переходить у субтропічний.
Екваторіальний пояс охоплює південь півострова Малакка й більшу частину Зондських остро-вів. Тут переважають екваторіальні повітряні маси й знижений атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря спричиняють велику кількість опадів — 1000—3000 мм на рік. Випадають вони рівномірно протягом усього року. Високі температури повітря протягом року тримаються на рівні +24…+28 °С. Для цього поясу більш характерні зміни погоди протягом дня, при цьому добові ко-ливання температури перевищують річні й досягають 10 °С і більше.
Бесіда за запитаннями
Чому полюс холоду Північної півкулі сформувався в Євразії, а не в тих самих широтах Північ-ної Америки?
Робота в групах
Об’єднати учнів у сім груп (за кількістю кліматичних поясів) і запропонувати за картами атла-су охарактеризувати тип (типи) клімату відповідних кліматичних поясів. Після завершення роботи учні презентують результати. Потім учитель звертає увагу на формування в складі деяких кліматичних поясів областей із різними типами клімату.
Практична робота
Ознайомити учнів із метою та змістом практичної роботи 16 «Визначення відмінностей кліма-тичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм». Її завдання неве-ликі за обсягом і пов’язані між собою логічною послідовністю, тому найбільш доцільно виконува-ти їх одним блоком. Учні можуть працювати групами або індивідуально.
Зразок виконання завдання 2
Кліматична область Середня температу-ра повітря (°С) Річна кількість опадів (мм), режим випадання Переважний напрямок вітру. 
Панівні повітряні маси
 січень ли-пень 
Морського клімату  +5 +15 Близько 1000. Протягом року з літнім максимумом Переважає західний напрямок й атлантичні повітряні маси. Вологі мор-ські помірні повітряні маси
Помірно кон-тинентального клімату 0…–5…–10 +20 500—700. Протягом року з літнім максимумом Улітку — західний, узимку — східний напрямок. Помірні, арктичні, атлантичні повітряні маси
Континента-льного клімату 15…–25…–35 +15 200—400. Протягом року Улітку — північний, узимку — південний і південно-східний напрямок. Континен-тальні помірні повітряні маси
Мусонного клімату –25 +15 Близько 1000. В основному влітку Улітку — східний, узимку — західний напрямок. Улітку — континентальні, узи-мку — морські помірні повітряні маси
2. Порівняння клімату Євразії та Північної Америки
Учні порівнюють клімат материків, відповідаючи на запитання вчителя.
Бесіда за запитаннями
1) У чому ви вбачаєте подібність у розміщенні кліматичних поясів Євразії й Північної Амери-ки?
2) Які існують відмінності в розміщенні кліматичних поясів і чим вони пояснюються?
3) Чому північна межа помірного поясу в Північній Америці проходить південніше, ніж у Єв-разії?
4) Який тип циркуляції атмосфери переважає на більшості території Євразії?
5) Чому в помірному й субтропічному поясах на обох континентах виділені кліматичні облас-ті?
6) Чому область континентального клімату займає в Євразії значно більшу площу, ніж у Пів-нічній Америці?
Цікаві факти
Життя багатьох районів Азії (особливо Індії й Бангладеш) задається особливим ритмом — му-сонним, що характеризується двома яскраво вираженими порами року — сухою і дощовою. Зи-ма — це час сухого сезону. До кінця травня повітря затягується сірим маревом — це пророкує на-стання сезону дощів. Його початок — це «прорив» мусону з ураганними шквалами, грозами, зли-вами. Наступаючи із західного узбережжя, до кінця червня він зазвичай уже панує над усією краї-ною: сильний ураганний вітер, зниження температури повітря на 5—10 °С, підвищення відносної вологості повітря до 95 % і вище.
Від березня тиск повітря знижується, температури швидко зростають, і в травні вони досяга-ють максимуму: сонце перебуває майже в зеніті, небо яскраво-блакитне, безхмарне, спека стає не-стерпною. Річки міліють і пересихають, починається листопад, жовтіє трава, розтріскується ґрунт.
У вересні мусон призупиняється. Дощі йдуть дедалі рідше, їхня інтенсивність зменшується, установлюється температура +25…+27 °С. У Бангладеш мусони можуть супроводжуватися жорс-токими ураганами, що нерідко набувають сили тайфуну, зі швидкістю вітру понад 100 км/год. Якщо ураган збігається в часі з морським припливом, то вони можуть утворювати хвилі заввишки до 10 м.
Періоди спеки — досить часте явище на півдні Європи. Час від часу від спеки потерпає і її пів-денно-західна частина. Проте температури літа 2003 р. стали рекордними порівняно зі звичайними показниками, особливо для Франції.
Над територією цієї країни відбувається безперервна боротьба між масами океанічного повітря із заходу, континентального — зі сходу й середземноморського — із півдня. Клімат будь-якої час-тини Франції залежить від переважання тієї або іншої тенденції. Цього разу провісником майбут-ньої спеки став потужний антициклон, що вирушив у Західну Європу з району Азорських остро-вів. Пройшовши над Північною Африкою, у тому числі над пустелею Сахара, він «нагрівся» й, дійшовши до Європи, зупинився. Область високого тиску охопила всю західну частину цієї частини світу. Уже в перші два тижні серпня тут були зареєстровані температурні рекорди. Найвищі показники спостерігалися в місті Осер (центр Франції), де тиждень поспіль стовпчик термометра тримався на рівні +40 °С. Така сама температура була зафіксована й у Швейцарії. У Великій Британії в місті Фавершам, графство Кент, стовпчик термометра піднявся до позначки +38,5 °С. Це також був абсолютний рекорд.
8 серпня міністерство охорони здоров’я Франції сповістило громадян про небезпеку перегріву. 12 серпня температура стала ще вищою, досягши абсолютного максимуму.
До кінця серпня Азорський антициклон змістився на південь, на зміну йому рухалася холодна повітряна маса. Їхнє зіткнення привело до утворення атмосферного фронту і, як наслідок, до силь-них гроз і граду розміром із перепелине яйце. Сильні вітри звалювали дерева на лінії електропере-дачі. Блискавки підпалювали сухі дерева, але через лічені хвилини вогонь заливав дощ. На півден-ному сході Франції був частково зупинений рух поїздів.
Спека й посуха викликали сільськогосподарську кризу. У багатьох регіонах урожай дозрів на місяць раніше від строку, але він переважно був таким бідним, що вартість його збирання переви-щувала можливий прибуток від продажу. Зернові вигорали, фрукти обсипалися з дерев, худоба виживала лише на штучних кормах. Економічні втрати були оцінені в 10 млрд дол.
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
1. Назвіть райони з мінімальними й максимальними температурами, мінімальною й максима-льною кількістю опадів, що випадають, і поясніть особливості географії цих районів.
2. Поміркуйте, що є причиною розмаїтості кліматичних умов Євразії.
Зразок відповіді
Цьому сприяють такі чинники: величезні розміри материка; його її витягнутість зі сходу на за-хід і з півночі на південь; розчленованість його західної, південної й південно-східної окраїн; вплив океанів і різна віддаленість окремих районів материка від них; чергування рівнин і гір.
3. Визначте кліматичний пояс або область, які характеризують кліматичні діаграми підручни-ка, і поясніть, за якими ознаками можна зробити такий висновок. Назвіть ознаки, за якими вони зробили вибір, покажіть необхідний пояс або область на карті й зазначте основні при-чини формування певного типу клімату.
Вправа «Так або ні?»
1. Для Євразії характерне різноманіття кліматичних умов — тут представлені всі кліматичні пояси земної кулі. (Так)
2. На окраїнах материка можуть формуватися континентальні кліматичні області. (Ні)
3. Основний атмосферний процес, що формує клімат більшості території Євразії — східне пе-ренесення. (Ні)
4. Субтропічний кліматичний пояс перетинає весь материк, у його складі виділяють області із середземноморським, континентальним і мусонним кліматом. (Так)
VII. Підсумки уроку
Висновки
• Особливістю материка є істотна зміна кліматичних умов не тільки з півночі на південь, але й із заходу на схід, а також наявність величезних областей із континентальним типом клімату.
• Цьому сприяють такі чинники: величезні розміри материка; його витягнутість зі сходу на захід і з півночі на південь; розчленованість західної, південної й південно-східної окраїн; вплив океа-нів і різна віддаленість окремих районів материка від них; чергування рівнин і гір.
• Основний атмосферний процес, що формує клімат значної частини Євразії, — західне перене-сення. Із ним на материк протягом усього року надходять повітряні маси з Атлантичного океану, які характеризуються великою вологістю й відносно високою зимовою температурою.
• У Євразії представлені всі кліматичні пояси — від арктичного на півночі до екваторіального на півдні, у внутрішніх районах формуються континентальні, а на окраїнах морські (захід) і му-сонні (південь і схід) кліматичні області. У горах кліматичні умови змінюються відповідно до ви-сотної поясності.
• У межах помірного поясу сформувалися кліматичні області: морського, помірно континента-льного, континентального й мусонного клімату. Якщо межі кліматичних поясів мають широтну протяжність, то межі між областями наближені до меридіанів.
VIII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Підготуйте повідомлення про одну з річок Євразії.
Інтернет-ресурси
1. Клімат Євразії (описи): http://geomasters.ru/archives/category/materik-evraziya/klimat-evrazii-klimatoobrazuyushhie
2. Мусон (відеофрагмент): http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hamQyzswvDs
3. Полюс холоду (відеофрагмент): http://www.youtube.com/watch?v=JNr0IYXOlbE&feature=related
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Клімат Євразії", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід