Підземні води.
 
УРОК  №  55  Тема. Підземні води.
Мета: сформувати знання учнів про підземні води та умови
утворення підземних вод; поглибити знання про влас-тивості гірських порід та води; удосконалювати вміння
працювати з навчальним матеріалом, аналізувати його,
робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до
водних багатств світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: атласи, підручники, схема (відеофрагмент) «Утворення
підземних вод», дві лійки з піском та глиною.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
ІV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічна розминка «Світлофор».
(Виконується без допомоги карт атласів.)
Учитель  називає  географічні  об’єкти,  учні  за  допомогою  карток 
різних кольорів повідомляють свої відповіді.
Подальша  робота  відбувається  за  одним  із  запропонованих  варі­
антів.
ВАРІАНТ І
Тест-опитування.
1)   Місце впадіння річки в іншу річку, озеро, море, океан назива­
ється:
а)  витоком;  б)   гирлом;   в)   вододілом.
2)   Верхові болота переважно живляться:
а)  атмосферними опадами;
б)  підземними водами;
в)  водопроводом.
3)   Переважна частина сучасних льодовиків розташована:
а)  у районі екватора;
б)  у районі тропіків;
в)  за полярними колами.
4)   У горах льодовики утворюються:
а)  вище за снігову лінію;
б)  нижче за снігову лінію;
в)  на рівні снігової лінії.
5)   У Північній півкулі основна маса покривних льодовиків зосе­
реджена:
а)  в Антарктиді; 
б)  у Ґімалаях;
в)  у Ґренландії.
ВАРІАНТ ІI
Гра «Вірю — не вірю».
Методичні рекомендації щодо проведення див на с. ???.
1)   Чи  вірите  ви,  що  осушення  боліт  має  негативні  наслідки  для 
навколишнього середовища?
2)   Чи вірите ви, що в озерах зосереджено більше запасів прісних 
вод, ніж у річках?
3)   Чи вірите ви, що в Карпатах і Кримських горах є льодовики?
4)   Чи вірите ви, що покривні льодовики беруть участь у світовому 
кругообігу води?
5)   Чи  вірите  ви,  що  айсберги  не  становлять  небезпеки  для  мор­
ських суден?
6)   Чи  вірите  ви,  що  льодовики  здатні  переносити  гірські  по­
роди?
7)   Чи вірите ви, що гірський льодовик подібний до річки?
ВАРІАНТ ІII
Проблемне запитання.
Яким є значення льодовиків у природі Землі?
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Ви вже знаєте про те, що вода — неабияка мандрівниця. Здійснюю­
чи свій великий кругообіг, вона весь час змінюється, перетворюючись 
то на прозору легку пару, то на крихітні крапельки води, то на льодо ­
вики. Вона навдивовижу старанна  — завжди трудиться!
Вода знайшла собі роботу і під землею. Копіткою працею малень­
ких  крапельок  створено  цілий  світ  печер,  підземних  ходів  і  пустот. 
Завдяки  своїй  унікальній  здатності  просочуватися  між  частинками 
гірських порід, вона утворює підземні струмки, річки, величезні схо ­
вища найчистішої прісної та частково мінералізованої солями води. 
У води під землею є «помічники» — гірські породи, одні з яких про ­
пускають воду, другі затримують, а треті можуть розчинятися в ній. 
На  сьогоднішньому  уроці  ви  дізнаєтеся  про  воду,  що  прихована  від 
очей, але відіграє виняткову роль у забезпеченні людей життєво важ ­
ливим напоєм.
ІV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Водопроникні та водотривкі гірські породи.
Дослід.
У лійку з піском та в лійку з глиною наливають воду.
Учитель у ході роботи підводить учнів до висновку, що пісок про­
пускає воду, він може бути вологим, тобто насиченим водою, а глина 
воду затримує.
2. Підземні води.
Мозковий штурм.
Методичні рекомендації щодо проведення див на с. 292.
Дайте визначення поняття «підземні води».
3. Типи підземних вод.
Робота зі схемою (аналіз відеофрагмента).
Учитель разом з учнями аналізує схему (відеофрагмент) «Утворен­
ня підземних вод». Під час роботи учні заповнюють таблицю «Основ­
ні типи підземних вод» у зошитах.
Тип підзем­
них вод
Умови утворення Живлення Господарське використання
Ґрунтові 
води
Утворюються 
на першому від 
поверхні водо ­
стійкому шарі
Атмосфер­
ні опади, 
підтікання 
водоводів
Використовуються як питна 
вода (будування колодязів), 
однак якість води може бути 
поганою через близькість до 
поверхні
Міжплас­
тові води
Утворюють­
ся між двома 
водостійкими 
шарами
Атмосфер­
ні опади
Використовуються для водо­
постачання, мають високу 
якість; мінералізовані води ви ­
користовуються для лікування
4. Робота підземних вод та її наслідки.
Робота в парах.
Проаналізуйте  позитивні  і  негативні  наслідки  роботи  підземних 
вод.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Цей етап уроку проводиться за одним із запропонованим варіантів.
ВАРІАНТ І
Гра «Чомучка».
1)   Чому одні гірські породи пропускають воду, а інші — ні?
2)   Чому  міжпластові  підземні  води  характеризуються  високою 
якістю?
3)   Чому рівень ґрунтових вод не є постійним?
4)   Чому ґрунтові води іноді навіть можуть затоплювати підвали 
будинків?
5)   Чому підземні води слід витрачати дуже економно?
ВАРІАНТ ІI
Географічний практикум.
Використовуючи таблицю «Основні типи підземних вод», з’ясуйте 
спільні риси та відмінності цих типів.
ВАРІАНТ ІII
Проблемне запитання.
Учитель об’єднує учнів у групи і пропонує їм виконати завдання.
Відомо, що колись ґрунтові води, як і міжпластові, характеризува ­
лися винятково високою якістю води. Поміркуйте та назвіть головні 
джерела забруднення ґрунтових вод, розробіть свою програму щодо 
запобігання їх забруднення.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Пори, тріщини гірських порід і пустоти земної кори заповнені під­
земними  водами.  Чергування  водопроникних  і  водостійких  шарів 
у земній  корі  зумовлює  розташування  підземних  вод  на  різних  рів­
нях. Розрізняють ґрунтові та міжпластові води. Підземні води мають 
велике значення для водопостачання, тому використовувати їх слід 
дуже економно.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати відповідний параграф підручника.
2)   Скласти в зошитах схему «Утворення підземних вод».
3)   Повторити тему «Гідросфера».
Додатковий матеріал до уроку
—  У  деяких  країнах  (Саудівська  Аравія,  Мальта,  Данія  та  ін.) 
підземні води  — єдине джерело водопостачання, в інших — основ­
не його джерело. У Тунісі їхня частка становить 95 % усіх вод, що 
використовуються,  у  Бельґії —  85 %,  у  Нідерландах,  Німеччині, 
Марокко —  75 %.  Такі  великі  міста,  як  Мінськ,  Вільнюс,  Єреван, 
Тбілісі, Уфа, використовують тільки підземні води.
—  У країнах із посушливим кліматом підземні води використо­
вують  також  для  зрошування.  Ними  зрошується  третина  всіх  по­
ливних земель у світі, 45  % — у США, 58 % — в Ірані, 67 % — в Ал­
жирі.  В  Індії  для  зрошувального  землеробства  використовуються 
тільки підземні води.
—  Підземні води часто використовують для своїх потреб промис­
лові підприємства. Тільки в Москві на території заводів та фабрик 
розміщено понад 400 артезіанських свердловин.
—  У такому посушливому районі земної кулі, як пустеля Сахара, 
під товщею пісків на глибині 2300 м нещодавно відкрили водоносні 
горизонти  площею  900 тис.  км
2
.  Вважають,  що  звідти  можна  що ­
дня  відкачувати  100 млн  м
3
 прісної  води.  Цього  достатньо,  щоб  за 
кілька  років  перетворити  більшу  частину  пустелі  на  квітучий  сад. 
Величезні підземні басейни виявлені також у надрах Австралії, За­
хідносибірської низовини, Казахстану.
—  Україна  надзвичайно  багата  на  мінеральні  води.  На  її  тери­
торії розташовані понад 500  джерел мінеральних вод, на базі яких 
функціонують  50 курортів  і  48 заводів  із  розливання  мінеральних 
вод.  Далеко  за  межами  України  відомі  такі  води,  як  «Миргород ­
ська»,  «Свалява»,  «Поляна  Квасова»,  «Луганська»,  «Нафтуся»  та 
ін. Найвідомішим курортом мінеральних вод є «Бермінводи» у Хар­
ківській області — бальнеологічна оздоровниця міждержавного зна­
чення. Одним із найвідоміших мінеральних джерел Криму є Аджен­
Су, або, як його ще називають, Чорні води. Аджен ­Су виходить на 
поверхню трьома джерелами, розташованими близько одне від одно­
го. Одне із джерел дає чисту прісну воду, вода інших двох джерел, 
що розташовані на 18 і 45  м нижче від нього, не тільки гірко­солона 
на смак, але й містить значну кількість газу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Підземні води.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід