Озера, болота та штучні водойми. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів» (закінчення).
 
УРОК  №  53 Тема. Озера, болота та штучні водойми. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів»
(закінчення).
Мета: сформувати поняття «озеро», «болото», «водоймище»,
«канал», формувати знання учнів про походження озер­
них улоговин, дати поняття про болота, їх походження
й значення; розвивати вміння створювати образ об’єкта;
виховувати любов до природи, естетичне сприйняття нав­
колишнього світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль,
різні за охопленням території карти, план місцевості.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті гідрологічних
об’єктів» (закінчення)
VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VII. Підсумок уроку
VIII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний диктант.
Клас ділиться по рядах на два варіанти. У кожному варіанті части-нам річки, її характеристикам і річковій системі відповідають певні 
цифри. Наприклад: долина річки — 1, 2; русло річки — 3, 4; річкова 
система — 5, 6; живлення річки — 7, 8.
1)   Воно буває дощове, снігове, льодовикове й підземне.
2)   Ця частина річки створена в результаті руху води в річці.
3)   До її складу можуть входити тераси.
4)   Для річок України найбільш характерним є змішане.
5)   До її складу входить заплава.
6)   Залежить від клімату території, якою протікає річка.
7)   До її складу входять усі притоки й головна ріка.
8)   У ньому тече річка.
9)   Частина її може підтоплятися під час повеней.
Фронтальне опитування.
1)   Чим озеро відрізняється від моря? Річки?
2)   Які озера є у вашій місцевості?
3)   Що ви можете про них розповісти?
4)   Чи є у вашій місцевості болота?
5)   Що ви знаєте про них?
6)   Для чого створюють штучні водойми?
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Сьогодні  на  уроці  ми  розглянемо  дуже  різні  й  у  той  же  час  схо-жі  водні  об’єкти.  Які?  Це  озера,  болота,  водоймища,  канали.  Озера 
часто порівнюють із посудинами, у яких зберігається так необхідна 
людям  вода.  До  озер  люди  завжди  ставилися  з  любов’ю  і  повагою, 
а в болотах убачали згубне, страшне місце з драговинами й трясови-нами, комарами й мошками, неприємним запахом і густим туманом. 
Люди  завжди  боялися  боліт,  населяли  їх  негативними  казковими 
героями  —  потворами,  водяниками.  Але  виявляється,  крім  непри -вабливого боку боліт є й інший. І з цього боку болота постають перед 
нами іншим казковим героєм — прекрасним лебедем. Чому? Про це 
ми сьогодні довідаємося. А також поговоримо про створення рукот -ворних  озер  і  рік,  що  часто  супроводжується  негативним  впливом 
на  довкілля.
Що ж об’єднує озера, болота, водоймища, ставки й канали? У пер-шу  чергу,  це  те,  що  головним  або  одним  із  головних  творців  є  вода. 
По-друге,  «родинні  стосунки».  Виявляється,  озера  часто  є  «батька-ми» боліт, ставки й водоймища — «рідними братами» й «близькими 
родичами» озер. А от канали мають дуже далеке споріднення з озера -ми й болотами, але вони зв’язані «сімейними узами» з річками. Ну 
що ж, ближче познайомимося із життям цієї «водної родини».
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ.
1. Озера і їхні типи. Поняття про озера як природні водойми, що
утворилися в природних замкнутих поглибленнях і мають спо ­
вільнений водообмін.
Розповідь учителя.
За  походженням  озерних  улоговин  виділяють  кілька  типів  озер. 
Тектонічні  озера  утворилися  в  результаті  рухів  земної  кори,  коли 
вода заповнила тектонічні розломи. Прикладом є Байкал, його мак -симальна  глибина  1620  м.  Гірські  хребти,  що  обступають  Байкал, 
здіймаються більше ніж на 1500  м над поверхнею озера, рівень якого 
453  м  над  рівнем  Світового  океану.  А  дно  Байкалу  значно  нижче 
рівня  Світового  океану.  Це  найглибша  озерна  улоговина  на  нашій 
планеті.
Байкал займає вузький розлом земної кори — рифт. Учені вважа-ють,  що  в  рифтах  відбуваються  процеси  розтягування  земної  кори 
й зародження океану, і через мільйони років на місці Байкалу буде 
море.
Тваринний світ Байкалу багатий і різноманітний. У жоднім озері 
світу не знайти й половини тієї кількості видів, що живе тут, причому 
понад 70 % із них більше ніде на земній кулі не зустрічається. Майже 
третина видів є реліктами, тобто організмами, збереженими з давніх 
геологічних епох. Але головне багатство Байкалу — вода, у якій дуже 
малий уміст розчинених речовин. Вона прозора й кристально чиста.
Залишкові озера — це залишки морів, які в результаті рухів земної 
кори  виявилися  відділені  від  Світового  океану,  наприклад  Каспій-ське море. Ділянки, що відокремилися від моря, утворюють лиманні 
озера.  Таких  озер  багато  на  узбережжі  Чорного  моря.  У  результаті 
діяльності давнього зледеніння утворилися улоговини льодовиково-тектонічних озер. Десятки тисяч таких озер розташовані у Фінляндії. 
У горах зустрічаються льодовикові й загатні озера.
2. Поняття про карстові й вулканічні озера. Озера ­стариці.
Розповідь учителя.
Хто і як створює озерні улоговини, ми розібралися. Як правило, це 
результат  дії  внутрішніх  і  зовнішніх  сил  Землі.  А  хто  ж  їх  наповнює 
водою? Це річки, підземні води, льодовики, а також атмосферні опади.
Виступ учня.
Один з учнів читає доповідь про озера України (при підготовці до-повіді  можна  використати  хрестоматію  з  географії  України).  Зраз-ковий план доповіді: географічне положення озера, його утворення, 
розміри й глибина, особливості рослинного і тваринного світу.
Розповідь учителя.
Як  і  більшість  вивчених  нами  географічних  об’єктів,  озеро  наро-джується,  потім  спливають  роки  «дитинства»,  «юності»,  «зрілос-ті», «старості» й нарешті озеро «вмирає». Але, як це зазвичай буває 
в природі,  умираючи,  воно  дає  життя  іншій  «істоті»  —  болоту.  Як 
це  відбувається?  Розвиток  озера  пов’язаний  із  перетворенням  його 
улоговини. Від народження в озерах накопичуються мінеральні й ор -ганічні частки — їх приносять річки, спричиняють хвилі, утворюють 
рослини і  тварини, що відмирають.
Хвилі  як  невтомний  скульптор,  перетворюють  ландшафт  навко-ло  озера:  створюють  пляжі,  згладжують  стрімчасті  береги.  Озеро 
змінюється,  стає  мальовничим,  зручним  для  відпочинку.  Але  хви -лі  підступні:  день  у  день  протягом  сотень  років  вони  сприяють  на -громадженню  піску,  глини  і  мулу  на  дні  озера.  Учені  підрахували, 
що,  наприклад,  Женевське  озеро,  буде  наповнено  такими  частками 
за  30  тис.  років.  Поступово  в  озері  погіршується  «стан  здоров’я»: 
уповільнюється  рух  води,  заростають  береги,  зменшується  глибина 
тощо. Згодом на його місці може утворитися болото.
3. Поняття про стічні й безстічні, прісні й солоні озера.
Робота з підручником.
Учні опрацьовують відповідний текст підручника.
4. Болота.
Розповідь учителя.
Пам’ятаєте пісню водяника з мультфільму «Небесний корабель»? 
«Я водяник, я водяник, ніхто не знається зі мною... », — голосом чу -дового актора Папанова скаржиться на життя цей персонаж. Не за -доволений  він  і  побутовими  умовами  та  сусідами  —  його  оточують 
«одні п’явки та жаби». І взагалі ну його в болото, таке життя! Думка 
про болото як непривабливе, марне й небезпечне місце склалася здав -на. І тільки коли людина почала їх осушувати, стало зрозуміло, що 
болота в природі виконують не менш важливі функції, ніж озера або 
річки, але їхня роль не так помітна. 
Болота  регулюють  стік  поверхневих  і  підземних  вод,  вони  діють 
як басейн із двома водопровідними кранами: обміліла річка — болото 
відкриває один кран і дає чисту воду, надлишок води — відкриваєть -ся інший кран, і болото забирає зайву воду. Проточні болота можна 
назвати природним фільтром для води. Це брудна й малоприємна ро -бота, але дуже необхідна. 
Осушення боліт може привести до зниження рівня підземних вод, 
зменшення родючості ґрунтів, збільшення катастрофічних наслідків 
паводків і, звичайно, до зникнення унікальної флори й фауни. 
Виявляється, не такий уже одноманітний тваринний і рослинний світ 
боліт. Тут водяться кулики, чаплі, бугаї, гуси, качки й інші водоплавні 
птахи; живуть кабани, горностаї, видри, ондатри; ростуть ягоди, трави 
й інші рослини, у тому числі лікарські й медоносні. До того ж учені до -вели, що повітря над болотами дуже чисте і багате киснем. 
5. Поняття про верхові й низинні болота і їх утворення.
Розповідь учиеля.
Верхові  болота  часто  мають  трохи  опуклу  форму,  вони  можуть 
бути покриті очеретом або порістю чагарника. Низинні болота утво -рюються  в  зниженнях,  зазвичай  це  річкова  долина  або  берег  озера. 
Тут  багата  й  різноманітна  рослинність.  Іноді  ці  болота  заростають 
лісом.
Географічний тренінг.
Побудуйте  ланцюжок  причинно-наслідкових  зв’язків  між  боло-том, річкою, лісом, рослинами, тваринами, людиною.
6. Штучні водойми й водотоки.
Розповідь учителя.
Зі  створенням  рукотворних  морів  пов’язані  економічні  й  еколо-гічні проблеми. Під водою виявляються сільськогосподарські угіддя, 
ліси  й  навіть  населені  пункти,  підмиваються  й  руйнуються  береги, 
піднімається  рівень  ґрунтових  вод,  обмежується  прохід  риби,  забо -лочуються береги, погіршується якість води.
Із метою розведення риби та водоплавних птахів, зрошення, збері -гання води тощо створюються ставки — штучні водойми невеликих 
розмірів. При цьому водою заповнюється рукотворний котлован, яр 
або балка.
Учитель  розповідає  про  значення  судноплавних,  зрошувальних 
і обводнювальних каналів.
Географічний тренінг.
Знайти  на  фізичній  карті  України  зрошувальні  й  обводнювальні 
канали, пояснити географію їх розміщення.
V.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  10  «Позначення  на  контурній 
карті  гідрологічних  об’єктів»  (закінчення)
Завдання.
1)   Найдіть  на  фізичній  карті  світу  озера:  Каспійське,  Байкал, 
Танганьїка,  Великі  озера  (Верхнє,  Гурон,  Мічиґан,  Ері,  Он-таріо).
2)   Підпишіть ці гідрологічні об’єкти на контурній карті.
3)   Підкресліть у наведених вище переліках назви озер, розташо-ваних у Євразії.
VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Рольова гра «На озері».
Учитель  пропонує  учням  уявити,  що  вони  опинилися  на  озері-стариці.  Потрібно  розповісти  про  його  походження  і  форму.  Потім 
звуками,  жестами  й  мімікою  учні  повинні  зобразити  можливі  види 
діяльності  людей  на  озері  і  його  берегах  (відпочивають,  загоряють, 
ловлять рибу, плавають на човні, перевозять різні вантажі).
Дійові особи: режисер (здійснює постановку), актори (грають ролі 
людей,  що  відпочивають  або  працюють  на  озері),  звукооператори 
(озвучують сценки).
Учитель коригує дії, організовує обговорення запитань: чи можуть 
плавати таким озером великі судна, яка може бути глибина в такого 
озера,  де  воно  може  бути  розташовано,  чи  може  використовуватися 
вода озера для побутових і господарських потреб?
Географічний практикум.
1)   Підпишіть назви згадуваних на уроці географічних об’єктів на 
контурній карті.
2)   Один ваш друг стверджує, що, піднімаючись за течією деяких 
річок,  можна  дістатися  до  моря.  Чи  згодні  ви  з  цією  точкою 
зору? Обґрунтуйте свою відповідь.
Гра «Плюс — мінус».
Учитель об’єднує учнів у дві групи експертів. Одні мають назвати 
всі позитивні риси будівництва штучних водойм і каналів, інші — до-вести недоцільність їхнього створення.
Творча лабораторія.
Ви вивчили ріки, озера, водоймища, ставки, канали й болота. На-звіть ознаки, за якими ці географічні об’єкти можна об’єднати в одну 
групу. Укажіть ознаки, за якими один із цих об’єктів відрізняється 
від інших. (Об’єкти виберіть на свій розсуд.)
Мозковий штурм.
Методичні рекомендації дивись на с. 292.
Озеро Чад розташоване в пустелі Сахара, із нього не витікає жод-на  річка,  проте  воно  прісне.  Чому?  Тривалий  час  учені  не  могли 
знайти відповіді на це запитання. Висловіть своє припущення, чому 
безстічне  озеро,  розташоване  в  районі  із  жарким  кліматом,  зали -шається  прісним.
VII.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель узагальнює матеріал уроку, оцінює навчальну діяльність 
учнів.
VIII. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Озера, болота та штучні водойми. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів» (закінчення).", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід