Поняття про гідросферу.
 
УРОК № 45 
Тема. Поняття про гідросферу. 
Мета: сформувати в учнів первинні знання щодо гідросфери 
Землі, її складу, світового кругообігу води в природі; роз -вивати вміння логічно мислити, пояснювати взаємозв’я-зок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу 
води; виховувати вміння працювати в колективі (групі), 
повагу до думки інших. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
III. Вивчення нового матеріалу 
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів 
V. Підсумок уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Доведіть, що в житті людини вода має велике значення. 
2) У яких станах перебуває вода в природі? 
3) Назвіть води суходолу. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
Розповідь учителя. 
Тема сьогоднішнього уроку — гідросфера. 
Отже, сьогодні ми будемо говорити про воду, яка є найважливі -шим мінералом на земній поверхні, особливою речовиною з певними 
властивостями. 
У тілі людини є мільйони кровоносних судин. Для чого потрібна 
кров організму людини? Кров постачає кисень і поживні речовини 
до кожного органу, до кожної клітинки організму. Вона з’єднує мо-зок і серце, шлунок і нирки, утворюючи єдину працездатну систему. 
Така «кровоносна» система є й у нашої планети. «Кров» Землі — це 
вода, а «кровоносні судини» — це річки, струмки, озера. Вода на 
Землі відіграє велику роль в житті людини. Саме вода, переходячи з ґрунту до рослин, з рослин до атмосфери, стікаючи річками до 
океану і повертаючись на суходіл у вигляді опадів, об’єднує різні 
компоненти природи у єдину систему. «Візник природи» — так на-зивав воду Леонардо да Вінчі. 
Бесіда. 
1) Дайте визначення гідросфери. (Гідросфера — водна оболонка 
Землі.) 
2) Назвіть частини гідросфери. 
Учитель узагальнює відповіді учнів і пропонує записати до зоши -тів визначення гідросфери. 
Гідросфера — водна оболонка Землі, що включає води Світового 
океану, води суходолу, воду в атмосфері. 
Розповідь учителя. 
(Під час розповіді учитель разом з учнями будує схему «Частини 
гідросфери».) 
Як ми вже визначилися, до складу гідросфери входять води Світо-вого океану, вода в атмосфері, води суходолу. 
Занесемо це до схеми. На води Світового океану припадає 96,5 % 
усієї води планети, на води суходолу — 3,5 %, а в атмосфері, тобто 
в повітрі, води зовсім небагато — менше 1 %. Світовий океан поді-ляється на чотири океани. 
— Назвіть ці океани і покажіть на «Фізичній карті світу». 
Меншою частиною Світового океану є моря. 
— Назвіть моря, що омивають береги України, і покажіть їх на 
«Фізичній карті світу». 
Ще більш дрібними частинами Світового океану є затоки і протоки. 
— На «Фізичній карті світу» знайдіть затоки (Мексиканську, Бен -ґальську, Біскайську) і протоки (Ґібралтарську, Беринґову, Босфор). 
Крім Світового океану невелика частина води є й в атмосфері у фор -мі водяної пари. Водяна пара охолоджується, утворюючи хмари, 
а з хмар випадають опади. 
— Які опади ви знаєте? 
Води суходолу становлять 3,5 % усієї води планети. Вони поділя-ються на дві групи. 
— Чим відрізняються річки, озера та болота від гейзерів та джерел? 
Учитель узагальнює відповіді учнів і повідомляє, що води суходо-лу поділяються на поверхневі й підземні. Поверхневі води представ-лені річками, озерами, болотами, льодовиками, штучними водойма-ми та каналами. До підземних вод належать води, які залягають на великій глибині в порах і тріщинах земної кори, а також багаторічна 
мерзлота. 
Частини гідросфери 
Води Світового 
океану 
(96,5 wacko 
Вода 
в атмосфері 
(менше 1 wacko 
Води 
суходолу 
(3,5 wacko 
Океани Моря Водяна пара Поверхневі 
води 
Річки 
Озера 
Болота 
Льодовики 
Штучні водо-йми, канали 
Підземні 
Підземні 
води 
Багаторіч -на мерз-лота 
Затоки Протоки Хмари 
Опади 
Розповідь учителя. 
Усі частини гідросфери взаємопов’язані, і тому відбувається про -цес, який називається світовий кругообіг води. 
Як ми вже знаємо, вода є особливою речовиною, що має певні влас-тивості. Однією з властивостей води є її здатність легко переходити 
з одного стану до іншого. 
— Використовуючи знання з природознавства, назвіть три стани 
води. 
Правильно, вода в природі зустрічається в трьох станах: рідко -му (у вигляді рідини), твердому (у вигляді криги) і газоподібному 
(у вигляді водяної пари). Вода легко переходить з одного стану до 
іншого. Так, за температури 0 °С вода замерзає, тобто перетворю-ється на кригу. За температурі 100 °С вода кипить й починає ви-паровуватися, тобто перетворюється на водяну пару. Таким чином, 
вода постійно переміщується, завдяки чому відбувається світовий 
кругообіг води. 
Робота з підручником. 
Знайдіть визначення світового кругообігу води в підручнику і за -пишіть його до зошитів. 
Світовий кругообіг води — це безперервний процес переміщення 
води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу — 
знову до Світового океану. 
Географічний практикум. 
1) Поясніть поняття «малий кругообіг» і «великий кругообіг». 
2) Побудуйте схеми кругообігів води в природі. (У класах із більш 
високим рівнем учнівських компетенцій можна запропонувати 
зробити це учням, в іншому випадку це робить учитель.) 
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 
Бесіда. 
1) Що таке гідросфера? 
2) Назвіть три стани води. 
3) Що таке світовий кругообіг води? Чому він є можливим? 
Тестування. 
1) 96,5 % вод усієї планети припадає на води: 
а) суходолу; б) Світового океану; в) атмосфери. 
2) Вода в атмосфері перебуває здебільшого: 
а) у рідкому стані; б) твердому; в) газоподібному. 
3) Малому кругообігу води відповідає характеристика: 
а) океан — повітря — океан; 
б) океан — повітря — суходіл — океан. 
4) Вода переходить із рідкого стану до газоподібного за темпера -тури: 
а) 0 °С; б) менше +50 °С; в) понад +100 °С. 
5) Вода виступає розчинником для таких речовин, як: 
а) сіль і гіпс; б) пісок і глина. 
6) Великому кругообігу води відповідає характеристика: 
а) океан — повітря — океан; 
б) океан — повітря — суходіл — океан. 
7) Вода переходить із рідкого стану до твердого за температури: 
а) +100 °С; б) 0 °С; в) нижче 100 °С. 
8) Озера, болота, річки належать до вод: 
а) поверхневих; б) підземних. 
9) Основна причина переходу води з одного стану до іншого: 
а) прозорість води; 
б) солоність води; 
в) температура води. 
10) Найменша кількість води перебуває: 
а) у Світовому океані; 
б) в атмосфері; 
в) на суходолі. 
V. ПІДСУМОК УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
Гідросфера — водна оболонка Землі, що включає води Світового 
океану, води суходолу, воду в атмосфері. 
Вода в природних умовах може перебувати в рідкому, твердому 
і газоподібному станах, унаслідок чого відбувається світовий круго -обіг води. 
Світовий кругообіг води — це безперервний процес переміщення 
води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу — 
до Світового океану. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття про гідросферу.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід