Контрольна робота за І семестр.
 
Урок № 86
Контрольна робота за І  семестр.
Мета уроку:  перевірка рівня засвоєння учнями раніше вивченого матеріалу.
Тип уроку:   контроль набутих знань, умінь і  навичок.
I.   Організація класу
Учитель  повідомляє  порядок  роботи,  об’єднує  учнів  за  варіантами,  ви-дає  їм  завдання.
II.   кО нтр О льна рО б О та
Варіант і
Виберіть  правильний  варіант  відповіді.
1.   Ландшафтна  оболонка  (сфера)  являє  собою  шар  прямого  контакту  й  енер-гійної  взаємодії:
а  Літосфери,  гідросфери  й  ґрунту
Б  Земної  кори,  тропосфери  й  водної  оболонки
В  Суходолу  й  океану
Г  Вод  суходолу
2.   За  призначенням  розрізняють  карти:
а  Загальногеографічні  й  тематичні
Б  Загальногеографічні  й  кліматичні
В  Тематичні  й  фізичні
Г  Ґрунтові  й  економічні
3.   До  галузі  соціальної  інфраструктури,  яка  задовольняє  інтелектуальні 
потреби  людей,  належить:
а  Торгівля  Б   Житлово-комунальне  господарство
В  Освіта  Г  Охорона  здоров’я
4.   Установіть  відповідність  між  назвою  галузі  соціальної  інфраструктури 
та  особливістю  соціальної  політики.
1  Житлово-ко-мунальне  гос-подарство
2  Торгівля  та 
громадське 
харчування
3  Культура 
і  мистецтво
4  Побутове  обслуговування
а  Відродження  традицій  української  націо -нальної  школи
Б   Естетичне  виховання,  організація  спеці -альної  освіти,  відпочинку  і  дозвілля  гро-мадян
В  Найбільш  повне  задоволення  потреб  насе -лення  в   товарах  шляхом  купівлі-продажу
Г  Реконструкція  та  оновлення  житла,  його  ма-теріально-технічне  забезпечення
Д  Надання  різноманітних  послуг  із  ремонту 
(житла,  побутової  техніки,  автомобілів,  взут-тя,  одягу),  пошиття  та  хімічного  чищення 
одягу,  друкування  текстів  та  брошур,  виго-товлення  фотографій
5.   Розташуйте  назви  економічних  районів  за  кількістю  населення  (від 
найбільшої  до  найменшої).
а  Причорноморський  Б  Київський
В  Поліський  Г  Донецький
6.   Поясніть,  як  відбувається  кругообіг  речовин  у  біосфері.
Варіант іі
1.   Ландшафтна  оболонка  (сфера)  являє  собою  шар  прямого  контакту  й  енер-гійної  взаємодії:
а  Літосфери,  гідросфери  й  ґрунту
Б  Земної  кори,  тропосфери  й  водної  оболонки
В  Суходолу  й  океану
Г  Вод  суходолу
2.   За  призначенням  розрізняють  карти:
а  Загальногеографічні  й  тематичні
Б  Загальногеографічні  й  кліматичні
В  Тематичні  й  фізичні
Г  Ґрунтові  й  економічні
3.   Укажіть  галузь  соціальної  інфраструктури,  яка  найбільшою  мірою 
сприяє  розвитку  транспорту,  зв’язку,  будівництва.
а  Побутове  обслуговування
Б  Туризм
В  Соціальне  забезпечення
Г  Охорона  здоров’я
4.   Установіть  відповідність  між  назвами  етнографічних  груп  та  їх  стис-лими  характеристиками.
1  Гуцули
2  Бойки
3  Лемки
4  Поліщуки
а  Із  давніх  часів  вони  займалися  скотарством,  зем -леробством  та  лісовим  господарством.  Саме  гос -подарська  діяльність  стала  одним  з   основних 
чинників  їхньої  етнічної  своєрідності.  Більшість 
учених  вважають,  що  вони  є  нащадками  давньо-го  слов’янського  племені  білих  хорватів,  які  роз -селилися  в  Українських  Карпатах
Б  Ця  етнографічна  група  формувалася  на  схід  від  річки  Десни,  на 
території  північних  частин  сучасних  Сумської  та  Чернігівської  об -ластей,  а  також  ряду  суміжних  районів  Білорусі  та  Росії.  Її  назва 
пов’язана  з   історичними  чинниками,  вона  використовувалася  для 
позначення  громадян  Литовської  держави
В  Культура  цієї  етнографічні  групи  ґрунтується  на  українських  тра-диціях,  але  має  свою  самобутність.  Так,  порівняно  з   іншими  горя-нами,  вони  більш  прив’язані  до  традиційного  побутового  життя. 
Проживають  на  північному  заході  Закарпаття  і  на  суміжній  тери-торії  Польщі  та  Словаччини
Г  Вони  відомі  як  скотарі,  лісоруби,  а  також  славляться  різьбярством 
та  килимарством.  Частина  вчених  пов’язують  назву  цієї  етногра -фічної  групи  з  одним  з   основних  видів  їхньої  господарської  діяль -ності  —  скотарством  (слово  «когул»  означає  «чабан»,  «вівчар»).  За іншою  гіпотезою,  назва  пов’язана  з   рухом  народних  месників
Д  Вони  живуть  у  районі  українсько-білоруського  міжетнічного  по-рубіжжя  і  мають  риси  як  української,  так  і   білоруської  культур. 
Їхню  самоназву  пов’язують  із  Поліссям,  де  з   давніх  часів  живуть 
представники  цієї  етнографічної  групи
5.   Установіть  послідовність  назв  адміністративно-територіальних  одиниць 
залежно  від  частки  українців  у   національному  складі  їхнього  населен -ня  (починаючи  з  найбільшої).
а  Харківська  область  Б  Автономна  Республіка  Крим
В  Львівська  область   Г  Івано-Франківська  область
6.   Поясніть  відмінності  між  добіогенним  і  біогенним  етапами  розвитку 
географічної  оболонки.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота за І семестр.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід