Подільський економічний район.
 
УРОК № 44 
Тема. Подільський економічний район. 
Очікувані учень застосовує типовий план характеристики еконо -мічного району при складанні характеристики району; 
порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналі-зує проблеми і перспективи розвитку свого економіч-ного району. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, статистичні дані щодо 
економічного району. 
Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, населення, госпо -дарство. 
Хід уроку 
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Особливістю Подільського економічного району є те, що його сіль- 
ськогосподарські угіддя становлять 71 % площі, що значно вище за се -редній показник. До того ж у структурі сільськогосподарських угідь май -же 85 % становить частка орних земель. Це свідчить про високий рівень 
сільськогосподарського освоєння території району. Тому середньодушове 
виробництво сільськогосподарської продукції на Поділлі в півтора разу 
вище, ніж у середньому по країні. Питома вага території — 10,1 %, на -селення — 8,9 %, продукції сільського господарства — 14,1 %, експор-ту — 2,0 %. 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
Запитання 
1) Що ви знаєте про історію Поділля? 
2) Якими є особливості рельєфу Подільської височини? 
3) Які природні умови характерні для лісостепової зони? 
4) Які області України характеризуються великою густотою сіль- 
ського населення? 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Економіко-географічне положення. Природні умови і ресурси. На-селення та трудові ресурси. 
Учитель об’єднує учнів у групи й пропонує самостійно схарактери -зувати економіко-географічне положення району, його природні умови 
і ресурси, відмінності в населенні та трудових ресурсах. 
результати: 
Завдання 
Назвіть спільні та відмінні риси в економіко-географічному положен-ні Подільського та Центрального економічного районів. Укажіть, який 
район, на вашу думку, має більш сприятливе положення. 
Подільський економічний район 
Площа — 60,9 тис. км2 
, населення — 4108 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.) 
Вінницька область 
(утворена в 1932 р.) 
Хмельницька область 
(утворена в 1937 р.; 
до 1954 р. — 
Кам’янець-Подільська) 
Тернопільська область 
(утворена в 1939 р.) 
Площа — 26,5 тис. км2, 
населення — 1666 тис. 
осіб (на 1 травня 
2008 р.) 
Площа — 20,6 
тис. км2 
, населен -ня — 1346 тис. осіб (на 
1 травня 2008 р.) 
Площа — 13,8 тис. км2, 
населення — 1096 
тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.) 
Кількість міст — 18, 
найбільші: Вінниця 
(365,1 тис. осіб), Жме -ринка (36,0 осіб), Мо-гильов-Подільський 
(32,5 тис. осіб) 
Кількість міст — 13, 
найбільші: Хмельни-цький (258,3 тис. осіб), 
Кам’янець-Подільський 
(100,0 тис. осіб), Ше -петівка (44,8 тис. осіб), 
Нетешин (35,3 тис. осіб) 
Кількість міст — 18, 
найбільші: Тернопіль 
(218,3 тис. осіб), Чор-тків (28,9 тис. осіб), 
Кременець 
(21,5 тис. осіб) 
2. Особливості господарського комплексу. 
Теоретичні відомості 
Найбільш потужні електростанції району — Хмельницька АЕС та Лади-жинська ТЕС. Вони забезпечують місцеві потреби в енергії та постачають її 
в сусідні райони. Ладижинська ТЕС оснащена шістьма енергоблоками по-тужністю по 300 мВт. Основним паливом є вугілля (частково імпортне — із 
Польщі), резервним — природний газ і мазут. Теплоелектростанція з’єднана 
лініями електропередачі з південними й центральними областями України 
та з енергосистемою Молдови. 
Основними галузями машинобудування є сільськогосподарське, електро-технічне, радіотехнічне, інструментальне, верстатобудівне та виробництво 
обладнання для харчової промисловості. 
Значні обсяги виробництва сільськогосподарської продукції обумовили 
розвиток харчової та частково легкої промисловості. Найбільше значення 
має цукрове, борошномельно-круп’яне, молочне, м’ясне, плодоовочеве ви-робництва. У районі працюють понад 50 цукрових заводів, на які припадає 
третина загальної продукції галузі. 
Із цукровою галуззю тісно пов’язана спиртова. У Тернопільській області 
працюють Борщівський, Залізцівський, Козлівський і Марилівський спирт-заводи. 
По всій території району розміщені підприємства борошномельно-круп’яної галузі. Так, найбільшим виробником макаронів є Хмельницька 
макаронна фабрика. 
Великого розвитку набула молочна промисловість. Більшість її підпри-ємств розташовані у Вінницькій області. Найбільш потужні підприємства 
м’ясної промисловості працюють в обласних центрах і найбільших містах. 
Птахокомбінати розташовані в Барі, Козятині (Вінницька область), Шепетів-ці (Хмельницька область), селищі Великі Гаї (Тернопільська область). 
Плодоовочева промисловість Поділля представлена консервними ком-бінатами й заводами Вінниці, Могильова-Подільського, Тульчина (Вінни-цька область), Підгайців (Тернопільська область), Кам’янця-Подільського 
(Хмельницька область). 
Основні галузі легкої промисловості: текстильна, швейна, взуттєво-шкіряна, трикотажна. Вона базується на місцевій (шкіра) і довізній сировині 
(бавовна, вовна, текстиль, хімічні волокна). Одним із найбільших виробни -ків бавовняних тканин в Україні є «Тернопільське об’єднання "Текстерно”». 
В останні роки на комбінаті встановлено високопродуктивне обладнання про -відних європейських фірм. Провідні підприємства швейної галузі працюють 
у Вінниці (об’єднання «Поділля» та ім. В. Володарського), Хмельницькому 
(об’єднання «Спецодяг»), Чорткові, Тернополі та інших містах. Так, швейна 
фабрика «Лілея» (Хмільник, Вінницька область) спеціалізується на вироб-ництві жіночого одягу. Центрами взуттєво-шкіряної промисловості є Хмель-ницький, Вінниця, Тернопіль, Тульчин. 
Промисловість будівельних матеріалів представлена видобутком та обробкою 
будівельного каменю, виробництвом цементу, залізобетонних конструкцій, цег -ли, черепиці, скла. Основний виробник в’яжучих матеріалів — підприємство 
«Подільський цемент» (селище Гуменці, Кам’янець-Подільський район). 
У галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. 
Завдяки порівняно однаковим природним умовам воно має добре виражену 
спеціалізацію лісостепової зони. Близько половини посівних площ зайня-то під зерновими культурами (озима пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, 
овес, просо, зернобобові). Із-поміж технічних культур найбільше значення 
має цукровий буряк. 
Високий рівень розвитку тваринництва тісно пов’язаний із наявністю при-родних пасовищ, вирощуванням кормових культур, виробництвом комбікор -му, поширенням різноманітних підприємств харчової промисловості (відхо-ди цукрової, крохмале-патокової, спиртової та плодоовочевої галузей). 
Найбільше значення має молочно-м’ясне та м’ясо-молочне скотарство. 
Найпоширеніші породи великої рогатої худоби — симентальська, червона 
польська, чорно-ряба. У середньому вони дають до 3000 л молока на рік. Роз-винене свинарство, де переважає вирощування великої білої породи. 
Подільський район має досить густу мережу залізничних та автомобільних 
шляхів сполучення. У міжрайонних перевезеннях основну роль відіграє за-лізничний транспорт. Основні колії: Київ—Жмеринка—Одеса, Київ—Львів, 
Київ—Шепетівка—Тернопіль—Чернівці, Київ—Хмельницький—Львів, Ко-зятин—Бердичів, Вінниця—Гайворон. 
Мале судноплавство здійснюється Дністром і Південним Бугом. В облас-них центрах розташовані аеропорти. 
Запитання та завдання 
1) Чим би ви пояснили, що район посідає перше місце в країні за об-сягами збору цукрового буряку? 
2) Розкажіть про значення та географію харчової промисловості 
району. 
3) Укажіть, із якими галузями вона пов’язана і яку продукцію ви-пускає. 
3. Найбільші міста. 
Вінниця — найбільший економічний та освітньо-культурний центр 
району. Тут працює понад 80 великих і середніх промислових підприємств 
харчової, машинобудівної, легкої, хімічної, будівельної та інших галузей. 
Крім названих вище, до найважливіших підприємств належать «Маяк» 
(машинобудування), «Сперко-Україна» (фармацевтика), «Аграна Фрут 
Україна». Напрямками діяльності компанії «Аграна Фрут Україна» є: ви-робництво концентрованих фруктових та овочевих соків, пюре та фрукто-вих наповнювачів до йогуртів із частинками фруктів і ягід. 
У місті розташовані медичний, політехнічний, педагогічний, сіль- 
ськогосподарський і торговельно-економічний вузи, музеї, театри. 
Хмельницький — економічний, культурний та адміністративний центр 
однойменної області. Його промисловість спеціалізується на машинобуду -ванні, харчовій, легкій, хімічній індустрії та виробництві будматеріалів. 
У місті працює національний університет та університет управління 
і права, два театри, музеї. 
Тернопіль — важливий економічний і культурний центр району. 
Провідними галузями його промисловості є харчова, машинобудуван-ня, легка, хімічна, будівельна. Серед вищих навчальних закладів міста: 
Тернопільський державний технічний університет і Тернопільський на-ціональний економічний університет. Працюють два театри, музеї, кар-тинна галерея. 
Завдання 
Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, познач-те спеціалізацію їх промисловості. 
4. Проблеми та перспективи розвитку району. 
Подільський економічний район має недостатній рівень розвитку про-мисловості, насамперед у малих містах. Постає питання збереження ро-дючості сільськогосподарських угідь, рекультивації еродованих земель. 
280 
Необхідна структурна перебудова господарства зі створенням 
підприємств глибокої переробки сільськогосподарської сировини, вироб -ництва електроніки та сільськогосподарської техніки, зокрема засобів 
малої механізації. 
У сільському господарстві треба використовувати більше добрив і за-собів захисту рослин. 
Завдання 
Схарактеризуйте проблеми району, укажіть можливі шляхи їх 
розв’язання. 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 
Запитання та завдання 
1) Чим пояснюється високий рівень розвитку тваринництва в районі? 
Яким підприємствам постачається його продукція? 
2) Якими видами продукції можуть обмінюватися Подільський та 
Центральний економічні райони? 
3) Порівняйте спеціалізацію промисловості Подільського та Донецько-го економічних районів. Укажіть спільні й відмінні риси. 
4) Запропонуйте основні напрямки подальшого розвитку господар-ства Поділля. Обґрунтуйте їх доцільність. 
5) Господарство району має досить яскраво виражену спеціалізацію, 
пов’язану з розвитком сільського господарства. Це обумовлює об-мін продукцією з іншими районами країни. 
6) Доповніть схему «Обмін продукцією між Подільським та іншими 
районами України». 
Подільський район 
Сільськогосподарська 
продукція (зерно, молоко, 
м’ясо), цукор, спирт… 
Інші райони України 
Сільськогосподарська 
техніка, добрива… 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Схарактеризуйте природні умови району. 
2) Якими є особливості транспортної системи району? 
3) У межах району виділяють промислові вузли. Серед них Вінни -цький, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопільський 
(харчова, машинобудування, легка індустрія, промисловість буді -вельних матеріалів). З’ясуйте склад та спеціалізацію одного з них 
(за власним вибором).
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Подільський економічний район.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід