Населення та навколишнє середовище: проблеми його забруднення та охорони.
 
УРОК  №  68 Тема. Населення та навколишнє середовище: проблеми його
забруднення та охорони.
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів
із вивчених тем; розвивати практичні навички застосову -вати набуті знання для розв’язання конкретних ситуацій,
аналізувати, робити висновки; виховувати відповідаль-ність за наслідки людського впливу на природу.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Форма уроку: урок-дискусія.
Обладнання: меблі в класі розставляють так, щоб утворилося два кола:
мале в центрі — для п’яти-шести учнів та більше — зо-внішнє для решти учнів.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Дискусія
ІІІ. Підсумок уроку
ІV. Домашнє завдання
Підготовчий етап.
Форма  проведення  уроку-дискусії —  «Акваріум».  Кожна  група 
заздалегідь готується за шістьма запропонованими питаннями. Суть 
«Акваріуму» полягає в тому, що після оголошення вчителем питання 
для обговорення до внутрішнього кола виходять по одному представ -нику від кожної групи та починають обговорення (3—4 хв). Після цьо -го кожній групі дається можливість упродовж 30 секунд доповнити 
виступ свого представника. Для обговорення наступного питання ви -ходять інші учні. Таким чином фактично кожен учень побуває у  вну -трішньому — «дискусійному» колі та зможе висловити свою думку.
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  ДИСКУСІЯ
Вступне слово вчителя.
Упродовж  тисячоліть  людина  постійно  впливала  на  географічну 
оболонку, не беручи до уваги тендітності природної рівноваги. Наш 
співвітчизник, учений В. Вернадський, порівняв діяльність людства 
з  потужною  геологічною  силою.  І  дійсно,  об’єм  речовин,  що  люди -
на переміщає під час видобування корисних копалин, переорювання 
земель, будівництва комунікацій перевищує дію всіх зовнішніх сил 
природи. Людська діяльність призвела до скорочення на одну чверть 
маси живих організмів на планеті. Ядерної зброї, що накопичена на 
Землі,  достатньо  для  знищення  життя  на  ній,  а  її  продовжують  ви -робляти. Не так давно людство вийшло в космос, але вже встигло за -смітити навколоземний простір.
Майбутнє  навколишнього  середовища —  це  ваше  майбутнє.  Сьо-годні в кожного з вас є можливість висловити свою думку щодо про -блем, які назріли у природі з вини людини, та шляхів їх розв’язання.
Зразки виступів
1
.
Проблема 1.  Проблема великих міст.
Перші  міста  виникли  там,  де  була  можливість  виробляти  багато 
продуктів  харчування.  Майже  всі  такі  міста  розташовувалися  по-близу  річок  —  там  ґрунт  особливо  родючий  і  вистачало  води.  Міста 
з’явилися  в  усіх  куточках  світу:  на  Близькому  Сході,  у  Східному 
Китаї, в  долині Інду (у сучасному Пакистані та Індії), у Центральній 
Америці та Перу.
Після  винаходу  машин  і  розробки  більш  ефективних  методів  ве-дення  сільського  господарства  в  селах  зменшилася  потреба  в  робо -чих руках. Водночас підприємствам у великих містах потрібні були 
працівники.  Розпочався  процес  міграції  (переселення)  жителів  сіл 
та інших міст. Цей процес відбувався в Європі та Південній Америці 
в ХІХ ст. і донині триває в країнах, що розвиваються.
1
 Матеріал узято з кн.: Географія: Дитяча енциклопедія.— Х.: Фоліо, 2002.
Попри те, що навіть у великих містах робочих місць не вистачає, 
люди продовжують туди переселятися. У місті більше шансів знайти 
роботу, ніж у сільській місцевості. Крім того, у великих містах більш 
комфортні умови проживання.
Із ростом міст їхні недоліки стають усе очевиднішими. Якщо міста 
ростуть занадто швидко, то в них відчувається нестача житла. У ба-гатьох країнах, що розвиваються, біднякам доводиться самим буду -вати  житло  з  якихось  підручних  матеріалів.  Поселення  з  безліччю 
будинків, побудованих із фанери чи листів іржавого заліза, назива -ють  нетряними  містами,  чи  бідонвілями,  а  бідняків,  що  оселилися 
на землі, яка їм не належить,— скватерами. Заробивши якісь гроші, 
вони починають перебудовувати та вдосконалювати свої житла. Іно -ді уряд допомагає їм, надаючи будівельні матеріали, підводячи воду 
й електрику.
Великі міста розвиваються, у них з’являється все більше підпри-ємств й автомобілів, а забруднення і загазованість набувають загроз -ливого характеру. Якість повітря та води зазвичай погіршується, як 
і здоров’я мешканців міст. У забрудненому повітрі міститься сірчана 
кислота,  яка  має  властивість  роз’їдати  камінь,  унаслідок  чого  псу -ються стіни будинків.
Забруднення повітря — серйозна проблема в Афінах і Римі, де ста-родавні будівлі розташовуються майже в центрі міста. Щоб захисти -ти пам’ятники старовини, в італійському місті Флоренції заборонено 
рух автомобілів у центрі.
Проблема 2. Забруднення повітря.
Сьогодні  ми  споживаємо  набагато  більше  енергії,  ніж  нам  це  на-справді  потрібно  для  нормального  життя.  Однак  ми  вже  просто  не 
уявляємо собі життя без розвиненого промислового виробництва, ав -томобілів і літаків, електричного освітлення та різних електронних 
пристосувань.  Велику  частину  споживаної  нами  енергії  ми  отриму -ємо  внаслідок  спалювання  палива.  Але  в  результаті  його  згоряння 
виділяються шкідливі гази, що накопичуються в атмосфері та забруд-нюють повітря.
Фабрики, заводи, електростанції та автомобільний транспорт ви-кидають у повітря величезну кількість газоподібних відходів, кіптяви 
та пилу. Викиди промислових підприємств та автомобільні вихлопні 
гази забруднюють повітря всілякими речовинами, які шкідливі для 
здоров’я,  наприклад  свинцем.  У  деяких  великих  містах,  таких  як 
Мехіко, дуже важко дихати — повітря надто забруднене. Таке повіт-ря,  що  нависло  над  містом,  називають  смогом.  Забруднене  повітря 
шкідливо  впливає  на  стан  серцево-легеневої  системи.  Промислові 
гази  можуть призводити до кислотних дощів, що завдають шкоди де-ревам, озерам, річкам і навіть будинкам.
Озон —  це  газ,  який  у  природі  зазвичай  утворюється  з  кисню 
у верхніх шарах атмосфери. Тонкий озоновий шар захищає все живе 
від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Однак озон роз -падається під впливом газів, що утворюються внаслідок спалювання 
палива, а також під впливом фреону, який міститься в холодильних 
установках та аерозолях. Якщо озоновий шар планети буде поруше -ний, зросте загроза виникнення раку шкіри в людей.
Проблема 3. Утворення кислотних дощів.
Кислотні дощі — це наслідок забруднення повітря. Дим, що утво-рюється під час спалювання вугілля, нафти та бензину, містить дво -окиси  сульфуру  та  нітрогену.  Ці  гази  потрапляють  до  атмосфери, 
розчиняються  в  крапельках  води  й  утворюють  слабкі  розчини  кис -
лот, що потім випадають на землю з дощем. Вони можуть підвищити 
кислотність вологи, що міститься в повітрі, у тисячу разів порівняно 
до норми.
Кислотні дощі спричиняють загибель риби та завдають шкоди лі-сам у Північній Америці та Європі. Вони також отруюють посіви сіль-ськогосподарських культур і навіть воду, яку ми п’ємо.
Підраховано:  якщо  і  далі  температура  зростатиме  з  тією  самою 
швидкістю,  то  рівень  моря  підвищуватиметься  на  3—10 мм  на  рік. 
Зміни  клімату  можуть  спричинити  збільшення  кількості  жорстких 
бур із цунамі та ураганами, що руйнують береги. Під загрозою опи -няться  прибережні  міста,  включаючи  Александрію,  Венецію,  Шан -хай і Лондон. Можуть зникнути цілі острови.
Вітер  переносить  хмари  з  крапельками  води,  у  яких  розчинені 
кислоти, на великі відстані, тому кислотні дощі можуть випадати за 
тисячі  кілометрів  від  того  місця,  де  зародилися.  Із  тієї  ж  причини 
руйнуються стародавні будівлі, наприклад Парфенон в Афінах, і ги -нуть ліси в Європі та Північній Америці.
У  Канаді,  наприклад,  більшість  кислотних  дощів,  що  там  випа-дають, спричинена димом заводів та електростанцій США. Наслідки 
кислотних дощів цілком зрозумілі, однак механізму їхнього виник -нення ще не зовсім з’ясовано.
Джерелами  більшості  газів,  що  утворюють  кислотні  дощі,  зазви-чай  є  викиди  теплових  електростанцій  та  заводів,  а  також  вихлопи 
автомобільних двигунів. Утворення цих газів можна обмежити, ви -користовуючи спеціальні сорти вугілля та нафти з низьким умістом 
сульфуру  та  очищаючи  гази  до  їхнього  виходу  з  димарів.  Автомо -білі  можна  обладнати  спеціальними  нейтралізаторами,  що  знижу-ють  уміст  шкідливих  газів  у  вихлопах.  Однак  усі  ці  методи  дорого 
коштують, і більшість урядів та компаній не бажають витрачати на 
них  гроші.  У  майбутньому  тільки  економне  використання  енергії, 
установлення  очисних  споруд  та  скорочення  кількості  автомобілів 
допоможуть зменшити рівень кислотного забруднення.
Проблема 4. Забруднення гідросфери.
Кислотні дощі значною мірою порушують природні процеси в озе-рах і річках. Однак існують й інші види забруднень. У деяких містах 
і селищах дотепер скидають до річок чи моря неочищені стічні води; 
іноді спускають туди й отруйні промислові відходи.
Унаслідок цього гине риба та інші водні мешканці. У 50 % річок 
і  струмків  незабаром  зовсім  не  залишиться  живих  організмів.  Про -мислові  відходи,  наприклад  відвали  порожньої  породи  біля  вугіль -них шахт, теж являють собою величезні смітники. Є також отруйні 
відходи, які подекуди заривають у землю, а це не завжди безпечно, 
тому  що  отрути  потрапляють  до  підземних  вод.  А  заражена  вода 
може  отруїти  великі  площі  землі,  оскільки  заражений  струмок  по -трапляє  до  річки,  що  тече  значною  територією.  Досягши  моря,  її 
води розносяться течіями ще далі. Хімічні промислові відходи, пес -тициди  і добрива,  застосовувані  на  фермах,—  усе  це  змивається  до 
річок і стає поживою для бактерій. При цьому бактерії споживають 
і  кисень,  розчинений  у  воді,  унаслідок  чого  риба  та  інші  водні  тва -рини починають задихатися. У деяких місцях неочищені стічні води 
зливають  до  річки  та  моря.  Вони  стають  причиною  захворювань  як 
тварин,  так  і  людей.
Морським жителям сильно шкодять перевезення нафти танкера-ми — часто нафта розливається і нищить усе живе.
Проблема 5. Парниковий ефект.
Деякі  гази,  що  містяться  в  атмосфері,  перешкоджають  виходу 
в космос сонячного тепла, відбитого від земної поверхні. Вони затри-мують  його  в  той  же  спосіб,  як  стіни  парників.  Ось  чому  це  явище 
називають парниковим ефектом. Однак, якщо кількість цих парни -кових газів збільшиться, на Землі може стати занадто тепло.
Поверхня Землі поглинає лише частину сонячного тепла — решта 
тепла  відбивається  від  неї  до  атмосфери.  Частина  тепла,  що  відби -лася від поверхні, іде в космос, а частина затримується в атмосфері 
завдяки так званим парниковим газам. Основним парниковим газом 
є вуглець. Що більше цього газу потрапляє до атмосфери, то більше 
тепла утримується біля поверхні Землі.
Основна  частина  парникових  газів  утворюється  природним  спо-собом.  Однак  останнім  часом  цих  газів  в  атмосфері  стало  набагато 
більше,  оскільки  в  процесі  промислового  виробництва  спалюється 
величезна  кількість  палива.  На  думку  вчених,  у  зв’язку  з  цим  на 
нашій  планеті  може  статися  глобальне  потепління:  Земля  перегрі -ється  через  надлишок  тепла,  яке  парникові  гази  утримують  в  ат -мосфері.
Атмосфера — це суміш газів, однак сучасний стиль нашого життя 
порушує їхній природний баланс. Щорічно вихлопні гази автомобілів 
і теплових електростанцій викидають до атмосфери близько 6  млрд т 
вуглецю  (двоокису  карбону).  Унаслідок  знищення  величезних  лісо -вих масивів стає менше рослин, що поглинають вуглець. Метан, ін -ший «парниковий» газ, виділяють відходи життєдіяльності тварин, 
болота, рисові поля. Оксид нітрогену виділяють автомобільні вихло -пи  й  нітратні  добрива.  Сполуки  хлору  та  флуору  з  карбоном  вико-ристовують у холодильниках, аерозолях і пакувальних матеріалах із пінопласту. Уміст їх в атмосфері незначний, однак вони затримують 
тепло в 10  000  разів ефективніше за вуглець.
Люди зрозуміли, що наслідки глобального потепління можуть бути 
катастрофічними. Уже вживаються заходи щодо зменшення кількос -ті  шкідливих  газів —  продуктів  згоряння  палива,  що  надходять  до 
атмосфери  та  посилюють  парниковий  ефект.  Насамперед  люди  на -магаються використовувати екологічно чисті джерела енергії, щоб не 
забруднювати довкілля.
Учені  вважають,  що  сповільнити  розвиток  парникового  ефекту 
можна,  створюючи  більш  ефективні  опалювальні  системи  та  двигу -ни, проектуючи будинки з меншими витратами тепла та розробляючи 
транспортні системи з меншою кількістю транспортних засобів.
Проблема 6. Подолання забруднення навколишнього середовища.
Заходи.
— Головними  методами  боротьби  із  забрудненням  води,  ґрунтів, 
повітря є нові виробничі технології, що передбачають безвідходність 
виробництва,  надійні  очисні  споруди,  заміну  хімічних  препаратів 
очищення на біологічні.
— Нові  технології  передбачають  також  створення  підприємств  із 
замкненим  виробничим  циклом,  у  якому  відходи  одного  підприєм -ства є сировиною для іншого.
— Необхідною  є  поступова  заміна  екологічно  небезпечних  видів 
палива  на  більш  чисті.  Найбільш  перспективним  джерелом  енергії 
є   вітрова, сонячна, геотермальна, енергія припливів.
— В усіх країнах світу необхідно законодавчо передбачити суворі 
покарання  та  штрафи  за  завдання  шкоди  навколишньому  середо -вищу.
— Виховання  покоління  з  новим  екологічним  світоглядом.  Для 
цього необхідно вивчати проблеми охорони навколишнього середови -ща у школах, широко використовувати засоби масової інформації.
Заключне слово вчителя.
Охорона навколишнього середовища — це, безумовно, проблема гло-бального характеру. Розв’язати її можна, лише об’єднавши зусилля всіх 
країн, усіх народів на Землі. Однак ця проблема стосується й кожного 
з нас безпосередньо. Ніколи не забувайте: навіть найменше втручання 
в неповторну природу Землі призводить до порушення її рівноваги.
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Самооцінювання учасників груп.
Учні заповнюють «Лист самооцінювання».
Зразок:
Перелік чле-нів команди
Участь у підготовчому етапі 
(кросворд, попередня теоре-тична і практична підготовка)
Участь у накопичен-ні балів командою
Активність 
під час гри
IV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Повторити  матеріал  тем  «Біосфера»,  «Географічна  оболонка», 
«Населення Землі», «Людина і географічна оболонка».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Населення та навколишнє середовище: проблеми його забруднення та охорони.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід