Основні риси географії господарства Латинської Америки.
 
УРОК № 46 
Тема. Основні риси географії господарства Латинської 
Америки. 
Очікувані 
результати: 
учень характеризує забезпеченість окремих країн при-родними ресурсами, розповідає про основні риси су-часного стану розвитку економіки, порівнює особливості 
господарства різних країн, називає особливості терито -ріальної й галузевої структури господарства. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації 
з краєвидами регіону. 
Опорні 
поняття: 
географічне положення, населення, міста, господарство, 
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки. 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Більшість країн Латинської Америки належать до тих, що розвиваються, 
але за економічним і соціальним розвитком вони випереджають країни Аф-рики й частину держав Азії. Це пов’язане з тим, що країни регіону раніше 
здобули незалежність і почали розвиватися. В останні десятиліття відмітною 
рисою їхньої економіки стало підвищення питомої ваги промисловості й сфе-ри послуг. У регіоні побудовані сучасні підприємства електроенергетики, ме -талургії, машинобудування, хімічної промисловості. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
1. На які природні ресурси багата Латинська Америка? 
2. Що ви знаєте про природу Амазонії? 
3. Які корисні копалини залягають у надрах Латинської Америки? 
4. Назвіть найбільші країни регіону за населенням і територією. 
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. ПРОМИСЛОВІСТЬ. 
Розвиток Латинської Америки відбувається нерівномірно. Найвищий по-тенціал мають найбільші країни, які належать до «великої трійки»,— Бра -зилія, Мексика, Аргентина. Виділяються своїми досягненнями ще п’ять кра -їн — Венесуела, Чилі, Перу, Колумбія та Уругвай. 
Центральна Америка й Вест-Індія відомі як райони розвиненого планта-ційного сільського господарства, у якому найбільше значення мають банани, 
цукрова тростина, кава, ананаси. У промисловості тут переважають тради-ційні галузі, насамперед харчова й легка. 
Одна з основних галузей промисловості регіону — видобувна. Більш ніж 
половину вартості її продукції дають нафта й природний газ. Провідні по-зиції тут посідають Мексика й Венесуела. У Мексиці великий нафтогазовий 
промисловий комплекс сформувався на узбережжі Мексиканської затоки. 
У Венесуелі основні райони видобутку перебувають у басейні річки Оріноко 
та на озері Маракайбо. 
Перше місце за виробництвом залізної та марганцевої руди посідає Брази-лія. Лідери у видобутку мідних руд — Чилі й Перу, причому для Чилі мідь 
є найважливішою статтею експорту й поповнення державного бюджету. 
За видобутком олов’яних руд виділяються Перу, Бразилія та Болівія, бокси-тів — Ямайка, Суринам і Бразилія (тут також розташовані найбільші заводи 
з виробництва глинозему). 
Бразилія, Мексика, Аргентина мають досить розвинену електроенер -гетику. Особливість регіону — значна частка ГЕС. Так, у Бразилії вони 
становлять 92 % усього виробництва. Тут побудована найпотужніша ГЕС 
у світі — «Ітайпу» на річці Парана. Її потужність становить 12,6 млн кВт. 
У провідній трійці побудовані й атомні електростанції, перша з яких була 
введена в експлуатацію в Аргентині. Чорна металургія найбільш розвинена 
в Бразилії. Країна посідає десяте місце у світі за виробництвом сталі (30 млн 
тонн). Значно менші її обсяги виробляються в Мексиці (14 млн тонн), Арген-тині (4 млн тонн) і Венесуелі (3,5 млн тонн). 
У регіоні динамічно розвивається машинобудування. Більше ніж полови-на продукції галузі припадає на три провідні країни регіону. Бразилія виді-ляється виробництвом автомобілів, літаків, рухомого складу для залізниць, 
різного обладнання. Випереджаючими темпами розвивається суднобудівна 
індустрія — у країні налічується близько 20 верфей. 
Мексика досягла успіхів у транспортному машинобудуванні, електротех-ніці й електроніці. В останні роки все більше підприємств концентрується по -близу кордону зі США. В Аргентині виробляють сільськогосподарську техні-ку, автомобілі, транспортні засоби, верстати та інше промислове обладнання. 
Основні виробничі потужності зосереджені в столиці, а також у Кордові. 
Хімічна промисловість також найбільш розвинена в Мексиці, Бразилії 
та Аргентині. Провідне місце посідає основна хімія, в останні десятиліття 
розвивається хімія органічного синтезу (пластмаси, штучні волокна, син-тетичні смоли й каучук). Є власне виробництво лаків і фарб, продукції по-бутової хімії. З інших галузей велике значення має харчова промисловість. 
Так, в Аргентині сформувався один із найбільших у світі агропромислових 
комплексів. Він спеціалізується на виробництві й переробці сільськогоспо-дарської продукції. На експорт працюють борошномельно-круп’яна, олійна, 
виноробна й м’ясна (виробництво яловичини) галузі. Вони дають більше ніж 
половину вартості аргентинського експорту. 
Запитання та завдання 
1) Які культури мають найбільше значення в країнах плантаційного сіль-ського господарства? 
2) Назвіть відмінності в спеціалізації машинобудування Бразилії, Мексики, 
Аргентини. 
3) Яку сировинну базу використовує легка промисловість? Як ви вважаєте, 
чому вона має місцеве значення? 
4) Із чим пов’язаний високий рівень концентрації промислового виробни -цтва в одному центрі? 
Проблемне запитання 
В останні роки господарство Вест-Індії доповнилося потужною нафтопере-робною промисловістю. Цікаво, що вона працює на привізній сировині й ви-робляє значно більше продукції, ніж потребує економіка цих країн. Чим би 
ви пояснили наявність потужних нафтопереробних підприємств у країнах, 
де немає ані власної сировини, ані достатньо споживачів? 
2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. 
У ряді країн (насамперед Центральної Америки) основною галуззю мате-ріального виробництва залишається сільське господарство. В останні роки 
ця галузь порівняно швидко розвивається в Мексиці, Бразилії, Аргентині, 
Уругваї, Колумбії. Використовуючи досягнення «зеленої революції», великі 
спеціалізовані господарства цих країнах забезпечують стабільне зростання 
продукції рослинництва й тваринництва. 
Провідна галузь сільського господарства — рослинництво. 
— Використовуючи карти атласу, розкажіть про основні сільськогоспо-дарські культури регіону та особливості їхньої географії. 
(Основні культури: кукурудза, рис, пшениця, цукрова тростина, бавовна, кава, 
какао, банани, картопля, квасоля. Для багатьох країн характерна спеціалізація 
на одній культурі. Цукрова тростина — основна сільськогосподарська культура 
Куби, Гайани, Домініканської Республіки. Еквадор і Гондурас спеціалізуються 
на вирощуванні бананів. В Аргентині важливе місце в структурі посівів посідає 
соняшник, на півночі вирощують чай, у центральних районах — цукрові буряки. 
У сільському господарстві Колумбії, Гватемали, Сальвадору, Коста-Рики й Гаїті 
головна культура й важлива стаття експорту — кава. Кава — основна експортна 
культура й Бразилії, але тут велике значення мають ще чотири сільськогосподар -ські рослини: цукрова тростина, какао, бавовна й соя.) 
Третина сільськогосподарської продукції регіону припадає на тваринни-цтво. В основному воно має м’ясний напрямок і розвивається екстенсивним 
шляхом. За виробництвом тваринницької продукції виділяються Аргентина 
й Уругвай (у тому числі район Пампи). У цих країнах розвинене м’ясне, мо-лочне й м’ясо-шерсте тваринництво. Якщо за продуктивністю великої рога-тої худоби лідерами є Аргентина, Чилі й Уругвай, то за поголів’ям — Брази -лія. Тут її налічується понад 165 млн голів (друге місце у світі після Індії). 
Бразилія та Мексика мають найбільше поголів’я свиней. 
Майже повсюдно розвинені рибальство й промисел інших морепродуктів. 
Провідні позиції в галузі займають Перу, Чилі й Бразилія. Перу входить до 
трійки світових лідерів із вилову риби. Головними об’єктами морського про-мислу є анчоус, сардина, оселедець, тунець, скумбрія, акула, креветки, лан-густи, устриці, мідії. 
Запитання та завдання 
1) Поряд із характерною для регіону зерновою культурою — кукурудзою, 
у багатьох країнах великі площі займає рис. Чим би ви пояснили поши-рення цієї азійської культури? 
2) Наведіть приклади країн, які спеціалізуються на вирощуванні однієї сіль-ськогосподарської культури. Як це впливає на розвиток їхньої економіки? 
3) Поясніть високий рівень розвитку та спеціалізацію тваринництва Арген-тини й Уругваю. 
4) Порівняйте спеціалізацію сільського господарства Бразилії та США. По-ясніть відмінності. 
5) Чим би ви пояснили те, що прибережні води Перу мають дуже велику про-дуктивність? 
3. ТРАНСПОРТ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. 
Економічний розвиток регіону та зв’язки між латиноамериканськими 
державами стримуються через недостатній розвиток транспорту, насамперед 
сухопутного. Особливо мало сучасних доріг на півдні регіону, у внутрішніх 
і високогірних районах. 
Головний вид сухопутного транспорту — автомобільний. Великим є зна -чення Панамериканського шосе, що являє собою найбільшу систему авто-магістралей Латинської Америки. 
— Використовуючи карти атласу, розкажіть про трасу Панамерикансько-го шосе. 
(Шосе починається на кордоні США й Мексики, а потім проходить через сто-лиці й великі міста держав Центральної та Південної Америки.) 
Залізниці регіону не утворюють єдиної системи й найчастіше мають різну 
ширину колії та застаріле обладнання. Основна частина магістралей припа-дає на Аргентину, Бразилію та Мексику. Багато з них з’єднують сільсько-господарські райони та райони розробки природних ресурсів (мінеральних, 
лісових) з узбережжям океану. 
Трубопровідний транспорт має найбільше значення в Мексиці, Аргентині 
й Венесуелі. Так, у Мексиці створена система трубопроводів для транспорту-вання нафти й природного газу всередині країни і в США. Її загальна довжи-на перевищує 50 тис. км (четверте місце у світі). 
Велику роль у внутрішньому вантажообігу відіграє морський транспорт, 
а в зовнішній торгівлі він виконує основні перевезення більшості країн Ла-тинської Америки. Річковий транспорт розвинений недостатньо. 
Характерною рисою регіону є наявність ряду міжнародних організацій. 
Прагнучи об’єднати свої зусилля в інтересах подальшого розвитку, Латин-ська Америка вступила на шлях економічної інтеграції, і зараз майже всі 
країни охоплені цим процесом. Так, у 1991 р. утворений МЕРКОСУР, своє-рідний південноамериканський спільний ринок, що поєднує Аргентину, Бра -зилію, Парагвай, Уругвай і Венесуелу. Асоційовані члени організації — Бо-лівія, Чилі, Колумбія, Перу й Еквадор. 
Запитання та завдання 
1) Назвіть особливості транспортної системи регіону. 
2) Як ви вважаєте, чому залізниці регіону часто називають лініями проник-нення? 
3) Чим би ви пояснили лідируючі позиції Мексики в загальній довжині тру-бопроводів? 
4) За допомогою карт атласу, з’ясуйте, у яких країнах регіону залізниці від-сутні. Поясніть цей факт. 
5) Які завдання ставлять перед собою міжнародні організації Латинської 
Америки? 
Ігрова хвилинка. 
Хто швидше збере карту регіону 
Для завдання необхідна карта Латинської Америки, розрізана на кілька 
прямокутників. Завдання учнів — якнайшвидше відновити карту в первіс-ному вигляді. 
Проблемне запитання 
Регіон має велику кількість внутрішніх водних шляхів, а обсяги переве-зень річковим транспортом тут невеликі. Чому країни недостатньо викорис -товують можливості потужних річкових систем регіону? 
4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. 
Учитель пропонує десятикласникам самостійно охарактеризувати еколо-гічні проблеми, які пов’язані з освоєнням басейну річки Амазонка. Учні при -ходять до висновку, що господарська діяльність призводить до скорочення 
екваторіальних лісів, які часто називають легенями планети, зменшується 
кількість тварин, починає змінюватися мікроклімат. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1. Якими є особливості господарства країн Латинської Америки? 
2. Дайте оцінку рівню розвитку промисловості в різних країнах регіону. 
3. Розкажіть про спеціалізацію сільського господарства різних країнах регі-ону. Чим вона пояснюється? 
Проблемне запитання 
Відомо, що індустріальний розвиток в США і окремих країнах Латинської 
Америки (Аргентина, Уругвай) почався майже одночасно, але Сполучені 
Штати досягли дуже високих показників, а Аргентина й Уругвай значно від-стали. Чим би ви пояснили невисокі темпи розвитку цих країн? 
Завдання для обговорення в загальному колі 
Для позначення ряду країн Латинської Америки використався термін «Ба-нанова республіка». Як ви вважаєте, що мається на увазі під цим поняттям? 
(Вузька міжнародна спеціалізація на вирощуванні однієї сільськогосподар -ської культури, політична нестабільність, значна нерівність у розподілі націо-нального доходу, більша залежність від іноземного капіталу, відносно високий 
рівень інфляції й дефіцит бюджету.) 
Тест-жарт 
Причиною того, що Мексика була включена до складу до Латинської Аме-рики, а не до Англо-Америки є: 
А Обов’язкове вивчення в школі латинської мови 
Б Відсутність у країні Великих Озер 
В Використання переваги в спілкуванні іспанською мовою 
Г Існування на території країни давньоіндійської цивілізації 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1. Назвіть країни регіону, які виділяються за рівнем розвитку. Чи можна 
сказати, що їх досягнення в першу чергу пов’язані з наявністю великої 
території, природних та трудових ресурсів? 
2. Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте географію окремих галу-зей промисловості Латинської Америки. 
3. Порівняйте структуру промисловості країн Латинської Америки та США. 
Зробіть висновки. 
4. Назвіть недоліки транспортної системи регіону. Запропонуйте шляхи їх 
розв’язання. 
5. Тривалий час яскравим прикладом «бананової республіки», яка харак -теризується вузькою спеціалізацією господарства, був Еквадор. Од -нак в останні роки країна позбувається цієї сумнівної слави. Із чим це 
пов’язано?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основні риси географії господарства Латинської Америки.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід