Населення й політична карта Євразії
 
Урок № 55
Населення й політична карта Євразії
Мета уроку: сформувати знання про населення Євразії, його сучасний склад; дати уявлення про особливості формування політичної карти материка; показувати на карті об’єкти географі-чної номенклатури.
Обладнання: підручник, атлас, політична карта Євразії, комплексна карта Євразії.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати населення Євразії, його сучасний склад; розповідати про формування політичної карти континенту; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
(Привернути увагу учнів до політичної карти Євразії.)
На континенті розміщені понад половина всіх країн світу, у тому числі найбільші за кількістю населення — Китай й Індія, найбільша за територією — Росія. У Євразії виникли найдавніші циві-лізації. Це найбільш густо заселений материк. На континенті проживає понад 4 млрд осіб, що пе-ревищує 70 % населення всієї земної кулі.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
III. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Які людські раси ви знаєте?
2. Які основні ознаки народу?
3. Які райони Землі є найбільш зручними для постійного проживання людей?
4. Якими є особливості релігійного складу населення Північної Америки?
IV. Вивчення нового матеріалу
План
1. Расовий склад населення.
2. Національний склад населення.
3. Розміщення населення Євразії.
4. Сучасна політична карта.
1. Расовий склад населення
Випереджальне завдання
За розповіддю вчителя заповніть таблицю.
Назва людської раси Зовнішні ознаки  Найчисленніші народи, що належать до цієї раси Райони компактного 
проживання
Європеоїдна 
Монголоїдна 
Екваторіальна  
Розповідь учителя
Расовий склад населення Євразії складний, що пов’язано з багатовіковими процесами пересе-лення народів, завойовницькими походами й війнами, природними катастрофами. Основну частину населення Європи становлять народи європеоїдної раси. Їхні зовнішні ознаки — м’яке пряме або хвилясте волосся, дуже розвинений третинний волосяний покрив, вузький, виступаючий ніс із високим переніссям, тонкі губи. Розрізняють представників північної й південної гілки. Південні європеоїди (більш давня гілка) населяють Південну Європу, а також представлені в Південно-Західній Азії. Для них характерний смаглявий колір шкіри, темне волосся й темний колір очей, овальне обличчя. Південні європеоїди активно змішувалися з іншими расами. У міру просування на північ зовнішній вигляд представників південної гілки змінювався в умовах більш холодного клімату. Їхня шкіра, очі й волосся світліші, а обличчя більш витягнуте. Найяскравіше риси північних європеоїдів виражені у шведів і норвежців — високих блондинів зі світлими очима. Разом із тим зміна ознак у Європі відбувається поступово, тому неможливо провести більш-менш чітку межу не тільки між малими расами, але й між північними й південними європеоїдами й перехідними формами.
Народи монголоїдної раси в основному населяють Центральну й Східну Азію. Зазвичай вони низькорослі, із жовтувато-смаглявою шкірою, чорним прямим волоссям, у міру потовщеними гу-бами. Їхні расові ознаки сформувалися в умовах континентальних районів Азії, для них характер-ний сухий і жаркий (особливо влітку) клімат, сильні вітри, що часто супроводжуються пиловими бурями.
Монголоїди поділяються на північних, або континентальних (монголи, тунгусо-маньчжурські народи), і східних, або тихоокеанських (корейці, північні китайці). До монголоїдів тісно приєдну-ються мішані й перехідні форми.
На півдні Індостану й Індокитаю сформувалася особлива, океанійська гілка екваторіальної раси (згодом її представники заселили Австралію й Океанію, у зв’язку з цим їх відносять до австралоїдної раси). Сьогодні її риси виражені в деяких народів, що проживають у Центральній Індії й на Шрі-Ланці (їхні прикметні риси — темна шкіра й невеликий зріст). Давні контакти між океанійською гілкою й південними європеоїдами в Південній Азії привели до утворення південноіндійської перехідної раси, до якої належать, наприклад, сингали Шрі-Ланки. Дравіди, що населяють переважно Південну Індію, настільки відрізняються від іншого населення Індії, що багато дослідників виділяють їх в окрему расу.
2. Національний склад населення
Робота з карткою
Опрацювавши матеріал картки, охарактеризуйте особливості розміщення на материку предста-вників різних мовних сімей.
Зразок картки
Населення Європи майже повністю належить до європеоїдної раси. Водночас жителі північних і південних районів цієї частини світу розрізняються своїм зовнішнім виглядом. Наприклад, представники корінного населення Скандинавського півострова зазвичай світловолосі та ясноокі, а жителі Апеннінського або Піренейського півостровів — темноволосі й темноокі.
Більшість жителів Європи говорить мовами, що належать до індоєвропейської сім’ї. Найчис-ленніші народи Західної Європи — німці, італійці, французи й англійці. Германськими мовами спілкуються жителі Німеччини, Великої Британії, Скандинавських країн. Романськими, які похо-дять від латинської мови, розмовляють італійці, французи, іспанці, португальці, румуни й молдо-вани. У Центральній і Східній Європі переважають слов’янські народи. Виділяють східних, захід-них і південних слов’ян.
Етнічний склад населення Азії більш різноманітний, а народи, які тут проживають, належать до різних мовних сімей. Найчисленнішими з них є китайсько-тибетська, індоєвропейська, семіто-хамітська, тайська. Найчисленнішою в китайсько-тибетській сім’ї є китайська група, мовами якої розмовляють китайці. Вони становлять приблизно п’яту частину населення Землі. Китайці засе-ляють східну частину Китаю, значна їх кількість проживає в країнах Південно-Східної Азії.
Мовами індоєвропейської сім’ї спілкуються народи, що належать до індоарійської, іранської та інших груп. Найчисленнішими є народи індійської групи, які населяють північні й центральні час-тини півострова Індостан. Так, народів, що відрізняються мовою, в Індії більше, ніж в Африці й Південній Америці разом узятих. Її населення розмовляє майже 300 мовами. Найпоширеніша з них — мова гінді. Четверта частина населення Індії спілкується дравідськими мовами. До семіто-хамітської сім’ї належать араби, євреї Ізраїлю, а також ассирійці. Найчисленнішим народом цієї сім’ї є араби. Межі їхнього розселення приблизно збігаються з кордонами арабських країн. Крім китайців й арабів, до найбільш численних народів Азії й усього світу також належать хіндустанці, бенгальці, біхарці, індонезійці, японці.
3. Розміщення населення Євразії
Розповідь учителя
Середня густота населення Євразії є значно вищою, ніж на інших континентах, і становить 70—80 осіб/км2. Але розміщення населення дуже нерівномірне. Так, у Європі густота населення коливається від 2 осіб в Ісландії до 370 осіб/км2 у Нідерландах. Найбільш густо населена Середня Європа — понад 160 осіб/км2, найменша густота населення в Північній Європі — близько 20 осіб/км2.
Ще значнішими є відмінності в густоті населення Азії. Якщо в Південно-Західній Азії середній показник становіть близько 40 осіб/км2, то у Східній він досягає 300 осіб/км2, а в Південній Азії густота населення вже досягла цієї позначки. Зустрічаються тут і світові рекорди: так, у Бангладеш цей показник становить понад 1000 осіб/км2, у той час як у ряді держав Південно-Західної Азії він складає менш ніж 15 осіб/км2 площі. Майже зовсім безлюдними є високогірні й пустельні райони Центральної Азії й крайньої Півночі.
Бесіда за запитаннями
Чим пояснюються значні відмінності в показниках густоти населення Євразії? (На людність окремих районів материка впливають природні умови, рівень економічного розвитку, природні катастрофи, військові конфлікти, природний і механічний рух населення.)
4. Сучасна політична карта
Пошукове читання
Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал картки.
1) Чим країни Євразії відрізняються одна від одної?
2) Які країни Євразії належать до найбільших за територією?
3) Які країни Євразії належать до найбільших за кількістю населення?
4) Які країни континенту досягли найвищого рівня економічного розвитку?
Зразок картки
У Євразії налічується більш ніж 90 країн, різних за розмірами, кількістю населення, рівнем ро-звитку, державним устроєм, культурними традиціями, історичним минулим. У Європі налічується понад 40 держав. До Великої вісімки належить п’ять європейських країн: Велика Британія, Німеч-чина, Франція, Італія й Росія. Географічно Європу поділяють на Західну, Північну, Південну й Східну. У Євразії налічується більше ніж 90 країн — різних за розмірами, кількістю населення, рівнем розвитку, державним устроєм, культурними традиціями, історичним минулим. У Європі налічується понад 40 держав. До «Великої вісімки» належить п’ять європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія й Росія. Географічно Європу поділяють на Західну, Північну, Південну й Східну. До складу Західної Європи зараховують такі країни: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Португалія, Франція, Швейцарія. До складу Північної Європи входять: Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція (сьогодні до них також зараховують Латвію, Литву, Естонію). До країн Південної Європи належать: Албанія, Андорра, Боснія й Герцеговина, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Македонія, Мальта, Португалія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Хорватія, Чорногорія. Країнами Східної Єв-ропи є: Білорусь, Болгарія, Угорщина, Молдавія, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Україна, Чехія.
В Азії налічується близько 50 держав. Серед них — дві найбільші країни світу за кількістю на-селення — Китай й Індія. У жодній іншій частині світу немає таких контрастів між державами, як в Азії. Певною мірою її можна назвати моделлю всього світу, тут представлені всі типи країн, су-сідять найбідніші країни світу (Афганістан, Непал, Камбоджа, Бутан) і держави з високим рівнем життя (Японія, Сингапур, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт).
Додатковий матеріал
НАЙБІЛЬШІ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ
Країна Населення (тис. осіб) Частина світу
Китай 1 336 718,0 Азія
Індія 1 189 172,9 Азія
Індонезія 245 613,0 Азія
Пакистан 187 342,7 Азія
Бангладеш 158 570,5 Азія
Росія 138 739,9 Європа
Японія 126 475,7 Азія
Філіппіни 101 833,9 Азія
В’єтнам 90 549,4 Азія
Німеччина 81 471,8 Європа
НАЙБІЛЬШІ ЗА ТЕРИТОРІЄЮ КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ
Країна Площа (тис. км2)
Росія  17 075,4
Китай  9597
Індія  3287,6
Казахстан  2717,3
Саудівська Аравія  1960, 6
Індонезія  1919,4
Цікаві факти
Особливе місце серед населення Північної Європи посідають саами (лопарі). Їх загальна кіль-кість — від 60 до 80 тис., із яких у Норвегії проживає від 40 до 60 тис., у Швеції — від 15 до 25 тис., у Фінляндії — від 6 до 8 тис., у Росії — 2 тис. осіб. У саамів чітко виражені деякі ознаки мон-голоїдів: невисокий зріст, темний колір шкіри, округла форма черепа, іноді навіть типова для мон-голоїдів будова повіка. Вочевидь, ці риси пов’язані з порівняно пізнім впливом монголоїдів. Основними заняттями саамів залежно від території проживання й природних умов були оленярство, рибальство, морське й сухопутне полювання.
На Андаманських островах, у внутрішніх районах півострова Малакка, на острові Лусон у Фі-ліппінському архіпелазі живуть нечисленні племена, які часто об’єднують в одну групу негрито-сів, або азіатських пігмеїв. Це темношкірі й порівняно низькорослі народи, середній зріст яких становить від 1,40 до 1,55 м. Раніше вони населяли більшу частину Південно-Східної Азії. Гілки, що відокремилися від них, близько 40 тис. років тому заселили Нову Гвінею й Австралію, ставши предками папуасів й австралійських аборигенів. Вочевидь, азіатські пігмеї, як і африканські, сфо-рмувалися під впливом зміненого природного середовища, що могло бути обумовлене переселен-ням їхніх предків у вологі ліси з інших районів Південно-Східної Азії.
Великий інтерес із погляду походження становить нечисленний народ — айни, що живуть сьогодні в Японії (в основному на острові Хоккайдо). Раніше вони проживали й на території Росії в низинах Амуру, на півдні півострова Камчатка, Сахаліні й Курильських островах. Для айнів характерні низький зріст, досить світлий колір шкіри, хвилясте волосся на голові й сильний волосяний покрив на обличчі й тілі.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
1. Укажіть поняття, що є спільним для цих слів.
Територія, населення, політична влада, грошова одиниця. (Держава)
2. Визначте, назва якого географічного об’єкта є зайвою.
Франція, Велика Британія, Китай, Польща, Італія. (Китай)
3. Визначте зайву назву.
Китайсько-тибетська, індоєвропейська, семіто-хамітська, негроїдна, тайська. (Негроїдна)
4. Закінчіть думку.
Якщо раса — це спільність зовнішніх ознак, наявність районів компактного проживання, то народ — це… (спільність мови, можливе утворення держави).
5. Використовуючи карти атласу, визначте країни, у яких переважну частину населення ста-новлять араби.
6. Кількість населення в деяких європейських країнах сьогодні не збільшується. Чим би ви по-яснили цей факт?
Бесіда за запитаннями
1. Якими є особливості розміщення населення Євразії вам відомі?
2. Чим би ви пояснили велику кількість міст-мільйонерів у Євразії?
3. У які райони (країни) і чому мігрує населення відсталих країн Азії?
VI. Підсумки уроку
Висновки
• У Євразії проживає більше ніж 70 % населення земної кулі. На її території живуть народи різ-них рас і мовних груп. Населення Європи майже повністю належить до європеоїдної раси й спіл-куються мовами індоєвропейської мовної сім’ї.
• Расовий і етнічний склад населення Азії різноманітніший. Більшість народів, що тут прожи-вають, належить до європеоїдів і монголоїдів. Найчисленнішими мовними сім’ями є китайсько-тибетська, індоєвропейська, семіто-хамітська, тайська.
• Розміщене населення Євразії вкрай нерівномірно. Так, у Європі густота населення коливається від двох осіб на 1 км2 в Ісландії до 370 осіб у Нідерландах. Ще суттєвішим є контрасти в густоті населення Азії. Високогірні й пустельні райони Центральної Азії й крайньої Півночі цієї частини світу майже зовсім безлюдні.
• Сьогодні на території Євразії налічується близько 100 держав, причому в Європі й Азії їх май-же порівну. Країни материка відрізняються одна від одної розмірами, кількістю населення, рівнем економічного розвитку. Найбільшими державами за площею території є Росія, Китай, Індія, Індо-незія; за кількістю населення — Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Бангладеш, Росія, Японія. За рівнем економічного розвитку виділяються Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія.
VII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Підготуйте повідомлення про одну з країн Північної Європи (Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія).
Інтернет-ресурси
1. Опис країн і народів Євразії: http://umeda.ru/eurasia_peoples
2. Раси й народи (фотографії): http://www.yenyey.narod.ru/antropologiya/avstraloid
3. Саами: http://www.gov-murman.ru/natpers/info/history/
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Населення й політична карта Євразії", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід